Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

2408. Sklep o določitvi cen pogrebne tržne dejavnosti Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., stran 6604.

  
Na podlagi sklepa, ki ga je na svoji redni seji dne, 6. 5. 2019 sprejel Nadzorni svet družbe, objavlja Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. naslednji cenik
S K L E P 
o določitvi cen pogrebne tržne dejavnosti Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. 
1. člen 
Ta sklep določa višino cen pogrebne dejavnosti Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o.
2. člen 
Cene za storitve pogrebne dejavnosti, ki se izvajajo na trgu, znašajo:
STORITEV
Cene v EUR
Delo s pokojnikom – klasični pokop
89,40
Delo s pokojnikom – žarni pokop
40,00
Raztros pepela izven pokopališča 
197,47
Ureditev dokumentov
20,91
Cinjenje krste
18,25
3. člen 
Davek na dodano vrednost ni vključen v ceno storitev, plača ga uporabnik.
4. člen 
Stroški storitev zunanjih izvajalcev (upepelitev pokojnika, objava osmrtnice, drugo po izbiri naročnika pogreba …) se obračunajo naročniku pogreba z 10% pribitkom na nabavne cene.
Stroški materiala, ki se uporablja pri izvajanju pogreba (krsta, žara, drugo po izbiri naročnika pogreba …) se oblikujejo tržno, glede na cene na trgu in se obračunajo naročniku pogreba s 30% pribitkom na nabavne cene.
Pri izvedbi pogreba izven rednega delovnega časa se cene storitev povečajo za 50% (pogreb v popoldanskih urah in ob sobotah).
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Izvajalec bo potrjene cene objavil na krajevno običajen način.
Direktor družbe 
Gašpar Gašpar Mišič 
L'Azienda pubblica OKOLJE Pirano S.r.l., in base alla Delibera approvata dal Consiglio di sorveglianza della società nella seduta ordinaria del 6 maggio 2019, pubblica il seguente tariffario
D E L I B E R A 
sulla definizione delle tariffe dell'attività commerciale funeraria dell'Azienda pubblica OKOLJE Pirano S.r.l. 
Art. 1 
La presente Delibera stabilisce l'ammontare delle tariffe dell'attività funeraria dell'Azienda pubblica OKOLJE Pirano S.r.l.
Art. 2 
Le tariffe per i servizi funerari offerti sul mercato ammontano a:
SERVIZIO
Tariffe in EUR
Operazioni con il defunto – sepoltura classica
89,40
Operazioni con il defunto – sepoltura urna cineraria
40,00
Dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero 
197,47
Preparazione della documentazione
20,91
Zincatura bara
18,25
Art. 3 
L’imposta sul valore aggiunto non è inclusa nella tariffa del servizio ed è a carico dell’utente.
Art. 4 
Le spese degli operatori esterni (cremazione del defunto, pubblicazione necrologi, altro su richiesta del committente del funerale …) sono addebitate al committente del funerale con un supplemento del 10% sui prezzi di acquisto.
I costi dei materiali utilizzati per l’esecuzione del funerale (bara, urna cineraria, altro su richiesta del committente del funerale …) si formano in base ai prezzi di mercato e sono addebitati al committente del funerale con un supplemento del 30% sui prezzi di acquisto.
Le tariffe subiscono un aumento del 50% per l’esecuzione del funerale al di fuori dell’orario di lavoro ordinario (funerale nelle ore pomeridiane e di sabato).
Art. 5 
La presente Delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
L’esecutore del servizio pubblicherà le tariffe secondo le modalità abitualmente in uso a livello locale.
Il Direttore 
Gašpar Gašpar Mišič