Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

2405. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za goveji hlev v Gornji Bistrici, stran 6601.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) (v nadaljnjem besedilu: ZKZ) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10 in 62/16) je Občinski svet Občine Črenšovci na 7. seji dne 17. 7. 2019 sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za goveji hlev v Gornji Bistrici 
1. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za goveji hlev v Gornji Bistrici (v nadaljnjem besedilu: OPPN) in začne postopek priprave OPPN.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Z OPPN se bodo določili prostorski izvedbeni pogoji za umestitev govejega hleva in pomožnih objektov na kmetijskem zemljišču s parcelnimi številkami 545, 546 in 548/2 vse v k.o. Gornja Bistrica.
(2) Območje OPPN se lahko v času postopka priprave OPPN spremeni.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-2 in ZKZ.
4. člen 
(vrsta postopka) 
V skladu s 119. členom ZUreP-2 se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
5. člen 
(rok za pripravo OPPN) 
Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek priprave OPPN predviden v petnajstih mesecih po začetku postopka priprave.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo smernic in mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,
– Telemach d.o.o., PE Murska Sobota, Lendavska ulica 29d, 9000 Murska Sobota,
– Občina Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20, 9231 Črenšovci.
(2) Drugi udeleženci:
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
– Mininstrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se v postopek vključi v času oblikovanja izhodišč za pripravo OPPN in v času javne razgrnitve ter javne obravnave.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
(2) OPPN v celoti financira investitorica Jasmina Kuzma, Melinci 90, 9231 Beltinci, ki je nosilka kmetijskega gospodarstva, vpisanega v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100336666 in je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19).
9. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Črenšovci.
Št. 0320-07/2019-64
Črenšovci, dne 17. julija 2019
Županja 
Občine Črenšovci 
Vera Markoja