Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

2404. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2019, stran 6600.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 2. izredni seji dne 13. 8. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19 dne 29. 3. 2019, Uradni list št. 39/19 dne 21. 6. 2019 in Uradni list RS, št. 46/19 dne 19. 7. 2019) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKOV 
7.078.098,60
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.630.083,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.665.378,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
326.775,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
637.830,00
706
DRUGI DAVKI
100,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
826.502,80
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
580.104,30
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
7.950,00
712
DENARNE KAZNI
17.800,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
126.200,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
94.448,50
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
647.125,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
143.453,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
503.672,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
50.000,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
50.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.897.295,69
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.669.824,46
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
227.471,23
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
27.092,11
782
PREJETA SRED. IZ PROR. EU – ZA STRUKTURNO POLITIKO
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
27.092,11
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.657.483,22
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.858.675,00
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
448.197,21
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
71.418,43
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.298.431,09
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
10.500,00
409
REZERVE
30.128,27
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.017.553,67
410
SUBVENCIJE
60.851,43
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
594.442,31
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
153.302,37
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.208.957,56
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.687.141,97
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.687.141,97
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
94.112,58
431
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
94.112,58
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.)
–1.579.384,62
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
133.507,27
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
133.507,27
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
133.507,27
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
732.600,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
732.600,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
295.268,62
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
295.268,62
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–1.008.545,97
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
437.331,38
XI.
NETO FINANCIRANJE
–1.579.384,62
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA
1.008.962,75
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-02/2018-5
Bovec, dne 13. avgusta 2019
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž