Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019

Kazalo

2403. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi, stran 6599.

  
V skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit), Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) in Kolektivno pogodbo Banke Slovenije (v nadaljevanju: Kolektivna pogodba)
1. Banka Slovenije, ki jo zastopa guverner Boštjan Vasle, kot delodajalec,
2. Sindikat finančnih organizacij Slovenije, Sindikat Banke Slovenije, ki ga zastopa predsednik Jaka Klanjšček in
3. Sindikat bančništva Slovenije, ki ga zastopa Tomaž Boltin,
kot predstavnik delavcev
sklepajo
A N E K S   Š T .   3 
h Kolektivni pogodbi 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije dogovora o spremembi plačne politike Banke Slovenije z dvigom tarifnih količnikov vsem delavcem v banki na delovnih mestih v okviru profila »nadzornik«, delavcem na delovnem mestu »poslovni analitik« v oddelku Nadzor bančnega poslovanja ter neposredno nadrejenim vodjem obeh skupin delavcev, predvidene v 84. členu Kolektivne pogodbe (tam še s poimenovanjem profila »inšpektor«), upoštevajoč nove okoliščine glede obveznosti na navedenih delovnih mestih in zaradi spremembe posameznih določb Kolektivne pogodbe glede dodatkov k plači.
2. člen 
(tarifni količniki) 
Pripadajoči tarifni količniki delovnega mesta za profil »nadzornik« in ostala delovna mesta navedena v prvem členu tega aneksa, se povečajo postopno za skupno dva tarifna količnika, in sicer na naslednji način:
– s 1. 8. 2019 za en tarifni količnik, kar pomeni, da se ta sprememba prvič upošteva pri obračunu plače za mesec avgust 2019 in
– s 1. 8. 2020 za en tarifni količnik, kar pomeni, da se ta sprememba prvič upošteva pri obračunu plače za mesec avgust 2020.
Povečanje tarifnih količnikov iz prejšnjega odstavka tega člena ne predstavlja napredovanja.
Tarifni količniki se povišajo znotraj razpona tarifnih količnikov za delovno mesto »nadzornik« in delovna mesta navedena v prvem členu tega aneksa, kot je določeno v prilogi Kadrovskega pravilnika Banke Slovenije z dne 14. 11. 2018 »Pregled DM in razponov TK po DM«.
3. člen 
(dodatek za težje pogoje dela) 
Dodatek za težje pogoje dela iz druge alineje prvega odstavka 31. člena Kolektivne pogodbe se delavcem s profilom »nadzornik« obračunava tudi po uveljavitvi sprememb iz prvega odstavka 2. člena tega aneksa.
4. člen 
(dodatek za delo v posebnih pogojih dela, ki izvirajo iz razporeditve delovnega časa) 
Spremenita se šesta in sedma alineja prvega odstavka 32. člena Kolektivne pogodbe tako, da se glasita:
»– vse vrste dežurstev 10 % ter v primerih, ko dežurstvo traja najmanj 30 minut, fiksni dodatek v višini 20 EUR bruto na dan oziroma
– 5 EUR bruto na dan, če se delavcu dežurstvo prične ali konča v roku ene ure pred začetkom (med 6:00 in 7:00) ali po končanju okvirnega delovnega časa (med 18:00 in 19:00),«.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(posebna določba glede 84. člena Kolektivne pogodbe) 
Z dnem uveljavitve tega aneksa je realiziran dogovor o spremembi plačne politike Banke Slovenije glede novih tarifnih količnikov za profil »nadzornik«, predviden v 84. členu Kolektivne pogodbe, pri čemer v njem določena posledica prenehanja obračunavanja dodatka za težje pogodbe dela iz druge alineje prvega odstavka 31. člena Kolektivne pogodbe v skladu z v tem aneksu izpolnjenim dogovorom ne nastopi.
6. člen 
(uveljavitev aneksa) 
Ta aneks je sklenjen v treh izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po enega.
Ta aneks začne veljati dne 1. 8. 2019.
Ljubljana, dne 8. avgusta 2019
Banka Slovenije 
Boštjan Vasle 
guverner 
 
Sindikat finančnih organizacij Slovenije, 
Sindikat Banke Slovenije 
Jaka Klanjšček 
predsednik 
Sindikat bančništva Slovenije 
Tomaž Boltin 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina