Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1800. Uredba o spremembah Uredbe o navzkrižni skladnosti, stran 4504.

  
Na podlagi 10. člena ter v zvezi z 11. in 12. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o navzkrižni skladnosti 
1. člen 
V Uredbi o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15, 18/16, 84/16, 5/18 in 81/18) se v 6. členu v tretjem odstavku v prvi alineji besedilo »območju ohranjanja prostoživečih ptic« nadomesti z besedilom »območju Republike Slovenije«.
2. člen 
V prilogi 1 se v tabeli PODROČJE Okolje, podnebne spremembe, dobro kmetijsko stanje zemljišč, GLAVNA ZADEVA: Biotska raznovrstnost, PZR 2: OHRANJANJE PROSTO ŽIVEČIH PTIC, v stolpcu »IZVAJANJE ZAHTEV IZ PREDPISOV RS izvajanje zahtev iz predpisov RS na ravni kmetijskega gospodarstva« ob besedilu 29., 30. in 31. zahteve spremeni besedilo in v stolpcu »ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA zahteve iz predpisov RS, ki jih mora izpolnjevati zavezanec in jih preverja kontrolor« spremeni besedilo 29., 30. in 31. zahteve tako, da se glasi:
»
Na območju Republike Slovenije se upoštevajo varstveni cilji iz 9. člena Uredbe o posebnih varstvenih območjih, in sicer ohraniti sedanji obseg ali povečati obseg trajnih travnikov ali ohraniti obstoječe razmerje med gozdnimi in travniškimi površinami ali ohraniti obstoječe ekološke značilnosti ekstenzivno obdelovanih travišč, pri čemer za vse zavezance iz 4. člena te uredbe, ki imajo v obdelavi (lasti ali zakupu) travniške površine, velja, da deleža teh površin ne smejo zmanjšati na račun površin v zaraščanju. 
29. Travniške površine so vzdrževane vsaj enkrat letno, najpozneje do 15. oktobra tekočega leta.
Na območju Republike Slovenije z varstvenim ciljem ohraniti sedanji delež ekstenzivnih sadovnjakov (če ne izpolnjuje zahtev iz točk a) in b) tretjega odstavka 20. člena Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev), pri čemer za vse zavezance iz 4. člena te uredbe, ki imajo v obdelavi (lasti ali zakupu) take sadovnjake, velja, da se površine ne smejo zmanjšati na račun površin v zaraščanju. 
30. Zatravljene površine travniških visokodebelnih sadovnjakov so vzdrževane vsaj enkrat letno, najpozneje do 15. oktobra tekočega leta.
Na območju Republike Slovenije obrezovanje in redčenje mejic nista dovoljeni od obdobja olistanja mejice do 30. septembra, razen na Primorskem, kjer nista dovoljeni od 15. marca do 30. septembra. 
31. Izkrčitev z dovoljenjem in obrezovanje ter redčenje samo v dovoljenem času.
«. 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15, 18/16, 84/16, 5/18 in 81/18), se končajo v skladu s spremenjenim 6. členom in spremenjeno prilogo 1 uredbe.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-11/2019
Ljubljana, dne 13. junija 2019
EVA 2019-2330-0059
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost