Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1793. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Žirovnica, stran 4478.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Odl. US, 30/18) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 4. seji dne 6. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Žirovnica 
1. člen 
V Odloku o priznanjih Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 93/00, 88/01, UVG 14/03 in 10/05, Uradni list RS, št. 40/16) se 5. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»Naziv častni občan se podeli posamezniku, državljanu Republike Slovenije ali tujemu državljanu, ki ima posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke, s katerimi je pomembno in trajno prispeval k ugledu in razvoju Občine Žirovnica s svojim delovanjem doma ali v tujini.
Častnemu občanu se ob podelitvi naziva izroči posebna listina, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan ter njegovo pisno utemeljitev in plaketo v obliki grba Občine Žirovnica velikosti 10 x 10 cm z napisom Častni občan, imenom in priimkom in letnico podelitve naziva.
Izjemoma se naziv častni občan lahko podeli dvema kandidatoma, če do leta podelitve ni bila izkoriščena možnost vsakoletne podelitve v obdobju zadnjih petih let.«
2. člen 
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Plaketa Občine Žirovnica je najvišje občinsko priznanje, ki se podeli posamezniku, skupini občanov, podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu Občine Žirovnica.«
3. člen 
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Nagrada Občine Žirovnica se podeli občanu Občine Žirovnica, skupini občanov Občine Žirovnica, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim s sedežem v Občini Žirovnica za enkratne izjemne dosežke kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih delovanja v zadnjem letu.«
4. člen 
V 8. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»V vsakem posameznem predlogu istega predlagatelja se za vsakega predlaganega prejemnika priznanja lahko poda predlog le za eno vrsto priznanja.«
Sedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
5. člen 
Za 8.a členom se doda nov 8.b člen, ki se glasi:
»Ob posebnih priložnostih (npr. obletnica občine in drugi pomembni dogodki) je možno podeliti priložnostna priznanja.
Za postopek podelitve priložnostnih priznanj se smiselno uporabljajo določbe 6. člena tega odloka, brez možnosti podelitve denarne nagrade. Občina podeli največ pet priložnostnih priznanj.«
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00200-003/00
Breznica, dne 6. junija 2019
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost