Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

1350. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 3453.

  
Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo in 68/16), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 6. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Šempeter - Vrtojba 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja pristojnost nadzora nad zapuščenimi vozili ter določa postopke odstranitve, hrambe, vrnitve in uničenja zapuščenih vozil.
2. člen 
(izrazi, uporabljeni v odloku) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih razlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki,
– lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila,
– lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem ali na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila,
– pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za zapuščeno vozilo je občinski redar,
– pooblaščeni izvajalec v Občini Šempeter - Vrtojba je pristojni izvajalec rednega vzdrževanja občinskih javnih cest,
– imetnik pravice uporabe vozila je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba izkazana,
– cesta je površina, omejena z mejo cestnega sveta, ki jo lahko uporabljajo vsi ali pa le določeni udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi,
– javna cesta je cesta, ki jo država ali občina v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi,
– nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu z zakonom, ki ureja ceste, in predpisom, ki ureja pravila cestnega prometa, določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec.
3. člen 
(ravnanje občinskega redarja) 
(1) Občinski redar ravna z zapuščenimi vozili skladno z določili zakona, ki ureja cestni promet, ter v skladu s tem odlokom.
(2) Če se na terenu ugotovi, da je bilo vozilo očitno zavrženo in da gre samo še za ostanke vozila, lastnika pa ni mogoče ugotoviti, se odredi uničenje ostankov vozila po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
II. ODSTRANITEV, HRANJENJE IN VRAČANJE VOZIL LASTNIKOM 
4. člen 
(postopek odstranjevanja zapuščenih vozil) 
(1) Postopek odstranjevanja zapuščenega vozila je naslednji:
– občinski redar na zapuščeno vozilo namesti pisno odredbo za odstranitev vozila,
– z odredbo občinski redar lastniku vozila naloži, da ga odstrani najkasneje v treh dneh od izdaje odredbe,
– v odredbi mora biti opredeljen rok, v katerem lahko lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila odpelje zapuščeno vozilo iz hrambe z opozorilom, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano ali uničeno na podlagi predpisov, ki urejajo ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili,
– odredbo nalepi občinski redar na vozilo v nepremočljivi embalaži, na vidno mesto zapuščenega vozila,
– kadar vozilo predstavlja nevarnost za onesnaženje okolja, ogroža varnost prometa ali ljudi in premoženja, občinski redar odredi takojšnjo odstranitev vozila,
– za vozilo, izločeno iz prometa ali poškodovano v prometni nesreči, občinski redar z odredbo določi, da mora biti odstranjeno najkasneje v roku 24 ur,
– če lastnik najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe vozila ne odstrani, ga odstrani pooblaščeni izvajalec na stroške lastnika,
– pooblaščeni izvajalec zapuščeno vozilo odpelje na hrambo v varovani prostor. Prav tako se v varovani prostor odpelje vozilo, katerega lastnika oziroma imetnika pravice uporabe ni bilo mogoče ugotoviti. Pritožba zoper odredbo ne zadrži njene izvršitve,
– občinski redar izda odredbo v izvirniku. Izvirnik se hrani pri organu, ki jo je izdal. Eno kopijo odredbe občinski redar nalepi na vozilo, drugo kopijo pa vroči pooblaščenemu izvajalcu,
– občinski redar v postopku odstranjevanja zapuščenega vozila izvede vse potrebne postopke, da se ugotovi lastnika zapuščenega vozila,
– v primerih, ko odstranitev zapuščenega vozila izvede pooblaščeni izvajalec, vodi o postopku občinski redar zapisnik.
(2) Zapisnik o odstranitvi vozila mora vsebovati naslednje podatke: datum izdaje odredbe o odstranitvi, tip vozila in evidenčne podatke, ki jih je na vozilu možno ugotoviti, stanje vozila, podatke o lastniku vozila, lokacijo nahajališča vozila, datum in uro odstranitve vozila, podatke o pooblaščenem izvajalcu in podatke o pooblaščeni osebi. Stanje vozila se dokumentira s priloženimi fotografijami.
5. člen 
(odstranitev in hranjenje zapuščenega vozila) 
(1) Pooblaščeni izvajalec odstrani zapuščeno vozilo na podlagi odredbe občinskega redarja.
(2) V okviru odstranitve zapuščenega vozila pooblaščeni izvajalec zagotavlja odvoz vozila na lokacijo hranjenja. Zapuščena vozila se hranijo na Parkingu D, Mednarodni prehod 1b, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, kjer je zagotovljeno 24 urno fizično varovanje in je v lasti Občine Šempeter - Vrtojba.
(3) Pooblaščeni izvajalec vodi evidenco hranjenih zapuščenih vozil, ki vsebuje kopijo odredbe pooblaščene osebe, podatke o vozilu ter dokazila o plačilu stroškov, povezanih z odvozom in hrambo zapuščenega vozila.
(4) Pooblaščeni izvajalec odgovarja za škodo, nastalo v času odstranjevanja zapuščenega vozila.
(5) Rok hrambe zapuščenega vozila traja skladno z zakonom tri mesece, šteto od dneva, ki je v odredbi določen za prevzem vozila, ko je lastnik vozila znan, oziroma tri mesece od objave razglasa o najdenem vozilu iz tretjega odstavka 6. člena tega odloka, če lastnik vozila ni znan.
6. člen 
(prevzem vozila pri izvajalcu) 
(1) Pooblaščeni izvajalec izroči zapuščeno vozilo lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila na podlagi verodostojne listine, ki dokazuje lastništvo oziroma pravico uporabe vozila, če so bili plačani stroški odstranitve in hrambe vozila.
(2) O prevzemu vozila je pooblaščeni izvajalec dolžan obvestiti organ, ki je odredil odstranitev vozila.
(3) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozila, objavi občinski redar, ki je odredil odstranitev, razglas o najdenem vozilu, v katerem pozove lastnika, da prevzame zapuščeno vozilo v času hrambe vozila pri izvajalcu, ter ga opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano oziroma uničeno. Razglas se objavi na spletnih straneh Občine Šempeter - Vrtojba in pooblaščenega izvajalca.
III. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE ZAPUŠČENEGA VOZILA 
7. člen 
(prodaja vozila) 
(1) Če se po preteku trimesečnega roka po objavi razglasa iz prejšnjega člena tega odloka lastnik vozila ne odzove, občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba sprejme odločitev o tem, ali se vozilo proda na javni dražbi, ali se uniči. Pri sprejemu odločitve se upošteva vrednost vozila, ki jo ugotovi sodni cenilec oziroma če je strošek cenitve nesorazmeren s predvideno vrednostjo vozila na drug transparenten način. Odločitev o uničenju vozila se sprejme, če gre za vozilo manjše ali neznatne vrednosti. Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar so stroški odstranitve, varovanja vozila, sodnega cenilca in javne dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti vozila.
(2) Iz izkupička prodanega vozila se pokrije stroške odstranitve in hranjenja vozila ter stroške sodnega cenilca in javne dražbe. Preostanek izkupička pripada lastniku vozila.
(3) Kadar se na javni dražbi prodaja vozilo, katerega lastnik ni znan, je izkupiček od prodanega vozila po pokritju vseh stroškov prihodek proračuna Občine Šempeter - Vrtojba.
(4) Če je prodaja na javni dražbi neuspešna, se vozilo uniči.
8. člen 
(uničenje vozila) 
(1) Za uničenje zapuščenega vozila je zadolžen pooblaščeni izvajalec.
(2) Pooblaščeni izvajalec je dolžan po uničenju vozila Občini Šempeter - Vrtojba predložiti potrdilo o uničenju.
IV. CENE IN STROŠKI 
9. člen 
(cena odstranitve in hrambe vozila) 
(1) Stroški storitve odstranitve in hrambe zapuščenega vozila so:
– stroški prihoda do vozila,
– stroški nalaganja vozila,
– stroški prevoza vozila,
– stroški razlaganja vozila,
– stroški hrambe vozila,
– stroški izdaje vozila,
– stroški prevoza vozila na uničenje.
(2) Kalkulacijo cen izdela pooblaščeni izvajalec, ki pripravi predlog cenika odstranitve zapuščenih vozil, predlog cenika hrambe zapuščenih vozil pa Občinska uprava Občine Šempeter-Vrtojba.
(3) Cenik mora vsebovati vse stroške, ki se bodo zaračunali lastniku oziroma Občini Šempeter-Vrtojba.
(4) Za izredne prevoze se v ceniku predvidi, da se plačajo v višini dejanskih stroškov prevoza.
(5) Cenik odstranitve in hrambe zapuščenih vozil sprejme Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na podlagi predloga pooblaščenega izvajalca. Cenik je priloga tega odloka.
10. člen 
(izterjava in plačilo stroškov) 
(1) Stroške, povezane z odstranitvijo, hrambo in uničenjem zapuščenega vozila, pooblaščeni izvajalec zaračuna lastniku vozila. V primeru neplačila pooblaščeni izvajalec izvede postopke izterjave, skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozila, pooblaščeni izvajalec stroške odstranitve, in uničenja zapuščenega vozila zaračuna Občini Šempeter - Vrtojba. Stroški hrambe se v tem primeru ne zaračunavajo, ker je bilo vozilo hranjeno na parceli v lasti Občine Šempeter - Vrtojba.
V. POGOJI IN OBVEZNOSTI POOBLAŠČENEGA IZVAJALCA 
11. člen 
(pogoji in obveznosti pooblaščenega izvajalca) 
(1) Na celotnem območju Občine Šempeter - Vrtojba izvaja naloge pooblaščenega izvajalca za odstranitev zapuščenih vozil pristojni izvajalec rednega vzdrževanja občinskih javnih cest, ki lahko s soglasjem Občine Šempeter - Vrtojba sklene pogodbo s podizvajalcem, registriranim za opravljanje navedenih dejavnosti. Javne dražbe zapuščenih vozil lahko izvaja pooblaščeni izvajalec samo v lastni režiji.
(2) Pooblaščeni izvajalec opravlja vračanje vozil lastnikom na naslovu Parking D, Mednarodni prehod 1b, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici.
(3) Pooblaščeni izvajalec zagotavlja vračilo vozil med svojim delovnim časom.
VI. NADZOR 
12. člen 
(nadzor nad izvajanjem) 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina.
VII. GLOBE 
13. člen 
(globa za prekršek) 
Z globo v višini 120 EUR se za prekršek kaznuje lastnika zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani v odrejenem roku iz prvega odstavka 4. člena tega odloka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(uveljavitev odloka, pričetek uporabe) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 6. 2019.
Št. 01101-8/2019-13
Šempeter pri Gorici, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 
Cenik storitev odstranitve in hrambe zapuščenih vozil (brez DDV):
cena brez ddv
Odvoz vozila v radiju 25 km (vključuje štart, nakladanje, odvoz na hrambo na Mednarodni prehod 1b, Vrtojba, razkladanje)
68 EUR
Odvoz na uničenje iz Mednarodni prehod 1b, Vrtojba
1 EUR/km
V primeru, da je vozilo zaklenjeno se obračunajo dodatno rolke
35 EUR
Hramba na Parkirnem prostoru D, Mednarodni prehod 1b, Vrtojba
17 EUR/mesec
Morebitni stroški posega za odprtje vozila
20 EUR

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti