Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

1329. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-I), stran 3416.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-I) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. aprila 2019.
Št. 003-02-4/2019-14
Ljubljana, dne 3. maja 2019
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU (ZSV-I) 
1. člen
V Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen 
S tem zakonom se prenaša v slovenski pravni red Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 57) zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št 287 z dne 31. 10. 2015, str. 87) v delu, ki se nanaša na zagotavljanje podpore žrtvam kaznivih dejanj.«.
2. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. podpora žrtvam kaznivih dejanj,«.
Dosedanje 3., 4., 5. in 6. točka postanejo 4., 5., 6. in 7. točka.
V drugem odstavku se besedilo »4. in 5.« nadomesti z besedilom »4., 5. in 6.«.
3. člen 
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen 
Podpora žrtvam kaznivih dejanj po tem zakonu obsega strokovno podporo in strokovno svetovanje osebi, ki ji je bila s kaznivim dejanjem neposredno povzročena kakršnakoli škoda.
Strokovna podpora zajema prepoznavanje stiske upravičenca, seznanjanje in usmerjanje. Strokovna podpora in strokovno svetovanje se izvajata z namenom, da bi žrtvi kaznivega dejanja omogočili ustrezno psihološko, socialno in finančno izboljšanje položaja, nastalega zaradi storjenega kaznivega dejanja.
Ne glede na 5. člen tega zakona, je upravičenec do storitve podpore žrtvam kaznivih dejanj lahko vsakdo, ki je žrtev kaznivega dejanja, storjenega v Republiki Sloveniji, ne glede na to, ali je kaznivo dejanje prijavil. Kadar je kaznivo dejanje storjeno izven ozemlja Republike Slovenije, je upravičenec oseba, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče.
Kadar je neposredna posledica kaznivega dejanja smrt osebe, se za upravičence do podpore iz prejšnjega odstavka štejejo tudi njen zakonec oziroma oseba, s katero je živela v zunajzakonski skupnosti, njeni krvni sorodniki v ravni vrsti, njen posvojenec ali posvojitelj, njeni bratje in sestre ter osebe, ki jih je preživljala oziroma jih je bila dolžna preživljati.«.
4. člen 
V 42. členu se v prvem odstavku doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– podporo žrtvam kaznivih dejanj;«.
Dosedanje četrta, peta in šesta alineja postanejo peta, šesta in sedma alineja.
5. člen 
V 43. členu se v prvem odstavku za besedilom »za osebno pomoč,« doda besedilo »za podporo žrtvam kaznivih dejanj,«.
6. člen 
V 49. členu se v drugem odstavku za besedilom »osebne pomoči,« doda besedilo »podpore žrtvam kaznivih dejanj,«.
7. člen 
V 98. členu se v prvem odstavku doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
»– podpora žrtvam kaznivih dejanj;«.
Dosedanji štirinajsta in petnajsta alineja postaneta petnajsta in šestnajsta alineja.
8. člen 
V 100. členu se v prvem odstavku za besedilom »prve socialne pomoči« dodata vejica in besedilo »podpore žrtvam kaznivih dejanj«.
9. člen 
V 101. členu se v prvem odstavku številka »5« nadomesti s številko »6«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Minister, pristojen za socialno varstvo, v treh mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 76/17) z novim 14.a členom zakona.
11. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mesece po njegovi uveljavitvi. Do takrat se uporablja Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A).
Št. 540-01/19-3/13
Ljubljana, dne 25. aprila 2019
EPA 492-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti