Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019

Kazalo

551. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Miren - Kostanjevica, stran 1206.

  
Na podlagi 109. in 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14, 93/15, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 3. redni seji dne 19. 2. 2019 sprejel
O D L O K 
o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Miren - Kostanjevica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
1. Ta odlok določa:
– višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Miren - Kostanjevica zaračuna pobudniku lokacijske preveritve, razen če je pobudnik Občina Miren - Kostanjevica sama, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve oziroma posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora;
– višino stroškov takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora;
– način plačevanja takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu;
– način plačevanja nadomestila stroškov lokacijske preveritve;
– posledice neplačila takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora;
– posledice neplačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve.
II. TAKSA ZA OBRAVNAVANJE POBUD SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA 
2. člen 
(višina takse) 
(1) Višina takse za obravnavo posamezne pobude za spremembo namenske rabe prostora iz prejšnjega odstavka znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 150,00 EUR,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora 100,00 EUR.
(2) Za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.
(3) Takse se ne plača tudi, ko gre za spremembe, ki ne predstavljajo vsebinsko novega določanja ali spreminjanja namenske rabe prostora, načrtovanja novih prostorskih ureditev ali določanja novih prostorskih izvedbenih pogojev, so pa potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v tekstualnem ali grafičnem delu OPN ter odpravo pomanjkljivosti glede njegove oblike.
(4) V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.
(5) Zavezanec za plačilo takse je pobudnik.
3. člen 
(način plačila takse) 
(1) Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vložišču občine vložena ali prejeta pobuda spremembe namenske rabe.
(2) Taksa se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti. Če pobudnik plača takso pri ponudniku plačilnih storitev, jo plača na prehodni podračun in z uporabo reference, določene za plačilo takse organu, ki je pristojen za vodenje postopka.
(3) Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini, organ, ki prejme od pobudnika vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje pobudniku plačilni nalog, s katerim mu naloži plačilo takse v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga. Plačilni nalog za fizično osebo mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino takse in pravno podlago za njeno odmero, številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če takse v roku ne plača.
(4) V kolikor v danem roku taksa ni v celoti plačana, se pobuda ne obravnava.
III. PLAČILO NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE 
4. člen 
(višina nadomestila stroškov) 
(1) Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za pravne osebe 1.000 EUR ter za fizične osebe 500 EUR;
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za pravne osebe 2.000 EUR ter za fizične osebe 1.000 EUR;
– za omogočanje začasne rabe prostora za pravne osebe 1.000 EUR ter za fizične osebe 500 EUR.
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je pobudnik za izvedbo postopka lokacijske preveritve.
5. člen 
(način plačila nadomestila stroškov) 
(1) Pobudnik poda vlogo za izvedbo postopka lokacijske preveritve na obrazcu Občine Miren - Kostanjevica s priloženim elaboratom. Z elaboratom utemelji skladnost pobude z določili ZUreP-2.
(2) Občina investitorju izda sklep o višini nadomestila stroškov lokacijske preveritve. Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu.
(3) Sklep mora vsebovati za fizično osebo osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino stroškov in pravno podlago za njihovo odmero, rok plačila nadomestila stroškov (v 15 dneh od vročitve sklepa), številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če se nadomestila stroškov ne plača v predpisanem roku.
(4) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
IV. KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Opr. št. 007-0022/2018-1
Miren, dne 19. februarja 2019
 
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost