Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019

Kazalo

527. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za center za ravnanje z odpadki Celje-CERO, stran 1191.

  
Na podlagi 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za center za ravnanje z odpadki Celje-CERO 
1. člen 
(potrditev izhodišč za dopolnitev prostorskega akta) 
(1) Območje centra za ravnanje z odpadki v Celju je določeno z Odlokom o ureditvenem načrtu za center za ravnanje z odpadki Celje-CERO (Uradni list RS, št. 65/03), v nadaljevanju UN, kot del širšega območja odlagališč. Na pobudo investitorja se zaradi potrebnih širitev območje UN spremeni in dopolni v manjšem obsegu na vzhodnem delu območja. Obstoječi center za ravnanje z odpadki je skupina objektov, naprav in tehnoloških postopkov za zbiranje, sortiranje, kompostiranje ter začasno in končno dispozicijo komunalnih odpadkov iz naselij, dopolnitev pa obsega gradnjo platoja in pokrite nadstrešnice ter za to potrebno pripadajočo infrastrukturo. Naprave in sam center imata že OVD št. 35407-103/2006-27 z dne 30. 11. 2011, spremenjeno z odločbami 35407-103/2006-41 in 35407-103/2006-42, obe z dne 14. 8. 2015, 35406-43/2015-17 z dne 9. 6. 2017 in 35406-43/2015-24 z dne 29. 11. 2018.
(2) V pripravi je Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, ki zaostruje pogoje skladiščenja tovrstnih odpadkov. Predlog Uredbe zaradi zahtev po odmiku skladišč od objektov, od zunanje ograje in med požarnimi polji, obstoječe skladiščne kapacitete Centra za ravnanje z odpadki v Bukovžlaku zmanjšuje za cca. 85 %. Za obratovanje centra so zadostne skladiščne kapacitete ključnega pomena saj so del procesa obdelave odpadkov, koristijo se namreč za skladiščenje odpadkov pred, med in po obdelavi. Ker znotraj obstoječih površin centra ni možno zagotoviti dodatnih odprtih skladišč skladno s predlogom nove Uredbe, je edina možnost širitev centra vzhodno od obstoječe lokacije na območje nekdanjih vojaških objektov. Ker osnutek uredbe predvideva relativno kratko prehodno obdobje za izpolnitev vseh zahtev, želi pobudnik pristopiti k čimprejšnji dopolnitvi prostorskega akta z namenom določitve pogojev posegov v prostor, ki bodo podpirali navedeno dejavnost.
(3) Opisana izhodišča, so skladna ter potrjena z določili Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 4/88,18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 86/01, teh. poprav. 79/13) ter določili Odloka o ureditvenem načrtu za center za ravnanje z odpadki Celje-CERO (Uradni list RS, št. 65/03).
(4) Pobudnik in investitor sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, Celje, po pooblastilu, v imenu ter za račun solastnic RCERO.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Predvideno območje dopolnitve zajema vzhodni del obstoječih objektov in pripadajočih površin, že namenjenih opravljanju dejavnosti. V območje dopolnitve urejanja so tako vključena zemljišča s parc. št.: 628/12, 628/11, 628/3, 628/13, 628/16 in 551/3, vse v k.o. Bukovžlak (parcele v celoti oziroma njihovi deli).
(2) Območje urejanja je določeno na podlagi pobude investitorja in se na podlagi rešitev in ugotovitev v okviru načrtovanja prostorske ureditve ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora lahko tudi spremeni oziroma razširi na druga sosednja zemljišča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne, okoljske in prometne ureditve.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi upoštevanja določil Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 4/88,18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 86/01, teh. poprav. 79/13) ter namere pobudnika, skladno z veljavnimi predpisi glede postopkov in vsebine priprave prostorske dokumentacije.
4. člen 
(vrsta in roki za pripravo dopolnitev prostorskega akta) 
(1) Ker po uveljavitvi ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ostanejo v veljavi prostorski izvedbeni načrti, sprejeti na podlagi ZUN, občinski lokacijski načrti, sprejeti na podlagi ZUreP-1, ter zazidalni načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72, 8/78 in 18/84), se UN dopolni po postopku, kot je s tem zakonom določen za OPPN.
(2) Postopek dopolnitev UN bo zaključen v letu 2019.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo;
– Vodovod-kanalizacija, JP d.o.o.;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.;
– Energetika Celje, JP d.o.o.;
– Simbio, JP d.o.o.;
– Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode;
ter nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v morebitnem postopku CPVO.
(2) Če se v postopku dopolnitev UN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
MO Celje bo dopolnjeni osnutek, v primeru nujnosti izdelave CPVO skupaj z okoljskim poročilom, objavila na spletnih straneh MOC in javno razgrnila na krajevno običajen način, z možnostjo podajanja pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravo sprememb in dopolnitev UN financirajo pobudnik oziroma investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Celje in investitorjem.
8. člen 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2019
Celje, dne 18. februarja 2019
 
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot
 
po pooblastilu 
Vladimir Ljubek l.r.
podžupan 
Mestne občine Celje