Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019

Kazalo

522. Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, stran 1182.

  
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) na svoji 136. seji dne 21. 2. 2019 sprejel
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov 
1. člen 
V Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/17; v nadaljnjem besedilu: merila) se 8. člen spremeni tako, da se v drugem odstavku 7. standarda besedilo pod točko c) »izpolnjevanje pogojev za mentorstvo doktorskim študentom in ustrezno število mentorjev glede na načrtovano število vpisanih študentov, kadar bo visokošolski zavod izvajal študijske programe tretje stopnje.« nadomesti z besedilom »zagotavljanje minimalnih raziskovalnih standardov in izpolnjevanje pogojev za mentorstvo, kadar bo visokošolski zavod izvajal študijske programe tretje stopnje.«.
2. člen 
18. člen se spremeni tako, da se besedilo druge alineje drugega odstavka 4. standarda »izpolnjevanje pogojev za mentorstvo doktorskim študentom in ustreznost mentorjev;« nadomesti z besedilom »zagotavljanje minimalnih raziskovalnih standardov in izpolnjevanje pogojev za mentorstvo za študijske programe tretje stopnje;«.
3. člen 
V drugem odstavku 4. standarda 23. člena se pod točko f) pred podpičjemdoda besedilo»ter zagotavljanje minimalnih raziskovalnih standardov in izpolnjevanje pogojev za mentorstvo za študijske programe tretje stopnje«.
4. člen 
V tretji alineji 24. člena se črta besedna zveza »v Sloveniji«.
5. člen 
Iz naslova poglavja II.3.3 se črta besedna zveza »v Sloveniji«.
6. člen 
27. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»27. člen 
Za spremembo lokacije se šteje:
– uvedba nove lokacije, kadar bo visokošolski zavod izvajal celotni študijski program tudi zunaj kraja svojega sedeža (dislocirana enota);
– dodatni prostori ali zamenjava prostorov za izvajanje dela ali celote študijskega programa, kadar ne gre za uvedbo dislocirane enote zavoda.
Za dislocirano enoto se presoja:
1. primernost prostorov, opreme, knjižnice oziroma dostopa do ustrezne literature in informacijsko-komunikacijska tehnologija;
2. prilagoditev prostorov in opreme študentom z različnimi oblikami invalidnosti;
3. zagotavljanje kadrov, ki po številu in kakovosti ustrezajo pedagoškemu, znanstvenemu, strokovnemu, raziskovalnemu oziroma umetniškemu delu, povezanemu s študijskimi področji in disciplinami oziroma študijskimi programi, ki jih visokošolski zavod načrtuje izvajati na dislocirani enoti;
4. zagotavljanje svetovalnih storitev in nepedagoških delavcev na dislocirani enoti;
5. zagotavljanje finančnih virov za dislocirano enoto;
6. delovanje sistema kakovosti na visokošolskem zavodu in načrtovanje samoevalvacije dislocirane enote.
Visokošolski zavod lahko na akreditirani dislocirani enoti izvaja tudi druge akreditirane študijske programe, če so za to izpolnjene določbe iz prejšnjega odstavka. Kadar svet agencije presodi, da je izpolnjevanje meril za kakovostno izvajanje drugih študijskih programov na dislocirani enoti iz vloge in prilog jasno razvidno, lahko o tem odloči brez imenovanja skupine strokovnjakov ter brez obiska dislocirane enote.
Dodatne prostore ali njihovo zamenjavo v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena svet agencije obravnava v skladu z merili za prvo akreditacijo visokošolskega zavoda, pri čemer presoja izpolnjevanje standardov kakovosti iz 9. člena meril (materialne razmere); če je za zagotovitev kakovostnega izvajanja študija na novi lokaciji potrebno, pa še izpolnjevanje drugih standardov kakovosti, določenih za prvo akreditacijo visokošolskega zavoda.
Kadar je iz prilog k vlogi za akreditacijo dodatnih prostorov ali njihovo zamenjavo jasno razvidno, da so izpolnjeni vsi pogoji glede njihove ustreznosti in varnosti, da so urejena lastniška oziroma najemna razmerja (12. točka poglavja III.2.1.1) in da za izvajanje študijskih programov ni potrebna posebna oprema oziroma prostori, za presojo katere bi bilo treba imenovati skupino strokovnjakov, lahko svet agencije odloči o akreditaciji te spremembe brez imenovanja skupine strokovnjakov in brez ogleda.
Visokošolski zavod lahko v že akreditiranih prostorih izvaja tudi druge akreditirane študijske programe, če so za to izpolnjene določbe iz prejšnjega odstavka. Kadar svet agencije iz vloge in prilog presodi, da so izpolnjeni pogoji za kakovostno izvajanje programov v teh prostorih, lahko o tem odloči brez imenovanja skupine strokovnjakov ter brez ogleda prostorov.«
7. člen 
33. člen se spremeni tako, da se:
– tretji odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»Vlagatelj kot prilogo odda tudi prevod vloge v angleški jezik. Prevod vsebuje v angleški jezik preveden obrazec in posamezne priloge glede na vrsto postopka:
– Prva akreditacija univerze (III.2.1.2): vse zahtevane priloge v obliki povzetka,
– Akreditacija študijskega programa (III.2.2, določba velja za študijske programe tretje stopnje): priloge 1, 2, 8 v celoti; prilogi 9 in 10 v obliki povzetka;
– Podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda (III.2.4, določba velja za visokošolske zavode, ki izvajajo študijske programe tretje stopnje): priloge 2, 3, 4, 8 v celoti; priloge 1, 7, 10 in 11 v obliki povzetka;
– Evalvacija študijskega programa (III.2.6): priloga 1 v celoti.«;
– pri točki III. 2. 5 Spremembe visokošolskih zavodov:
– v tretjem odstavku popravi napačen zapis točke »II.2.1.2« tako, da se pravilno glasi »III.2.1.2«; 
– dodata nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita: 
»Če želi visokošolski zavod na že akreditirani dislocirani enoti izvajati druge že akreditirane študijske programe, mora priložiti dokazila iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka. Dokazila iz 1. točke se priložijo le, kadar je za izvedbo določenega študijskega programa potrebna dodatna oprema.
Za dodatne prostore ali njihovo zamenjavo je treba podatke vnesti v izpolnjen elektronski obrazec za akreditacijo (če akreditacija visokošolskemu zavodu še ni bila podaljšana) oziroma podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda (če je bila akreditacija visokošolskemu zavodu že podaljšana) in priložiti dokazila o teh prostorih in njihovi opremi: ustrezno dokazilo o lastništvu oziroma najemu prostorov in opreme (najemne pogodbe, uporabna dovoljenja, izjave o varnosti, popis opreme idr.).«.
8. člen 
Tretji odstavek 40. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Ogled ali obisk visokošolskega zavoda je obvezen za vse spremembe visokošolskega zavoda, razen kadar gre za primere iz tretjega, petega in šestega odstavka 27. člena meril.«.
V četrtem odstavku se:
– v tretji vrstici beseda »obiska« zamenja z besedami »ogleda ali obiska«;
– na koncu druge alineje namesto pike zapiše podpičje ter doda:
»– primere iz tretjega odstavka tega člena.«.
9. člen 
V drugem odstavku 45. člena se pod točko 2. kadri, doda nova druga alineja, ki se glasi: »– nedoseganje minimalnih raziskovalnih standardov za doktorske študijske programe,«.
Dosedanja druga, tretja in četrta alineja postanejo nova tretja, četrta in peta alineja.
10. člen 
51. člen se spremeni tako, da se v obrazcu vloge za prvo akreditacijo visokošolskega zavoda:
– pri skupnih podatkih za vrstico »Zastopnik (ime in priimek, funkcija):« in pred vrstico »Ulica in hišna številka:« doda nova vrstica »Šifra raziskovalne organizacije:«;
– pri 6. standardu pod točko b) kadrovski načrt v tretji alineji za besedo »zakonom« doda vejica in nova četrta alineja: »– šifra raziskovalca*.«, za četrto alinejo pa v novi vrstici nov stavek, ki se glasi:
»*Za tuje visokošolske učitelje šifra raziskovalca ni potrebna.«;
– v 7. standardu dosedanja točka c) in besedilo obrazca pod to točko nadomesti z novo točko c) »zagotavljanje minimalnih raziskovalnih standardov in izpolnjevanje pogojev za mentorstvo, kadar bo visokošolski zavod izvajal študijske programe tretje stopnje;« in naslednjim besedilom:
»
Raziskovalni ali razvojni ali sicer akademsko relevantni projekti, ki so financirani z javnimi sredstvi, sredstvi iz tujine ali sredstvi iz gospodarstva in nosilci v obdobju zadnjih pet let:
Zap. št.
Vrsta projekta
Trajanje projekta
Nosilec študijskega programa, ki je vodja projekta
Namen oziroma cilji projekta
Vrednost pridobljenih sredstev
Pojasnilo visokošolskega zavoda glede izpolnjevanja kadrovskih pogojev za študijske programe tretje stopnje: 
 
(Študijski programi tretje stopnje morajo zagotavljati visoke raziskovalne standarde. Minimalni raziskovalni standardi za študijske programe tretje stopnje so:
– visokošolski zavod, ki izvaja študijski program tretje stopnje, je v zadnjih petih letih pridobil raziskovalne ali razvojne ali sicer akademsko relevantne projekte, ki so financirani z javnimi sredstvi, sredstvi iz tujine ali sredstvi iz gospodarstva v skupni minimalni vrednosti 50.000 EUR. Upoštevajo se projekti, katerih vodje so hkrati nosilci študijskih programov tretje stopnje na tem visokošolskem zavodu.
– nosilci predmetov študijskega programa tretje stopnje morajo v obdobju zadnjih petih letih biti raziskovalno, razvojno, oziroma sicer akademsko-relevantno aktivni vsaj do te mere, da izpolnjujejo potrebne pogoje za izvolitev najmanj v naziv docenta.)
Navedite seznam nosilcev, ki izpolnjujejo pogoje za mentorstvo doktorskim študentom, in za vsakega nosilca utemeljite zmožnost za mentorstvo: 
 
(Doktorski študij zahteva visoko znanstveno-raziskovalno raven, razvito raziskovalno okolje, ustrezne vsebine in kakovostno mentorstvo. Zato morajo mentorji izpolnjevati pogoje, ki jih določa ZRRD v svojem III. poglavju (27., 28., 29. in 30. člen), ter upoštevati standarde agencije.
Temeljno izhodišče za kakovostno raziskovalno delo pri doktorskem študiju je zmožnost za mentorstvo doktorskim študentom. Pri ugotavljanju zmožnosti se upoštevajo delovne obveznosti nosilcev ter njihovo raziskovalno delo. Mentorjeve pedagoške, znanstvene in raziskovalne reference morajo biti področno ustrezne, na visoki ravni in aktualne.
Priporočeno največje število doktorskih študentov na mentorja je 5 na doktorski študijski program. Priporočeno je tudi, da je mentor nosilec ali sodeluje v področno primernih raziskovalnih projektih oziroma programih.)
« 
11. člen 
52. člen se spremeni tako, da se v obrazcu vloge za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda:
– pri skupnih podatkih za vrstico »Zastopnik (ime in priimek, funkcija):« in pred vrstico »Ulica in hišna številka:« doda nova vrstica »Šifra raziskovalne organizacije:«;
– pri podatkih o univerzi med vrstici »Ime članice:« in »Elektronski naslov:« doda nova vrstica »Šifra raziskovalne organizacije:«;
– pri 8. standardu pod točko b) v drugem odstavku navodil pred zaklepajem za piko doda nov stavek: »Če visokošolski zavod izvaja študijske programe tretje stopnje, je treba zagotoviti izpolnjevanje minimalnih raziskovalnih standardov in pogojev za mentorstvo doktorskim študentom.«.
12. člen 
53. člen se spremeni tako, da se v obrazcu vloge za akreditacijo študijskega programa:
– pri skupnih podatkih za vrstico »Zastopnik (ime in priimek, funkcija):« in pred vrstico »Ulica in hišna številka:« doda nova vrstica »Šifra raziskovalne organizacije:«;
– pri podatkih o univerzi med vrstici »Ime članice:« in »Elektronski naslov:« doda nova vrstica »Šifra raziskovalne organizacije:«;
– pri 4. standardu besedilo pod točko b)nadomesti z naslednjim besedilom:
»
Priložite veljavne odločbe o izvolitvi v naziv, dokazila o znanstvenem, strokovnem, raziskovalnem oziroma umetniškem delu izvajalcev programa ali navedite spletno povezavo, s katere je to razvidno, izjave o sodelovanju in soglasja delodajalcev.
(Če visokošolski zavod akreditira prvi študijski program in če se visokošolski učitelji in sodelavci ne razlikujejo od tistih, predvidenih v predlogu tega študijskega programa, priloženem ob prvi akreditaciji visokošolskega zavoda, dokazil ni treba prilagati – razen za tiste, ki jim je izvolitev medtem potekla. Priložijo se za visokošolske učitelje in sodelavce, ki v predlogu programa niso bili predvideni.) 
(Ustreznost visokošolskih učiteljev in sodelavcev za izvajanje študijskega programa ter usposobljenost nepedagoških delavcev se presojata v skladu s 13. členom meril. Presoja se, ali področja izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev in sodelavcev ustrezajo vsebini, sestavi, vrsti, stopnji in namenu (ciljem) študijskega programa. Kadar se akreditira študijski program tretje stopnje, se presoja še izpolnjevanje minimalnih raziskovalnih standardov, pogojev za mentorstvo doktorskim študentom ter ustreznost mentorjev.)
Nosilci predmetov študijskega programa:
Zap. št.
Ime in priimek
Naziv 
Področje izvolitve
Predmet
Šifra raziskovalca*
*Za tuje visokošolske učitelje šifra raziskovalca ni potrebna.
Visokošolski sodelavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju študijskega programa:
Zap. št.
Ime in priimek
Naziv 
Področje izvolitve
Predmet
Število visokošolskih učiteljev, zaposlenih za poln delovni čas oziroma temu ustrezen obseg zaposlitev za krajši delovni čas od polnega (FTE), na študijski program je _____. 
(V poln delovni čas se šteje celotna obremenitev visokošolskih učiteljev (poleg pedagoške tudi raziskovalna in druga.)
 
Delež visokošolskih učiteljev, zaposlenih za poln delovni čas oziroma temu ustrezen obseg zaposlitev za krajši delovni čas od polnega (FTE), na univerzitetni študijski program je _____ %. 
(Izpolniti, če gre za univerzitetni študijski program univerze.)
 
(Pri izračunu se upoštevajo vsi visokošolski učitelji študijskega programa (tudi pogodbeni), kar znaša 100 %, od tega se izračuna delež. Formula:Slika 1
 
 
 
Morebitno dodatno pojasnilo visokošolskega zavoda:
Zagotavljanje minimalnih raziskovalnih standardov in izpolnjevanje pogojev za mentorstvo (če gre za študijski program tretje stopnje):
Raziskovalni ali razvojni ali sicer akademsko relevantni projekti, ki so financirani z javnimi sredstvi, sredstvi iz tujine ali sredstvi iz gospodarstva in nosilci v obdobju zadnjih pet let:
Zap. št.
Vrsta projekta
Trajanje projekta
Nosilec študijskega programa, ki je vodja projekta
Namen oziroma cilji projekta
Vrednost pridobljenih sredstev
Pojasnilo visokošolskega zavoda glede izpolnjevanja kadrovskih pogojev za študijske programe tretje stopnje: 
(Študijski programi tretje stopnje morajo zagotavljati visoke raziskovalne standarde. Minimalni raziskovalni standardi za študijske programe tretje stopnje so:
– visokošolski zavod, ki izvaja študijski program tretje stopnje, je v zadnjih petih letih pridobil raziskovalne ali razvojne ali sicer akademsko relevantne projekte, ki so financirani z javnimi sredstvi, sredstvi iz tujine ali sredstvi iz gospodarstva v skupni minimalni vrednosti 50.000 EUR. Upoštevajo se projekti, katerih vodje so hkrati nosilci študijskih programov tretje stopnje na tem visokošolskem zavodu.
– nosilci predmetov študijskega programa tretje stopnje morajo v obdobju zadnjih petih letih biti raziskovalno, razvojno, oziroma sicer akademsko-relevantno aktivni vsaj do te mere, da izpolnjujejo potrebne pogoje za izvolitev najmanj v naziv docenta.)
Navedite seznam nosilcev, ki izpolnjujejo pogoje za mentorstvo doktorskim študentom, in za vsakega nosilca utemeljite zmožnost za mentorstvo: 
(Presoja se, ali mentorji izpolnjujejo pogoje, ki jih določa ZRRD v svojem III. poglavju (27., 28., 29. in 30. člen), ter standarde agencije.
Temeljno izhodišče za kakovostno raziskovalno delo pri doktorskem študiju je zmožnost za mentorstvo doktorskim študentom. Pri ugotavljanju zmožnosti se upoštevajo delovne obveznosti nosilcev ter njihovo raziskovalno delo. Mentorjeve pedagoške, znanstvene in raziskovalne reference morajo biti področno ustrezne, na visoki ravni in aktualne.
Priporočeno največje število doktorskih študentov na mentorja je 5 na doktorski študijski program. Priporočeno je tudi, da je mentor nosilec ali sodeluje v področno primernih raziskovalnih projektih oziroma programih.)
« 
13. člen 
54. člen se spremeni tako, da se v obrazcu vloge za evalvacijo študijskega programa:
– pri skupnih podatkih za vrstico »Zastopnik (ime in priimek, funkcija):« in pred vrstico »Ulica in hišna številka:« doda nova vrstica »Šifra raziskovalne organizacije:«;
– pri podatkih o univerzi med vrstici »Ime članice:« in »Elektronski naslov:« doda nova vrstica »Šifra raziskovalne organizacije:«;
– pri 4. standardu na koncu besedila pod točko f) za besedilom: »Morebitno dodatno pojasnilo visokošolskega zavoda:« doda besedilo, ki se glasi:
»Zagotavljanje minimalnih raziskovalnih standardov in izpolnjevanje pogojev za mentorstvo (če gre za študijski program tretje stopnje):
Raziskovalni ali razvojni ali sicer akademsko relevantni projekti, ki so financirani z javnimi sredstvi, sredstvi iz tujine ali sredstvi iz gospodarstva in nosilci v obdobju zadnjih pet let:
Zap. št.
Vrsta projekta
Trajanje projekta
Nosilec študijskega programa, ki je vodja projekta
Namen oziroma cilji projekta
Vrednost pridobljenih sredstev
Pojasnilo visokošolskega zavoda glede izpolnjevanja kadrovskih pogojev za študijske programe tretje stopnje: 
(Študijski programi tretje stopnje morajo zagotavljati visoke raziskovalne standarde. Minimalni raziskovalni standardi za študijske programe tretje stopnje so:
– visokošolski zavod, ki izvaja študijski program tretje stopnje, je v zadnjih petih letih pridobil raziskovalne ali razvojne ali sicer akademsko relevantne projekte, ki so financirani z javnimi sredstvi, sredstvi iz tujine ali sredstvi iz gospodarstva v skupni minimalni vrednosti 50.000 EUR. Upoštevajo se projekti, katerih vodje so hkrati nosilci študijskih programov tretje stopnje na tem visokošolskem zavodu.
– nosilci predmetov študijskega programa tretje stopnje morajo v obdobju zadnjih petih letih biti raziskovalno, razvojno, oziroma sicer akademsko-relevantno aktivni vsaj do te mere, da izpolnjujejo potrebne pogoje za izvolitev najmanj v naziv docenta.)
Navedite seznam nosilcev, ki izpolnjujejo pogoje za mentorstvo doktorskim študentom, in za vsakega nosilca utemeljite zmožnost za mentorstvo: 
(Presoja se, ali mentorji izpolnjujejo pogoje, ki jih določa ZRRD v svojem III. poglavju (27., 28., 29. in 30. člen), ter standarde agencije.
Temeljno izhodišče za kakovostno raziskovalno delo pri doktorskem študiju je zmožnost za mentorstvo doktorskim študentom. Pri ugotavljanju zmožnosti se upoštevajo delovne obveznosti nosilcev ter njihovo raziskovalno delo. Mentorjeve pedagoške, znanstvene in raziskovalne reference morajo biti področno ustrezne, na visoki ravni in aktualne.
Priporočeno največje število doktorskih študentov na mentorja je 5 na doktorski študijski program. Priporočeno je tudi, da je mentor nosilec ali sodeluje v področno primernih raziskovalnih projektih oziroma programih.)
«. 
14. člen 
Dosedanji 55. člen se črta.
15. člen 
Doda se nov 55. člen, ki se glasi:
»55. člen 
(minimalni raziskovalni standardi in šifre raziskovalnih organizacij oziroma šifre raziskovalcev) 
Visokošolski zavodi morajo izpolnjevanje minimalnih raziskovalnih standardov za študijske programe tretje stopnje in pridobitev šifer raziskovalnih organizacij oziroma šifer raziskovalcev zagotoviti najpozneje do 31. 12. 2019.«.
16. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/55
Ljubljana, dne 21. februarja 2019
Dr. Franc Čuš l.r.
predsednik sveta 
Nacionalne agencije Republike Slovenije 
za kakovost v visokem šolstvu 

AAA Zlata odličnost