Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018

Kazalo

4063. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v obdobju januar–marec 2019, stran 13235.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.) in 75. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) izdajam
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Žužemberk v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Žužemberk (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Žužemberk za leto 2018 ter Odlokom o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2018 (Uradni list RS, št. 138/17 in 21/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Proračun januar–marec 2019
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
1.491.462
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
966.575
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
902.770
700
Davki na dohodek in dobiček
870.220
703
Davki na premoženje
9.098
704
Domači davki na blago in storitve
19.312
706
Drugi davki in prispevki
4.140
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
63.805
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
36.229
711
Takse in pristojbine
1.503
712
Denarne kazni
1.681
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.490
714
Drugi nedavčni prihodki
20.902
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.531
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
438
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
1.093
73
PREJETE DONACIJE (730)
350
730
Prejete donacije iz domačih virov
350
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
523.006
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
124.391
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
398.615
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.150.511
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402)
335.065
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
61.962
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
9.562
402
Izdatki za blago in storitve
263.541
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
521.146
410
Subvencije
81.453
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
329.093
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
8.356
413
Drugi domači transferi
102.244
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.294.300
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.294.300
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
0
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
Odplačila domačega dolga
0
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
0
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – pod kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-60/2018
Žužemberk, dne 18. decembra 2018
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež l.r.