Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3967. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 13025.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18 in 65/18) se v 1. členu v napovednem stavku besedilo »C(2018) 2490 z dne 19. 4. 2018« nadomesti z besedilom »C(2018) 6959 z dne 17. 10. 2018«.
V 1. točki se besedilo »zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1)« nadomesti z besedilom »razveljavljene z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 1)«.
V 2. točki se besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/838 z dne 17. maja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 glede krme za nekatere ekološko gojene živali iz ribogojstva (UL L št. 125 z dne 18. 5. 2017, str. 5)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1584 z dne 22. oktobra 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 264 z dne 23. 10. 2018, str. 1)«.
V 3. točki se besedilo »Uredbo (EU) 2017/1199 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče (UL L št. 176 z dne 7. 7. 2017, str. 1)« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) 2018/1719 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter virov za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« (UL L št. 291 z dne 16. 11. 2018, str. 5)«.
V 4. točki se besedilo »Uredbo (EU) 2017/825 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013 (UL L št. 129 z dne 19. 5. 2017, str. 1)« nadomesti z besedilom »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6)«.
V 5. točki se besedilo »popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 327 z dne 9. 12. 2017, str. 83)« nadomesti z besedilom »spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15)«.
V 6. točki se besedilo »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisije (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 100)« nadomesti z besedilom »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6)«.
V 7. točki se besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4)«.
V 9. točki se besedilo »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1155 z dne 15. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede kontrolnih ukrepov v zvezi s pridelovanjem konoplje, nekaterih določb o plačilu za zeleno komponento, plačila za mlade kmete, ki imajo nadzor nad pravno osebo, izračuna zneska podpore na enoto v okviru prostovoljne vezane podpore, delov plačilnih pravic in določenih zahtev v zvezi z uradnimi obvestili glede sheme enotnega plačila na površino in prostovoljne vezane podpore ter o spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 167 z dne 30. 6. 2017, str. 1)« nadomesti z besedilom »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/1784 z dne 9. julija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede nekaterih določb o praksah zelene komponente, vzpostavljenih z Uredbo (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 293 z dne 20. 11. 2018, str. 1)«.
V 11. točki se pred podpičjem dodata vejica in besedilo »zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/557 z dne 9. aprila 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 641/2014 glede obvestila o povečanju zgornje meje za shemo enotnega plačila na površino iz člena 36(4) Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 93 z dne 11. 4. 2018, str. 1)«.
V 13. točki se besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe (UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1077 z dne 30. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 194 z dne 31. 7. 2018, str. 44)«.
V 14. točki se besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1242 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 178 z dne 11. 7. 2017, str. 4)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/746 z dne 18. maja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede spremembe zbirnih vlog in zahtevkov za plačilo ter pregledov (UL L št. 125 z dne 22. 5. 2018, str. 1)«.
V 16. točki se besedilo »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017, str. 11)« nadomesti z besedilom »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2)«.
2. člen 
V drugem odstavku 10. člena se pred piko na koncu stavka dodata vejica in besedilo »v operacijo iz 18. točke drugega odstavka 23. člena te uredbe pa tudi v obdobju 2019–2020«.
3. člen 
Za drugim odstavkom 14. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če se obseg površine, vključene v obveznost iz prvega odstavka 11. člena te uredbe, med leti zmanjša za več kot deset odstotkov zaradi spremembe seznama avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin iz priloge 12 te uredbe, za katere plačil za ukrep KOPOP iz te uredbe ni mogoče uveljavljati, setev oziroma saditev pa je bila že izvedena, se to ne šteje za neupravičeno zmanjšanje obsega površin, vključenih v ukrep KOPOP.«.
4. člen 
V četrtem odstavku 15. člena se besedilo »z drugim odstavkom 10. člena te uredbe vstopiti v obdobju 2016–2020 ali 2017–2020« nadomesti z besedilom »z drugim in tretjim odstavkom 10. člena te uredbe vstopiti v obdobju 2016–2020, 2017–2020, 2018–2020 ali 2019–2020«.
5. člen 
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Grafična evidenca strmin iz 1. točke prejšnjega odstavka vsebuje podatke o površinah z nagibom 50 odstotkov ali več, ki se izračunajo na podlagi podatkov, ki so osnova za izračun nagiba GERK v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev. Podatke o površinah z nagibom 50 odstotkov ali več za posamezen GERK se pridobi z grafičnim presekom grafične evidence strmin in GERK.«.
6. člen 
Drugi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Praha in kmetijske rastline iz 7. in 8. točke prejšnjega odstavka so določene v Šifrantu vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoči, ki je v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto (v nadaljnjem besedilu: šifrant vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoči), objavljen na spletni strani agencije in ministrstva.«.
V četrtem odstavku se besedilo »priloge 6 te uredbe« nadomesti z besedilom »šifranta vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoči«.
7. člen 
V šestem odstavku 27. člena, sedmem odstavku 28. člena, četrtem odstavku 29. člena, sedmem odstavku 30. člena, sedmem odstavku 31. člena, šestem odstavku 32. člena, petem odstavku 33. člena, šestem odstavku 34. člena, petem odstavku 35. člena, prvem odstavku 38. člena, petem odstavku 45. člena, šestem odstavku 46. člena, četrtem odstavku 47. člena, tretjem odstavku 48. člena, prvem in tretjem odstavku 49. člena, prvem odstavku 56. člena, prvem odstavku 57. člena, šestem odstavku 90. člena, sedmem odstavku 91. člena, petem odstavku 92. člena, četrtem odstavku 93. člena, sedmem odstavku 108. člena, četrtem odstavku 115. člena, devetem odstavku 116. člena, drugem odstavku 130. člena in prvem odstavku 141. člena se besedilo »priloge 6 te uredbe« nadomesti z besedilom »šifranta vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoči«.
8. člen 
V četrtem odstavku 28. člena, šestem odstavku 30. člena, četrtem odstavku 32. člena in tretjem odstavku 33. člena se besedilo »prilogo 6 te uredbe« nadomesti z besedilom »šifrantom vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoči«.
9. člen 
V prvem odstavku 133. člena se za besedo »upravičencev« dodata vejica in besedilo »vključno s podatkom o prijavi travojedih živali za kontrolo, če upravičenci na KMG redijo travojede živali,«.
10. člen 
Prvi odstavek 159. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenci do plačil za ukrepe razvoja podeželja iz te uredbe morajo v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU in predpisom, ki ureja označevanje vira sofinanciranja iz PRP 2014–2020, izpolniti zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti o viru sofinanciranja iz ukrepa, podukrepa ali operacije iz PRP 2014–2020.«.
11. člen 
Priloga 6 se črta.
12. člen 
Priloga 14 se nadomesti z novo prilogo 14, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(končanje postopkov in prilagoditev obveznosti) 
(1) Postopki, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18 in 65/18).
(2) Ne glede na 158. člen Uredbe o ukrepih kmetijsko- okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18 in 65/18) se upravičencem, ki so prevzeli petletne obveznosti za izvajanje izbirne zahteve iz 34. člena, obvezne zahteve iz 90. člena in operacije iz 95. člena Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18 in 65/18), te obveznosti v skladu z drugim odstavkom 14. člena Uredbe 807/2014/EU za leto 2019 in preostali čas trajanja prevzetih obveznosti prilagodijo, če so v skladu s spremenjenim drugim odstavkom 19. člena uredbe.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-35/2018
Ljubljana, dne 13. decembra 2018
EVA 2018-2330-0098
Vlada Republike Slovenije 
dr. Andrej Bertoncelj l.r.
Podpredsednik