Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1952. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1, stran 6022.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 27. seji dne 24. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1 
1. člen 
Peta točka 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice – UPB1« (Uradni list RS, št. 26/11, 82/13, 49/16 in 35/17 – v nadaljevanju Odlok) se črta.
2. člen 
12. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet,
– direktor.«
3. člen 
13. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ima pet članov:
– tri predstavnike ustanovitelja, in sicer dva predstavnika s področja športa in enega predstavnika z drugih področij dela z mladimi,
– enega predstavnika delavcev javnega zavoda in
– enega predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
(2) Mandatna doba članov sveta traja štiri leta in so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Svetu javnega zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
(3) Predsednika in namestnika predsednika sveta izvolijo člani na prvi seji sveta. Prvo sejo skliče direktor v roku trideset dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda. Direktor je dolžan o prenehanju mandata obvestiti ustanovitelja devetdeset dni pred potekom mandata članom sveta javnega zavoda.
4. člen 
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen 
(1) Strokovni svet zavoda ima pet članov, ki ga sestavljajo strokovni delavci zavoda in predstavniki zainteresirane javnosti, ki so lahko s področij mladinske dejavnosti, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami, športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa, vrhunskega športa, športa invalidov, športne rekreacije in športa starejših v Občini Jesenice.
(2) Mandatna doba članov strokovnega sveta traja štiri leta.
(3) Sestavo in način oblikovanja podrobneje določa statut zavoda.«
5. člen 
Za 22.a členom se doda nov 22.b člen, ki se glasi:
»22.b člen 
(1) Strokovni svet:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda,
– daje predloge in pobude direktorju zavoda za oblikovanje letnega programa dela in finančnega načrta,
– analizira stanje v športu in izdeluje podlage za razvrščanje športnih panog za izvedbo dejavnosti zavoda,
– pripravlja in sodeluje pri pripravi razvojnih programov v športu za dvig kvalitete ponudbe dejavnosti zavoda,
– priporoča nakup in izbiro osnovnih sredstev,
– oblikuje strokovne podlage in strateške smernice dolgoročnih programov razvoja športa ter
– daje direktorju zavoda usmeritve za razreševanje drugih posameznih vprašanj s področja športa.
(2) Naloge in pristojnosti ter način dela strokovnega sveta se podrobneje določijo s statutom zavoda.
(3) Članstvo v strokovnem svetu je nezdružljivo s članstvom v svetu zavoda, ter s funkcijo direktorja zavoda.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
Sedanji svet zavoda nadaljuje delo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
7. člen 
(1) Strokovni svet zavoda se mora skladno s tem Odlokom konstituirati v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega Odloka.
(2) Mandat prvemu strokovnemu svetu preneha istočasno s prenehanjem mandata sedanjemu svetu zavoda.
8. člen 
(1) Svet zavoda mora v roku 60 dni uskladiti statut zavoda v skladu z določili tega Odloka.
(2) Druge splošne akte zavoda, ki niso usklajeni s tem Odlokom je potrebno uskladiti s tem Odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega Odloka.
9. člen 
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
10. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2018
Jesenice, dne 25. maja 2018
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti