Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1951. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1, stran 6022.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 27. redni seji dne 24. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 
1. člen 
Prvi odstavek tretjega člena Odlokao ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 (Uradni list RS, št. 26/11 in 30/11 – v nadaljevanju Odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Glasbena šola Jesenice (v nadaljevanju: šola) opravlja dejavnost izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti za šolskih okoliš, ki obsega območje Občine Jesenice ter po predhodnem soglasju tudi območje Občine Žirovnica in območje Občine Kranjska Gora. Šola lahko opravlja dejavnost tudi za območje drugih občin, če se ustanovitelj tako dogovori in sklene z zainteresiranimi občinami ustrezno pogodbo.«
2. člen 
V Odloku se za 11.a členom doda nov 11.b člen, ki se glasi:
»11.b člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki javni zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog ravnatelja svet šole v soglasju z občino ustanoviteljico. O načinu kritja izgube, ki je ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev javnega zavoda, odloča občina ustanoviteljica na predlog ravnatelja.
(2) Izjemoma, če tako določa zakon, je mogoče presežek prihodkov nad odhodki uporabiti tudi v druge namene. O takšnem načinu razpolaganja s presežkom odloča svet šole na predlog ravnatelja in v soglasju z ustanoviteljem.«
3. člen 
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
4. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2018
Jesenice, dne 25. maja 2018
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti