Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1950. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, stran 6021.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 27. seji dne 24. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice 
1. člen 
Prvi odstavek 29. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice (Uradni list RS, št. 44/09, 92/11 in 45/15) se spremeni tako, da se glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki javni zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z občinama ustanoviteljicama (vsaka za svoj delež sofinanciranja). O načinu kritja izgube, ki je ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev javnega zavoda, odločata občini ustanoviteljici na predlog direktorja (vsaka za svoj delež financiranja).«
2. člen 
V odloku se spremeni 34. člen tako, da se glasi:
»34. člen 
(1) Ustanovitelj prenese v upravljanje javnemu zavodu naslednje premoženje:
– zemljišče s parc. št. 954/2 k.o. 2175 Jesenice, v izmeri 155 m2;
– poslovne prostore v stavbi z ident. št. 2175-1136, na naslovu Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice, in sicer:
– del stavbe z ident. št. 2175-1136-1, z oznako 1.E poslovni prostori v 1. in 2. etaži stavbe, nestanovanjska raba v skupni izmeri 355,70 m2,
– del stavbe z ident. št. 2175-1136-2, z oznako 2.E poslovni prostori v 2., 3., 4., in 5. etaži stavbe, nestanovanjska raba v skupni izmeri 1867,75 m2,
– del stavbe z ident. št. 2175-1136-4, z oznako 4.E poslovni prostori v 2. in 4., etaži stavbe, nestanovanjska raba v skupni izmeri 705,20 m2,
– del stavbe z ident. št. 2175-1136-7, z oznako 7.E poslovni prostori v 2. etaži stavbe, nestanovanjska raba v skupni izmeri 73,00 m2.
Javni zavod ima v souporabi tudi dele stavbe ident. št. 2175-1136-8, ident. št. 2175- 1136-9, ident. št. 2175-1136-11, ident. št. 2175-1136-12, ident. št. 2175-1136-13 in ident. št. 2175-1136-14. Medsebojna razmerja souporabnikov teh delov stavbe se uredijo s posebno pogodbo.
(2) Javni zavod je dolžan zagotavljati polno izkoriščenost navedenih nepremičnin, ki služijo kot javna kulturna infrastruktura.
(3) Javni zavod upravlja tudi z vso opremo in predmeti, ki se nahajajo v zgoraj navedenih poslovnih prostorih in pripadajočih depojih.
(4) Po pogodbi lahko javni zavod upravlja tudi z nepremičninami, opremo in predmeti, ki se nahajajo na območju drugih občin.«
3. člen 
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2018
Jesenice, dne 25. maja 2018
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti