Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1937. Splošni akt o minimalnih zahtevah pri načrtovanju in izvedbi dostopovnih in razdelilnih točk, stran 5990.

  
Na podlagi osmega odstavka 9. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) izdaja direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I   A K T 
o minimalnih zahtevah pri načrtovanju in izvedbi dostopovnih in razdelilnih točk 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Vsebina akta) 
Ta splošni akt natančneje ureja tehnična in druga vprašanja pri načrtovanju in izvedbi dostopovnih in razdelilnih točk iz petega in šestega odstavka 9. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen 
(Namen in uporaba akta) 
Splošni akt v okviru zakonskih obveznosti natančneje določa pravila pri načrtovanju in izvedbi dostopovne točke pri gradnji komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture iz drugega odstavka 9. člena zakona ter pri projektiranju in gradnji stavbne fizične infrastrukture in pri postavitvi razdelilne točke pri gradnji ali rekonstrukciji večstanovanjskih ali nestanovanjskih stavb.
3. člen 
(Pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji pomen:
i. Fizična povezava je povezava od aktivne opreme operaterja omrežja do omrežne priključne točke. Po fizični povezavi se prenašajo fizični signali, ki na svoji poti ne spreminjajo svoje fizikalne narave (npr. ni pretvorbe iz optičnega v električni signal).
ii. Fizična infrastruktura pomeni kateri koli element omrežja, namenjen namestitvi drugih elementov omrežja, ne da bi sam postal aktiven element omrežja, na primer cevi, drogovi, kanali revizijski jaški, vstopni jaški, omarice, stavbe ali dostopi v stavbe, antene in stolpi. Kabli, vključno z neuporabljenimi optičnimi vlakni, niso fizična infrastruktura.
iii. Gradnja javnih komunikacijskih omrežij je izvedba gradbenih in drugih del in obsega novogradnjo, razširitev ali rekonstrukcijo komunikacijskega omrežja, ki omogoča povečanje kapacitet ali tehnološko izboljšavo omrežja.
iv. Iskalec dostopa je operater, ki je izrazil interes za najem fizične infrastrukture oziroma dostop do razdelilnih ali dostopovnih točk.
v. Postavitev dostopovne ali razdelilne točke je poseg pri gradnji komunikacijskih omrežij z namenom vzpostavitve nove ali razširitve obstoječe dostopovne oziroma razdelilne točke za vsaj 10 % obstoječe zmogljivosti ali priključitve dodatne fizične infrastrukture (npr. kabelske kanalizacije) na obstoječo dostopovno oziroma razdelilno točko.
vi. Povezovalna oprema omogoča prespojitev brez fizičnega posega v kabel.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, razen, če so definirani v splošnem aktu samem ali iz besedila splošnega akta izhaja drugače.
4. člen 
(Zahteve za dostopovno točko) 
(1) Minimalne zahteve, ki morajo biti izpolnjene pri postavitvi dostopovne točke, so:
i. Dostopovna točka mora omogočati iskalcem dostopa, da na lastne stroške pripeljejo do dostopovne točke in morebitne povezovalne opreme v dostopovni točki svoje omrežje brez gradbenih del v območju dostopovne točke.
ii. Dostopovna točka mora omogočati iskalcem dostopa povezovanje s podrejenimi omrežnimi priključnimi točkami ali vmesnimi dostopovnimi in razdelilnimi točkami, ki so povezane na to dostopovno točko.
iii. Dostopovna točka mora omogočati iskalcem dostopa postopno priključevanje in prevezovanje posameznih dostopovnih povezav do omrežnih priključnih točk.
(2) Lastnik dostopovne točke mora zagotoviti prostor še za vsaj dva iskalca dostopa, skupaj vsaj toliko prostora, kot ga zagotavlja sebi. V primeru sovlaganj morajo sovlagatelji zagotoviti prostor še za vsaj enega iskalca dostopa in lahko skupaj zasedejo največ dve tretjini prostora. Sovlagatelji ne smejo biti lastniško povezani, minimalni delež vsakega sovlagatelja pa mora biti najmanj 20 % vrednosti investicije na območju posamezne dostopovne točke.
(3) Izpolnjevanje zahtev iz prvega in drugega odstavka tega člena je potrebno zagotoviti za dostopovne točke, kjer je možen neposreden ali posreden dostop preko podrejenih dostopovnih ali razdelilnih točk do najmanj 100 omrežnih priključnih točk.
5. člen 
(Zahteve za razdelilno točko) 
(1) Razdelilna točka mora izpolnjevati naslednje zahteve:
i. omogoča prespajanje izvedene hišne komunikacijske napeljave različnih operaterjev,
ii. v primeru, če ustrezna povezava ni na voljo, omogoča iskalcu dostopa namestitev svoje povezave,
iii. onemogoča nepooblaščen fizični dostop (ključavnica),
iv. zagotavlja električno napajanje za morebitno aktivno opremo in namestitev električnega števca ločeno za vsakega operaterja za najmanj tri operaterje. Prostora za števce ni potrebno zagotoviti v stavbah, ki imajo skupaj 8 ali manj stanovanjskih in poslovnih enot,
v. je na mestu, ki je razumno zavarovano pred vdori vode, prahom in podobnim ter nudi vsaj osnovno zaščito morebitni aktivni komunikacijski opremi, namenjeni za rabo znotraj stavb,
vi. je jasno označena.
(2) V vsaki enoti stavbe, kjer se zaključuje hišna komunikacijska napeljava, mora biti izvedena priključna doza.
(3) Del kabelske kanalizacije od dostopovne točke do razdelilne točke, ki poteka v stavbi in dovodi k stavbam, morajo biti zasnovani tako, da omogočajo namestitev novih kablov tudi novim zainteresiranim iskalcem dostopa, brez gradbenih posegov, z ustrezne lokacije na javnem mestu.
6. člen 
(Zahteve za hišno komunikacijsko napeljavo) 
(1) Hišne komunikacijske napeljave morajo imeti naslednje lastnosti:
i. Vse fizične povezave do posameznih stavbnih enot (stanovanj, poslovnih prostorov), se morajo zaključevati v razdelilnih točkah.
ii. Razdelilna točka mora biti locirana v stavbi, na stavbi ali njeni neposredni bližini.
iii. Če obstaja omrežna priključna točka, mora biti izvedena fizična povezava, ki omogoča prenosno hitrost najmanj 100 Mbit/s v obe smeri.
iv. Kabli morajo biti v ustrezni kabelski kanalizaciji, ki omogoča menjavo kablov brez gradbenih posegov.
v. V primeru, da fizična povezava ni izvedena, mora biti izvedena vsaj ustrezna kabelska kanalizacija med omrežno priključno točko in razdelilno točko, ki omogoča namestitev kablov brez dodatnih gradbenih posegov.
vi. Do vsakega nadstropja stavbe mora biti zagotovljena fizična povezava ali ustrezna kabelska kanalizacija in električni priključek za priključitev brezžičnih vozlišč.
vii. Hišna komunikacijska napeljava mora biti ustrezno označena.
(2) Celotna hišna komunikacijska napeljava, vključno z razdelilno točko in dovodi do razdelilne točke, mora biti ustrezno dokumentirana. Na zahtevo iskalca dostopa mora biti dokumentacija iskalcu dostopa na voljo na vpogled.
(3) Če operater želi graditi komunikacijsko infrastrukturo v stavbi na lastne stroške, se lahko o tem dogovori z investitorjem. V tem primeru mora investitor zgraditi vsaj še eno prosto kabelsko kanalizacijo do vsake omrežne priključne točke in upoštevati zahteve tega člena.
7. člen 
(Stroški dostopa do dostopovne točke) 
(1) Ob odsotnosti dogovora se pri določitvi cene dostopa upoštevajo vsi nastali učinkoviti stroški v zvezi z zagotavljanjem dostopa do fizične infrastrukture, skupaj s primerno stopnjo donosnosti naložbe glede na vložena sredstva, ki jo predstavlja tehtano povprečje stroškov kapitala, pri čemer pa ne sme znašati več kot vsakokrat veljavno tehtano povprečje stroškov kapitala, ki ga na svoji spletni strani objavlja agencija.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena morajo stroškovne kalkulacije na podroben, pregleden in objektiven način prikazovati investicijske (amortizacija) in operativne stroške ter primerno stopnjo donosnosti naložbe glede na vložena sredstva.
(3) Pri oblikovanju cen se lahko upoštevajo le nastali učinkoviti stroški, morebitno neučinkovitost operaterja ter podvajanje in prenašanje stroškov mora operater izločiti.
8. člen 
(Prehodne in končne določbe) 
Ta splošni akt prične veljati 30 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-13/2017/17
Ljubljana, dne 5. junija 2018
EVA 2018-3130-0017
mag. Tanja Muha l.r.
Direktorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti