Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1904. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov, stran 5711.

  
Na podlagi petega odstavka 20. člena, šestega odstavka 70. člena, prvega odstavka 115. člena in tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov 
1. člen 
V Uredbi o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16) se:
– v 2., 6. in 14. členu ter v prilogi 1 in prilogi 3 besedilo »klasifikacijska številka« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »številka odpadka« v ustreznem sklonu in
– v 2., 3., 6., 14. in 23. členu besedilo »klasifikacijski seznam odpadkov« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »seznam odpadkov« v ustreznem sklonu.
2. člen 
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
»38.a člen 
(druge zahteve za upravljavca odlagališča) 
S plačilom, ki ga upravljavec odlagališča prejme za storitve odlaganja odpadkov, se morajo kriti stroški, povezani z gradnjo in obratovanjem odlagališča ter finančnim jamstvom v skladu s to uredbo, ter predvideni stroški zapiranja odlagališča in izvedbe ukrepov varstva okolja po zaprtju za obdobje najmanj 30 let.«.
3. člen 
Za devetim odstavkom 42. člena se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Ne glede na prvi odstavek tega člena finančnega jamstva ni treba zagotavljati, če upravljanje odlagališča odpadkov zagotavlja država.«.
4. člen 
V prvem odstavku 50. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec odlagališča mora v poročilu o obdelavi odpadkov, ki ga vsako leto predloži ministrstvu v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, navesti tudi podatke o:«.
Prva, druga in peta alineja se črtajo.
5. člen 
V prvem odstavku 71. člena se 67. točka spremeni tako, da se glasi:
»67. ravna v nasprotju s prvim, drugim ali četrtim odstavkom 76. člena te uredbe,«.
Za 67. točko se doda nova 68. točka, ki se glasi:
»68. v določenem roku ne predloži ustreznega finančnega jamstva iz 42. člena te uredbe.«.
6. člen 
Peti odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pravnomočne odločbe, izdane na podlagi tretjega odstavka 56. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09) ali četrtega odstavka 51. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11 in 108/13), se štejejo za okoljevarstvena dovoljenja za zaprto odlagališče iz 53. člena te uredbe.«.
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Ne glede na 53. člen te uredbe ministrstvo v postopku iz 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1) po uradni dolžnosti preveri in spremeni odločbo iz prejšnjega odstavka, pri čemer se določbe prvega odstavka 80. člena ZVO-1 ne uporabljajo.«.
»(7) Če v pravnomočni odločbi iz petega odstavka tega člena ni bilo odločeno o obratovalnem monitoringu in ukrepih za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po zaprtju odlagališča, se v spremembi iz prejšnjega odstavka določijo tudi:
– obseg in vsebina obratovalnega monitoringa iz 46. člena te uredbe, vključno z ukrepi ob preseganju opozorilne spremembe parametrov podzemne vode,
– obseg in vsebina ukrepov za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po zaprtju odlagališča.«.
7. člen 
V četrtem odstavku 76.a člena se črta besedilo »oziroma najpozneje v 90 dneh pred iztekom roka iz petega odstavka prejšnjega člena«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Postopki, začeti na podlagi petega odstavka 76. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16), se ustavijo.
9. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-34/2018
Ljubljana, dne 30. maja 2018
EVA 2018-2550-0032
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti