Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1848. Statut Inženirske zbornice Slovenije, stran 5574.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) je skupščina Inženirske zbornice Slovenije na svoji 42. seji dne 24. maja 2018 sprejela
S T A T U T 
Inženirske zbornice Slovenije 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(cilji ustanovitve in področje delovanja zbornice) 
(1) Inženirska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) je samostojna poklicna zbornica pooblaščenih inženirjev. Zbornica opravlja naloge in dejavnosti v skladu z zakonom ter tem statutom, pri čemer zagotavlja strokovnost in varuje javni interes na področju urejanja prostora in graditve objektov ter varstva tretjih oseb.
(2) V zbornico se po načelu enakopravnosti in v okviru svojih strokovnih področij združujejo posamezniki, ki imajo v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZAID) status pooblaščenega inženirja.
(3) Zbornica izvaja cilje ustanovitve iz prvega odstavka tega člena kot poklicno zastopstvo stanovskih interesov, spremlja in obravnava problematiko dela pooblaščenih inženirjev, določa strokovna načela na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov, spodbuja in zastopa poklicne, socialne in gospodarske interese pooblaščenih inženirjev in jim svetuje, skrbi za skladen razvoj stroke in varstvo stanovskega ugleda, sprejema kodeks pooblaščenih inženirjev, nadzoruje izpolnjevanje njihovih poklicnih dolžnosti in opravlja druge z zakonom in statutom določene naloge.
2. člen 
(pravna osebnost) 
(1) Zbornica je nepridobitna pravna oseba javnega prava z imenom »Inženirska zbornica Slovenije«.
(2) Poleg imena lahko zbornica uporablja tudi skrajšano ime »IZS«.
(3) Pri poslovanju s tujino uporablja zbornica naslednje ime: »Slovenian Chamber of Engineers«.
(4) Sedež zbornice je v Ljubljani.
(5) Zbornica ima svoj žig in logotip. Obliko in podrobnejšo vsebino žiga in logotipa ter način njune uporabe se določi z aktom zbornice.
(6) Zbornica je zastopnica javnega interesa v skladu s cilji ustanovitve, določenimi v prejšnjem členu.
3. člen 
(odgovornost za obveznosti) 
(1) Zbornica odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Člani zbornice za obveznosti zbornice ne odgovarjajo.
4. člen 
(sodelovanje z drugimi organizacijami) 
(1) Zbornica sodeluje z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije in inženirskimi zbornicami drugih držav ter se povezuje v mednarodne organizacije inženirjev.
(2) Zbornica sodeluje z zvezami in društvi inženirjev, drugimi poklicnimi in interesnimi zbornicami ter nevladnimi organizacijami.
5. člen 
(naloge zbornice) 
Zbornica opravlja zlasti naslednje naloge:
1. določa strokovna načela in pravila stroke na področju graditve objektov,
2. izvaja strokovne izpite,
3. dodeljuje in odvzema poklicne nazive po zakonu,
4. vodi imenik pooblaščenih inženirjev in vodij del,
5. vodi postopke za priznavanje poklicnih kvalifikacij po zakonu,
6. sprejme kodeks pooblaščenih inženirjev, etični kodeks vodij del, kodeks dobrih poslovnih običajev v inženirski dejavnosti in druga pravila za delo svojih članov ter nadzoruje skladnost ravnanja pooblaščenih inženirjev in kandidatov za pooblaščenega inženirja s pravili kodeksa pooblaščenih inženirjev ter vodij del s pravili etičnega kodeksa vodij del,
7. sprejme disciplinski pravilnik,
8. izvaja pregon disciplinskih kršitev pooblaščenih inženirjev, vodij del in kandidatov,
9. spodbuja poklicno usposabljanje svojih članov, ga organizira in izvaja,
10. izvaja nadzor nad stalnim poklicnim usposabljanjem pooblaščenih inženirjev,
11. nadzoruje stanovsko primernost ravnanja pooblaščenih inženirjev,
12. izvaja nadzor nad spoštovanjem svojih aktov,
13. izvaja strokovni nadzor nad pooblaščenimi inženirji,
14. nastopa kot posvetovalni organ državnih organov, državne uprave in univerz,
15. izdela poročila ali strokovna mnenja, daje pobude in sodeluje z državnimi organi in organi lokalnih skupnosti ter zastopa stroko v razmerju do državnih organov,
16. lahko vodi seznam gospodarskih subjektov, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost,
17. s ciljem reševanja sporov med svojimi člani in gospodarskimi subjekti ter tretjimi osebami lahko izvaja postopke mediacij in arbitraž,
18. lahko ureja kolektivno zavarovanje za odgovornost pred škodo,
19. za investitorje lahko pripravi in organizira javne natečaje,
20. na področju inženirskih storitev spremlja postopke javnega naročanja in opozarja na pomanjkljivosti,
21. krepi odnose z drugimi domačimi in tujimi poklicnimi organizacijami,
22. opravlja druge naloge določene z zakonom, tem statutom in drugimi akti zbornice.
6. člen 
(dejavnosti zbornice) 
Dejavnosti zbornice v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo standardne klasifikacije dejavnosti, so:
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 94.120 Dejavnost strokovnih združenj,
– 58.1 Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo,
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij,
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– 70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje,
– 63.1 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; obratovanje spletnih portalov,
– 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije.
7. člen 
(nevtralna uporaba izrazov v tem statutu) 
V tem statutu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. ČLANI ZBORNICE TER NJIHOVE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
2.1. Člani zbornice
8. člen 
(člani zbornice) 
(1) Člani zbornice so posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za pooblaščenega inženirja po ZAID (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni inženirji) in drugi inženirji, če tako določa zakon.
(2) Posameznik postane pooblaščeni inženir in član zbornice z dnem vpisa v imenik pooblaščenih inženirjev, članstvo pa mu preneha z dnem izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev.
(3) Pooblaščeni inženir ima lahko poklicni naziv aktiven ali v mirovanju.
(4) V času, ko posamezniku poklicni naziv pooblaščeni inženir miruje, posameznik nima pravice opravljati ali ponujati storitev, ki sodijo v opis poklicnih nalog pooblaščenega inženirja, lahko pa se udeleži projektnega natečaja.
9. člen 
(začasni člani zbornice) 
(1) Začasni član zbornice je posameznik, ki si je v skladu z ZAID pridobil odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije za začasno ali občasno opravljanje poklica pooblaščeni inženir v Republiki Sloveniji in je začasno vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev.
(2) Posameznik postane začasni član zbornice oziroma mu začasno članstvo preneha z dnem, ko služba zbornice, ki je pristojna za vpis posameznikov v zbornico, izda o tem potrdilo.
(3) Posameznik je lahko začasen član zbornice do tedaj, ko se ugotovi, da poklica pooblaščenega inženirja v Republiki Sloveniji ne opravlja občasno ali začasno oziroma kot čezmejno storitev.
(4) Začasni član zbornice mora ravnati po predpisih in drugih splošnih aktih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Prav tako mora spoštovati kodeks pooblaščenih inženirjev zbornice.
10. člen 
(prostovoljni in častni člani zbornice) 
(1) Posamezniki, ki ne izpolnjujejo pogojev za pooblaščenega inženirja po ZAID, vendar so po strokovni izobrazbi inženirji in je ali je bilo njihovo delo povezano z graditvijo objektov, geodetsko dejavnostjo ali prostorskim načrtovanjem, kandidati za pooblaščenega inženirja in študentje tehničnih fakultet, ki si pridobivajo strokovno izobrazbo s področja strok, združenih v zbornico, lahko postanejo prostovoljni člani zbornice. O prostovoljnem članstvu na pobudo posameznika odloči služba zbornice, ki je pristojna za vpis posameznikov v zbornico. Prostovoljni člani zbornice niso vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev.
(2) Posameznik postane prostovoljni član zbornice oziroma mu članstvo preneha z dnem, ko služba zbornice, ki je pristojna za vpis posameznikov v zbornico, izda o tem potrdilo.
(3) Upravni odbor zbornice lahko posamezniku, ki je s svojim delom prispeval k strokovnosti, prepoznavnosti in vsebinski kakovosti dela zbornice, podeli naziv častnega člana zbornice. Status častnega člana ne prinaša častnemu članu nobenih pravic in obveznosti. Častni člani zbornice so lahko vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev, če izpolnjujejo pogoje za vpis.
(4) Služba zbornice, ki je pristojna za vpis posameznikov v zbornico, vodi evidenco prostovoljnih in častnih članov zbornice.
2.2. Pravice in obveznosti članov zbornice
11. člen 
(pravice članov zbornice) 
(1) Pravice članov zbornice so:
– voliti in biti voljeni v organe zbornice, če s tem statutom in drugimi akti zbornice ni določeno drugače,
– voliti in biti voljeni v volilno telo za izvolitev člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev,
– določati kandidata za člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev,
– sodelovati pri delu zbornice,
– biti deležni storitev in dejavnosti zbornice,
– biti obveščeni o dejavnosti zbornice in
– naslavljati na zbornico pobude v zvezi s položajem članov zbornice ali opravljanjem poklica pooblaščeni inženir.
(2) Člani zbornice, ki niso pooblaščeni inženirji, in pooblaščeni inženirji, ki jim poklicni naziv miruje, ne morejo voliti in biti voljeni v organe zbornice in matičnih sekcij ali imenovani v stalna delovna telesa zbornice, niti ne morejo uresničevati ostalih pravic, navedenih v drugi in tretji alineji prvega odstavka tega člena. Prav tako ne morejo voliti in biti voljeni člani zbornice, ki jim je bila izrečena disciplinska sankcija odvzema aktivne in pasivne volilne pravice za zbornične volitve in le-ta še ni potekla.
12. člen 
(dolžnosti članov zbornice) 
Dolžnosti članov zbornice so:
– spoštovati statut, kodeks pooblaščenih inženirjev in akte, ki jih sprejemajo pristojni organi zbornice, ter ravnati v skladu z njimi,
– spoštovati poklicne dolžnosti, ki jim jih nalagajo zakon in pravila stroke,
– stalno poklicno usposabljati v skladu z zakonom,
– ravnati v skladu s sklepi zbornice,
– podpirati zbornico pri izvajanju njenih nalog,
– vestno in pošteno opravljati funkcije v organih, v katere so izvoljeni, in delovnih telesih, v katere so imenovani,
– plačati vpisnino, redno plačevati članarino in predpisane dajatve zbornici, ki jih določajo zakon, ta statut in drugi akti oziroma sklepi organov zbornice,
– v primeru izstopa iz članstva zbornice pred izstopom poravnati vse zapadle obveznosti do zbornice,
– poklicne naloge pooblaščenega inženirja opravljati neodvisno, dejansko, osebno, stalno in trajno.
13. člen 
(stalno in trajno opravljanje poklicnih nalog) 
(1) Pooblaščeni inženir stalno in trajno opravlja poklicne naloge, če kontinuirano opravlja poklic pooblaščeni inženir v obliki iz 5. člena ZAID. Poklic pooblaščeni inženir mora opravljati kot svoj temeljni in praviloma edini poklic.
(2) Če se poklicne naloge opravljajo v obliki samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, mora poklic pooblaščeni inženir opravljati v obsegu, ki je primerljiv polnemu delovnemu času zaposlenih v delovnem razmerju ali krajšemu delovnem času v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
(3) Enako pooblaščeni inženir poklic opravlja stalno in trajno, če ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas pri gospodarskem subjektu, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne ali inženirske dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
(4) V primeru, če je pooblaščeni inženir družbenik gospodarske družbe, ki opravlja inženirsko dejavnost, mora sam stalno in trajno opravljati poklic, zato mora skleniti pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas z družbo, v kateri je družbenik, ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
14. člen 
(disciplinska odgovornost članov zbornice, kandidatov za pooblaščenega inženirja in vodij del) 
(1) Pooblaščeni inženirji in začasni člani zbornice morajo vestno opravljati svoj poklic in so odgovorni za kršitve dolžnosti pri njegovem opravljanju.
(2) Kandidati za pooblaščenega inženirja morajo vestno opravljati svoje delo v okviru pridobivanja praktičnih izkušenj in so pri tem odgovorni za kršitve dolžnosti pri njihovem opravljanju.
(3) Kršitev statuta, kodeksa pooblaščenih inženirjev, etičnega kodeksa vodij del oziroma drugih aktov zbornice, pravil stroke in javno objavljenih sklepov organov zbornice ima za posledico disciplinsko odgovornost člana zbornice, kandidata za pooblaščenega inženirja in vodje del.
(4) Dejanja članov zbornice in kandidatov za pooblaščenega inženirja, ki pomenijo kršitev določb iz prejšnjega odstavka, disciplinske sankcije, delovanje disciplinskih organov in disciplinski postopek, se opredeli v disciplinskem pravilniku.
15. člen 
(dolžnost sporočanja podatkov) 
(1) Član zbornice in vodja del sta dolžna zbornici sporočiti vsako spremembo podatkov, ki se vodijo v imeniku pooblaščenih inženirjev in imeniku vodij del.
(2) Član zbornice je dolžan na zahtevo zbornice sporočiti zbornici in njenim organom podatke, pomembne v zvezi s preverjanjem spoštovanja statuta, kodeksa pooblaščenih inženirjev, aktov zbornice, zakonodaje in pravil stroke, predvsem v disciplinskih in drugih postopkih, ki se vodijo v okviru zbornice.
(3) Vodja del je dolžan na zahtevo zbornice sporočiti zbornici in njenim organom podatke, pomembne v zvezi s preverjanjem spoštovanja etičnega kodeksa vodil del, aktov zbornice, zakonodaje in pravil stroke, predvsem v disciplinskih in drugih postopkih, ki se vodijo v okviru zbornice.
16. člen 
(članarina in druge dajatve zbornici) 
(1) Članarina je redna letna dajatev, ki jo plačujejo člani zbornice, ne glede na število dni članstva v zbornici v tekočem letu.
(2) Obveznost plačevanja članarine nastopi s prvim dnem v mesecu, ki sledi včlanitvi.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena začasni člani in častni člani, ki niso vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev, niso dolžni plačevati članarine.
(4) Način določitve članarine, višino članarine in znižane članarine ter način plačevanja članarine ter drugih dajatev zbornici podrobneje ureja splošni akt o plačevanju članarine in drugih dajatev zbornici, ki ga sprejme skupščina.
(5) Člani, ki nimajo poravnanih vseh finančnih obveznosti do zbornice, ne morejo koristiti storitev zbornice, ki jih zbornica nudi svojim članom.
3. ORGANI IN ORGANIZACIJA ZBORNICE 
3.1. Skupne določbe
17 člen 
(organi zbornice) 
(1) Organi zbornice so:
– skupščina,
– upravni odbor zbornice,
– predsednik zbornice,
– disciplinski organi,
– nadzorni odbor,
– volilna komisija.
(2) Skupščina in upravni odbor zbornice ustanovita stalna in začasna delovna telesa za opravljanje nalog iz njune pristojnosti ter zagotovita financiranje zanje.
(3) Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirska zbornica Slovenije ustanovita tudi skupno koordinacijsko telo kot skupno posvetovalno telo.
18. člen 
(stalna delovna telesa upravnega odbora zbornice) 
Stalna delovna telesa upravnega odbora zbornice so:
– komisija za strokovne izpite,
– komisija za izobraževanje,
– strokovni svet.
19. člen 
(matične sekcije) 
(1) Za uspešno izvajanje nalog ter za dosego cilja, da so enakopravno in enakovredno zastopane vse stroke, ki so v zbornici združene, so v zbornici ustanovljene matične sekcije naslednjih strok:
– matična sekcija gradbenih inženirjev,
– matična sekcija strojnih inženirjev,
– matična sekcija elektro inženirjev,
– matična sekcija inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev,
– matična sekcija inženirjev rudarske in geotehnološke stroke,
– matična sekcija geodetov.
(2) Skupščina zbornice lahko ustanovi tudi druge matične sekcije inženirskih strok, jih ukine ali združi.
(3) Organ matične sekcije je upravni odbor matične sekcije.
(4) Upravni odbor matične sekcije lahko ustanovi začasna delovna telesa za opravljanje nalog iz njegove pristojnosti ter zagotovi financiranje zanje.
20. člen 
(funkcionarji zbornice in člani delovnih teles) 
(1) Člani organov so funkcionarji zbornice. Izvoli jih pristojni organ v skladu s tem statutom.
(2) Člane delovnih teles imenuje organ, ki je za to pristojen v skladu s tem statutom.
(3) Funkcionarji zbornice in člani stalnih delovnih teles so lahko le pooblaščeni inženirji z aktivnim poklicnim nazivom. Član disciplinskega sodišča je tudi ena ali več oseb z izobrazbo pravne stroke z opravljenim pravniškim državnim izpitom ter najmanj tremi leti delovnih izkušenj po opravljenem izpitu.
(4) Funkcija v enem organu zbornice je nezdružljiva s funkcijo v drugih organih zbornice ali upravnem odboru matične sekcije. Ne glede na to so člani upravnega odbora matične sekcije, razen predsednika upravnega odbora matične sekcije, lahko člani skupščine zbornice.
(5) Udeležba funkcionarjev in članov stalnega delovnega telesa pri delu organov ali delovnih teles, katerih člani so, je obvezna. Trikratna neudeležba na sejah ali obravnavah brez opravičljivega razloga je razlog za razrešitev funkcionarja ali člana delovnega telesa.
21. člen 
(nepoklicno opravljanje funkcije oziroma dela) 
(1) Funkcionarji zbornice svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Nepoklicno opravljajo svoje delo tudi člani delovnih teles.
(2) Za udeležbo na sejah in pripravo gradiva za seje prejemajo funkcionarji zbornice in člani stalnih delovnih teles sejnino in nadomestilo za materialne stroške po merilih in ceniku za delo v zbornici in za zbornico, ki ga sprejme upravni odbor zbornice.
(3) Za delo v začasnih delovnih telesih prejemajo člani nadomestilo za opravljeno konkretno delo po sklepu organa, ki je ustanovil začasno delovno telo.
22. člen 
(mandatna doba) 
(1) Mandat organov in stalnih delovnih teles traja štiri leta. S pričetkom in potekom mandata skupščini pričnejo in potečejo mandati vsem ostalim organom in delovnim telesom.
(2) Ne glede na predhodni odstavek mandat volilne komisije prične tri leta po pričetku mandata skupščine in traja štiri leta.
(3) Mandat začasnega delovnega telesa določi organ, ki ga je ustanovil, s tem da ne more biti daljši od mandata organa, ki ga je ustanovil.
(4) Funkcionar zbornice in član delovnega telesa je lahko večkrat ponovno izvoljen v isti organ oziroma imenovan v isto delovno telo zbornice.
3.2. Volitve in imenovanja
23. člen 
(volitve in imenovanja) 
(1) Skupščina na podlagi kandidacijskega postopka s tajnim glasovanjem:
– voli predsednika skupščine,
– voli predsednika zbornice,
– voli disciplinske organe,
– voli nadzorni odbor,
– voli volilno komisijo.
(2) Skupščina z javnim glasovanjem:
– imenuje upravni odbor zbornice,
– imenuje predstavnike zbornice v volilno telo za izvolitev člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev,
– imenuje kandidata za člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev,
– imenuje svoja stalna in začasna delovna telesa.
(3) Člani matične sekcije na podlagi kandidacijskega postopka s tajnim glasovanjem na zboru matične sekcije, elektronskim glasovanjem ali kombinacijo obeh glasovanj volijo:
– predsednika upravnega odbora matične sekcije,
– člane upravnega odbora matične sekcije,
– člane skupščine zbornice – predstavnike matične sekcije.
24. člen 
(razpis in potek volitev) 
(1) Volitve predsednika zbornice, disciplinskih organov, nadzornega odbora, predsednika in članov upravnega odbora matične sekcije in članov skupščine razpisuje predsednik volilne komisije. Volitve volilne komisije razpiše predsednik zbornice.
(2) Poziv h kandidiranju se objavi na spletni strani zbornice, lahko pa se ga pošlje tudi vsem članom zbornice.
(3) Postopek kandidiranja in volitev vodi volilna komisija, razen volitev volilne komisije, ki jo vodi tričlanska komisija članov skupščine, ki jo imenuje predsednik zbornice skupaj z razpisom volitev volilne komisije.
(4) Rok za oddajo kandidatur traja najmanj 30 dni. Kandidati vlagajo kandidature sami, s podporo drugih treh članov iste matične sekcije, lahko pa jih predlagajo tudi upravni odbor zbornice ali upravni odbor matične sekcije, katere član je.
(5) Kandidat za predstavnika matične sekcije je lahko le član te matične sekcije.
(6) Član zbornice, ki istočasno kandidira za več funkcij, mora v kandidaturi navesti, kateri mandat bo sprejel v primeru izvolitve na več funkcij.
(7) Volilna komisija ali tričlanska komisija članov skupščine v primeru volitev volilne komisije na podlagi vseh prejetih kandidatur sestavi kandidatne liste in jih razglasi najmanj petnajst dni pred volitvami. Glasuje se lahko za največ toliko kandidatov, kolikor jih je potrebno izvoliti. Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli največ glasov, razen kadar ta statut in volilni pravilnik določata drugače. Če sta zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za izvolitev, dobila enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb, ki ga opravi predsednik volilne komisije ali predsednik tričlanske komisije članov skupščine.
(8) Volilni postopek za volitve funkcionarjev, vključno z elektronskim glasovanjem, je natančneje urejen z volilnim pravilnikom.
25. člen 
(predčasno prenehanje mandata) 
(1) Funkcionarju zbornice mandat predčasno preneha:
– če odstopi,
– če je izvoljen v drug organ,
– če mu je bila izrečena pravnomočna disciplinska sankcija,
– če mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
– če je razrešen,
– če umre.
(2) Članu delovnega telesa mandat predčasno preneha:
– če odstopi,
– če mu je bila izrečena pravnomočna disciplinska sankcija,
– če mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
– če je razrešen,
– če umre.
(3) Funkcionarju zbornice in članu stalnega delovnega telesa mandat predčasno preneha tudi v primeru, če nima aktivnega poklicnega naziva pooblaščeni inženir.
(4) V primeru predčasnega prenehanja mandata iz razloga po prvi, drugi, tretji, četrti in šesti alineji prvega odstavka ter tretjega odstavka tega člena predsednik volilne komisije s sklepom ugotovi prenehanje mandata. V primeru predčasnega prenehanja mandata funkcionarju volilne komisije sklep o ugotovitvi prenehanja mandata izda predsednik zbornice.
(5) Funkcionar zbornice in član stalnega delovnega telesa opravlja svoje naloge po izteku mandata oziroma do izvolitve ali imenovanja novega funkcionarja oziroma člana, razen če organ, ki ga je razrešil, ne odloči drugače.
(6) Če funkcionarju preneha funkcija v organu, postane funkcionar za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen kandidat, kateremu je prenehala funkcija. Če ni kandidata, ki bi nastopil funkcijo, se opravijo nadomestne volitve. Na nadomestnih volitvah se izvoli funkcionar do poteka mandatne dobe organa. Če funkcionarju preneha funkcija manj kot šest mesecev pred koncem mandata organa, se nadomestne volitve ne opravijo. V primeru, da se nadomestne volitve ne opravijo in je mesto v organu ali delovnem telesu nezasedeno, to ne vpliva na delovanje organa. Pri ugotavljanju sklepčnosti in potrebne večine za sprejem sklepov se v tem primeru upošteva predpostavko, kot da je mesto zasedeno.
(7) Če preneha funkcija članu stalnega delovnega telesa, upravni odbor zbornice v najkrajšem možnem času imenuje novega člana. Če je do imenovanja mesto v organu ali delovnem telesu nezasedeno, to ne vpliva na delovanje organa. Pri ugotavljanju sklepčnosti in potrebne večine za sprejem sklepov se v tem primeru upošteva predpostavko, kot da je mesto zasedeno.
26. člen 
(razrešitev funkcionarja zbornice in člana delovnega telesa) 
(1) Funkcionar zbornice in član delovnega telesa je lahko razrešen pred iztekom mandata v primeru nedoseganja pričakovanih rezultatov ali zahteve po preverjanju dela in poslovanja ali nevestnega opravljanja funkcije.
(2) Razrešitev funkcionarja zbornice lahko predlaga predsednik kateregakoli organa ali najmanj tretjina članov upravnega odbora matične sekcije, kateri funkcionar pripada, ali upravnega odbora zbornice. Razrešitev funkcionarja lahko predlaga tudi 20 članov zbornice, ki imajo aktiven poklicni naziv pooblaščeni inženir, ali 10 članov skupščine, ki je izvolila funkcionarja. Razrešitev predsednika zbornice lahko predlaga najmanj 50 članov zbornice, ki imajo aktiven poklicni naziv pooblaščeni inženir, ali 20 članov skupščine.
(3) Razrešitev člana delovnega telesa lahko predlaga predsednik ali član delovnega telesa, katerega član je, ter predsednik ali član organa, ki je imenoval delovno telo.
(4) Predlog za razrešitev mora biti obrazložen. Član zbornice, katerega razrešitev je predlagana, mora biti seznanjen s predlogom in mora imeti možnost, da se pred odločanjem o razrešitvi o njej izjavi.
(5) Funkcionarja zbornice razreši skupščina s tajnim glasovanjem tako, da se na glasovnici obkroži beseda »za« ali »proti«. Za razrešitev je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh članov skupščine. V sklepu o razrešitvi se obvezno navede razlog za razrešitev.
(6) Člana stalnega delovnega telesa s sklepom razreši organ, ki je imenoval delovno telo. Člana začasnega delovnega telesa razreši predsednik organa, ki je imenoval delovno telo. V sklepu o razrešitvi se obvezno navede razlog za razrešitev.
27. člen 
(regije) 
(1) Regije se ustanovijo s ciljem zagotavljanja zastopstva članov zbornice z ozemlja celotne države v upravnih odborih matičnih sekcij zaradi lažjega uveljavljanja interesov članov zbornice iz različnih delov države pri delu zbornice. V regijo so združeni vsi člani matične sekcije, ki živijo na območju regije.
(2) Regije so:
– osrednjeslovenska,
– vzhodna,
– zahodna.
(3) Območja regij ter kriterij za pripadnost članov matične sekcije v regije določi volilni pravilnik ob smiselnem upoštevanju delitve Slovenije na kohezijske regije.
(4) Predstavniki regij predstavljajo člane matične sekcije iz regije, zastopajo njihove interese v upravnem odboru matične sekcije in jih obveščajo o dejavnosti matične sekcije.
(5) Predstavniki regije v upravnem odboru matične sekcije organizirajo delovanje matične sekcije v regiji. Vsaj enkrat letno morajo sklicati vse člane matične sekcije z območja regije na regijski zbor matične sekcije. Člani matične sekcije na regijskem zboru obravnavajo problematiko članov matične sekcije v regiji, na njem se predstavljajo kandidati iz regije za volitve v skupščino ipd.
(6) Predstavniki regije so tisti člani upravnega odbora matične sekcije, ki so na volitvah v upravni odbor matične sekcije na kandidatni listi posameznih regij prejeli najvišje število glasov. V kolikor na volitvah kandidatov iz posamezne regije ni, njihova mesta v upravnem odboru matične sekcije zasedejo kandidati iz drugih regij, ki so v razmerju do ostalih kandidatov iz vseh regij prejeli najvišje število glasov.
3.3. Skupščina
28. člen 
(skupščina) 
(1) Skupščina je najvišji organ odločanja zbornice.
(2) Skupščino sestavljajo predstavniki matičnih sekcij (v nadaljevanju: člani skupščine). Vsaka matična sekcija ima v skupščini zagotovljenih osem članov. Poleg tega pripada matični sekciji za vsakega tisočega člana in vsakega nadaljnjega petstotega člana po en dodatni član skupščine.
(3) Delo skupščine vodi predsednik skupščine. Predsednika skupščine izvoli skupščina na konstitutivni seji novega mandata izmed članov skupščine. Če je predsednik skupščine odsoten, ga nadomešča tisti član skupščine, ki ga predsednik skupščine pooblasti.
(4) Zasedanju skupščine prisostvujeta zapisnikar in dva overovatelja zapisnika, ki ju imenuje skupščina na predlog predsednika skupščine.
(5) Delo skupščine podrobneje ureja poslovnik o delu organov in delovnih teles zbornice.
29. člen 
(naloge skupščine) 
(1) Skupščina:
1. sprejme statut zbornice,
2. sprejme poslovnik o delu organov in delovnih teles zbornice,
3. sprejme kodekse, pravila stroke, disciplinski pravilnik in druge splošne akte zbornice, razen tistih, ki jih po tem statutu ali po posebnem pooblastilu skupščine sprejema upravni odbor zbornice,
4. sprejema letni program dela in letni finančni načrt zanj, po potrebi tudi rebalans,
5. določa višino članarine in drugih dajatev zbornici,
6. obravnava letno poročilo o delu predsednika, upravnega odbora zbornice in nadzornega odbora ter se seznanja s poročilom volilne komisije, disciplinskih organov in delovnih teles skupščine,
7. obravnava letno poročilo zbornice in potrdi zaključni račun,
8. lahko ustanovi stalna in začasna delovna telesa skupščine za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in zagotovi financiranje zanje,
9. voli funkcionarje organov v njeni pristojnosti,
10. imenuje upravni odbor zbornice in člane svojih delovnih teles,
11. razrešuje funkcionarje organov ter člane svojih delovnih teles,
12. nadzoruje delovanje predsednika zbornice in upravnega odbora zbornice,
13. obravnava vprašanja, povezana z delom, pogoji za delo in strokovno problematiko na področju opravljanja storitev svojih članov ter v zvezi z njimi zavzame stališča ter sprejme sklepe,
14. sprejme sklep o prenehanju zbornice in razdelitvi premoženja ter
15. sprejema druge odločitve v skladu s tem statutom in zakonom.
(2) Gradivo za obravnavo k 1., 2., 3., 4., 5., 7. in 14. točki prejšnjega odstavka pripravi upravni odbor zbornice.
30. člen 
(zasedanje in sklic skupščine) 
(1) Skupščina zaseda, kadar je potrebno, vendar najmanj enkrat letno.
(2) Skupščino skliče predsednik skupščine:
– na lastno pobudo,
– na zahtevo upravnega odbora zbornice,
– na zahtevo upravnega odbora matične sekcije,
– na zahtevo najmanj 20 članov skupščine,
– na zahtevo najmanj 100 članov zbornice, ki imajo aktiven poklicni naziv pooblaščeni inženir.
(3) Upravičen predlagatelj zahteve za sklic mora le-to obrazložiti, razen v primeru sklica redne letne skupščine. Zahtevi za sklic mora biti priložen tudi predlog dnevnega reda in gradivo zanj.
(4) Predsednik skupščine mora sklicati skupščino najpozneje v tridesetih dneh po prejemu zahteve za sklic. Po preteku tega roka lahko skupščino skliče upravičeni predlagatelj, ki je zahteval sklic. Če predsednik skupščine ne skliče skupščine v predpisanem roku, lahko na predlog komisije, pristojne za izvajanje nadzora nad izvajanjem javnih pooblastil, skupščino skliče tudi minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve.
(5) Sklic skupščine s predlogom dnevnega reda, gradivom za delo skupščine in predlogi sklepov se objavi na spletni strani zbornice najmanj petnajst dni pred dnevom zasedanja skupščine. Gradivo za skupščino je v celoti na vpogled tudi na sedežu zbornice. Če je predmet sklica skupščine izvedba volitev organa, mora biti sklicu priložena tudi ustrezna kandidatna lista.
(6) O sklicu se lahko obvesti člane skupščine tudi s posebnim sporočilom po elektronski pošti.
(7) V sklicu se določi tudi, kdaj bo ponovno zasedanje skupščine, če se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnost.
31. člen 
(odločanje skupščine) 
(1) Skupščina je sklepčna, če je navzoča najmanj polovica vseh članov skupščine in hkrati najmanj polovica predstavnikov vsake matične sekcije.
(2) Na ponovnem zasedanju skupščina zbornice veljavno odloča ne glede na število prisotnih članov skupščine in predstavnikov vsake matične sekcije.
(3) Skupščina odloča z večino glasov navzočih članov skupščine, razen kadar ni z zakonom ali s tem statutom določeno drugače. Glasovanje je javno, razen kadar ta statut ali poslovnik o delu organov in delovnih teles zbornice določata drugače. Navzoči član skupščine lahko na podlagi pooblastila poleg svojega glasu odda glas zgolj enega drugega člana skupščine iz iste matične sekcije.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, v primeru, če niti en predstavnik vsake matične sekcije ne glasuje za predlagan sklep, mora skupščina zbornice o takem sklepu ponovno odločati z večino glasov vseh članov skupščine.
(5) Skupščina o svojem delu ter svojih odločitvah obvešča člane zbornice na spletni strani zbornice.
3.4. Predsednik zbornice
32. člen 
(predsednik zbornice) 
(1) Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico.
(2) Predsednik zbornice je član upravnega odbora zbornice po funkciji in mu predseduje.
(3) Za predsednika zbornice lahko kandidira vsak član zbornice, če ga predlaga upravni odbor zbornice, upravni odbor matične sekcije ali petnajst članov zbornice, ki imajo na volitvah, za katere predlagajo kandidata, volilno pravico v skladu s tem statutom in volilnim pravilnikom ter če mu ni s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija.
(4) Če je predsednik zbornice odsoten ali zadržan več kot sedem dni, ga na podlagi pisnega pooblastila in v obsegu dodeljenih pooblastil nadomešča tisti član upravnega odbora, ki ga določi predsednik upravnega odbora.
33. člen 
(naloge predsednika zbornice) 
Predsednik zbornice:
1. predstavlja in zastopa zbornico,
2. sklicuje in vodi seje upravnega odbora zbornice,
3. podpisuje pogodbe, ki jih sklepa zbornica,
4. samostojno odloča o sklenitvi pravnih poslov do zneska 20.000,00 eurov,
5. podpisuje potrdila in odločbe vezane na vpis in izbris iz imenika,
6. podpisuje potrdila o opravljenih strokovnih izpitih,
7. izvršuje sklepe skupščine in upravnega odbora zbornice,
8. opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti skupščina ali upravni odbor zbornice,
9. v nujnih primerih ukrepa v zadevah, ki so sicer v pristojnosti upravnega odbora zbornice, o čemer je dolžan obvestiti člane upravnega odbora zbornice v petnajstih dneh po izvršitvi ukrepa,
10. odloča o sklenitvi delovnih razmerij ter o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja ali za odločanje o teh zadevah pisno pooblasti generalnega sekretarja zbornice,
11. opravlja druge naloge v skladu s tem statutom, drugimi akti zbornice in zakonom.
3.5. Upravni odbor zbornice
34. člen 
(upravni odbor zbornice) 
(1) Upravni odbor zbornice je izvršilni organ zbornice, ki vodi delo in poslovanje zbornice.
(2) Upravni odbor zbornice sestavljajo predsednik zbornice in predsedniki upravnih odborov matičnih sekcij (v nadaljnjem besedilu: člani upravnega odbora zbornice). Predsednik upravnega odbora zbornice je predsednik zbornice.
(3) Delo upravnega odbora zbornice vodi predsednik upravnega odbora zbornice. Če je predsednik upravnega odbora zbornice odsoten, ga nadomešča tisti član upravnega odbora zbornice, ki ga predsednik pooblasti.
(4) Zasedanju upravnega odbora zbornice prisostvuje generalni sekretar zbornice.
(5) Delo upravnega odbora zbornice podrobneje ureja poslovnik o delu organov in delovnih teles zbornice.
35. člen 
(naloge upravnega odbora zbornice) 
Upravni odbor zbornice:
1. vodi delo in poslovanje zbornice,
2. skrbi za izvrševanje programa dela in finančnega načrta, splošnih aktov in sklepov skupščine zbornice,
3. skrbi za zagotavljanje izvajanja javnih pooblastil,
4. sprejme akt o notranji organizaciji zbornice ter o sistemizaciji delovnih mest ter druge splošne akte, če tako določa statut ali ga za to pooblasti skupščina zbornice,
5. skupščini zbornice predlaga v sprejem statut, kodekse, pravila stroke, disciplinski pravilnik, druge splošne akte in druge odločitve,
6. skupščini zbornice predlaga v sprejem višino članarine in drugih dajatev zbornici, ki jih določa skupščina zbornice,
7. skupščini zbornice predlaga v sprejem programa dela, finančni načrt, rebalans, letno poročilo in zaključni račun,
8. se obvezno udeležuje sej skupščine zbornice,
9. ustanovi stalna in začasna delovna telesa upravnega odbora za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in nadzoruje njihovo delovanje,
10. imenuje in razrešuje predstavnike zbornice v strokovna telesa na lokalnem, regionalnem, državnem in meddržavnem nivoju,
11. na predlog upravnih odborov matičnih sekcij imenuje predsednike in člane izpitnih komisij za strokovne izpite in jih razrešuje,
12. na predlog komisije za strokovne izpite določi programe strokovnih izpitov,
13. na predlog upravnih odborov matičnih sekcij imenuje komisijo za izobraževanje in jo razrešuje,
14. na predlog komisije za izobraževanje določi letni program poklicnega usposabljanja,
15. na predlog upravnih odborov matičnih sekcij imenuje strokovni svet in nabor članov nadzornih komisij za nadzor nad delom pooblaščenih inženirjev in jih razrešuje,
16. imenuje osebe z izobrazbo pravne stroke v organe in delovna telesa zbornice ter jih razrešuje,
17. imenuje generalnega sekretarja zbornice,
18. imenuje člane žirije za projektne natečaje ali za to pooblasti drug organ ali delovno telo,
19. zagotavlja ustrezno tehnično, strokovno in finančno podporo disciplinskim organom zbornice,
20. nadzoruje izpolnjevanje dolžnosti nalog disciplinskih organov in delovanje služb zbornice,
21. odloča o sklenitvi pravnih poslov nad zneskom 20.000,00 eurov,
22. sklepa kolektivne pogodbe s področij delovanja članov,
23. pripravlja pobude in strokovne podlage za sprejem oziroma spremembo zakonov in drugih predpisov s področja dela članov,
24. obravnava vprašanja povezana z delom, pogoji za delo in strokovno problematiko na področju opravljanja storitev svojih članov ter v zvezi s temi vprašanji zavzame stališča ter sprejme sklepe,
25. spremlja in obravnava problematiko matičnih sekcij, usklajuje njihove dejavnosti ter omogoča pogoje za njihovo delovanje,
26. daje predloge za oblikovanje izobraževalnih programov s področja inženirstva,
27. spodbuja sodelovanje med člani zbornice, strokovno, kulturno in družabno dejavnost članov zbornice ter organizira strokovne, kulturne in družabne prireditve in srečanja,
28. zagotavlja obveščenost članov,
29. nudi izobraževanja članom,
30. skrbi za promocijo stroke in podeljuje nagrade,
31. zastopa interese zbornice na mednarodnem nivoju in v domovini,
32. odloča o vstopu v mednarodne inženirske organizacije in izstopu iz njih,
33. opravlja druge naloge in sprejema druge odločitve v skladu s tem statutom, drugimi akti zbornice in zakonom.
36. člen 
(odločanje upravnega odbora zbornice) 
(1) Upravni odbor zbornice je sklepčen, če je navzočih tri četrtine članov upravnega odbora zbornice oziroma njihovi pooblaščenci.
(2) Upravni odbor zbornice odloča z dvotretjinsko večino glasov članov upravnega odbora zbornice. Glasovanje je javno, razen kadar ta statut ali poslovnik o delu organov in delovnih teles zbornice določata drugače. Če je število glasov neodločeno, odloči glas predsednika zbornice.
3.6. Disciplinska organa zbornice
37. člen 
(disciplinska organa zbornice) 
(1) Disciplinska organa zbornice sta disciplinski tožilec in disciplinsko sodišče.
(2) Za funkcionarja disciplinskega organa lahko kandidira vsak član zbornice, ki poleg izpolnjevanja ostalih pogojev ni s pravnomočno odločbo disciplinsko sankcioniran.
38. člen 
(disciplinski tožilec) 
(1) Disciplinski tožilec je samostojni in neodvisni organ zbornice, ki zahteva uvedbo disciplinskega postopka in zastopa disciplinsko obtožbo pred disciplinskim sodiščem.
(2) Izven disciplinskega postopka disciplinski tožilec lahko vlaga prijave na pristojne državne organe, organe lokalnih skupnosti, nosilce javnih pooblastil ali druge zbornice zoper osebe, ki niso člani zbornice, če v zvezi z vodenjem disciplinskega postopka ugotovi kršitve predpisov.
(3) Skupščina zbornice voli disciplinskega tožilca in njegove namestnike, iz vsake matične sekcije po dva namestnika.
39. člen 
(disciplinsko sodišče) 
(1) Disciplinsko sodišče odloča v disciplinskih zadevah o kršitvah članov zbornice, kandidatov in oseb vpisanih v imenik vodij del.
(2) Disciplinsko sodišče ima najmanj dvanajst članov. V disciplinskem sodišču morajo biti z najmanj po dvema funkcionarjema zastopane vse matične sekcije.
(3) Član disciplinskega sodišča je tudi oseba z izobrazbo pravne stroke z opravljenim pravniškim državnim izpitom ter najmanj tremi leti delovnih izkušenj po opravljenem izpitu.
(4) Člani disciplinskega sodišča izmed sebe imenujejo predsednika disciplinskega sodišča.
3.7. Nadzorni odbor
40. člen 
(nadzorni odbor) 
(1) Nadzorni odbor zbornice nadzoruje materialno in finančno poslovanje zbornice. V okviru nadziranja materialnega in finančnega poslovanja zbornice nadzorni odbor zbornice nadzira tudi materialno in finančno poslovanje predsednika zbornice, upravnega odbora zbornice in upravnih odborov matičnih sekcij.
(2) Sestavljen je iz treh članov, predstavnikov različnih matičnih sekcij.
(3) Člani nadzornega odbora izmed sebe imenujejo predsednika, ki sklicuje seje in vodi delo nadzornega odbora. Če je predsednik nadzornega odbora odsoten, ga nadomešča tisti član nadzornega odbora, ki ga predsednik pooblasti.
(4) Delo nadzornega odbora podrobneje ureja poslovnik o delu organov in delovnih teles zbornice.
41. člen 
(odločanje nadzornega odbora) 
(1) Nadzorni odbor je sklepčen, če je navzočih dve tretjini članov nadzornega odbora.
(2) Nadzorni odbor zbornice odloča z dvotretjinsko večino glasov vseh članov nadzornega odbora. Glasovanje je javno. Če je število glasov neodločeno, odloči glas predsednika nadzornega odbora.
(3) Nadzorni odbor o svojem delu ter svojih odločitvah poroča skupščini zbornice.
3.8. Volilna komisija
42. člen 
(volilna komisija) 
(1) Volilna komisija razpisuje volitve, vodi postopke kandidiranja in volitev ter razrešitev funkcionarjev.
(2) Volilna komisija je sestavljena iz treh članov, predstavnikov različnih matičnih sekcij. Volilna komisija ima še tri namestnike, ki so predstavniki ostalih matičnih sekcij.
(3) Člani volilne komisije izmed sebe imenujejo predsednika, ki sklicuje seje in vodi delo volilne komisije. Če je predsednik volilne komisije odsoten, ga nadomešča tisti član volilne komisije, ki ga predsednik pooblasti. Če je član volilne komisije odsoten, ga nadomešča tisti namestnik člana volilne komisije, ki ga član pooblasti.
(4) Delo volilne komisije podrobneje ureja poslovnik o delu organov in delovnih teles zbornice.
43. člen 
(odločanje volilne komisije) 
(1) Volilna komisija je sklepčna, če so navzoči vsi člani volilne komisije.
(2) Volilna komisija odloča z dvotretjinsko večino glasov članov volilne komisije. Glasovanje je javno. Če je število glasov neodločeno, odloči glas predsednika volilne komisije.
3.9. Komisija za strokovne izpite
44. člen 
(komisija za strokovne izpite) 
(1) Komisija za strokovne izpite vodi, usklajuje in nadzoruje delo izpitnih komisij ter izvaja druge naloge skladno z zakonom, akti zbornice, tem statutom in s sklepi upravnega odbora zbornice.
(2) Komisijo za strokovne izpite sestavljajo predsedniki izpitnih komisij vseh strok oziroma področij dela pooblaščenih inženirjev, ki jih določa zakon, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Predsednika komisije za strokovne izpite imenuje upravni odbor zbornice.
(3) Predsednik komisije za strokovne izpite sklicuje seje in vodi delo komisije. Če je predsednik komisije za strokovne izpite odsoten, ga nadomešča tisti član komisije za strokovne izpite, ki ga predsednik pooblasti.
(4) Delo komisije za strokovne izpite podrobneje ureja poslovnik o delu organov in delovnih teles zbornice.
45. člen 
(odločanje komisije za strokovne izpite) 
(1) Komisija za strokovne izpite je sklepčna, če je navzoča najmanj polovica članov komisije.
(2) Komisija za strokovne izpite odloča z navadno večino glasov članov komisije. Glasovanje je javno. Če je število glasov neodločeno, odloči glas predsednika komisije.
(3) Komisija za strokovne izpite o svojem delu ter svojih odločitvah poroča upravnemu odboru zbornice.
3.10. Komisija za izobraževanje
46. člen 
(komisija za izobraževanje) 
(1) Komisija za izobraževanje pripravlja letni program poklicnega usposabljanja in sprejema program usposabljanj, ki jih organizira zbornica ter izvaja druge naloge skladno z zakonom, akti zbornice, tem statutom in sklepi upravnega odbora zbornice.
(2) Komisijo za izobraževanje sestavlja po en predstavnik vsake stroke oziroma področja dela pooblaščenih inženirjev, ki ga določa zakon, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Člane komisije za izobraževanje imenuje upravni odbor zbornice na predlog upravnih odborov matičnih sekcij. Predsednika komisije za izobraževanje imenuje upravni odbor zbornice.
(3) Predsednik komisije za izobraževanje sklicuje seje in vodi delo komisije. Če je predsednik komisije za izobraževanje odsoten, ga nadomešča tisti član komisije za izobraževanje, ki ga predsednik pooblasti.
(4) Delo komisije za izobraževanje podrobneje ureja poslovnik o delu organov in delovnih teles zbornice.
47. člen 
(odločanje komisije za izobraževanje) 
(1) Komisija za izobraževanje je sklepčna, če je navzoča najmanj polovica članov komisije.
(2) Komisija za izobraževanje odloča z navadno večino glasov članov komisije. Glasovanje je javno. Če je število glasov neodločeno, odloči glas predsednika komisije.
(4) Komisija za izobraževanje o svojem delu ter svojih odločitvah poroča upravnemu odboru zbornice.
3.11. Strokovni svet
48. člen 
(strokovni svet) 
(1) Strokovni svet vodi, usklajuje in nadzoruje delo nadzornih komisij, ki izvajajo strokovni nadzor nad delom pooblaščenih inženirjev, ter izvaja druge naloge skladno z zakonom, akti zbornice, tem statutom in sklepi upravnega odbora zbornice.
(2) Strokovni svet sestavlja po en predstavnik vsake stroke oziroma področja dela pooblaščenih inženirjev, ki ga določa zakon, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Člane strokovnega sveta imenuje upravni odbor zbornice na predlog upravnih odborov matičnih sekcij. Predsednika strokovnega sveta imenuje upravni odbor zbornice.
(3) Predsednik in člani strokovnega sveta morajo imeti izobrazbo najmanj druge bolonjske stopnje ali enakovredno, aktiven poklicni naziv pooblaščeni inženir in najmanj petnajst let delovnih izkušenj kot pooblaščeni inženir.
(4) Predsednik strokovnega sveta sklicuje seje in vodi delo sveta. Če je predsednik sveta odsoten, ga nadomešča tisti član sveta, ki ga predsednik pooblasti.
(5) Delo strokovnega sveta podrobneje ureja poslovnik o delu organov in delovnih teles zbornice.
49. člen 
(odločanje strokovnega sveta) 
(1) Strokovni svet je sklepčen, če je navzoča najmanj polovica članov sveta.
(2) Strokovni svet odloča z navadno večino glasov članov sveta. Glasovanje je javno. Če je število glasov neodločeno, odloči glas predsednika sveta.
(3) Strokovni svet o svojem delu ter svojih odločitvah poroča upravnemu odboru zbornice.
3.12. Generalni sekretar zbornice
50. člen 
(generalni sekretar zbornice) 
(1) Generalni sekretar zbornice vodi službe zbornice.
(2) Generalnega sekretarja zbornice imenuje in razrešuje upravni odbor zbornice na predlog predsednika zbornice.
(3) Generalnega sekretarja zbornice se imenuje za določen čas štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
(4) Za generalnega sekretarja zbornice je lahko imenovana oseba, ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, s področja inženirskih strok, ki se združujejo v zbornici, opravljen strokovni izpit za pooblaščenega inženirja in najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenem mestu na upravno-organizacijskih področjih ali na vodstvenem mestu v gospodarski družbi.
(5) Generalni sekretar poroča o svojem delu upravnemu odboru zbornice.
51. člen 
(naloge generalnega sekretarja zbornice) 
(1) Generalni sekretar zbornice:
1. je zadolžen za organizacijo ter zagotavljanje administrativno strokovnih opravil za organe in delovna telesa zbornice,
2. skrbi za koordinacijo dela organov in delovnih teles zbornice, za pripravo gradiv za delo upravnega odbora in skupščine zbornice,
3. skrbi za odpravke sklepov, ki se nanašajo na delo služb zbornice,
4. opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti predsednik zbornice ali upravni odbor zbornice,
5. opravlja naloge, ki jih določa ta statut ali na njegovi podlagi izdan akt.
(2) Generalni sekretar odloča o sklenitvi delovnih ali pogodbenih razmerij v službah zbornice ter o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja, če ga za to s posebnim pisnim pooblastilom pooblasti predsednik zbornice.
(3) Razmejitev odgovornosti med predsednikom zbornice in generalnim sekretarjem je določena v pogodbi o zaposlitvi generalnega sekretarja.
3.13. Matične sekcije
52. člen 
(članstvo v matičnih sekcijah) 
(1) V matični sekciji gradbenih inženirjev so združeni tisti člani zbornice, ki lahko opravljajo poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva.
(2) V matični sekciji strojnih inženirjev so združeni tisti člani zbornice, ki lahko opravljajo poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja strojništva.
(3) V matični sekciji elektro inženirjev so združeni tisti člani zbornice, ki lahko opravljajo poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike.
(4) V matični sekciji inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev so združeni tisti člani zbornice, ki lahko opravljajo poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja tehnologije, gozdarstva, varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in prometnega inženirstva.
(5) V matični sekciji inženirjev rudarske in geotehnološke stroke so združeni tisti člani zbornice, ki lahko opravljajo poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja geotehnologije in rudarstva.
(6) V matični sekciji inženirjev geodezije so združeni tisti člani zbornice, ki lahko opravljajo poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja geodezije.
(7) Član zbornice je lahko član več matičnih sekcij.
53. člen 
(poslovanje matične sekcije) 
(1) Vsaka matična sekcija je v strokovnem smislu samostojna enota zbornice, ki v skladu s tem statutom, splošnim aktom o finančnem poslovanju zbornice in drugimi akti zbornice v okviru finančnega načrta zbornice za tekoče leto in stroškovnega mesta posluje finančno samostojno.
(2) V odločitve matične sekcije, sprejete na podlagi zakona, tega statuta in drugih splošnih aktov zbornice ter v okviru strokovnega področja te matične sekcije, drugi organi zbornice ali druge matične sekcije ne smejo posegati.
54. člen 
(zbor matične sekcije) 
(1) Zbor matične sekcije je najvišji organ matične sekcije, ki ga sestavljajo vsi člani matične sekcije.
(2) Delo zbora matične sekcije vodi predsednik upravnega odbora matične sekcije. Če je predsednik upravnega odbora matične sekcije odsoten, ga nadomešča tisti član upravnega odbora matične sekcije, ki ga predsednik pooblasti.
(3) Zboru matične sekcije prisostvujeta zapisnikar in dva overovatelja zapisnika, ki ju imenuje zbor matične sekcije na predlog predsednika upravnega odbora matične sekcije.
(4) Delo zbora matične sekcije podrobneje ureja poslovnik o delu organov in delovnih teles zbornice.
55. člen 
(naloge zbora matične sekcije) 
(1) Člani matične sekcije sprejemajo temeljne odločitve na zboru matične sekcije.
(2) Zbor matične sekcije:
1. obravnava program dela matične sekcije, finančni načrt in zaključni račun matične sekcije v okviru finančnega načrta oziroma zaključnega računa zbornice ter letno poročilo o delu predsednika in upravnega odbora matične sekcije,
2. nadzoruje delovanje predsednika upravnega odbora matične sekcije in članov upravnega odbora matične sekcije,
3. obravnava določena vprašanja skupnega značaja, povezana z delom, pogoji za delo in strokovno problematiko na področjih opravljanja storitev svojih članov ter članska vprašanja ali pobude in v zvezi z njimi sprejema stališča in sklepe,
4. lahko obravnava predloge aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, ki jih sprejemata upravni odbor zbornice ali skupščina zbornice, ter druge sklepe, ki jih sprejemajo upravni odbor zbornice, skupščina zbornice ali upravni odbor matične sekcije,
5. voli funkcionarje organov v njegovi pristojnosti, če tako odloči upravni odbor matične sekcije.
56. člen 
(zasedanje in sklic zbora matične sekcije) 
(1) Zbor matične sekcije zaseda, kadar je potrebno, praviloma enkrat letno.
(2) Zbor matične sekcije skliče predsednik upravnega odbora matične sekcije:
– na lastno pobudo,
– na zahtevo najmanj 20 članov matične sekcije, ki imajo aktiven poklicni naziv pooblaščeni inženir.
(3) Upravičen predlagatelj zahteve za sklic mora le-to obrazložiti, razen v primeru sklica letnega zbora. Zahtevi za sklic mora biti priložen tudi predlog dnevnega reda in gradivo zanj.
(4) Predsednik upravnega odbora matične sekcije mora sklicati zbor najpozneje v tridesetih dneh po prejemu zahteve za sklic. Po preteku tega roka lahko zbor skliče upravičeni predlagatelj, ki je zahteval sklic.
(5) Sklic zbora s predlogom dnevnega reda, gradivom za delo zbora in predlogi sklepov se objavi na spletni strani zbornice najmanj petnajst dni pred dnevom zasedanja zbora. Gradivo za zbor je v celoti na vpogled tudi na sedežu zbornice. Če je predmet sklica zbora izvedba volitev organa, mora biti sklicu priložena tudi ustrezna kandidatna lista.
(6) O sklicu se lahko obvesti člane matične sekcije tudi s posebnim sporočilom po elektronski pošti.
(7) V sklicu se določi tudi, kdaj bo ponovno zasedanje zbora, če se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnost.
57. člen 
(odločanje zbora matične sekcije) 
(1) Zbor je sklepčen, če je navzoča najmanj desetina vseh članov matične sekcije.
(2) Na ponovnem zasedanju zbor veljavno odloča ne glede na število prisotnih članov matične sekcije.
(3) Zbor odloča z večino glasov navzočih članov matične sekcije. Glasovanje je javno, razen kadar ta statut, volilni pravilnik ali poslovnik o delu organov in delovnih teles zbornice določata drugače. Član matične sekcije ne more prenesti svoje glasovalne pravice na zboru na kogarkoli drugega.
(4) Zbor o svojem delu ter svojih odločitvah obvešča člane matične sekcije na spletni strani zbornice.
58. člen 
(upravni odbor matične sekcije) 
(1) Upravni odbor matične sekcije je strokovni in izvršilni organ matične sekcije, ki vodi delovanje matične sekcije, obravnava probleme opravljanja dejavnosti članov sekcije ter pripravlja in izvaja program dela matične sekcije.
(2) Upravni odbor matične sekcije sestavljajo predsednik in sedem članov upravnega odbora.
(3) Šest članov upravnega odbora je zastopnikov regij, pri čemer je vsaka od regij v upravnem odboru matične sekcije zastopana z dvema članoma. En član upravnega odbora je zastopnik inženirjev, mlajših od 35 let. Zaželeno je, da sta v upravnem odboru matične sekcije zastopana oba spola.
(4) Ne glede na predhodni odstavek morajo biti v upravnem odboru matične sekcije inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometnega inženirstva in drugih inženirjev vsa strokovna področja, ki jih določa zakon, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, zastopana z vsaj enim članom upravnega odbora.
(5) Delo upravnega odbora matične sekcije vodi predsednik upravnega odbora matične sekcije. Če je predsednik upravnega odbora odsoten, ga nadomešča tisti član upravnega odbora, ki ga predsednik pooblasti.
(6) Delo upravnega odbora matične sekcije podrobneje ureja poslovnik o delu organov in delovnih teles zbornice.
59. člen 
(naloge upravnega odbora matične sekcije) 
Upravni odbor matične sekcije zlasti:
1. vodi delovanje matične sekcije,
2. skrbi za razvoj matične stroke in pripravlja pravila stroke s področja matične sekcije,
3. zagotavlja izobraževanja s področja dela članov matične sekcije,
4. spremlja in obravnava problematiko svojih članov, povezano z delom, pogoji za delo in strokovno problematiko na področjih opravljanja storitev svojih članov in v zvezi z njimi sprejema stališča in sklepe ter podaja pobude za sprejem posameznih ukrepov za reševanje teh problemov,
5. obravnava strokovna vprašanja in pobude članov sekcije,
6. skrbi za regijsko delovanje matične sekcije,
7. sodeluje pri izvajanju programa dela zbornice in zagotavljanju izvajanja javnih pooblastil,
8. predlaga spremembe programov strokovnih izpitov iz matične stroke,
9. predlaga letni program obveznih izobraževanj iz matične stroke,
10. disciplinskemu tožilcu zbornice lahko posreduje prijavo disciplinske kršitve,
11. lahko obravnava predloge aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev ter druge sklepe, ki jih sprejemata upravni odbor zbornice ali skupščina zbornice,
12. lahko ustanovi stalna in začasna delovna telesa za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in zagotovi financiranje zanje,
13. pripravi letni program dela matične sekcije in ga izvaja,
14. sprejme predlog financiranja delovanja matične sekcije,
15. predlaga kandidate za organe, delovna telesa skupščine in upravnega odbora zbornice,
16. predlaga kandidate za predsednika in člane izpitne komisije, člana komisije za izobraževanje, člana strokovnega sveta in člane nadzornih komisij, za vsako od področij v njeni pristojnosti,
17. imenuje in razrešuje člane svojih delovnih teles,
18. imenuje predstavnike matične sekcije v strokovna telesa na lokalnem, regionalnem, državnem in meddržavnem nivoju ter jih razrešuje,
19. pred razpisom volitev v organe matičnih sekcij odloči o načinu glasovanja na zboru matične sekcije, elektronskem glasovanju ali kombinaciji obeh glasovanj,
20. daje predloge za vstop zbornice v mednarodne inženirske in druge organizacije ter izstop iz njih,
21. skrbi za vzdržno in finančno uspešno poslovanje matične sekcije,
22. odloča o sklenitvi pogodb s področja delovanja in za račun matične sekcije, obvezno pa o sklenitvi tistih, iz katerih sledi materialna obveznost matične sekcije nad 2.000,00 eurov. Za prevzemanje obveznosti in sklepanje pogodb, ki presegajo znesek 20.000,00 eurov, pa upravni odbor matične sekcije poda predlog za sklenitev pogodbe upravnemu odboru zbornice,
23. enkrat letno o svojem delu poroča zboru matične sekcije in skupščini zbornice,
24. opravlja druge naloge, določene s tem statutom in z drugimi akti zbornice.
60. člen 
(zasedanje in sklic upravnega odbora matične sekcije) 
(1) Upravni odbor matične sekcije zaseda, kadar je potrebno.
(2) Upravni odbor matične sekcije skliče predsednik upravnega odbora matične sekcije.
(3) Sklic upravnega odbora matične sekcije s predlogom dnevnega reda in gradivom za delo se posreduje članom upravnega odbora matične sekcije najmanj osem dni pred dnevom zasedanja upravnega odbora matične sekcije. Gradivo za upravni odbor je v celoti na vpogled tudi na sedežu zbornice.
61. člen 
(odločanje upravnega matične sekcije) 
(1) Upravni odbor matične sekcije je sklepčen, če je navzoča najmanj polovica članov upravnega odbora matične sekcije.
(2) Upravni odbor matične sekcije odloča z navadno večino glasov članov upravnega odbora matične sekcije. Glasovanje je javno, razen kadar ta statut ali poslovnik o delu organov in delovnih teles zbornice določata drugače. Če je število glasov neodločeno, odloči glas predsednika matične sekcije.
(3) Upravni odbor matične sekcije o svojem delu ter svojih odločitvah obvešča člane matične sekcije na zaprtih spletnih straneh zbornice.
62. člen 
(predsednik upravnega odbora matične sekcije) 
Predsednik upravnega odbora matične sekcije lahko brez predhodnega sklepa upravnega odbora matične sekcije odloča o sklenitvi pogodb s področja delovanja matične sekcije, ki pomenijo za matično sekcijo prevzemanje obveznosti do 2.000,00 eurov, in o tem obvezno poroča upravnemu odboru matične sekcije na prvi naslednji seji. Pogodbe podpisuje predsednik zbornice, predsednik upravnega odbora matične sekcije pa jih obvezno parafira.
3.14. Skupno koordinacijsko telo
63. člen 
(skupno koordinacijsko telo) 
(1) Skupno koordinacijsko telo je posvetovalno telo zbornice in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZAPS), pristojno za reševanje zadev, ki se posredno ali neposredno nanašajo na naloge obeh zbornic. Opravlja tudi druge naloge, ki so povezane z delovanjem drugih poklicnih zbornic.
(2) Sedež skupnega koordinacijskega telesa je na sedežu ZAPS.
(3) Skupno koordinacijsko telo ima štiri člane, po dva iz vsake zbornice.
(4) Predstavnika zbornice v skupnem koordinacijskem telesu določi upravni odbor zbornice s sklepom. Prvi predstavnik zbornice je praviloma predsednik zbornice, drugi predstavnik pa bodisi član upravnega odbora zbornice ali generalni sekretar zbornice.
(5) Mandat predstavnikov zbornice v skupnem koordinacijskem telesu je enak mandatu upravnega odbora zbornice.
(6) Delo skupnega koordinacijskega telesa podrobneje ureja poslovnik o delu skupnega koordinacijskega telesa, ki ga sprejme koordinacijsko telo, z njim pa mora predhodno soglašati upravni odbor zbornice.
64. člen 
(naloge skupnega koordinacijskega telesa) 
Skupno koordinacijsko telo:
1. skrbi za sodelovanje in usklajevanje stališč med ZAPS in IZS na področju javnih pooblastil in drugih skupnih nalog po zakonu,
2. sodeluje pri določitvi vsebine kodeksov pooblaščenih arhitektov in inženirjev, določitvi disciplinskih kršitev ter določitvi disciplinskih sankcij,
3. sodeluje pri vzpostavitvi in priznanju ustreznega statusa inženirja in arhitekta v strokovni in civilni javnosti doma in v tujini,
4. pripravlja skupna strokovna izobraževanja, posvete, delavnice, ekskurzije, kulturna in družabna srečanja članov obeh poklicnih zbornic,
5. pripravlja skupne izdaje revij, publikacij, navodil, smernic in pravil dobre prakse in podobno,
6. koordinira sodelovanje ZAPS in IZS na področju projektnih natečajev po zakonu, ki ureja javno naročanje, pravilnikom o natečajih in statutoma obeh zbornic.
65. člen 
(odločanje skupnega koordinacijskega telesa) 
(1) Skupno koordinacijsko telo je sklepčno, če je navzoč najmanj en član iz vsake zbornice.
(2) Skupno koordinacijsko telo odloča soglasno.
(3) Skupno koordinacijsko telo o svojem delu ter svojih odločitvah obvešča upravni odbor zbornice.
4. SLUŽBE ZBORNICE 
66. člen 
(službe zbornice) 
(1) Službe zbornice nudijo strokovno, administrativno in organizacijsko podporo delovanju zbornice.
(2) Službe zbornice v sodelovanju z organi in delovnimi telesi zbornice zagotavljajo izvajanje javnih pooblastil.
(3) Organizacijo služb zbornice, sistemizacijo delovnih mest in delovna razmerja delavcev v službah zbornice podrobneje ureja splošni akt, ki ga sprejme upravni odbor zbornice.
5. OPRAVLJANJE NALOG NA PODLAGI JAVNEGA POOBLASTILA 
67. člen 
(javna pooblastila zbornice) 
(1) Na podlagi javnega pooblastila iz ZAID zbornica:
– izvaja strokovne izpite za pooblaščenega inženirja in za vodjo del,
– izvaja vpis in izbris iz imenika pooblaščenih inženirjev in vodij del,
– vodi imenik pooblaščenih inženirjev in vodij del,
– vodi disciplinske postopke zoper pooblaščene inženirje, kandidate in vodje del,
– izvaja nadzor nad stalnim poklicnim usposabljanjem pooblaščenih inženirjev,
– izvaja strokovni nadzor nad delom pooblaščenih inženirjev,
– vodi postopke za priznavanje poklicnih kvalifikacij za pooblaščenega inženirja in vodjo del,
– izvaja druga javna pooblastila v skladu z zakonom.
(2) Zbornica izvaja naloge iz prvega odstavka tega člena v skladu z zakonom, tem statutom ter splošnimi akti zbornice, ki jih sprejme v ta namen in urejajo izvajanje javnih pooblastil:
– splošnim aktom o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja,
– splošnim aktom o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev,
– splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev,
– splošnim aktom o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev,
– disciplinskim pravilnikom.
68. člen 
(strokovni nadzor nad delom pooblaščenih inženirjev) 
Zbornica v splošnem aktu o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev podrobneje uredi pravila strokovnega nadzora nad delom pooblaščenih inženirjev, predvsem vrste in postopek izvajanja strokovnega nadzora.
69. člen 
(nadzor pristojnega ministrstva nad izvajanjem javnih pooblastil) 
Komisija oziroma člani komisije, ki jo je minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve, imenoval za nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil zbornice, se imajo pravico udeleževati sej organov zbornice, na njih razpravljati in predlagati obravnavanje določenih zadev.
6. SREDSTVA ZA DELO IN FINANČNO POSLOVANJE ZBORNICE 
70. člen 
(načini financiranja delovanja zbornice) 
(1) Delovanje zbornice se financira iz:
1. članarin,
2. vpisnin in plačil, ki jih zbornica zaračunava za vpisovanje posameznikov ter za vodenje in vzdrževanje imenika pooblaščenih inženirjev,
3. stroškov, ki jih zbornica zaračunava kandidatom za opravljanje strokovnega izpita zaradi njegove priprave in izvedbe,
4. upravnih taks, ki jih zbornica zaračunava za vodenje postopkov priznavanja poklicnih kvalifikacij,
5. stroškov vodenja disciplinskih postopkov,
6. denarnih kazni za disciplinske prekrške,
7. nadomestil, ki jih zbornica zaračunava za izvajanje stalnega poklicnega usposabljanja,
8. sredstev iz lastne dejavnosti,
9. nadomestil za izvajanje postopkov reševanja sporov med svojimi člani in gospodarskimi subjekti ter tretjimi osebami (mediacija, arbitraža),
10. nadomestil za organizacijo projektnih natečajev,
11. drugih virov, kot so donacije, dotacije in drugi prispevki, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo finančno poslovanje, nakažejo zbornici pravne in fizične osebe.
(2) Zbornica samostojno odmerja in pobira članarino ter druge vire financiranja iz prvega odstavka tega člena.
(3) Neplačano članarino in druge neporavnane obveznosti člana do zbornice zbornica sodno izterja.
71. člen 
(nadzor nad porabo sredstev, dobljenih iz članarin in drugih virov financiranja) 
(1) Iz virov financiranja iz prvega odstavka prejšnjega člena se lahko financirajo samo tiste naloge, s katerimi se dosegajo cilji ustanovitve zbornice.
(2) Nadzor nad namensko uporabo sredstev iz prvega odstavka prejšnjega člena izvaja skupščina zbornice, lahko pa tudi samostojna revizijska družba, če to zahteva katerikoli organ zbornice, matične sekcije ali ministrstvo.
72. člen 
(načrt poslovnega izida) 
(1) Prihodke in odhodke zbornica kot celota načrtuje za vsako leto v načrtu poslovnega izida, lahko pa tudi v načrtu materialnih in drugih naložb.
(2) Predlog načrta poslovnega izida in predlog načrta materialnih in drugih naložb sprejme upravni odbor zbornice, potrdi pa ga skupščina zbornice do konca predhodnega leta.
73. člen 
(računovodski izkazi) 
(1) Sredstva in obveznosti do virov sredstev ter prihodke in odhodke izkazuje zbornica v svojih poslovnih knjigah v skladu s predpisi, ki urejajo finančno računovodstvo.
(2) Organizacija in način vodenja poslovnih knjig se izvajata skladno s predpisi, ki urejajo vodenje poslovnih knjig in splošnim aktom o finančnem poslovanju zbornice.
(3) Računovodske izkaze zbornice nadzira nadzorni odbor zbornice.
(4) Če so v okviru računovodskih izkazov zbornice tudi sredstva, ki jih je za izvajanje javnih pooblastil zbornica pridobila iz proračuna Republike Slovenije, računovodske izkaze zbornice nadzira in revidira v delu pridobljenih proračunskih sredstev tudi pooblaščeni revizor, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije.
74. člen 
(skladi zbornice) 
(1) Na podlagi splošnega akta o finančnem poslovanju lahko skupščina zbornice ustanovi sklade za zagotavljanje potrebnih namenskih sredstev.
(2) Skladi zbornice niso pravna oseba in poslujejo v imenu in za račun zbornice.
(3) Rizični sklad zbornice upravlja upravni odbor zbornice.
(4) Administrativno tehnična in druga opravila za sklade zbornice zagotavljajo službe zbornice.
(5) Sklad zbornice iz zbranih sredstev v skladu s finančnim načrtom zbornice zagotavlja manjkajoča sredstva za namen, določen v načrtu poslovnega izida.
(6) Nadzor nad poslovanjem skladov zbornice opravlja nadzorni odbor zbornice.
7. SPLOŠNI AKTI ZBORNICE 
75. člen 
(splošni akti zbornice, ki jih sprejema skupščina zbornice) 
(1) Akti zbornice, ki jih sprejme skupščina zbornice, so:
1. Statut Inženirske zbornice Slovenije,
2. Volilni pravilnik,
3. Kodeksi,
4. Disciplinski pravilnik,
5. Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev,
6. Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev,
7. Splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja,
8. Splošni akt o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev,
9. Splošni akt o finančnem poslovanju zbornice,
10. Splošni akt o plačevanju članarine in drugih prispevkov zbornici,
11. Poslovnik o delu organov in delovnih teles zbornice,
12. Pravila stroke o izdelavi projektne dokumentacije,
13. Drugi akti zbornice.
(2) Statut zbornice sprejme skupščina zbornice z dvotretjinsko večino glasov vseh članov skupščine zbornice.
(3) Volilni pravilnik, kodeks pooblaščenih inženirjev, etični kodeks vodij del in disciplinski pravilnik sprejme skupščina zbornice z dvotretjinsko večino navzočih članov skupščine zbornice.
(4) Ostale akte sprejme skupščina z navadno večino navzočih članov skupščine.
(5) Akti zbornice, ki jih sprejme skupščina zbornice, podpiše predsednik zbornice.
76. člen 
(splošni akti zbornice, ki jih sprejema upravni odbor zbornice) 
(1) Akti zbornice, ki jih sprejme upravni odbor zbornice, so:
1. Splošni akt o podrobnejši obliki in sestavinah žiga ter logotipa zbornice,
2. Splošni akt o obliki in vsebini enotnega žiga pooblaščenega inženirja in vodje del,
3. Splošni akt o varovanju osebnih podatkov in poslovne tajnosti zbornice,
4. Splošni akt o organizaciji strokovno administrativnih služb in sistemizaciji delovnih mest ter plačah zaposlenih v zbornici,
5. Splošni akt o izvajanju postopkov mediacij in arbitraž,
6. Merila in cenik za delo v zbornici in za zbornico,
7. Drugi akti zbornice.
(2) Akte sprejme upravni odbor zbornice z dvotretjinsko večino glasov članov upravnega odbora zbornice.
(3) Akti zbornice, ki jih sprejme upravni odbor zbornice, podpiše predsednik upravnega odbora zbornice.
77. člen 
(objava splošnih aktov) 
(1) Splošni akti iz 1. do 12. točke prvega odstavka 75. člena tega statuta in splošni akti iz 1., 4. in 5. točke prvega odstavka 76. člena tega statuta se objavijo na spletni strani zbornice.
(2) Statut zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) V Uradnem listu Republike Slovenije se objavijo tudi splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja, splošni akt o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev, splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev, splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev, disciplinski pravilnik ter drugi splošni akti, s katerimi zbornica ureja zadeve, ki so z ZAID določene kot javno pooblastilo.
78. člen 
(statut) 
Statut Inženirske zbornice Slovenije je temeljni akt zbornice. Z njim morajo biti usklajeni vsi drugi akti zbornice.
79. člen 
(splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil) 
Zbornica splošne akte iz 3., 4., 5. in 6. točke prvega odstavka 75. člena, s katerimi ureja zadeve, ki so z zakonom določene kot javno pooblastilo, pred objavo posreduje v mnenje ministrstvu. Statut, akt o določitvi ustreznosti izobrazbe, splošni akt o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev in splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja pa v soglasje.
80. člen 
(spremembe splošnih aktov) 
(1) Pobudo za spremembo ali dopolnitev splošnega akta zbornice lahko poda vsak član zbornice, organ zbornice ali delovno telo zbornice in jo je dolžan pisno utemeljiti.
(2) Tisti organ, ki je pooblaščen za sprejem akta, je o pobudi dolžan razpravljati na svoji prvi naslednji seji in sprejeti ustrezno stališče.
(3) Skupščina zbornice je o pobudi dolžna razpravljati, če pobudo podpre upravni odbor zbornice, upravni odbor najmanj dveh matičnih sekcij ali če tako predlaga najmanj trideset članov zbornice, ki imajo aktiven poklicni naziv pooblaščeni inženir.
(4) Spremembe oziroma dopolnitve splošnega akta zbornice se sprejema po postopku, ki je predpisan za sprejemanje le-teh.
8. JAVNOST DELOVANJA ZBORNICE 
81. člen 
(javnost delovanja zbornice) 
(1) Delovanje zbornice je javno, kolikor drugače ne določa zakon, ta statut ali drug splošni akt.
(2) Službe zbornice, organi in delovna telesa zbornice morajo skrbeti za spoštovanje tajnosti osebnih podatkov ter preprečevati nepooblaščen dostop do njih. Prav tako morajo kot poslovno skrivnost varovati tudi listine in druge podatke, ki jih kot take razglasi oziroma določi pristojni organ, ali podatke, ki so po zakonu, drugih predpisih, statutu in splošnih aktih zbornice opredeljeni kot tajni.
(3) Upravni odbor zbornice sprejme splošni akt o varovanju osebnih podatkov in poslovne tajnosti zbornice. Splošni akt določa način ravnanja z osebnimi podatki ter vrste podatkov, ki so poslovna tajnost, ter način ravnanja ter dostopa do teh podatkov.
(4) Vsak član zbornice je dolžan varovati poslovno tajnost zbornice.
82. člen 
(obveščanje članov zbornice) 
(1) Zbornica ima uradno spletno stran, na kateri objavlja dokumente, listine, poročila in ostalo, razen če bi se s tem poseglo v tajnost osebnih ali poslovnih podatkov ali v interese zbornice ali matičnih sekcij.
(2) Zbornica lahko izdaja tudi uradno revijo. Uradno revijo se izdaja v tiskani obliki ali se jo objavlja na spletni strani zbornice.
(3) Zbornica lahko člane obvešča tudi z elektronskimi sporočili.
(4) Namen spletne strani, revije in elektronskih sporočil je obveščanje članov zbornice o dejavnosti zbornice in poklicu.
(5) Za vodenje uradne spletne strani in uradne revije zbornice je odgovoren upravni odbor zbornice, ki lahko imenuje glavnega urednika.
9. PRENEHANJE ZBORNICE 
83. člen 
(način prenehanja zbornice) 
(1) Zbornica lahko preneha:
– s sklepom skupščine zbornice, ki mora biti sprejet najmanj s tričetrtinsko večino glasov vseh članov skupščine,
– zaradi uvedbe stečajnega postopka v skladu s predpisi, ki urejajo stečaj pravnih oseb,
– zaradi uvedbe likvidacijskega postopka v skladu s predpisi, ki urejajo likvidacijo pravnih oseb,
– z združitvijo s kakšno drugo zbornico.
(2) V primerih iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka izvede postopek prenehanja zbornice sodišče.
(3) Za postopek prenehanja zbornice se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, in zakona, ki ureja postopke prisilnega prenehanja gospodarskih družb.
84. člen 
(razdelitev premoženja zbornice) 
Če zbornica preneha obstajati, pripada premoženje, ki preostane po poplačilu upnikov in vračilu deležev v likvidacijskem ali stečajnem postopku, članom zbornice. Ta sredstva se med člane razdelijo sorazmerno.
10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
85. člen 
(žig pooblaščenega inženirja) 
(1) Pooblaščeni inženir z aktivnim poklicnim nazivom se do 1. januarja 2021 izkazuje z žigom pooblaščenega inženirja, ki ga izda zbornica. Po tem datumu pooblaščeni inženir z aktivnim poklicnim nazivom lahko uporablja žig pooblaščenega inženirja, v kolikor to sam želi.
(2) Pooblaščeni inženir s poklicnim nazivom v mirovanju ne sme uporabljati žiga pooblaščenega inženirja in ga deponira pri službah zbornice ter s tem doseže mirovanje statusa pooblaščenega inženirja.
86. člen 
(posamezniki z omejenim pooblastilom, vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev) 
(1) Člani zbornice so tudi posamezniki, ki so v skladu s četrtim in šestim odstavkom 55. člena ZAID vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev z omejenim pooblastilom.
(2) Določbe tega statuta, ki veljajo za pooblaščene inženirje, se uporabljajo tudi za posameznike iz prejšnjega odstavka tega člena.
87. člen 
(veljavnost mandatov) 
(1) Skupščina zbornice, predsednik zbornice, upravni odbor zbornice, disciplinski organi zbornice, nadzorni odbor zbornice, komisija za strokovne izpite, komisija za izobraževanje in upravni odbori matičnih sekcij, izvoljeni oziroma imenovani po določbah statuta iz leta 2004, opravljajo svoje funkcije oziroma naloge do konstitutivne seje nove skupščine, ki bo izvoljena po določbah tega statuta.
(2) Skupščina zbornice, izvoljena po določbah tega statusa, mora biti konstituirana najkasneje do 31. decembra 2020.
(3) Skupščina zbornice na prvi seji po uveljavitvi tega statuta izmed svojih članov izvoli predsednika skupščine.
(4) Predsednik zbornice razpiše volitve za člane volilne komisije najkasneje do 1. septembra 2019.
(5) Dosedanji funkcionarji disciplinske komisije postanejo z dnem uveljavitve tega statuta funkcionarji disciplinskega sodišča. Dosedanji predsednik disciplinske komisije z dnem uveljavitve tega statuta preneha opravljati naloge predsednika disciplinske komisije.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek opravljajo člani disciplinske komisije in člani disciplinskega sodišča, izvoljeni v skladu s Statutom Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 78/04), svoje funkcije v disciplinskih postopkih, začetih na podlagi določb Disciplinskega pravilnika z dne 15. 6. 2010, do zaključka teh disciplinskih postopkov.
(7) Upravni odbor zbornice imenuje strokovni svet in svoja predstavnika v skupnem koordinacijskem telesu obeh zbornic v treh mesecih od uveljavitve tega statuta.
(8) Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo funkcije vsem drugim funkcionarjem zbornice, ki so bili izvoljeni ali imenovani v skladu s Statutom Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 78/04).
88. člen 
(veljavnost, sprejem in uskladitev drugih splošnih aktov) 
(1) Kodeks poklicne etike IZS z dne 15. 6. 2010 in kodeks kakovosti IZS z dne 13. 12. 2011 ostaneta še naprej v veljavi in se ju šteje kot kodeks pooblaščenih inženirjev.
(2) Pravilnik o podrobnejši obliki in sestavinah žiga ter logotipa zbornice z dne 3. 2. 2005 ostane še naprej v veljavi in se ga šteje kot splošni akt po 1. točki prvega odstavka 76. člena tega statuta.
(3) Pravilnik o organizaciji strokovno administrativnih služb in sistemizaciji delovnih mest z dne 22. 3. 2007 z dopolnitvami z dne 14. 2. 2008, 23. 12. 2010 in 21. 11. 2017 ostane še naprej v veljavi in se ga šteje kot splošni akt po 4. točki prvega odstavka 76. člena tega statuta.
(4) Poslovnik o delu skupnega koordinacijskega telesa z dne 18. 11. 2004 ostane še naprej v veljavi in se ga šteje kot poslovnik po šestem odstavku 63. člena tega statuta.
(5) Zbornica sprejme splošni akt o obliki in vsebini enotnega žiga pooblaščenega inženirja in vodje del, o plačevanju članarine in drugih prispevkov zbornici ter poslovnik o delu organov in delovnih teles zbornice v šestih mesecih od uveljavitve tega statuta.
(6) Zbornica sprejme splošni akt o finančnem poslovanju zbornice, volilni pravilnik, splošni akt o varovanju osebnih podatkov in poslovne tajnosti zbornice ter merila in cenik za delo v zbornici in za zbornico v enem letu od uveljavitve tega statuta.
(7) Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati naslednji akti, ki pa se do uveljavitve aktov iz prejšnjih dveh odstavkov, uporabljajo še naprej, kolikor niso v nasprotju z zakonom in tem statutom:
– Pravilnik o finančno računovodski službi z dne 19. 10. 2004, z dopolnitvijo z dne 15. 12. 2015,
– Pravilnik o plačevanju članarine in drugih prispevkov zbornici z dne 13. 12. 2011, s spremembo in dopolnitvijo z dne 15. 12. 2015,
– Pravilnik o varstvu osebnih podatkov z dne 31. 5. 2007, s spremembami z dne 17. 5. 2012 in 3. 9. 2013,
– Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05, 73/05 in 55/11),
– Akt o podatkih služb za opravljanje javnih pooblastil, ki štejejo za poslovno skrivnost z dne 8. 12. 1997,
– Poslovnik o delu skupščine z dne 19. 10. 2004,
– Poslovnik o delu upravnega odbora zbornice z dne 13. 12. 2011,
– Poslovnik o delu nadzornega odbora z dne 13. 12. 2011,
– Poslovnik o delu matičnih sekcij z dne 24. 11. 2011,
– Cenik za povračilo stroškov del v organih zbornice, matičnih sekcijah in delovnih telesih zbornice z dne 26. 10. 2006.
(8) Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati naslednji akti zbornice:
– Statut Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 78/04),
– Pravilnik o članstvu v zbornici z dne 19. 10. 2004,
– Pravilnik o vodenju postopkov po ZPKEU glede reguliranih poklicev po ZGO-1 z dne 17. 5. 2012,
– Pravilnik o vodenju postopkov po ZGeoD-1 z dne 17. 5. 2012,
– Poslovnik o delu komisije za statut in poslovnik skupščine z dne 13. 12. 2011,
– Poslovnik o izvajanju natečajev z dne 30. 6. 2005.
89. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 2679/18/VOD-ČR
Ljubljana, dne 24. maja 2018
EVA 2018-2550-0070
Predsednik Inženirske zbornice Slovenije 
Mag. Črtomir Remec l.r.
K temu statutu je dala soglasje ministrica za okolje in prostor pod št. 007-263/2018 z dne 29. 5. 2018.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti