Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1840. Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, stran 5486.

  
Na podlagi osmega odstavka 29. člena, tretjega odstavka 30. člena, petega odstavka 31. člena, četrtega odstavka 34. člena, osmega odstavka 35. člena, petega odstavka 63. člena, sedmega odstavka 68. člena in 74. člena ter za izvrševanja četrtega odstavka 34. člena, drugega odstavka 63. člena, drugega odstavka 67. člena, tretjega odstavka 68. člena ter tretjega in četrtega odstavka 72. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina) 
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino, obliko in način izdelave dokumentacije za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte, ki se uporablja za posamezne vrste stavb, gradbeno inženirskih objektov in drugih gradbenih posegov glede na namen njihove uporabe in vrsto gradnje, ter obliko in vsebino obrazcev za zahteve, prijave in odločbe v postopkih pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj, predodločb, gradbenih in uporabnih dovoljenj ter prijav začetka gradnje v skladu z zakonom, ki ureja graditev.
2. člen 
(dokumentacija) 
(1) V dokumentaciji se navedejo in prikažejo podatki o udeležencih, objektu, lokaciji in tehničnih rešitvah ter drugi podatki glede na značilnosti objekta, vrsto gradnje in vrsto dokumentacije.
(2) Glede na namen uporabe se dokumentacija razvršča na:
1. idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP),
2. projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
3. projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),
4. projektno dokumentacijo izvedenih del (PID),
5. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO),
6. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN) in
7. dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).
3. člen 
(obrazci) 
V postopkih pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj, predodločb, gradbenih in uporabnih dovoljenj ter prijav začetka gradnje v skladu z zakonom, ki ureja graditev, se za zahteve, prijave in odločbe uporabljajo naslednji obrazci:
1. zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev se vloži na obrazcu iz priloge 8, ki je sestavni del tega pravilnika;
2. zahteva za izdajo mnenj se vloži na obrazcu iz priloge 9, ki je sestavni del tega pravilnika;
3. zahteva za izdajo predodločbe se vloži na obrazcu iz priloge 10, ki je sestavni del tega pravilnika;
4. zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja se vloži na obrazcu iz priloge 11A, ki je sestavni del tega pravilnika;
5. zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte se vloži na obrazcu iz priloge 11B, ki je sestavni del tega pravilnika;
6. zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti se vloži na obrazcu iz priloge 11C, ki je sestavni del tega pravilnika;
7. zahteva za izdajo spremembe gradbenega dovoljenja se vloži na obrazcu iz priloge 12, ki je sestavni del tega pravilnika;
8. prijava začetka gradnje se vloži na obrazcu iz priloge 13, ki je sestavni del tega pravilnika;
9. prijava pripravljalnih del se vloži na obrazcu iz priloge 14, ki je sestavni del tega pravilnika;
10. zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja se vloži na obrazcu iz priloge 15, ki je sestavni del tega pravilnika;
11. izjava nadzornika, ki je sestavni del zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja za spremembo namembnosti, se izdela na obrazcu iz priloge 16, ki je sestavni del tega pravilnika;
12. odločba o poskusnem obratovanju se izda na obrazcu iz priloge 17, ki je sestavni del tega pravilnika;
13. uporabno dovoljenje se izda na obrazcu iz priloge 18, ki je sestavni del tega pravilnika.
2. DOKUMENTACIJA 
2.1 Projektna dokumentacija
4. člen
(izdelava projektne dokumentacije) 
(1) Projektno dokumentacijo, ki jo izdela projektant, sestavljajo idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev, projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, projektna dokumentacija za izvedbo gradnje in projektna dokumentacijo izvedenih del (v nadaljnjem besedilu: projektna dokumentacija).
(2) S projektno dokumentacijo projektant ob upoštevanju naročila investitorja, predpisov in pravil stroke glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta z arhitekturnimi, gradbenotehničnimi, krajinskoarhitekturnimi in drugimi rešitvami določi lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti objekta tako, da ta zagotavlja skladnost objekta s predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve, skladnost objekta s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora, skladnost objekta s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter omogoča evidentiranje objekta.
(3) Projektant za vodenje izdelave projektne dokumentacije določi pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja ali pooblaščenega krajinskega arhitekta (v nadaljnjem besedilu: vodja projekta) ter v izdelavo projektne dokumentacije vključi tiste pooblaščene arhitekte, pooblaščene krajinske arhitekte in pooblaščene inženirje s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjake z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namembnost in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebne za njegovo realizacijo v skladu z zahtevami investitorja, predpisi, pravili stroke in zadnjim stanjem tehnike. V projektni dokumentaciji se navedejo udeleženi strokovnjaki in gradiva, ki so jih izdelali.
(4) Projektant značilnosti objekta v projektni dokumentaciji določi s tekstualnimi opisi in navedbami podatkov o objektu ter grafičnimi prikazi, ki se izdelajo glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta. Vsebina projektne dokumentacije se določi glede na vrsto gradnje in vrsto projektne dokumentacije.
(5) V projektni dokumentaciji projektant določi naziv gradnje glede na namen objekta. Če se projektna dokumentacija nanaša na gradnjo, ki obsega več objektov, ki skupaj tvorijo funkcionalno celoto, projektant izmed vseh objektov določi glavni objekt. Ostali objekti so pripadajoči objekti. V tem primeru projektant določi naziv gradnje glede na namen glavnega objekta.
(6) Grafični prikazi v projektni dokumentaciji se izdelajo na toliko risbah in v takšnem merilu, da so posamezni prikazi jasno vidni. Vsak grafični prikaz mora imeti v spodnjem desnem kotu navedene naslednje podatke:
– o vrsti projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI, PID),
– identifikacijsko označbo projektne dokumentacije,
– o vsebini grafičnega prikaza,
– merilo,
– ime in priimek, podatke o strokovni izobrazbi ter identifikacijsko številko pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja, ki je izdelal grafični prikaz, in
– identifikacijsko označbo grafičnega prikaza.
2.2 Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev
5. člen
(namen idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev) 
Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev je namenjena pridobitvi projektnih in drugih pogojev ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih mnenjedajalec v skladu s svojimi pristojnostmi določi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta.
6. člen 
(vsebina idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev) 
(1) Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev vsebuje:
– podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 1A, ki je sestavni del tega pravilnika,
– splošne podatke o objektih, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika, in
– lokacijske prikaze.
(2) Lokacijski prikazi iz tretje alineje prejšnjega odstavka se izdelajo na zemljiškokatastrskem prikazu ali grafičnem prikazu geodetskega načrta in vsebujejo:
– prikaz zemljišča za gradnjo, prikaz objekta na stiku z zemljiščem z navedbo gabaritov, prikaz projekcije najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objekta na zemljišče in prikaz odmikov objektov od sosednjih zemljišč in objektov,
– prikaz prometnih in funkcionalnih površin (vključno z dostopi, dovozi, parkirišči, prostorom za zbiranje komunalnih odpadkov, površinami za intervencijo in evakuacijo ipd.),
– prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo ter zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov,
– prikaz varstvenih območij, vodnih in priobalnih zemljišč in varovalnih pasov infrastrukturnih vodov ter
– prikaz tistih delov obstoječega objekta, ki se spreminjajo in so pomembni za predstavitev skladnosti s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine (npr. fasade, fotografije), če gre za rekonstrukcijo ali prizidavo objektov, varovanih po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.
(3) Pri navedbah dolžin, površin in prostornin objekta se v idejni zasnovi za pridobitev projektnih in drugih pogojev merske enote izrazijo v m, m2 ali m3 na eno decimalko natančno.
2.3 Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja
7. člen
(namen projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) 
(1) Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja je namenjena pridobitvi mnenj in gradbenega dovoljenja ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih se pristojni mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter določi pogoje za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in uporabo objekta, upravni organ pa odloči o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja.
(2) Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja se upošteva odločitve iz predhodno izdanih predodločb, lokacijskih preveritev ali drugih zavezujočih aktov, izdanih na podlagi predpisov o urejanju prostora.
8. člen 
(vsebina projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) 
(1) S projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja se zagotavlja izpolnjevanje tistih vsebin bistvenih zahtev, ki vplivajo na umestitev objekta v prostor, in vsebuje:
– podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 1A tega pravilnika,
– izjavo projektanta in vodje projekta, ki se izdela na obrazcu iz priloge 2A, ki je sestavni del tega pravilnika,
– splošne podatke o objektih, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 4 tega pravilnika,
– tehnično poročilo in
– grafične prikaze.
(2) Pri navedbah dolžin, površin in prostornin objekta se v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja merske enote izrazijo v m, m2 ali m3 na eno decimalko natančno.
9. člen 
(tehnično poročilo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) 
(1) Tehnično poročilo iz četrte alineje prvega odstavka prejšnjega člena vsebuje:
– opis gradnje in njenih značilnosti tako, da se pri nadaljnjem projektiranju, gradnji in uporabi objekta lahko zagotavlja izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev,
– opis skladnosti gradnje s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora,
– opis pričakovanih vplivov gradnje na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov za zmanjšanje teh vplivov,
– opis skladnosti gradnje s pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji ter predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj,
– izsledke predhodnih raziskav in
– druge vsebine, če je tako določeno s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter drugimi predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve.
(2) Glede na vrsto gradnje ter namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta se v tehničnem poročilu navede najmanj tiste načrte, s katerimi se bo v fazi izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje zagotavljalo izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta, in druge strokovne podlage, ki jih zahtevajo posebni predpisi in jih bo treba izdelati pri nadaljnjem projektiranju.
10. člen 
(grafični prikazi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) 
(1) Grafični prikazi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja so lokacijski prikazi in tehnični prikazi.
(2) Lokacijski prikazi iz prejšnjega odstavka so izdelani praviloma v merilu od 1:250 do 1:500 in vsebujejo:
– situacijo obstoječega stanja,
– gradbeno in ureditveno situacijo ter
– prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo ter zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov.
(3) Situacija obstoječega stanja iz prve alineje prejšnjega odstavka se izdela na grafičnem prikazu geodetskega načrta, ki mora poleg podatkov o reliefu, vodah, stavbah in njihovih višinah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč in rastlinstvu ter podatkov o zemljiških parcelah vsebovati tudi prikaz obstoječih infrastrukturnih vodov (nadzemnih in podzemnih) ter hidrantov in drugih virov za gašenje. Situacija obstoječega stanja prikazuje tudi:
– regulacijske črte prostorskega akta, kot so regulacijske linije, gradbene meje ali gradbene linije, enote urejanja prostora in namensko rabo prostora,
– varstvena območja, vodna ter priobalna zemljišča in varovalne pasove infrastrukturnih vodov ter
– podatke o lokacijski natančnosti prikazanih podatkov na geodetskem načrtu ter podatek o tem, katere meje zemljiških parcel so dokončne.
(4) Gradbena in ureditvena situacija iz druge alineje drugega odstavka tega člena se izdela na situaciji obstoječega stanja iz prejšnjega odstavka in prikazuje:
1. zemljišča za gradnjo ali gradbeno parcelo stavbe z navedbo njene površine, če gre za novo zgrajene stavbe,
2. objekte na stiku z zemljiščem z navedbo njihovih gabaritov in velikosti teh površin,
3. projekcijo najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objektov na zemljišče (pri stavbah vključno z napušči, nadstreški, balkoni, zunanjimi stopnišči in klančinami) z navedbo njihovih gabaritov in odmikov od sosednjih objektov, zemljišč ter vodnih zemljišč, razen pri linijskih gradbeno inženirskih objektih,
4. zazidano površino z navedbo njenih gabaritov in površin, če gre za stavbe,
5. utrjene prometne in funkcionalne površine (vključno z dostopi, dovozi, parkirišči, prostorom za zbiranje komunalnih odpadkov, površinami za intervencijo in evakuacijo) in pri stavbah z navedbo velikosti teh površin,
6. zelene površine s prikazom ureditve in pri stavbah navedbo velikosti zelenih površin,
7. prostorske ureditve za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte in ureditve za zagotavljanje požarne varnosti, kot so hidranti, drugi viri vode za gašenje ali objekti za zajem gasilne vode,
8. območje gradbišča,
9. območje za druge ureditve (npr. nadomestni habitati),
10. utrjene odprte bivalne površine z navedbo velikosti teh površin, če gre za stavbe,
11. tridimenzionalni prikaz osnovnih gabaritov objekta,
12. prostorske ureditve za zagotavljanje varnosti plovbe, če gre za objekte z vplivi na varnost plovbe,
13. obseg izkopov oziroma podatke o gradbeni jami, vključno z zaščito sosednjih objektov in brežin, in
14. druge značilnosti objektov, s katerimi se dokazuje skladnost s prostorskim aktom in predpisi o urejanju prostora.
(5) Prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo ter zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov iz tretje alineje drugega odstavka tega člena se izdela na situaciji obstoječega stanja iz tretjega odstavka tega člena in prikazuje:
1. zagotavljanje oskrbe s pitno vodo in traso priključka od objekta do omrežja, če gre za objekt, ki se priključuje na vodovodno omrežje,
2. zagotavljanje oskrbe z energijo (elektrika, plin, vročevod) in traso priključka od objekta do omrežja, če gre za objekt, ki se priključuje na energetsko omrežje,
3. zagotavljanje odvajanja odpadnih voda in traso priključka od objekta do omrežja, če gre za objekt, ki se priključuje na omrežje za odvajanje odpadnih voda,
4. priključevanje na hidrantna omrežja s traso priključka od objekta do hidrantnega omrežja, če gre za objekt, ki se priključuje na hidrantno omrežje,
5. priključevanje na drugo infrastrukturo s traso priključka od objekta do omrežja, če se objekt priključuje na drugo infrastrukturo, in
6. območja zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov.
(6) Tehnični prikazi iz prvega odstavka tega člena so:
1. za stavbe: arhitekturni prikazi stavb in ureditve površin praviloma v merilu 1:100 ali 1:200, ki vsebujejo:
– zasnovo tlorisov vseh etaž z osnovnimi podatki o velikosti in namenu prostorov ter pripadajočih površin v objektu in zunaj njega,
– najmanj dva karakteristična prereza in
– najmanj dve fasadi oziroma vse tiste fasade, ki mejijo na javni prostor;
2. za linijske gradbeno inženirske objekte: prikazi objektov praviloma v merilu od 1:500 do 1:2.000, ki vsebujejo:
– pregledno situacijo,
– gradbeno situacijo ali zasnovo tlorisov vseh objektov in površin,
– prikaz vertikalnega poteka in karakteristične prereze objektov ter
– pogled ali tridimenzionalni prikaz osnovnih gabaritov objektov;
3. za nelinijske gradbeno inženirske objekte: prikazi objektov praviloma v merilu od 1:100 do 1:500, ki vsebujejo:
– gradbeno situacijo,
– zasnovo tlorisov vseh objektov in površin,
– karakteristične prereze oziroma profile objektov,
– zasnovo tehnološke sheme, če gre za proizvodne objekte, in
– pogled ali tridimenzionalni prikaz osnovnih gabaritov objektov;
4. za druge gradbene posege: prikazi objektov praviloma v merilu od 1:100 do 1:500, ki vsebujejo:
– gradbeno situacijo,
– zasnovo tlorisov vseh objektov in površin,
– karakteristične prereze oziroma profile objektov in
– pogled ali tridimenzionalni prikaz osnovnih gabaritov objekta.
(7) Tehnični prikazi iz prejšnjega odstavka vsebujejo tudi prikaz značilnosti, ki so pomembne za ugotavljanje skladnosti s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine (npr. materiali, barve, fasade, fotografije lokacije), če gre za objekte na območjih, varovanih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.
11. člen 
(posebnosti projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje) 
(1) Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje, za katere se gradbeno dovoljenje pridobiva v integralnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja graditev, poleg vsebin, določenih v 7. do 10. členu tega pravilnika, vsebuje tudi:
1. opis alternativnih rešitev z razlogi za izbor predložene rešitve,
2. podatke glede predvidenih emisij snovi in energije v okolje,
3. okviren terminski načrt gradnje, faznost gradnje, predviden obratovalni čas gradbišča,
4. podatke o izvedbi gradnje (opis in ocena izvajanja gradbenih del, vrste in maksimalno število gradbenih strojev s podatki o njihovi zvočni moči, predvideno maksimalno dnevno število tovornih vozil, težjih od 7,5 t za potrebe gradbišča po fazah gradnje, s podatki o številu osi, tonaži, dolžini prevožene poti po gradbišču in vsebnosti melja v %),
5. podatke o predvidenih vrstah in količinah gradbenih odpadkov (vključno z nevarnimi odpadki) ter predvidenem ravnanju z njimi,
6. opis predvidenih ukrepov za preprečitev, zmanjšanje ali odpravo negativnih vplivov posega v času pripravljalnih del in gradnje, v času obratovanja ali trajanja posega in v času odstranitve ali opustitve posega,
7. podatke o predvidenih količinah rodovitne prsti ter predvideno ravnanje z rodovitno prstjo in
8. prikaz predvidene organizacije gradbišča.
(2) Če gre za gradnjo novega objekta, za katerega je potrebna presoja vplivov na okolje, ker je funkcionalno in prostorsko povezan z drugimi nameravanimi ali že izvedenimi posegi v okolje in skupaj z njimi ta prag dosega ali presega, mora projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja vsebovati tudi:
– opis obstoječega stanja objektov in infrastrukture, s katerimi je objekt funkcionalno in prostorsko povezan, ter
– podatke o že pridobljenih okoljevarstvenih soglasjih in dovoljenjih ter drugih odločbah, ki so bile izdane za objekte, s katerimi je objekt funkcionalno in prostorsko povezan, na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo okolja.
(3) Če gre za objekte z vplivi na okolje, kjer je tehnološki proces bistven element za presojo vplivov na okolje, mora projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja vsebovati tudi
1. opis tehnološkega postopka po fazah ali sekcijah, od skladiščenja surovin do končnih produktov,
2. masne in energetske bilance,
3. georeferencirane podatke o predvidenih odvodnikih in izpustih v zrak ter iztokih odpadnih vod, z opisom morebitnih čistilnih naprav za odpadni zrak in vode,
4. obratovalni čas objekta in predvideno število obratovalnih dni v letu,
5. predvideno število delovnih mest in obiskovalcev v objektu,
6. podatke o prometnih obremenitvah, povezanih z obratovanjem, po vrstah vozil in obdobjih dneva (dnevni čas od 6. do 18. ure, večerni čas od 18. do 22. ure, nočni čas od 22. do 6. ure) ter dnevih v tednu,
7. podatke o prezračevalnih, hladilnih in drugih napravah na strehi, fasadi ali ob objektu, ki bodo vir emisij hrupa (vrste, število, georeferencirani podatki, raven zvočne moči LWA posameznih virov),
8. podatke o vrstah, letnih količinah in predvidenem ravnanju z odpadki in surovinami v času obratovanja, z veljavno določenimi klasifikacijskimi številkami odpadkov,
9. podatke o načrtovanih virih elektromagnetnih sevanj,
10. georeferencirane podatke o vrstah in istočasno prisotnih količinah kemikalij v objektu in načinu skladiščenja ter predvideni letni porabi, vključno z varnostnimi listi,
11. prikaz zahtev za zagotavljanje in zadrževanje požarne vode,
12. posebne zahteve za objekte z veliko ali zelo veliko požarno ogroženostjo in eksplozijsko nevarne objekte ter
13. prikaze pretočne procesne sheme.
12. člen 
(projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, če gre za rekonstrukcijo ali prizidavo) 
(1) Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo ali prizidavo objekta se uporabljajo določbe 7. do 11. člena tega pravilnika, če v tem členu ni določeno drugače.
(2) Tehnično poročilo poleg vsebin iz 9. in 11. člena tega pravilnika, če gre za objekt z vplivi na okolje, vsebuje tudi:
– opis konstrukcijskih ukrepov, ki so del rekonstrukcije ali prizidave, in
– utemeljitev povečanja gabaritov objekta, če gre za rekonstrukcijo objekta, pri kateri se povečujejo gabariti objekta zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami.
(3) Če gre za rekonstrukcijo objekta, s katero se ne spreminjajo gabariti, oblika, namembnost in zunanji videz objekta, ali če gre za prizidavo objekta, pri kateri se horizontalni gabariti objekta ne povečujejo, lokacijski prikazi iz 10. člena tega pravilnika prikazujejo le situacijo obstoječega stanja, ki se izdela na zemljiškokatastrskem prikazu ali grafičnem prikazu geodetskega načrta.
(4) Če gre za rekonstrukcijo ali prizidavo, pri kateri se horizontalni gabariti objekta povečujejo, se gradbena in ureditvena situacija iz druge alineje drugega odstavka 10. člena tega pravilnika izdela za celotno zemljišče ali za del zemljišča, na katerem se bo izvajala rekonstrukcija ali prizidava objekta.
(5) Tehnični prikazi iz 10. člena tega pravilnika se izdelajo za del objekta, ki je predmet rekonstrukcije oziroma prizidave, in vsebujejo tudi prikaz konstrukcijskih elementov objekta, ki je predmet rekonstrukcije oziroma prizidave.
(6) Tehnični prikazi iz 10. člena tega pravilnika vsebujejo tudi prikaze tistih delov objekta, ki se spreminjajo in so pomembni za ugotavljanje skladnosti s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine (npr. fasade, tridimenzionalne predstavitve, fotografije), če gre za objekte, varovane v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.
13. člen 
(posebnosti projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za pridobitev predodločbe) 
Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki se priloži zahtevi za izdajo predodločbe, vsebuje le tiste tekstualne opise in navedbe podatkov o objektu ter grafične prikaze, ki se nanašajo na vsebino zahteve investitorja in omogočajo upravnemu organu, da o njem odloči.
2.4 Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
14. člen
(namen projektne dokumentacije za izvedbo gradnje) 
(1) Namen projektne dokumentacije za izvedbo gradnje je izvajalcu podati strokovna navodila za zakoličenje objekta in izvajanje gradnje.
(2) Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje se izdela v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in dopustnimi manjšimi odstopanji od gradbenega dovoljenja, poročilom o vplivih na okolje, če gre za objekt z vplivi na okolje, konservatorskim načrtom, če gre za objekte, varovane v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, in ostalimi strokovnimi podlagami.
(3) S projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje se dokazuje izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev.
(4) Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje vsebuje vodilni načrt in načrte s strokovnih področij pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih inženirjev in pooblaščenih krajinskih arhitektov, ki jih glede na vrsto gradnje ter glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta določi vodja projekta. Načrte podpišejo pooblaščeni arhitekti in inženirji, ki so jih izdelali.
(5) Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje se namesto z načrti lahko izdela v skupnem podatkovnem modelu v skladu z razvojem tehnike, ki vsebuje vse enakovredne podatke, ki so zahtevani s tem pravilnikom.
15. člen 
(vodilni načrt projektne dokumentacije za izvedbo gradnje) 
(1) Vodilni načrt iz četrtega odstavka prejšnjega člena je načrt, ki ga določi vodja projekta s strokovnega področja, ki glede na namen objekta prevladuje.
(2) Vodilni načrt se označi z oznako 0, ki se doda pred številko načrta, določnega v 16. členu tega pravilnika.
(3) Vodilni načrt poleg vsebin, določenih v 17. do 22. členu tega pravilnika, vsebuje tudi:
1. podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 1A tega pravilnika,
2. kazalo vsebine projekta, ki se izdela na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika,
3. izjavo projektanta in vodje projekta, ki se izdela na obrazcu iz priloge 2B, ki je sestavni del tega pravilnika,
4. splošne podatke o objektih, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 4 tega pravilnika,
5. zbirno tehnično poročilo,
6. izkaze in
7. grafične prikaze.
(4) Zbirno tehnično poročilo iz 5. točke prejšnjega odstavka vsebuje opis objekta in njegovih značilnosti, povzetek tehničnih poročil vseh načrtov in navedbo ter utemeljitev dopustnih manjših odstopanj od gradbenega dovoljenja.
(5) Z izkazi iz 6. točke tretjega odstavka tega člena se dokazuje izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta v skladu s predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve. Izkazi so naslednji:
– izkaz požarne varnosti, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo požarno varnost,
– izkaz energijskih lastnosti stavbe, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah,
– izkaz zaščite pred hrupom v stavbah, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito pred hrupom v stavbah,
– izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo prezračevanje in klimatizacijo stavb, in
– drugi izkazi, če tako določajo predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve.
(6) Grafični prikazi iz 7. točke tretjega odstavka tega člena so:
– zbirni prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo ter zaščite in prestavitve infrastrukturnih vodov, ki se izdela v enakem merilu kot grafični prikazi v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ter
– grafični in drugi podatki za zakoličbo ter georeferenciranje objekta v prostoru.
(7) Če tehnične rešitve, prikazane v projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje, odstopajo od gradbenega dovoljenja in potrjene projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja v okviru dopustnih manjših odstopanj, grafični prikazi iz 7. točke tretjega odstavka tega člena obsegajo tudi prikaze dopustnih manjših odstopanj na tistih lokacijskih in tehničnih prikazih iz 10. člena tega pravilnika, ki prikazujejo značilnosti objekta drugače, kot je določeno v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.
(8) Če pri rekonstrukciji objekta izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev zaradi tehnične neizvedljivosti ali nesorazmernosti stroškov ni v celoti zagotovljeno, se v zbirnem tehničnem poročilu to utemelji in dokaže, da se kljub navedenemu gradbenotehnično stanje objekta zaradi rekonstrukcije objekta ne poslabšuje.
16. člen 
(načrti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje) 
Načrti iz četrtega odstavka 14. člena tega pravilnika so izdelani z naslednjih strokovnih področij in so označeni na naslednji način:
– načrti s področja arhitekture, z oznako 1,
– načrti s področja gradbeništva, z oznako 2,
– načrti s področja elektrotehnike, z oznako 3,
– načrti s področja strojništva z oznako 4,
– načrti s področja tehnologije, z oznako 5,
– načrti s področja požarne varnosti, z oznako 6,
– načrti s področja geotehnologije in rudarstva, z oznako 7,
– načrti s področja geodezije, z oznako 8,
– načrti s področja prometnega inženirstva, z oznako 9, in
– načrti s področja krajinske arhitekture, z oznako 10.
17. člen 
(vsebina načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje) 
(1) Načrti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje se izdelajo glede na namen, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta ter glede na vrsto gradnje in vsebujejo:
– naslovno stran načrta, ki se izdela na obrazcu iz priloge 1B, ki je sestavni del tega pravilnika,
– tehnično poročilo in
– tehnične prikaze.
(2) Tehnično poročilo iz druge alineje prejšnjega odstavka vsebuje opis projektnih rešitev, navedbo materialov, navodila za vgradnjo in izračune.
(3) V tehničnem poročilu in tehničnih prikazih načrtov za stavbe se določijo oziroma prikažejo najmanj:
1. načrti s področja arhitekture:
– prikaz situacije, zunanje ureditve in odprtih površin, če ni izdelan načrt krajinske arhitekture, v merilu od 1:200 do 1:1000,
– tehnične prikaze temeljev in kanalizacije,
– tehnične prikaze tlorisov vseh etaž,
– tehnične prikaze ostrešja,
– tehnične prikaze strehe,
– tehnične prikaze značilnih prerezov s prikazom višin gotovega tlaka etaž glede na državni geodetski referenčni sistem in
– tehnične prikaze fasad;
2. načrti s področja gradbeništva:
– ustrezne tehnične prikaze iz prejšnje točke, če ni izdelan načrt s področja arhitekture ali načrt s področja krajinske arhitekture,
– konstrukcijsko zasnovo, dimenzije, materiale, pozicije in mere elementov nosilne konstrukcije,
– tehnične prikaze opažev in armature,
– tehnične prikaze jeklenih konstrukcij, lesenih konstrukcij in drugih konstrukcij,
– tehnične prikaze odvodnjavanja in dreniranja površin in
– tehnične prikaze prometnih površin, prometne opreme, signalizacije ali označevanja;
3. načrti s področja elektrotehnike:
– funkcionalne sheme sistemov in naprav s tehničnimi podatki,
– tehnične prikaze poteka električnih inštalacij in električne opreme s shemo električnih odjemalcev in stikal,
– tehnične prikaze zaščite pred delovanjem strele, telekomunikacij in informacijskih tehnologij, upravljanja in varovanja,
– tehnične prikaze priključevanja na infrastrukturo, vključno z načinom priključevanja,
– tehnične prikaze prestavitev in načina zaščite obstoječe infrastrukture in
– tehnične prikaze razdelilnih točk elektronskih komunikacij, tako da je posameznemu operaterju omogočena povezava do vsakega dela stavbe posebej, če gre za gradnjo ali rekonstrukcijo večstanovanjske ali nestanovanjske stavbe;
4. načrti s področja strojništva:
– funkcionalne sheme sistemov in naprav s tehničnimi podatki,
– tehnične prikaze poteka strojnih inštalacij in strojne opreme s shemo posameznih priklopov,
– tehnični prikaze naprav za oskrbo z energijo,
– tehnične prikaze priključevanja na infrastrukturo, vključno z načinom priključevanja na obstoječo infrastrukturo, in
– tehnične prikaze prestavitev in načina zaščite obstoječe infrastrukture;
5. načrti s področja tehnologij: sheme in razporeditev tehnoloških sistemov ter opreme, s prikazom elementov, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta;
6. načrti s področja požarne varnosti:
– projektne rešitve za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte,
– projektne rešitve za omejevanje hitrega širjenja požara po objektu in zagotavljanje potrebne nosilnosti konstrukcije,
– projektne rešitve za zagotavljanje varne evakuacije, javljanje in alarmiranje ter
– projektne rešitve za učinkovito intervencijo in gašenje;
7. načrti s področja geotehnologije in rudarstva:
– tehnične prikaze izkopov s površinami in prostorninami izkopa ter tehnične prikaze podgradnje z navedbo načina deponiranja ali obdelave izkopanega materiala in
– tehnične prikaze geotehničnih ukrepov ter zaščite gradbenih jam;
8. načrti s področja geodezije: geodetske prikaze stanja prostora;
9. načrti s področja prometnega inženirstva:
– tehnične prikaze dimenzioniranja prometnih površin,
– tehnične prikaze odvijanja in upravljanja prometa ter
– tehnične prikaze prometnih zapor in faznosti odvijanja prometa;
10. načrti s področja krajinske arhitekture:
– tehnične prikaze nivelacije zemljišča,
– tehnične prikaze značilnih prerezov s prikazom višin, če je zemljišče reliefno razgibano, in
– tehnične prikaze zasaditve.
(4) Pri izdelavi tehničnih prikazov načrtov gradbeno inženirskih objektov in drugih gradbenih posegov se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega odstavka.
18. člen 
(vsebina projektne dokumentacije za izvedbo gradnje z namenom dokazovanja izpolnjevanja bistvenih zahtev) 
Zaradi dokazovanja izpolnjevanja bistvenih zahtev projektna dokumentacija za izvedbo gradnje glede na vrsto, namembnost, tveganje, ogroženost in druge značilnosti objekta vsebuje podatke, kjer se za:
1. izpolnjevanje bistvene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti določi:
– tip, vrsto, dimenzijo, material in način vgradnje gradbenih materialov in gradbeno-konstrukcijskih elementov,
– temeljenje objekta in varovanje gradbene jame, vključno z zaščito sosednjih objektov in brežin,
– karakteristični presek obstoječe in načrtovane površine terena;
2. izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom določi:
– požarne in dimne sektorje ter morebitne nadaljnje delitve,
– požarno odpornost zunanjih in notranjih delov objektov,
– ukrepe za omejevanje širjenja požara po zunanjih stenah in preko strehe objekta,
– požarno odpornost vgrajenih gradbenih elementov in konstrukcij,
– ukrepe varstva pred požarom pri načrtovanju električnih, strojnih in drugih tehnoloških napeljavah in naprav v objektu,
– širine in dolžine evakuacijskih poti za zagotavljanje hitre in varne evakuacije,
– vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite,
– ukrepe za neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje,
– vire za zagotavljanje predpisane količine požarne vode ter
– dovozne in dostopne poti za gasilce ter delovne in postavitvene površine za gasilska vozila;
3. izpolnjevanje bistvene zahteve higienske in zdravstvene zaščite ter zaščite okolja določi:
– svetle višine prostorov,
– svetlo širino in višino oken ter površin za prehod naravne svetlobe,
– razmerje med okenskimi odprtinami in površino bivalnega prostora,
– čas dnevne svetlobe in čas osončenja,
– namembnost in uporabno površino prostorov,
– način zagotavljanja kakovosti zraka v prostorih,
– pozicije in način delovanja glavnih elementov strojnih inštalacij,
– pozicije in doseganje nivoja zaščite glavnih elementov strelovodne zaščite,
– način odvodnjavanja strešnih in zunanjih površin,
– število in razporeditev sanitarij,
– dimne tuljave in kanale za dovod zgorevalnega zraka,
– sistem kanalizacije,
– razporeditev notranje opreme v prostorih, ki so namenjeni opravljanju dejavnosti ali storitev, če gre za objekte v javni rabi, in
– vrste izbrane zasaditve, iz katere je razvidno, da ne vključuje strupenih in trnastih rastlin, če gre za območje javnih otroških igrišč, vrtcev in osnovnih šol;
4. izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pri uporabi določi:
– svetlo širino, višino in smer odpiranja vrat,
– višine okenskih parapetov in višine ter oblike ograj, merjeno od gotovega tlaka,
– potek stopnišč in klančin z navedenim razmerjem vzpona oziroma naklonom klančine,
– pozicije glavnih elementov električnih inštalacij,
– pozicije glavnih elementov strelovodne zaščite,
– višinsko koto gotovega tlaka pritličja ter koto načrtovanega terena glede na državni geodetski referenčni sistem,
– vrsto gotovega tlaka v vseh notranjih in zunanjih prostorih ter funkcionalnih površinah, rampah stopniščih, dostopih, otroških igriščih in parkiriščih ter
– razmestitev igral in druge opreme, odmike ter varnostna območja;
5. izpolnjevanje bistvene zahteve zaščite pred hrupom določi:
– sestave in vrednost (R'w) zvočne izolacije fasadnih elementov z označbo pozicije v načrtu,
– sestave in vrednost (R'w) zvočne izolacije notranjih ločilnih elementov z označbo pozicije v načrtu,
– sestave in vrednost (L'n,w) udarnega hrupa notranjih ločilnih elementov z označbo pozicije v načrtu,
– sestave absorpcijskih elementov in vrednost (T60) odmevnega časa prostorov in vrednost (ΔL) znižanja ravni odmevnega hrupa ter
– prikaz protihrupne zaščite;
6. izpolnjevanje bistvene zahteve varčevanja z energijo in ohranjanja toplote določi:
– sestave in vrednosti (U) za fasadne elemente in elemente, ki mejijo na različne kondicionirane cone,
– količnik specifičnih transmisijskih toplotnih izgub (H'T) stavbe,
– podatke o generatorjih toplote in hladu, tudi s povprečnim letnim izkoristkom in z označbo pozicije v načrtih,
– podatke o razvodnem sistemu in končnih prenosnikih toplote,
– elemente zagotavljana učinkovite rabe energije za pripravo tople pitne vode z označbo pozicije v načrtih,
– podatek o celotni letni izgubi (QL) stavbe,
– podatek o predvideni letni potrebni toploti za ogrevanje (QNH) objekta na enoto kondicionirane površine stavbe,
– podatek o predvideni letni dovedeni energiji (Qf) za delovanje objekta na enoto kondicionirane površine stavbe,
– podatek o predvideni letni primarni energiji (Qp) za delovanje objekta na enoto kondicionirane površine stavbe in
– podatke o predvideni letni emisiji CO2 zaradi delovanja objekta na enoto kondicionirane površine stavbe;
7. izpolnjevanje bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov določi:
– način zagotavljanja dostopa do objekta in uporabe objekta brez arhitekturnih ovir ter način zagotavljanja dostopa in uporabe objekta senzorno oviranim osebam ter
– postavitev opreme v prostorih objektov v javni rabi.
19. člen 
(dodatne vsebine načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje) 
(1) Načrti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje poleg vsebin, določenih v 16. do 18. členu tega pravilnika, vsebujejo tudi:
1. popis del in projektantski predračun,
2. navodila za izvedbo,
3. tehnične prikaze montaže in demontaže gradbenih elementov in sklopov,
4. tehnične prikaze shem in detajlov gradbenih, obrtniških ter inštalacijskih del,
5. tehnične prikaze dilatacij in ležišč,
6. tehnične prikaze inštalacijskih prebojev v konstrukcijah,
7. tehnične prikaze notranje opreme, barvne študije in materiale,
8. tehnične prikaze in navodila za vgradnjo konstrukcij ter opreme,
9. tehnične prikaze zaščite obstoječih dreves med gradnjo in
10. druge potrebne tehnične prikaze.
(2) Zaradi tehnologije gradnje in sprememb pri gradnji se vsebine projektne dokumentacije za izvedbo gradnje iz prejšnjega odstavka lahko izdelajo tudi po prijavi začetka gradnje.
20. člen 
(posebnosti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, če je objekt proizvod) 
Posamezne vsebine načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje se lahko nadomestijo s tehnično dokumentacijo proizvoda, ki jo izdela proizvajalec proizvoda, če gre za objekt, ki je kot celota proizvod, dan na trg v skladu s predpisi, ki urejajo splošno varnost proizvodov in so zanj bistvene zahteve že dokazane s tehnično dokumentacijo proizvoda.
21. člen 
(projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, če gre za odstranitev manj zahtevnega ali zahtevnega objekta) 
(1) Če gre za odstranitev manj zahtevnega ali zahtevnega objekta projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, ne glede na določbe 15. do 20. člena tega pravilnika, vsebuje:
1. podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 1A tega pravilnika,
2. izjavo projektanta in vodje projekta, ki se izdela na obrazcu iz priloge 2D, ki je sestavni del tega pravilnika,
3. tehnično poročilo in
4. grafične prikaze.
(2) Tehnično poročilo iz 3. točke prejšnjega odstavka vsebuje:
1. opis objekta, ki se odstranjuje,
2. navedba zemljišč za gradnjo,
3. opis projektnih rešitev z navedbo konstrukcijskih elementov in materialov,
4. način odstranitve objekta,
5. termin oziroma časovni okvir odstranitve objekta,
6. ukrepe za zagotavljanje varnosti ljudi in sosednjih nepremičnin ter varovanja okolja v času odstranitve objekta in
7. način in lokacijo za deponiranje gradbenih odpadkov.
(3) Grafični prikazi iz 4. točke prvega odstavka tega člena vsebujejo lokacijske in tehnične prikaze.
(4) Lokacijske prikaze iz prejšnjega odstavka se izdela na zemljiškokatastrskem prikazu ali grafičnem prikazu geodetskega načrta in prikazujejo:
– objekte, ki se odstranjujejo,
– utrjene prometne in funkcionalne površine, vključno z dostopi, dovozi, parkirišči in mestom za odpadke, ter
– območje gradbišča.
(5) Tehnični prikazi iz tretjega odstavka tega člena so:
1. za stavbe: arhitekturni prikaz stavbe in ureditve površin v merilu 1:100 ali 1:200, ki vsebuje:
– tlorise etaž z osnovnimi podatki o velikosti in
– najmanj dva karakteristična prereza;
2. za linijske gradbeno inženirske objekte: zasnova objekta v merilu od 1:500 do 1:2000, ki vsebuje:
– pregledno situacijo,
– gradbeno situacijo ali tlorise objekta in
– karakteristične prereze ali profile objektov;
3. za nelinijske gradbeno inženirske objekte: zasnova objekta v merilu od 1:500 do 1:2000, ki vsebuje:
– gradbeno situacijo,
– tlorise objekta,
– karakteristične prereze ali profile objekta;
4. za druge posege v prostor: zasnova objekta v merilu 1:100 ali 1:200, ki vsebuje:
– gradbeno oziroma ureditveno situacijo,
– tlorise vseh objektov in
– karakteristične prereze ali profile objektov;
5. tehnični prikazi drugih ureditev, potrebnih zaradi odstranitve objekta, kot so npr. zaključki komunalnih vodov.
(6) V primerih odstranitve objekta, ki je posamezno varovan v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, tehnični prikazi poleg vsebin iz prejšnjega odstavka vsebujejo tudi prikaze:
– razporeditve in opisa prostorov v tlorisih etaž,
– značilne arhitekturne lastnosti fasad (členitve, venci ipd.) in
– posebne detajle z dediščinsko vrednostjo (portal, ograja ipd.).
22. člen 
(posebnosti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje) 
(1) Če se projektna dokumentacija za izvedbo gradnje izdela za gradnjo več enakih objektov, se vodilnemu načrtu lahko priloži le en komplet načrtov.
(2) Pri izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki se priloži k prijavi pripravljalnih del na gradbišču (npr. za rušitve, demontaže, gradnjo gradbiščnih priključkov na komunalne vode, izkope, zaščito, izvedbo nasipov in utrditev zemljišč, pripravo gradbišča, arheološke in geotehnične raziskave, ukrepe za zagotavljanje okoljske in poplavne varnosti ter izvedbo izravnalnih in omilitvenih ukrepov), se smiselno uporabljajo določbe 14. do 21. člena tega pravilnika, z vsebinami, ki se nanašajo na ta dela.
(3) Če se prijavi začetek gradnje posamezne etape, ki predstavlja funkcionalno celoto, se projektna dokumentacija za izvedbo gradnje izdela najmanj v obsegu te etape.
2.5 Projektna dokumentacija izvedenih del
23. člen
(namen projektne dokumentacije izvedenih del) 
(1) Projektna dokumentacija izvedenih del je namenjena pridobitvi uporabnega dovoljenja, evidentiranju objekta ter uporabi in vzdrževanju objekta.
(2) Projektna dokumentacija izvedenih del prikazuje odstopanja od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, in od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila priložen prijavi začetka gradnje, na način, ki omogoča jasno prepoznavnost spremenjenih delov ali lastnosti objekta.
(3) Projektna dokumentacija izvedenih del vsebuje vodilni načrt in druge načrte s strokovnih področij pooblaščenih arhitektov in inženirjev.
(4) Projektna dokumentacija izvedenih del se namesto z načrti lahko izdela v skupnem podatkovnem modelu v skladu z razvojem tehnike, ki vsebuje vse enakovredne podatke, ki so zahtevani s tem pravilnikom.
24. člen 
(vodilni načrt projektne dokumentacije izvedenih del) 
(1) Vodilni načrt projektne dokumentacije izvedenih del je načrt z enakega strokovnega področja kot vodilni načrt projektne dokumentacije za izvedbo gradnje.
(2) Vodilni načrt se označi z oznako 0, ki se doda pred številko načrta, določnega v 16. členu tega pravilnika.
(3) Vodilni načrt poleg vsebin načrta, določenih v 25. členu tega pravilnika, vsebuje tudi:
1. podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 1A tega pravilnika,
2. kazalo vsebine projekta, ki se izdela na obrazcu iz priloge 3 tega pravilnika,
3. izjavo projektanta in vodje projekta, ki se izdela na obrazcu iz priloge 2C, ki je sestavni del tega pravilnika,
4. splošne podatke o objektu, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 4 tega pravilnika,
5. zbirno tehnično poročilo,
6. grafične prikaze in
7. elaborat za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, če gre za stavbe, ali elaborat za vpis v kataster gospodarske javne infrastrukture, če gre za objekte gospodarske javne infrastrukture.
(4) Zbirno tehnično poročilo iz 5. točke prejšnjega odstavka vsebuje:
– opis izvedenega stanja objekta in skladnosti zgrajenega objekta z dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter izdanim gradbenim dovoljenjem,
– navedbe in utemeljitve dopustnih manjših odstopanj od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, in od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila priložen prijavi začetka gradnje, če je do sprememb prišlo med gradnjo,
– navedbo listov posameznih načrtov oziroma seznam identifikacijskih oznak elementov digitalnega modela, kjer so prikazane spremembe iz prejšnje alineje, in
– opis izpolnjenosti pogojev za delovanje izravnalnih ukrepov, če so bili ti določeni v gradbenem dovoljenju.
(5) Grafični prikazi iz 6. točke tretjega odstavka tega člena obsegajo prikaze dopustnih manjših odstopanj na tistih lokacijskih in tehničnih prikazih iz 10. člena tega pravilnika, ki prikazujejo značilnosti objekta drugače, kot je določeno v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.
(6) Pri izdelavi elaboratov iz 7. točke tretjega odstavka tega člena se uporabijo tehnični prikazi tlorisov etaž stavbe z namembnostjo prostorov in tehnični prikazi gradbeno inženirskih objektov z namembnostjo objektov iz načrtov projektne dokumentacije izvedenih del.
(7) Če pri gradnji ni prišlo do odstopanj od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, in od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila priložena prijavi začetka gradnje, vodilni načrt ne glede na tretji odstavek tega člena vsebuje le:
– podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 1A tega pravilnika,
– kazalo vsebine projekta, ki se izdela na obrazcu iz priloge 3 tega pravilnika,
– izjavo projektanta in vodje projekta ter nadzornika in vodje nadzora, ki se izdela na obrazcu iz priloge 2C tega pravilnika, in
– elaborat za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, če gre za stavbe, ali elaborat za vpis v kataster gospodarske javne infrastrukture, če gre za objekte gospodarske javne infrastrukture.
25. člen 
(načrti projektne dokumentacije izvedenih del) 
(1) Če med gradnjo ni prišlo do odstopanj od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, in od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, se načrti projektne dokumentacije izvedenih del ne izdelujejo. Za načrte projektne dokumentacije izvedenih del štejejo načrti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje.
(2) Načrti projektne dokumentacije izvedenih del se izdelajo, če je pri gradnji prišlo do odstopanj od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, in od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila priložena prijavi začetka gradnje. Izdelajo se tisti načrti, ki prikazujejo odstopanja iz tega odstavka.
(3) Načrti projektne dokumentacije izvedenih del se izdelajo kot novi načrti ali kot dopolnitve načrtov iz projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Če zaradi obsega odstopanj z dopolnitvijo načrtov iz projektne dokumentacije za izvedbo gradnje ni mogoče zagotoviti ustrezne preglednosti in prikaza, se izdela nove načrte.
(4) Novi načrti projektne dokumentacije izvedenih del so praviloma izdelani z istih področij in v enakem merilu kot načrti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Načrte podpišejo pooblaščeni arhitekti in inženirji, ki so jih izdelali.
(5) Načrti projektne dokumentacije izvedenih del vsebujejo:
– naslovno stran načrta, ki se izdela na obrazcu iz priloge 1B tega pravilnika,
– tehnično poročilo in
– tehnične prikaze.
(6) Tehnično poročilo iz druge alineje prejšnjega odstavka in tehnični prikazi iz tretje alineje prejšnjega odstavka vsebujejo opise in prikaze izvedenega stanja objekta in utemeljitve dopustnih manjših odstopanj od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, in od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila priložena prijavi začetka gradnje, če je do sprememb prišlo med gradnjo.
2.6 Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte
26. člen
(dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte) 
(1) Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte vsebuje:
– podatke o udeležencih in objektu, ki se navedejo na listu 1 obrazca iz priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika, in
– grafične prikaze.
(2) Grafični prikazi iz druge alineje prejšnjega odstavka so:
– tloris objekta, značilni prerezi ali profili objekta, pogledi ter prikaz oblikovanja terena, ki se vrišejo na list 2 obrazca iz priloge 6 tega pravilnika in
– prikaz objekta na zemljiškokatastrskem prikazu tako, da je razvidna njegova tlorisna velikost na stiku z zemljiščem s kotiranimi odmiki od sosednjih zemljišč in vodnih zemljišč, ki se vloži v dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte kot list 3 iz priloge 6 tega pravilnika.
(3) Na prikazu objekta iz druge alineje prejšnjega odstavka se prikažejo tudi prometna ureditev, druge funkcionalne površine objekta (vključno z dostopi, dovozi, parkirišči, mestom za odpadke), mesto priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo, zaščito in prestavitve infrastrukturnih vodov, če se zaradi gradnje nezahtevnega objekta spreminja prometna ureditev ali se objekt priključuje na gospodarsko javno infrastrukturo.
(4) Če je nezahteven objekt posamezno varovan objekt v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, se namesto dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt izdela projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ter se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja vloži na obrazcu iz priloge 11A tega pravilnika.
2.7 Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti
27. člen
(dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti) 
(1) Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti se izdela, če se sprememba namembnosti izvede samostojno ali hkrati z vzdrževanjem objekta, in vsebuje:
– podatke o udeležencih in objektu, ki se navedejo na listu 1 obrazca iz priloge 7, ki je sestavni del tega pravilnika,
– tekstualni del in
– grafične prikaze objekta ali dela objekta, ki se mu spreminja namembnost.
(2) Tekstualni del iz druge alineje prejšnjega odstavka vsebuje opis gradnje in njenih značilnosti ter opis pričakovanih vplivov objekta zaradi spremembe namembnosti na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov in se vstavi v dokumentacijo za spremembo namembnosti kot list 2 iz priloge 7 tega pravilnika.
(3) Grafični prikazi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, ki se vstavijo v dokumentacijo za spremembo namembnosti obsegajo:
1. tlorise novega stanja in vertikalni prerez, če gre za stavbe in prikaz celotne etaže stavbe z oznako dela stavbe, ki se mu spreminja namembnost, če se spreminja le namembnost dela stavbe, ali
2. pregledno situacijo in gradbeno situacijo novega stanja objekta, če gre za gradbeno inženirske objekte.
(4) Če se sprememba namembnosti objekta ali dela objekta izvede hkrati z rekonstrukcijo ali prizidavo objekta, ali če se sprememba namembnosti izvaja v objektu, ki je posamezno varovan objekt v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, se namesto dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti izdela projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja vloži na obrazcu iz priloge 11A tega pravilnika.
2.8 Dokazilo o zanesljivosti objekta
28. člen
(namen dokazila o zanesljivosti objekta) 
(1) Z dokazilom o zanesljivosti objekta izvajalec dokazuje, da objekt izpolnjuje bistvene in druge zahteve ter je skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem.
(2) Investitor v postopku izdaje uporabnega dovoljenja lahko predloži več posameznih dokazil o zanesljivosti objekta, če je investitor sklenil več pogodb z izvajalci. Vsa dokazila skupaj morajo dokazati, da objekt glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti v celoti izpolnjuje bistvene in druge zahteve.
(3) Dokazilo o zanesljivosti objekta se izdela v slovenskem jeziku.
29. člen 
(oblika in vsebina dokazila o zanesljivosti objekta) 
(1) Dokazilo o zanesljivosti objekta vsebuje:
– vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta,
– mape s prilogami in
– navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta.
(2) Vodilna mapa iz prve alineje prejšnjega odstavka se izdela na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika, in vsebuje:
– osnovne podatke o objektu in dokazilu o zanesljivosti objekta,
– podatke o udeležencih, ki so sodelovali pri graditvi,
– izjavo, ki jo podpišeta nadzornik in izvajalec ter
– tabelarično kazalo dokazil o zanesljivosti objekta.
(3) Mapo s prilogami iz druge alineje prvega odstavka tega člena sestavljajo tabelarično kazalo dokazil iz četrte alineje prejšnjega odstavka v delu, ki se nanaša na dokazila v posamezni mapi in dokazila z oštevilčenjem in v zaporedju, kot so navedena v tabelaričnem kazalu dokazil in obsegajo potrdila, poročila, ocene, ateste, certifikate, izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike, izkaze in druga dokazila o:
– upoštevanju predpisov, ki urejajo bistvene in druge zahteve,
– kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme,
– opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov in
– pregledu in merjenju vodovodnih, ogrevalnih, električnih, plinskih in drugih inštalacij ter preizkusu njihovega pravilnega delovanja.
(4) Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta iz tretje alineje prvega odstavka tega člena vsebujejo slikovna gradiva, tehnične prikaze in besedila v obliki jamstev, potrdil, seznamov, shem in podobnih sestavin, ki določajo pravila za obratovanje in vzdrževanje objekta, vgrajenih inštalacij, naprav in opreme. Z navodili za obratovanje in vzdrževanje se določijo:
– obvezni (minimalni) časovni razmiki in pogoji rednih pregledov ter roki in obseg občasnih pregledov,
– obseg vzdrževalnih del, s katerimi se zagotavlja, da bo objekt v času uporabe izpolnjeval bistvene zahteve; pri stavbah v etažni lasti je treba obseg vzdrževalnih del prikazati ločeno za posamezne dele stavbe in zunanje (skupne) površine,
– zahteve za organizacijske ukrepe z vidika požarne varnosti in
– druge zahteve (npr. obratovalni dnevnik), če so za obratovanje objekta določene.
30. člen 
(hramba gradiv) 
Projektant mora vsa gradiva, ki so podlaga za izdelavo projektne dokumentacije, hraniti 15 let.
3. PREHODNE in KONČNE DOLOČBE 
31. člen
(dokumentacija v prehodnem obdobju) 
(1) Zahtevi za izdajo mnenja in zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja se do 1. januarja 2021 lahko priloži projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), izdelan v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08 in 61/17 – GZ), če:
1. so bile pogodbe za izdelavo PGD sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika,
2. je bilo obvestilo o javnem naročilu za izdelavo PGD poslano v objavo pred uveljavitvijo tega pravilnika, če se PGD oddaja v postopku javnega naročanja,
3. je naročnik poslal povabilo k potrditvi interesa ali povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo PGD v postopku javnega naročanja pred uveljavitvijo tega pravilnika, če obvestilo o javnem naročilu v postopku javnega naročanja ni predvideno, ali
4. je bilo povabilo oziroma poziv k oddaji ponudbe v postopku javnega naročanja poslano pred uveljavitvijo tega pravilnika, če se PGD oddaja kot evidenčno naročilo.
(2) Prijavi začetka gradnje se do 1. januarja 2021 lahko priloži projekt za izvedbo (PZI) ali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), če gre za prijavo odstranitve objekta, izdelano v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08 in 61/17 – GZ), če:
1. so bile pogodbe za izdelavo PZI sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika,
2. je bilo obvestilo o javnem naročilu za izdelavo PZI poslano v objavo pred uveljavitvijo tega pravilnika, če se PZI oddaja v postopku javnega naročanja,
3. je naročnik poslal povabilo k potrditvi interesa ali povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo PZI v postopku javnega naročanja pred uveljavitvijo tega pravilnika, če obvestilo o javnem naročilu v postopku javnega naročanja ni predvideno, ali
4. je bilo povabilo oziroma poziv k oddaji ponudbe v postopku javnega naročanja poslano pred uveljavitvijo tega pravilnika, če se PZI oddaja kot evidenčno naročilo.
(3) Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja se do 1. januarja 2021 lahko priložita projekt izvedenih del (PID), izdelan v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08 in 61/17 – GZ), in dokazilo o zanesljivosti objekta (DOZ), izdelano v skladu s Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta (Uradni list RS, št. 55/08 in 61/17 – GZ), če:
1. so bile pogodbe za izdelavo PID in DOZ sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika,
2. je bilo obvestilo o javnem naročilu za izdelavo PID in DOZ poslano v objavo pred uveljavitvijo tega pravilnika, če se PID in DOZ oddajata v postopku javnega naročanja,
3. je naročnik poslal povabilo k potrditvi interesa ali povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo PID in DOZ v postopku javnega naročanja pred uveljavitvijo tega pravilnika, če obvestilo o javnem naročilu v postopku javnega naročanja ni predvideno, ali
4. je bilo povabilo oziroma poziv k oddaji ponudbe v postopku javnega naročanja poslano pred uveljavitvijo tega pravilnika, če se PID in DOZ oddajata kot evidenčno naročilo.
(4) Če izvedena gradnja, prikazana v PID iz prejšnjega odstavka, odstopa od gradbenega dovoljenja in potrjene dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in je v okviru dopustnih manjših odstopanj v skladu s 66. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), morajo biti sestavni del vodilne mape PID iz prejšnjega stavka tudi grafični prikazi iz petega odstavka 24. člena tega pravilnika.
(5) Do 1. januarja 2021 se zahtevam in prijavam iz tega pravilnika priložijo:
– idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev v pisni obliki ali na elektronskem nosilcu,
– projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ali PGD iz prvega odstavka tega člena v pisni obliki najmanj v enem izvodu in na elektronskem nosilcu,
– projektna dokumentacija za izvedbo gradnje na elektronskem nosilcu,
– projektna dokumentacija izvedenih del v pisni obliki v enem izvodu ali na elektronskem nosilcu,
– dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte v pisni obliki v enem izvodu ali na elektronskem nosilcu,
– dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti v pisni obliki v enem izvodu ali na elektronskem nosilcu in
– vodilna mapa dokazila o zanesljivosti objekta v pisni obliki v enem izvodu in celotno dokazilo o zanesljivosti objekta na elektronskem nosilcu.
(6) Projektna dokumentacija iz prejšnjega odstavka, ki se do 1. januarja 2021 priloži v pisni obliki, se izdela na obstojnem, svetlobno odpornem papirju velikosti formata A4, kjer so grafične vsebine, večje od formata A4, zložene na ta format ter zvezane in opremljene s podpisom in žigom vodje projekta.
(7) Projektna dokumentacija iz četrtega odstavka tega člena, ki se do 1. januarja 2021 priloži na elektronskem nosilcu, se opremi s podpisom in žigom vodje projekta in zapiše v PDF/A formatu.
32. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati:
– Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08 in 61/17 – GZ),
– Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt (Uradni list RS, št. 38/08 in 61/17 – GZ) in
– Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (Uradni list RS, št. 55/08 in 61/17 – GZ).
33. člen 
(začetek uporabe) 
Peti odstavek 14. člena in četrti odstavek 23. člena ter 7. točka tretjega odstavka in četrta alineja sedmega odstavka 24. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati 1. januarja 2021.
34. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. junija 2018.
Št. 007-59/2018
Ljubljana, dne 29. maja 2018
EVA 2018-2550-0004
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost