Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018

Kazalo

1412. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, stran 4651.

  
Na podlagi 22., 24., 25., 50., 51. in 81. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S to uredbo se natančneje določajo vsebina in postopek napovedi in obvestila o realizaciji pravnega posla in s tem povezana razmerja med upravljavci stvarnega premoženja v lasti države in vsebina, pogoji in postopki ravnanja s stvarnim premoženjem države.
(2) S to uredbo se natančneje določajo postopki sprejemanja in vsebina načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti in vsebina, pogoji in postopki ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.
II. NAČRTI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI 
1. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
2. člen 
(vsebina načrta pridobivanja nepremičnega premoženja) 
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se pripravi na Obrazcu št. 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe, in obsega podatke o:
– upravljavcu,
– vrsti nepremičnine, ki je lahko zemljišče, stavba, del stavbe ali zemljišče s stavbo,
– samoupravni lokalni skupnosti, v kateri upravljavec načrtuje nakup,
– okvirni površini nepremičnine, izraženi v kvadratnih metrih, in
– načrtovanih sredstvih v proračunu za leto, na katero se nanaša načrt pridobivanja.
3. člen 
(vsebina načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem) 
(1) V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča, stavbe, deli stavb in zemljišča s stavbo.
(2) Načrt razpolaganja z zemljišči se pripravi na Obrazcu št. 2a, ki je kot priloga sestavni del te uredbe, in obsega podatke o:
– upravljavcu,
– samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja zemljišče,
– šifri in imenu katastrske občine, v kateri se nahaja zemljišče,
– parcelni številki zemljišča,
– površini parcele, izraženi v kvadratnih metrih, in
– posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(3) Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb se pripravi na Obrazcu št. 2b, ki je kot priloga sestavni del te uredbe, in obsega podatke o:
– upravljavcu,
– samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja stavba ali del stavbe,
– točnem naslovu dela stavbe,
– identifikacijski oznaki, ki obsega šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe,
– površini dela stavbe, izraženi v kvadratnih metrih, in
– posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena zakona.
(4) Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo se pripravi na Obrazcu št. 2c, ki je kot priloga sestavni del te uredbe, in obsega podatke o:
– upravljavcu,
– samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja zemljišče s stavbo,
– šifri in imenu katastrske občine, v kateri se nahaja zemljišče s stavbo,
– parcelni številki zemljišča,
– površini parcele, izraženi v kvadratnih metrih,
– točnem naslovu dela stavbe,
– identifikacijski oznaki, ki obsega šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe,
– površini dela stavbe, izraženi v kvadratnih metrih, in
– posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena zakona.
2. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem
4. člen 
(vsebina načrta ravnanja s premičnim premoženjem) 
(1) Načrt pridobivanja premičnega premoženja se pripravi na Obrazcu št. 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe, in obsega podatke o:
– upravljavcu,
– vrsti premičnega premoženja, pri čemer se ta razvrsti na motorna vozila, informacijsko-komunikacijsko strojno opremo in drugo premično premoženje,
– količini premičnega premoženja, izraženi v številu posameznih premičnin, in
– načrtovanih sredstvih v proračunu za leto, na katero se nanaša načrt pridobivanja.
(2) Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem se pripravi na Obrazcu št. 4, ki je kot priloga sestavni del te uredbe, in obsega podatke o:
– upravljavcu,
– vrsti premičnega premoženja, pri čemer se ta razvrsti na motorna vozila, informacijsko-komunikacijsko strojno opremo in drugo premično premoženje,
– količini premičnega premoženja, izraženi v številu posameznih premičnin, in
– ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena zakona.
3. Postopek sprejemanja načrtov ravnanja in način objave
5. člen 
(postopek sprejema načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem) 
(1) Upravljavci stvarnega premoženja samoupravne lokalne skupnosti na podlagi poziva samoupravne lokalne skupnosti posredujejo predloge načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem, s katerim upravljajo.
(2) Ožji deli samoupravnih lokalnih skupnosti, ki imajo pravno subjektiviteto, na podlagi poziva samoupravne lokalne skupnosti posredujejo tudi predloge načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem v njihovi lasti.
6. člen 
(objava načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem) 
(1) Načrti ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti in njihove dopolnitve se objavijo na spletni strani samoupravne lokalne skupnosti, lahko pa tudi na drug krajevno običajen način.
(2) Načrti ravnanja so na spletni strani samoupravne lokalne skupnosti objavljeni od njihovega sprejetja do prenehanja veljavnosti.
III. NAČRTOVANJE RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE 
Postopek podaje, vsebina in objava napovedi o sklenitvi pravnega posla razpolaganja s stvarnim premoženjem 
7. člen 
(postopek podaje napovedi o sklenitvi pravnega posla) 
(1) Organi v sestavi ministrstva, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javne agencije in javni skladi podajo napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja s stvarnim premoženjem tako, da jo ministrstvu, pristojnemu za sistem ravnanja s stvarnim premoženjem, posredujejo prek ministrstva, pristojnega za področje, na katerem delujejo navedeni upravljavci.
(2) Vladne službe, odgovorne generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije, in osebe javnega prava, ki upravljajo premoženje, vezano na naloge Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, podajo napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja s stvarnim premoženjem tako, da jo ministrstvu, pristojnemu za sistem ravnanja s stvarnim premoženjem, posredujejo prek Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije.
(3) Ministrstva, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije in druge vladne službe posredujejo napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja s stvarnim premoženjem za stvarno premoženje v svojem upravljanju neposredno ministrstvu, pristojnemu za sistem ravnanja s stvarnim premoženjem.
(4) Napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja s stvarnim premoženjem vsebuje tudi napoved načrtovane porabe skupne vrednosti pravnih poslov, ki je enaka posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena zakona.
(5) Napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja s stvarnim premoženjem in načrtovani porabi skupne vrednosti pravnih poslov se ministrstvu, pristojnemu za sistem ravnanja s stvarnim premoženjem, posreduje v elektronski obliki na način, ki omogoča nadaljnjo obdelavo in evidentiranje prejetih podatkov.
8. člen 
(vsebina napovedi o sklenitvi pravnega posla razpolaganja z nepremičnim premoženjem) 
(1) Napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja z nepremičnim premoženjem obsega:
a) za zemljišča podatke o:
– upravljavcu,
– številki zadeve pri upravljavcu,
– samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja zemljišče,
– šifri in imenu katastrske občine, v kateri se nahaja zemljišče,
– parcelni številki zemljišča,
– površini parcele, izraženi v kvadratnih metrih, in
– posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena zakona;
b) za stavbe in dele stavb podatke o:
– upravljavcu,
– številki zadeve pri upravljavcu,
– samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja stavba ali del stavbe,
– točnem naslovu dela stavbe,
– identifikacijski oznaki, ki obsega šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe,
– površini dela stavbe, izraženi v kvadratnih metrih, in
– posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena zakona;
c) za zemljišča s stavbo podatke o:
– upravljavcu,
– številki zadeve pri upravljavcu,
– samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja zemljišče s stavbo,
– šifri in imenu katastrske občine, v kateri se nahaja zemljišče s stavbo,
– parcelni številki zemljišča,
– površini parcele, izraženi v kvadratnih metrih,
– točnem naslovu dela stavbe,
– identifikacijski oznaki, ki obsega šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe,
– površini dela stavbe, izraženi v kvadratnih metrih, in
– posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena zakona.
(2) Napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja z nepremičnim premoženjem se posreduje na Obrazcu št. 5, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
9. člen 
(vsebina napovedi o sklenitvi pravnega posla razpolaganja s premičnim premoženjem) 
(1) Napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja s premičnim premoženjem obsega podatke o:
– upravljavcu,
– številki zadeve pri upravljavcu,
– vrsti premičnega premoženja, pri čemer se ta razvrsti na motorna vozila, informacijsko- komunikacijsko strojno opremo in drugo premično premoženje,
– količini premičnega premoženja, izraženi v številu posameznih premičnin, in
– ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena zakona.
(2) Napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja s premičnim premoženjem se posreduje na Obrazcu št. 6, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
10. člen 
(objava spremljanja porabe skupne vrednosti) 
(1) Ministrstvo, pristojno za sistem ravnanja s stvarnim premoženjem, na podlagi napovedi iz 7. člena te uredbe evidentira in v petih delovnih dneh na svoji spletni strani objavi posodobljen seznam nepremičnin ali premičnin, namenjenih za razpolaganje, in objavi, kolikšen del skupne vrednosti pravnih poslov razpolaganja s stvarnim premoženjem se s tem porabi.
(2) Napoved, posredovana po predpisanem postopku, na način in v obliki iz 7. člena te uredbe, na obrazcih, ki vsebujejo vse predpisane podatke iz 8. ali 9. člena te uredbe, je pogoj za evidentiranje in uvrstitev stvarnega premoženja na seznam nepremičnin ali premičnin, namenjenih za razpolaganje.
11. člen 
(razmerja med upravljavci stvarnega premoženja v lasti države, vključenega v evidenco porabe skupne vrednosti) 
(1) V 15 dneh po objavi posodobljenega seznama nepremičnin ali premičnin, namenjenih za razpolaganje, z načrtovano porabo skupnih vrednosti pravnih poslov razpolaganja s stvarnim premoženjem, na spletni strani ministrstva, pristojnega za sistem ravnanja s stvarnim premoženjem, lahko zainteresirani upravljavci stvarnega premoženja države, ki bi uvrščeno stvarno premoženje potrebovali za opravljanje svojih nalog, s svojimi potrebami seznanijo upravljavca uvrščenega stvarnega premoženja. Zainteresirani upravljavec stvarnega premoženja države, ki bi uvrščeno stvarno premoženje potreboval za opravljanje svojih nalog, poskrbi, da se v skladu z določili zakona določi kot upravljavec uvrščenega stvarnega premoženja.
(2) Če upravljavec stvarnega premoženja države, ki mu je bilo uvrščeno stvarno premoženje preneseno v upravljanje, tega premoženja dve leti brez utemeljenega razloga ne uporablja za namen, ki je bil razlog za njegovo določitev za upravljavca, ali za to premoženje poda napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja, se na predlog prvotnega upravljavca ta v skladu z določili zakona ponovno določi za upravljavca uvrščenega stvarnega premoženja.
12. člen 
(obveščanje o realizaciji) 
(1) Obvestilo o realizaciji pravnih poslov razpolaganja in s tem porabe skupne vrednosti iz petega odstavka 22. člena zakona poleg vsebine napovedi o sklenitvi pravnega posla razpolaganja obsega še podatke o:
– realizaciji,
– metodi razpolaganja,
– vrsti pravnega posla in
– pogodbeni vrednosti.
(2) Obvestilo o realizaciji iz prejšnjega odstavka posredujejo upravljavci na Obrazcih št. 7 in št. 8, ki sta kot priloga sestavni del te uredbe, po postopku iz 7. člena te uredbe v elektronski obliki na način, ki omogoča nadaljnjo obdelavo in evidentiranje prejetih podatkov, in v rokih, določenih z zakonom.
IV. RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM 
1. Javna dražba
13. člen 
(objava) 
Objava razpisa o javni dražbi vsebuje:
1. naziv in sedež organizatorja javne dražbe in naziv in sedež upravljavca, če ta ni hkrati organizator javne dražbe,
2. opis predmeta javne dražbe,
3. izklicno vrednost ali znižano izklicno vrednost (v nadaljnjem besedilu: izklicna vrednost) in najnižji znesek njenega višanja,
4. višino varščine, ki ni nižja od deset odstotkov izklicne vrednosti, in obvestilo, da jo je treba vplačati najpozneje tri dni pred začetkom javne dražbe,
5. številko transakcijskega računa, na katerega se vplača varščina,
6. obvestilo dražiteljem, da bo po končani javni dražbi varščina vrnjena tistim, ki na javni dražbi ne bodo uspešni, in navedba roka, v katerem bo vrnjena,
7. razloge za zadržanje varščine,
8. način in rok plačila kupnine,
9. navedbo, da je plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, bistvena sestavina pravnega posla,
10. kraj in čas javne dražbe,
11. opozorilo, da na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe,
12. navedbo morebitnega obstoja predkupne pravice,
13. informacijo o tem, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko interesenti pred začetkom javne dražbe seznanijo s podrobnejšimi pogoji javne dražbe in si ogledajo predmet javne dražbe,
14. kontaktne osebe,
15. navedbo, da lahko upravljavec ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali oseba, ki jo predstojnik upravljavca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, za to pooblasti, postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije in morebitne vplačane varščine, in
16. morebitne druge pogoje in posebnosti javne dražbe ali pravnega posla.
14. člen 
(postopek) 
(1) Na dražbo lahko pristopijo le dražitelji oziroma tretje osebe, ki:
– izpolnjujejo pogoje, določene v objavi javne dražbe, in so v celotnem znesku pravočasno vplačali varščino in
– ob pristopu na dražbo predložijo dokument, na podlagi katerega je mogoče identificirati dražitelja oziroma tretjo osebo.
(2) Če se v imenu dražitelja dražbe udeleži in draži tretja oseba, ki ni njen zakoniti zastopnik, mora ta komisiji za izvedbo javne dražbe predložiti pisno pooblastilo dražitelja, v imenu katerega se udeležuje dražbe.
(3) Izklicna vrednost in vsaka nadaljnja cena se višata najmanj po zneskih, objavljenih v objavi razpisa o javni dražbi. Če nihče od udeležencev javne dražbe najvišje dosežene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, komisija, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in najugodnejšega dražitelja pozove k podpisu pogodbe.
(4) V primeru izvedbe elektronske javne dražbe je izklicana najvišja ponujena cena, ki jo do zaključka dražbe ponudi dražitelj.
(5) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. Na dražbi se za najugodnejšega dražitelja šteje tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
(6) Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno vrednost ali enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe, se šteje, da je najuspešnejši dražitelj tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino.
(7) Vplačane varščine dražiteljev, ki se javne dražbe ne udeležijo ali k dražbi ne pristopijo, se zadržijo.
(8) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko, kadar to terja načelo gospodarnosti, vplačane varščine dražiteljev vrnejo tudi v primerih, ko se javne dražbe ne udeležijo ali ne pristopijo k dražbi, kar se navede v razpisu o javni dražbi.
15. člen 
(zapisnik o javni dražbi) 
(1) Javna dražba se izvede na kraju in ob času, ki sta navedena v objavi razpisa o javni dražbi. O javni dražbi se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije.
(2) Zapisnik iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
– kraju, datumu in uri izvedbe javne dražbe,
– imenih in priimkih članov komisije,
– predmetu javne dražbe,
– izklicni vrednosti,
– najnižjem znesku višanja,
– imenih in priimkih dražiteljev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev,
– ugotovitvah, ali dražitelji izpolnjujejo druge pogoje iz razpisa in
– najvišji izklicani ceni in imenu in priimku oziroma nazivu najugodnejšega dražitelja in o ugotovitvah, da je bil najugodnejši dražitelj pozvan k sklenitvi pogodbe, ali ugotovitvah, da izklicna vrednost ni bila dosežena in javna dražba ni bila uspešna.
2. Javno zbiranje ponudb
16. člen 
(objava) 
(1) Objava razpisa o javnem zbiranju ponudb vsebuje:
1. naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb in naziv in sedež upravljavca, če ta ni hkrati organizator javnega zbiranja ponudb,
2. opis predmeta javnega zbiranja ponudb,
3. navedbo, da je treba ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini, katere višino določi upravljavec v objavi,
4. številko transakcijskega računa, na katerega se vplača varščina,
5. obvestilo ponudnikom, da bo po končanem javnem zbiranju ponudb varščina vrnjena tistim, ki v postopku javnega zbiranja ponudb ne bodo uspešni, in navedba roka, v katerem bo vrnjena,
6. razloge za zadržanje varščine,
7. način in rok plačila kupnine,
8. navedbo, da je plačilo kupnine v roku, ki je določen, bistvena sestavina pravnega posla,
9. rok za prejem ponudbe,
10. rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo,
11. obliko in pogoje, pod katerimi mora kupec predložiti ponudbo, ali sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje, in navedbo, da se bodo po prejemu ponudb s ponudniki lahko opravila dodatna pogajanja,
12. navedbo, ali je odpiranje ponudb javno ali ne,
13. navedbo, po kateri metodi se bo nadaljeval postopek ob več najugodnejših ponudbah,
14. opozorilo, da pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe,
15. navedbo morebitnega obstoja predkupne pravice,
16. morebitne omejitve upravljavca v zvezi s postopkom razpolaganja,
17. informacijo o tem, kje in pod kakšnimi pogoji lahko zainteresirani kupci pridobijo podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb zaradi oblikovanja ponudbe za nakup in si ogledajo predmet javnega zbiranja ponudb,
18. kontaktne osebe,
19. navedbo, da lahko upravljavec ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali oseba, ki jo predstojnik upravljavca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, za to pooblasti, postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije in morebitne vplačane varščine, in
20. morebitne druge pogoje in posebnosti javnega zbiranja ponudb ali pravnega posla.
(2) Objava razpisa o javnem zbiranju ponudb lahko vsebuje podatek o izhodiščni vrednosti ali znižani izhodiščni vrednosti (v nadaljnjem besedilu: izhodiščna vrednost).
17. člen 
(postopek) 
(1) Odpiranje ponudb je javno. Naročnik sme zaradi varovanja tajnih podatkov določiti, da postopek odpiranja ponudb ni javen.
(2) Ponudbo, ki je prispela po razpisnem roku, ali pravočasno, vendar nepopolno ponudbo komisija izloči in o tem obvesti ponudnika.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ponudnik, čigar ponudba je prispela pravočasno in vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
(4) Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe,
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo.
(5) Če komisija opravi javno dražbo iz tretje alineje prejšnjega odstavka, se za izklicno vrednost določi vrednost, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, pri čemer se kot varščina v postopku javne dražbe šteje že vplačana varščina v postopku javnega zbiranja ponudb.
(6) Postopki iz četrtega odstavka tega člena morajo biti izvedeni v roku zavezanosti ponudnikov za dane ponudbe, sicer javno zbiranje ponudb ni uspešno.
18. člen 
(zapisnik o javnem zbiranju ponudb) 
(1) Ponudbe se odpirajo na kraju in ob času, ki sta navedena v objavi razpisa o javnem zbiranju ponudb. O odpiranju ponudb se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije.
(2) Zapisnik iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
– kraju, datumu in uri odpiranja prispelih ponudb,
– imenih in priimkih članov komisije,
– predmetu javnega zbiranja ponudb,
– izhodiščni vrednosti, če je ta objavljena,
– imenih in priimkih oziroma nazivih ponudnikov in ponujenih cenah,
– ugotovitvah o popolnosti in pravočasnosti ponudb,
– ugotovitvah, ali ponudniki izpolnjujejo druge pogoje iz razpisa,
– morebitnem sklepu o izvedbi postopkov iz četrtega odstavka prejšnjega člena in
– najvišji ponujeni ceni in imenu in priimku oziroma nazivu najugodnejšega ponudnika in ugotovitvi, da je bil najugodnejši ponudnik pozvan k sklenitvi pogodbe, ali ugotovitvi, da izhodiščna vrednost ni bila dosežena in javno zbiranje ponudb ni bilo uspešno.
(3) O neuspelem javnem zbiranju ponudb upravljavec ali organizator javnega zbiranja ponudb obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
3. Neposredna pogodba
19. člen 
(objava) 
(1) Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe vsebuje:
1. naziv in sedež upravljavca, ki sklepa pravni posel razpolaganja s stvarnim premoženjem,
2. opis predmeta neposredne pogodbe,
3. rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu,
4. obliko in pogoje, pod katerimi se predloži ponudba, ali sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje,
5. navedbo, da se bodo po prejemu ponudb, če bo zainteresiranih oseb več, z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla,
6. način in rok plačila kupnine,
7. navedbo, da je plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, bistvena sestavina pravnega posla,
8. navedbo morebitnega obstoja predkupne pravice,
9. informacijo o tem, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu razpolaganja zaradi oblikovanja ponudbe in si ogledajo predmet razpolaganja,
10. kontaktne osebe,
11. navedbo, da lahko upravljavec ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali oseba, ki jo predstojnik upravljavca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, za to pooblasti, postopek ustavi do sklenitve pravnega posla in
12. morebitne druge pogoje in posebnosti pravnega posla.
(2) Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe lahko vsebuje tudi podatek o najnižji ponudbeni ceni.
4. Smiselna uporaba določb
20. člen 
(smiselna uporaba določb o metodah razpolaganja) 
Če se pri pravnih poslih upravljanja s stvarnim premoženjem uporabljajo metode javne dražbe, javnega zbiranja ponudb ali neposredne pogodbe, se zanje smiselno uporabljajo določbe od 13. do 19. člena te uredbe.
V. KONČNI DOLOČBI 
21. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16).
22. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-8/2018
Ljubljana, dne 26. aprila 2018
EVA 2018-3130-0001
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti