Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018

Kazalo

1411. Zakon o dopolnitvah Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA-B), stran 4651.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA-B) 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. aprila 2018.
Št. 003-02-4/2018-27
Ljubljana, dne 27. aprila 2018
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVAH ZAKONA O SLOVENSKEM FILMSKEM CENTRU, JAVNI AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZSFCJA-B) 
1. člen
V Zakonu o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US in 63/16) se v tretjem odstavku 11. člena doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Izjemoma se lahko projekt celovečernega animiranega filma, animiranega filma v trajanju nad 24 minut in zahtevnega celovečernega dokumentarnega filma, ki zaradi vsebine zahteva večletno spremljanje dogajanja, zaključi najkasneje v štirih letih od podpisa pogodbe o sofinanciranju.«.
2. člen 
Za drugim odstavkom 14. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Pogodba o sofinanciranju mora biti sklenjena najkasneje v enem letu od vročitve odločbe o sofinanciranju prijavitelju. Če agencija zaradi krivde izvajalca ne začne s financiranjem projekta v dveh letih od izdaje odločbe o sofinanciranju, lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju.
(4) Z aneksom k pogodbi iz prvega odstavka tega člena se ne sme podaljšati dokončanja projektov iz tretjega odstavka 11. člena tega zakona. Izjemoma se lahko podaljša dokončanje projektov iz prvega stavka tretjega odstavka 11. člena v naslednjih primerih:
– zaradi bistvenih sprememb pri financiranju projekta, kadar je vključenih več koproducentov,
– zaradi nepredvidenih okoliščin, ki za dalj časa onemogočajo dokončanje in na katere producent ni mogel vplivati.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(1) Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/10, 20/11, 6/16 in 3/17), se uskladi s tem zakonom v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Agencija uskladi splošna akta iz devetega odstavka 11. člena in četrtega odstavka 14. člena zakona s tem zakonom v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 615-01/18-1/12
Ljubljana, dne 19. aprila 2018
EPA 2663-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti