Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018

Kazalo

1408. Zakon o spremembah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (ZPPO-C), stran 4624.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (ZPPO-C) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (ZPPO-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. aprila 2018.
Št. 003-02-4/2018-24
Ljubljana, dne 27. aprila 2018
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O PRIZNANJU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POSLOVNO ODLIČNOST (ZPPO-C) 
1. člen
V Zakonu o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo in 92/07) se v petem odstavku 6. člena v prvem stavku beseda »znanost« nadomesti z besedo »gospodarstvo«.
2. člen 
V prvem odstavku 7. člena se beseda »znanost« nadomesti z besedo »gospodarstvo«.
3. člen 
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovna in administrativna dela za odbor opravlja javna agencija, pristojna za podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: javna agencija).«.
V drugem odstavku se beseda »Urad« nadomesti z besedo »Javna agencija«.
4. člen 
V prvem odstavku 8.a člena se beseda »Urad« nadomesti z besedo »Javna agencija«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
Pravilnik o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 7/11) se uskladi s tem zakonom v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
6. člen 
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije prične z delom na področju priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. Do takrat od Urada Republike Slovenije za meroslovje prevzame naloge na področju priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost in javne uslužbence, ki opravljajo te naloge.
Javna agencija iz prejšnjega odstavka v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona prevzame od Urada Republike Slovenije za meroslovje tudi vso dokumentarno in arhivsko gradivo, strokovna in promocijska gradiva, vzpostavljene baze podatkov ter evidence osebnih podatkov s področja priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost.
Javna agencija iz prvega odstavka tega člena v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona prevzame vse pravice in obveznosti iz pogodb, ki jih je sklenil Urad Republike Slovenije za meroslovje na področju priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost.
7. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 091-02/18-1/13
Ljubljana, dne 19. aprila 2018
EPA 2592-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost