Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018

Kazalo

1407. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1B), stran 4624.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. aprila 2018.
Št. 003-02-4/2018-23
Ljubljana, dne 27. aprila 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU (ZDLov-1B) 
1. člen
V Zakonu o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C) se v prvem odstavku 23. člena četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– naloge, ki jih opravlja Zveza, iz proračuna Republike Slovenije, prispevkov upravljavcev lovišč in drugih virov;«.
2. člen 
V prvem odstavku 63. člena se četrta in peta alineja spremenita tako, da se glasita:
»– je pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje onesnaženja živil ali krme, uničevanja gozdov, mučenja živali, nezakonitega lova, nezakonitega ribolova ali nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi,
– je pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje izdelovanja in pridobivanja orožja ali nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.«.
Šesta alineja se črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Lovcu, ki je bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje iz četrte ali pete alineje prejšnjega odstavka, izdajatelj prekliče veljavnost lovske izkaznice.«.
V tretjem odstavku se beseda »zaprositi« nadomesti z besedo »zaprositvi«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za namen preklica ali odklonitve podaljšanja veljavnosti lovske izkaznice upravljavec kazenske evidence lovskemu inšpektorju ali Zvezi na njuno zahtevo posreduje podatek o pravnomočni obsodbi imetnika lovske izkaznice iz četrte ali pete alineje prvega odstavka tega člena.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01/18-2/18
Ljubljana, dne 19. aprila 2018
EPA 2570-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti