Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018

Kazalo

1404. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1B), stran 4618.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. aprila 2018.
Št. 003-02-4/2018-20
Ljubljana, dne 27. aprila 2018
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1B) 
1. člen
V Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16 in 61/17 – ZUPŠ) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije v zvezi z upravičenci do štipendije po tem zakonu prenašajo:
– točka (b) prvega odstavka in drugi odstavek 11. člena ter prvi odstavek 21. člena Direktive Sveta 2003/109/ES o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (UL L št. 16 z dne 23. 1. 2004, str. 44), zadnjič spremenjene z Direktivo 2011/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o spremembah Direktive Sveta 2003/109/ES, da se razširi njeno področje uporabe na upravičence do mednarodne zaščite (UL L št. 132 z dne 19. 5. 2011, str. 1);
– 24. člen Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL L št. 158 z dne 30. 4. 2004, str. 77).«.
2. člen 
V 3. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– štipendija je pravica do denarnega prejemka, ki vključuje osnovno štipendijo in morebitne dodatke,«.
Enaindvajseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– sklad je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije,«.
3. člen 
V šestem odstavku 5. člena se črtata vejica in besedilo »povzetek in povezavo na objavo tudi na portalu e-uprava«.
4. člen 
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Štipendije po tem zakonu se dodeljujejo v vsakem šolskem ali študijskem letu.
(2) Štipendije se dodelijo za obdobje od dodelitve do izteka izobraževalnega programa. Državna štipendija, Zoisova štipendija in štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu se dodelijo za raven izobraževanja, ki je višja od že dosežene ravni. Štipendije za deficitarne poklice, štipendije Ad futura in sofinancirane kadrovske štipendije se dodelijo za posamezen izobraževalni program.
(3) Štipendija se ne more prvič dodeliti za letnik, v katerega je vlagatelj ponovno vpisan, ali v času dodatnega študijskega leta po izteku izobraževalnega programa ali v času podaljšanega študentskega statusa. Štipendija se ne more dodeliti za izobraževalni program na ravni izobraževanja, ki je enaka ali nižja od ravni, ki jo je vlagatelj že dosegel. Štipendist ne more pridobiti štipendije za izobraževanje na višji ravni, dokler ne zaključi izobraževanja na ravni, za katero je prejemal štipendijo.
(4) Vlagatelj vloži vlogo za dodelitev posamezne štipendije pri dodeljevalcu štipendije. Vlogo oziroma dokazila za izpolnjevanje pogojev za nadaljnje prejemanje mora štipendist vložiti, če tako določa zakon ali javni razpis, na podlagi katerega mu je bila štipendija dodeljena. Dodeljevalec štipendije vsako šolsko ali študijsko leto preveri izpolnjevanje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije, vključno z dodatki.
(5) Štipendist lahko prejema štipendijo eno leto za posamezen letnik na ravni izobraževanja, ki je višja od že pridobljene, razen če ta zakon ne določa drugače.
(6) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za sofinancirane kadrovske štipendije.
(7) Ne glede na drugi odstavek tega člena se določbe od drugega do petega odstavka tega člena ne uporabljajo za štipendije Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja, ki se dodeljujejo le za posamezni študijski obisk ali sodelovanje na tekmovanju.«.
5. člen 
V 12. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– državljanom Republike Slovenije in njihovim vzdrževanim družinskim članom s prebivališčem v Republiki Sloveniji,«.
Za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na tretjo alinejo prejšnjega odstavka se štipendije Ad futura za izobraževanje lahko dodelijo državljanom držav članic EU, ki izkažejo vsaj petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji neposredno pred rokom za prijavo na javni razpis, po katerem uveljavljajo štipendijo.«.
6. člen 
V prvem odstavku 18. člena se besedilo »in štipendist ni lastnik ali solastnik nepremičnine« spremeni tako, da se glasi: »in štipendist oziroma njegovi starši niso lastniki ali solastniki nepremičnine, v kateri ima štipendist prijavljeno začasno prebivališče«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka se preveri ob prvi dodelitvi dodatka za bivanje in ob spremembi začasnega prebivališča štipendista.«.
Dosedanji drugi do sedmi odstavek postanejo tretji do osmi odstavek.
7. člen 
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Do dodatka za uspeh je upravičen študent, ki je v preteklem študijskem letu dosegel povprečno oceno:
Razred
Povprečna ocena študenta
Višina dodatka za uspeh v eurih
1
od vključno 8,00 do vključno 8,25
17
2
nad 8,25 do vključno 8,50
22
3
nad 8,50 do vključno 9,00
30
4
nad 9,00
40
«. 
V četrtem odstavku se na koncu besedila dodata vejica in besedilo »razen na prehodu iz srednje poklicne na poklicno-tehniško izobraževanje in na prehodu iz prve na drugo stopnjo visokošolskega izobraževanja.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena štipendistu dodatek za uspeh ne pripada, če je v predhodnem študijskem letu prejel manj kot tri številčno izražene ocene.«.
8. člen 
V prvem odstavku 77. člena se besedilo »v enem mesecu« spremeni tako, da se glasi: »v dveh mesecih«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko, ob predhodnem soglasju delodajalca, štipendist, ki je zaključil srednje poklicno izobraževanje, nadaljuje z izobraževanjem na poklicno-tehniškem izobraževanju oziroma štipendist, ki je zaključil visokošolski študijski program prve stopnje, nadaljuje z izobraževanjem na študijskem programu druge stopnje. Po zaključku izobraževanja je delodajalec dolžan s štipendistom skleniti pogodbo o zaposlitvi v skladu s tem členom.«.
9. člen 
V prvem odstavku 84. člena se v drugi alineji črta besedilo »in sklada ali RRA«.
10. člen 
Besedilo 87. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Štipendijsko razmerje in prejemanje štipendije se podaljša za dodatno eno šolsko ali študijsko leto, če štipendist ponavlja letnik zaradi:
– starševstva,
– opravičljivih zdravstvenih razlogov,
– izjemnih družinskih in socialnih okoliščin,
– neizpolnjenih šolskih ali študijskih obveznosti zaradi višje sile.
(2) Podaljšanje štipendijskega razmerja za dodatno šolsko ali študijsko leto v primerih iz prejšnjega odstavka je možno le enkrat na posamezni ravni izobraževanja iz razlogov, ki so bili podani v predhodnem šolskem ali študijskem letu.
(3) Starševstvo iz prve alineje prvega odstavka tega člena lahko uveljavlja tisti od staršev, ki prejema starševski dodatek po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.
(4) Za opravičljive zdravstvene razloge iz druge alineje prvega odstavka tega člena šteje bolezen ali poškodba, v trajanju skupaj najmanj štiri mesece v šolskem ali študijskem letu, v katerem je štipendist prejemal štipendijo, ki je vplivala na zmanjšanje učnih ali študijskih sposobnosti štipendista v tolikšni meri, da zaradi tega ni mogel izpolniti šolskih ali študijskih obveznosti, kar se dokazuje z mnenjem lečečega zdravnika specialista.
(5) Za izjemne družinske ali socialne okoliščine iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, ki so podane v tolikšni meri, da so vplivale na zmanjšanje učnih ali študijskih sposobnosti štipendista tako, da zaradi tega ni mogel izpolniti šolskih ali študijskih obveznosti, štejejo:
– smrt starša ali osebe, pri kateri je štipendist v varstvu in vzgoji, ali brata oziroma sestre štipendista,
– nastanek najmanj 80 % invalidnosti ali težko ozdravljive bolezni starša ali osebe, pri kateri je štipendist v varstvu in vzgoji, brata oziroma sestre štipendista, brezposelnost ali izguba zaposlitve obeh staršev ali osebe, pri kateri je štipendist v varstvu in vzgoji,
– začasna nezmožnost starša ali osebe, pri kateri je štipendist v varstvu in vzgoji, za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki je trajala neprekinjeno najmanj štiri mesece,
– smrt ali bolezen oziroma poškodba otroka štipendista v skupnem trajanju najmanj 4 mesece.
(6) Štipendijsko razmerje se po izteku izobraževalnega programa podaljša do zaključka izobraževalnega programa, vendar največ za dodatnih 60 dni po izteku višješolskega programa oziroma največ eno študijsko leto po izteku študijskega programa prve oziroma druge stopnje.
(7) Določbe tega člena ne veljajo za štipendije Ad futura.«.
11. člen 
Prvi, drugi in tretji odstavek 88. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Štipendija pripada štipendistu od začetka šolskega ali študijskega leta oziroma od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, če tako določa zakon ali javni razpis.
(2) V primeru iz šestega odstavka prejšnjega člena se štipendija izplačuje do zaključka izobraževalnega programa, vendar na višješolskih programih največ 60 dni, na študijskih programih prve in druge stopnje pa skupno največ eno študijsko leto. Če je štipendist na študijskem programu prve stopnje prejemal štipendijo za dodatno študijsko leto ali podaljšan študentski status manj kot eno leto, je na študijskem programu druge stopnje upravičen do štipendije za dodatno študijsko leto ali podaljšan študentski status za preostale mesece do celotne dobe 12 mesecev.
(3) Štipendija se izplačuje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun štipendista, odprt v Republiki Sloveniji, razen v zaključnem letniku srednješolskega izobraževanja, ko se za meseca julij in avgust štipendija ne izplačuje.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena se v primeru sofinancirane kadrovske štipendije rok za izplačilo štipendije določi v pogodbi o štipendiranju, sklenjeni med delodajalcem in štipendistom.«.
12. člen 
V 92. členu se druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»– uspešno zaključiti izobraževalni program oziroma pridobiti višjo raven izobrazbe do 30. septembra naslednjega koledarskega leta po zaključnem letniku,
– predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za ponovno odmero oziroma nadaljnje prejemanje štipendije, če tako določa zakon ali javni razpis.«.
13. člen 
V prvem odstavku 93. člena se besedilo »v osmih dneh« spremeni tako, da se glasi: »v 30 dneh«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ob spremembi izobraževalnega programa je štipendist upravičen do nadaljnjega prejemanja štipendije, če je novi izobraževalni program ustrezen z vidika določb tega zakona glede javne veljavnosti, ravni izobraževanja, področja ali smeri izobraževalnega programa oziroma drugih okoliščin, določenih z zakonom ali javnim razpisom. V tem primeru dodeljevalec štipendije odloči o nadaljnjem prejemanju ali mirovanju štipendijskega razmerja. Štipendist, ki namerava spremeniti izobraževalni program, lahko pred dejansko spremembo izobraževalnega programa pri dodeljevalcu štipendije preveri, ali je novi program ustrezen.«.
V šestem odstavku se črta drugi stavek.
14. člen 
Prvi odstavek 95. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Štipendijsko razmerje miruje, štipendija pa se štipendistu ne izplačuje, če:
– po zaključku šolskega ali študijskega leta, v katerem je prejemal štipendijo, ne napreduje v višji letnik, razen v primerih iz prvega odstavka 87. člena tega zakona,
– štipendist ne vloži vloge za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice ali štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu najkasneje zadnji mesec tekočega šolskega ali študijskega leta za naslednje šolsko ali študijsko leto,
– štipendist ne vloži vloge za nadaljnje prejemanje drugih, v tem zakonu urejenih štipendij, v roku, kot ga določa javni razpis ali pogodba o štipendiranju,
– dohodek na družinskega člana štipendista, ki prejema državno štipendijo, presega cenzus za dodelitev štipendije,
– štipendist, ki prejema Zoisovo štipendijo, ni izpolnil pogojev iz 23. člena tega zakona, razen če pogojev ni izpolnil zaradi opravičljivih razlogov iz prvega odstavka 87. člena tega zakona,
– štipendist, ki prejema štipendijo Ad futura, iz razlogov na strani izobraževalne ustanove ni mogel nadaljevati ali dokončati izobraževanja.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko mirovanje:
– iz prve in pete alineje prvega odstavka tega člena traja največ eno šolsko ali študijsko leto na posamezni ravni izobraževanja,
– iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena traja do prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, če štipendist izpolnjuje pogoje za nadaljnje prejemanje štipendije,
– iz četrte alineje prvega odstavka tega člena traja toliko časa, kolikor trajajo razlogi,
– če štipendist ne izpolni pogojev za nadaljnje prejemanje ali zaključek izobraževanja v roku iz 92. člena tega zakona zaradi razlogov iz prvega odstavka 87. člena tega zakona, traja nepretrgoma toliko časa, kolikor trajajo razlogi, vendar ne več kot tri šolska ali študijska leta na posamezni ravni izobraževanja.«.
V četrtem odstavku se beseda »pete« nadomesti z besedo »četrte«.
Peti odstavek se črta.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se črta besedilo », razen v primerih iz prejšnjega odstavka,«.
15. člen 
Besedilo 97. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Štipendijsko razmerje preneha, če štipendist:
– ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije po tem zakonu,
– pridobi drugo štipendijo v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena tega zakona,
– prekine izobraževanje, se izpiše ali ne zaključi izobraževanja, za katerega je prejemal štipendijo,
– spremeni izobraževalni program in na novem izobraževalnem programu ni upravičen do nadaljnjega prejemanja štipendije v skladu s tretjim odstavkom 93. člena tega zakona,
– štipendijo pridobi na podlagi posredovanih neresničnih podatkov,
– po mirovanju štipendijskega razmerja ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije,
– ne dokonča izobraževalnega programa v roku iz druge alineje 92. člena tega zakona,
– odpove štipendijsko razmerje,
– po zaključku obveznosti izobraževalnega programa prejemnik štipendije Ad futura ne začne izpolnjevati obveznosti v zvezi z zaposlitvijo iz 58. člena tega zakona ali jih preneha izpolnjevati pred izpolnitvijo celotne obveznosti, če so te obveznosti določene z javnim razpisom oziroma s pogodbo o štipendiranju,
– v drugih primerih, določenih s tem zakonom.«.
16. člen 
Drugi odstavek 98. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru odpovedi štipendiji, vključno z državno štipendijo, vlagatelj ne more več uveljavljati iste štipendije v tistem šolskem ali študijskem letu, v katerem se je štipendiji odpovedal.«.
17. člen 
Prvi odstavek 99. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V primeru prenehanja štipendijskega razmerja je štipendist dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni uspešno zaključil, razen če ga ni zaključil iz opravičljivih razlogov iz prvega odstavka 87. člena tega zakona. Znesek za vračilo se preračuna skladno z gibanjem indeksa cen življenjskih potrebščin, razen v primeru iz pete alineje 97. člena tega zakona, ko je štipendist dolžan vrniti štipendijo skupaj s pogodbenimi obrestmi, pri čemer je obrestna mera za izračun pogodbenih obresti enaka zamudnim obrestim.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če štipendist ne zaključi obveznosti izobraževalnega programa v roku iz druge alineje 92. člena tega zakona, mora vrniti štipendije, prejete za zaključni letnik izobraževalnega programa ali za dodatno študijsko leto po izteku izobraževalnega programa, če je bil v dodatnem letu upravičen do štipendije. Štipendist ni dolžan vrniti prejetih zneskov štipendije, ki so mu bili izplačani za ponavljanje letnika iz opravičljivih razlogov iz prvega odstavka 87. člena tega zakona, ne glede na to, ali je letnik uspešno zaključil.«.
18. člen 
Besedilo 100. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če med šolskim ali študijskim letom nastopijo okoliščine, zaradi katerih pride do prenehanja štipendijskega razmerja, štipendist od prvega dne naslednjega meseca po spremembi ni več upravičen do štipendije.
(2) O nastanku okoliščin iz prejšnjega odstavka je štipendist dolžan v 30 dneh obvestiti dodeljevalca štipendije, ki izda odločbo o prenehanju štipendijskega razmerja, v kateri navede, da štipendist ni dolžan vrniti prejetih zneskov štipendije, če uspešno zaključi letnik, za katerega je prejemal štipendijo, do zaključka istega šolskega ali študijskega leta oziroma uspešno zaključi izobraževalni program v roku iz 92. člena tega zakona.
(3) Določbe tega člena se ne uporabljajo za štipendije Ad futura.«.
19. člen 
V drugem odstavku 107. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ministrstva, pristojnega za notranje zadeve – podatke o osebi iz centralnega registra prebivalstva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, stalno ali začasno prebivališče (od-do) za celoten čas trajanja štipendijskega razmerja, naslov za vročanje, zakonski stan, sprememba osebnega imena, datum smrti, podatke o izdanem dovoljenju za prebivanje tujca, serijska številka dovoljenja, vrsta dovoljenja, razlog in namen izdaje, datum izdaje in rok veljavnosti, podatek o tem, ali je dovoljenje za prebivanje veljavno ali je prenehalo veljati);«.
V drugem odstavku se v drugi alineji za besedilom »področje izobraževanja po KLASIUS, letnik« dodata vejica in besedilo »povprečna ocena), podatke o vključenosti študentov v študentske domove (osebno ime in EMŠO študenta, podatek o subvencioniranem bivanju«.
V drugem odstavku se v osmi alineji pred zaklepajem doda besedilo »za celoten čas trajanja štipendijskega razmerja in izpolnjevanja obveznosti iz štipendijskega razmerja«.
20. člen 
Naslov X. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »X. JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE«.
21. člen 
V prvem odstavku 114. člena se besedilo »Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije« spremeni tako, da se glasi: »Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
22. člen 
(uskladitev podzakonskih aktov) 
Minister, pristojen za delo, uskladi podzakonske akte, izdane na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16 in 61/17 – ZUPŠ), s tem zakonom do začetka uporabe tega zakona.
23. člen 
(ureditev dosedanjih razmerij) 
Štipendijsko razmerje upravičencev, ki so do začetka uporabe tega zakona pridobili štipendijo po Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16 in 61/17 – ZUPŠ), se do zaključka šolskega ali študijskega leta 2017/2018 presoja po dosedanjih predpisih.
24. člen 
(postopki v teku) 
(1) Postopki za uveljavljanje štipendije, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se postopki za uveljavljanje oziroma nadaljnje prejemanje štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019, ki so se začeli na prvi stopnji do začetka uporabe tega zakona, dokončajo po tem zakonu.
25. člen 
(uveljavitev in začetek uporabe zakona) 
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se glede dodatka za uspeh za študente od drugega letnika dalje iz 3. razreda dodatka, določenega v drugem odstavku 19. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/16 – ZUPJS-C, 8/16 in 61/17 – ZUPŠ), ki v študijskem letu 2018/2019 izpolnjujejo pogoj glede kreditnih točk ECTS, ta zakon začne uporabljati za študijsko leto 2019/2020.
(3) Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/16 – ZUPJS-C, 8/16 in 61/17 – ZUPŠ).
Št. 603-01/18-1/13
Ljubljana, dne 19. aprila 2018
EPA 2573-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti