Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

335. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 7 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava SD OPN7, stran 1123.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) ter 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je župan Občine Vipava dne 1. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 7 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava SD OPN7 
1. člen 
(splošna določila) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 9/14, 87/14, 26/16 in 69/17) (v nadaljnjem besedilu: SD OPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN) 
– V Občini Vipava je v veljavi Občinski prostorski načrt Občine Vipava (Uradni list RS, št. 9/14, 87/14, 26/16 in 69/17).
– V času veljavnosti OPN je na občino prispelo večje število (cca 75) razvojnih pobud fizičnih in pravnih oseb, ki jih je potrebno obravnavati skladno s 47. členom ZPNačrt-1.
– Z objavo sklepa se poda možnost dajanja pobud tudi ostalim občanom in pravnim osebam, nosilcem urejanja prostora in lokalnim skupnostim ter organizacijam, ki tega še niso storile z javno objavo sklepa o SD OPN,
– V SD OPN se vključi evidentirane in predlagane izboljšave in rešitve glede postopkov, razumljivosti akta neukim strankam, poenostavitve, nedvoumnosti, prenormiranosti, neusklajenosti s področno zakonodajo itd.
– OPN se smiselno uskladi z novim predpisom v prehodnem obdobju in obdobju uporabe novega zakona ZURep-2 (sprejet v nov. 2017).
– Določijo se nove EUP glede na krajinske značilnosti in pravne režime.
– Preverijo se vsi začasni ukrepi določeni z načinom urejanja OPPN glede trajanja in zakonitosti le-teh.
– Obravnavane vsebine se čim bolj prikazujejo in določajo na grafični način.
– Določijo se ureditvena območja naselij in območja za dolgoročni razvoj naselij.
– Spremenila se bo vsebina besedilnega in kartografskega dela.
3. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje celotne Občine Vipava. SD OPN se izvede po običajnem postopku, kot ga določa ZPNačrt-1.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Predlog za SD OPN se bo analiziral, preučila se bo njegova skladnost z občinskim strateškim prostorskim načrtom, obveznimi izhodišči iz priprave OPN in veljavnimi omejitvami v prostoru. Pridobile se bodo morebitne potrebne strokovne podlage, opravile preveritve in utemeljitve.
5. člen 
(roki za pripravo SD OPN in njegovih posameznih faz) 
Roki določeni v tem členu so okvirne narave in tečejo od dneva uveljavitve tega sklepa.
Faze del in okvirni rok:
– zbiranje in obravnava razvojnih in drugih pobud, lastnih potreb občine, nosilcev urejanja prostora ter zasebnih potreb,
– izdelava strokovnih podlag, analiz,
– priprava osnutka OPN,
– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora,
– pridobitev odločbe ministrstva za področje okolja glede izvedbe celovite presoje vplivov na okolje,
– priprava dopolnjenega osnutka OPN,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPN,
– priprava predloga OPN,
– pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora,
– priprava dopolnjenega predloga OPN,
– sprejem odloka,
– objava odloka.
Okvirni rok sprejema SD OPN7 je dve leti od tretje do zadnje alinee tega člena.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilce urejanja prostora se bo določilo v postopku priprave SD OPN v skladu z obsegom in vsebino potrebnih sprememb in z njimi povezanimi vplivi na prostor. Predvideni nosilci urejanja prostora so:
državni nosilci urejanja prostora:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/pomembni_dokumenti/nabor_drzavnih_nosilcev_urejanja_prostora.pdf
lokalni nosilci urejanja prostora:
– Občina Vipava, področje občinskih lokalnih cest
– Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o., področje vodovod, kanalizacija, odpadki.
7. člen 
(veljavnost sklepa) 
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 350-2/2018-2
Vipava, dne 1. februarja 2018
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost