Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

298. Pravilnik o zaposlitvenih centrih, stran 1077.

  
Na podlagi 43. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o zaposlitvenih centrih 
1. člen
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje za delovanje zaposlitvenega centra (v nadaljnjem besedilu: pridobitev statusa zaposlitvenega centra) ter način financiranja njegovega delovanja in porabe sredstev iz naslova državnih pomoči.
(2) Ta pravilnik ureja tudi postopek za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa zaposlitvenega centra in način izvajanja nadzora nad poslovanjem zaposlitvenega centra.
2. člen 
(namen zaposlitvenega centra) 
Zaposlitveni center je pravna oseba posebnega pomena, ki se ustanovi z namenom zagotavljanja zaščitenih delovnih mest za invalide, ki zaradi invalidnosti dosegajo od 30 do 70 % pričakovanih delovnih rezultatov in jim je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdal odločbo, da so zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih.
3. člen 
(vodenje delovnih procesov) 
Invalidi, zaposleni na zaščitenih delovnih mestih, so v celotnem delovnem procesu strokovno vodeni in delo opravljajo po navodilih strokovnih delavcev in sodelavcev, zaposlenih v zaposlitvenem centru, kar velja tudi, če delovni procesi potekajo zunaj prostorov zaposlitvenega centra.
4. člen 
(kadrovski, organizacijski in tehnični pogoji) 
(1) Zaposlitveni center zaposluje najmanj pet invalidov na zaščitenih delovnih mestih.
(2) Za pomoč in podporo invalidom, zaposlenim na zaščitenih delovnih mestih, zaposluje zaposlitveni center strokovne delavce in sodelavce iz 9. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14; v nadaljnjem besedilu: ZZRZI). Število zaposlenih delavcev, ki niso zaposleni na zaščitenih delovnih mestih, ne sme presegati števila invalidov, zaposlenih na zaščitenih delovnih mestih.
(3) Zaposlitveni center zaposluje najmanj enega strokovnega delavca, če ima na zaščitenih delovnih mestih zaposlenih do vključno 14 invalidov.
(4) Zaposlitveni center, ki ima na zaščitenih delovnih mestih zaposlenih najmanj 15 invalidov, ima poleg strokovnega delavca iz prejšnjega odstavka zaposlenega vsaj še enega strokovnega sodelavca, od vključno 25 zaposlenih in na vsakih nadaljnjih deset zaposlenih invalidov na zaščitenih delovnih mestih še enega strokovnega sodelavca, ki je usposobljen za vodenje delovnih procesov in izvajanje strokovne pomoči ter spremljanje zaposlenih invalidov na zaščitenih delovnih mestih glede na njihovo invalidnost.
(5) Zaposlitveni center razpolaga s poslovnimi prostori, ki so označeni, dostopni in prilagojeni potrebam zaposlenih invalidov glede na vrsto njihove invalidnosti ter opremljeni za izvajanje dejavnosti, in ima ustrezna delovna sredstva za delo.
5. člen 
(vloga) 
(1) Pravna oseba, ki želi delovati kot zaposlitveni center, vloži vlogo na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Pravna oseba vlogi iz prejšnjega odstavka priloži:
1. izpis iz sodnega registra,
2. predstavitev ustanovitelja načrtovanega zaposlitvenega centra,
3. izjavo, da ni družba v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17),
4. izjavo o nameravanem datumu začetka poslovanja,
5. dokazila o strokovni usposobljenosti in referencah strokovnih delavcev, ki bodo zaposleni v zaposlitvenem centru,
6. odločbe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, iz katerih je razvidno, da so invalidi, ki se bodo zaposlili v zaposlitvenem centru, zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih,
7. splošni akt, v katerem pravna oseba opredeli najmanj pet zaščitenih delovnih mest za invalide in število delovnih mest za strokovne delavce in sodelavce z opisom njihovih del in nalog,
8. osnutke pogodb o zaposlitvi in
9. poslovni načrt.
(3) Poslovni načrt iz 9. točke prejšnjega odstavka vsebuje predvsem:
1. opis dejavnosti zaposlitvenega centra in zaščitenih delovnih mest, na katerih bodo delali invalidi ter analizo potrebnih prilagoditev poslovnih procesov in delovnih programov,
2. tržno analizo načrtovanih dejavnosti z dokazili o ekonomski upravičenosti ustanovitve zaposlitvenega centra,
3. finančni načrt poslovanja za obdobje treh let, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki iz dejavnosti in ločeno razdelani predvideni prihodki in odhodki iz javnih sredstev (državne pomoči zaradi zaposlovanja invalidov),
4. načrt porabe javnih sredstev, prejetih zaradi zaposlovanja invalidov, v skladu z 61. členom ZZRZI,
5. opredelitev prostorskih pogojev (tehnična opremljenost, dostopnost, lastništvo, pogodbe o najemu),
6. opis strokovnega dela z zaposlenimi invalidi na zaščitenih delovnih mestih.
(4) V primeru prenosa dejavnosti in delavcev na drugo pravno osebo v skladu s 75. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) delodajalec prenosnik ministrstvu predloži dokumente, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz tega člena.
6. člen 
(odločba) 
(1) Vlogo za pridobitev statusa zaposlitvenega centra pregleda in preveri strokovna komisija iz 56. člena ZZRZI, ki lahko opravi pregled načrtovanega zaposlitvenega centra in razgovor z vodstvom načrtovanega zaposlitvenega centra, o čemer sestavi zapisnik.
(2) Ko strokovna komisija iz 56. člena ZZRZI ugotovi, ali so vlogi iz prvega odstavka prejšnjega člena priložena vsa potrebna dokazila, iz katerih se lahko utemeljeno pričakuje uspešno poslovanje zaposlitvenega centra, skladno z namenom ustanovitve, vlogo posreduje v odločitev ministru, pristojnemu za invalidsko varstvo.
(3) Na podlagi mnenja strokovne komisije iz 56. člena ZZRZI, minister, pristojen za invalidsko varstvo, izda odločbo o delovanju zaposlitvenega centra ali odločbo, s katero vlogo zavrne.
7. člen 
(delovanje) 
(1) Zaposlitveni center ministrstvu za invalide, zaposlene na zaščitenih delovnih mestih, pošlje odločbe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, iz katerih je razvidno, da so zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih, obrazce prijave v zavarovanje in kopije pogodb o zaposlitvi za vse zaposlene delavce.
(2) Poslovodne osebe, strokovni delavci in strokovni sodelavci v zaposlitvenem centru opravijo tudi osnovno strokovno izobraževanje iz Programa izobraževanja strokovnih delavcev v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih in dokazila o udeležbi posredujejo ministrstvu.
(3) Poslovodne osebe, vsi strokovni delavci in strokovni sodelavci, zaposleni v zaposlitvenem centru, opravijo izobraževanje iz prejšnjega odstavka najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
8. člen 
(povečanje števila zaposlenih invalidov) 
(1) Če zaposlitveni center na zaščitenih delovnih mestih na novo zaposli invalide, ministrstvu predloži poslovni načrt in odločbe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, iz katerih je razvidno, da so invalidi, ki se bodo zaposlili v zaposlitvenem centru, zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih, njihove pogodbe o zaposlitvi in obrazce prijave v zavarovanje.
(2) Zaposlitveni center ministrstvu mesečno poroča o dejavnostih, ki so financirane iz javnih sredstev (mednarodnih, državnih, lokalnih) in jih izvaja poleg svoje tržne dejavnosti. V poročilu navede število vključenih oseb in poimenski seznam zaposlenih oseb, ki izvajajo te dejavnosti.
(3) Če zaposlitveni center poleg svoje tržne dejavnosti izvaja dejavnosti, ki so financirane iz javnih sredstev, za izvajanje teh dejavnosti zaposli dodatne delavce ali sodelavce.
(4) V zaposlitvenem centru ne smejo delati osebe preko delodajalcev, vpisanih v register domačih ali tujih pravnih ali fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev drugemu delodajalcu.
9. člen 
(financiranje) 
(1) Ministrstvo zaposlitveni center, ki zaposluje od vključno pet do vključno deset invalidov na zaščitenih delovnih mestih, sofinancira v višini 3.600 eurov mesečno.
(2) Če se število zaposlenih invalidov na zaščitenih delovnih mestih zmanjša in zaposlitveni center na zadnji dan v mesecu, za katerega odda zahtevek za financiranje, nima zaposlenih vsaj pet invalidov na zaščitenih delovnih mestih, ministrstvo zahtevek zavrne in zaposlitvenega centra za tisti mesec ne sofinancira.
(3) Za vsakega nadaljnjega zaposlenega invalida na zaščitenem delovnem mestu se financiranje zviša za 5 % mesečno.
(4) Financiranje iz prejšnjega odstavka zagotavlja sklad, pristojen za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.
10. člen 
(državne pomoči) 
Zaposlitveni centri lahko poleg finančnih sredstev iz prejšnjega člena prejmejo tudi druga javna sredstva, pri čemer upoštevajo pravila, ki veljajo za državne pomoči.
11. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev, da lahko pravna oseba posluje kot zaposlitveni center in nadzor nad uporabo finančnih sredstev, ki predstavljajo državno pomoč zaradi zaposlenih invalidov, opravlja strokovna komisija iz 56. člena ZZRZI.
(2) Nadzor se opravi najmanj enkrat v obdobju petih let.
12. člen 
(odprava nepravilnosti) 
Če strokovna komisija iz 56. člena ZZRZI pri nadzoru ugotovi nepravilnosti, o tem obvesti ministrstvo, ki zaposlitvenemu centru naloži odpravo nepravilnosti v določenem roku ali v primeru večjih nepravilnosti takoj ravna v skladu s 60. členom ZZRZI.
13. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zaposlitvenih centrih (Uradni list RS, št. 57/12 in 87/16).
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. marca 2018.
Št. 0072-14/2017/15
Ljubljana, dne 1. februarja 2018
EVA 2017-2611-0040
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti