Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017

Kazalo

1916. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017, stran 5161.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 29. redni seji dne 22. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017
1. člen 
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16) tako, da se na novo glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
Skupina / Podskupina kontov
Proračun leta 2017
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.933.431,08
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.580.809,00
70
DAVČNI PRIHODKI
4.143.752,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2.942.777,00
703 Davki na premoženje
1.133.275,00
704 Domači davki na blago in storitve
67.700,00
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.437.057,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.056.000,00
711 Takse in pristojbine
3.000,00
712 Denarne kazni
6.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
371.057,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
302.272,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
220.715,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
81.557,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.050.350,08
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
518.637,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
531.713,08
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.424.327,73
40
TEKOČI ODHODKI
2.541.039,65
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
731.428,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
107.668,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.656.943,65
403 Plačila domačih obresti
25.000,00
409 Rezerve
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.326.448,48
410 Subvencije
281.397,55
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
336.626,85
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
245.823,49
413 Drugi tekoči domači transferi
1.456.600,59
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.454.715,60
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.454.715,60
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
108.124,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
27.024,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
81.100,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–490.896,65
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
114.889,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)
114.889,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
114.889,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
24.838,89
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
24.838,89
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
24.838,89
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V)
90.050,11
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
129.616,00
50
ZADOLŽEVANJE
129.616,00
500 Domače zadolževanje
129.616,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
347.086,00
55
ODPLAČILA DOLGA
347.086,00
550 Odplačila domačega dolga
347.086,00
IX.
SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–618.316,54
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.)
–217.470,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
490.896,65
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 
618.822,53
« 
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-12/2017-9
Šempeter pri Gorici, dne 22. junija 2017
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti