Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2017 z dne 17. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2017 z dne 17. 2. 2017

Kazalo

367. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju in embalaži vina, stran 1222.

  
Na podlagi tretjega odstavka 36. člena, šestega odstavka 40. člena in šestega odstavka 44. člena Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11, 90/12 – ZdZPVHVVR in 111/13) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju in embalaži vina 
1. člen 
V Pravilniku o označevanju in embalaži vina (Uradni list RS, št. 37/10) se v 1. členu prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:
»– Uredbe Komisije (ES) št. 607/2009 z dne 14. julija 2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja (UL L št. 193 z dne 24. 7. 2009, str. 60), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 753/2013 z dne 2. avgusta 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja (UL L št. 210 z dne 6. 8. 2013, str. 21), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 607/2009/ES), in
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2016/1614 z dne 8. septembra 2016 o določitvi začasnih izrednih ukrepov za sektor mleka in mlečnih izdelkov v obliki podaljšanja obdobja javne intervencije za posneto mleku v prahu v letu 2016 in prestavitve obdobja javne intervencije za posneto mleku v prahu v letu 2017 na zgodnejši čas ter o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2016/1238 glede nadaljnje uporabe Uredbe (ES) št. 826/2008 v zvezi s pomočjo za zasebno skladiščenje iz Izvedbene uredbe (EU) št. 948/2014 in Uredbe (EU) št. 1272/2009 v zvezi z javno intervencijo iz te uredbe (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU).«.
2. člen 
V prvem odstavku 2. člena se besedilo »118.x člena Uredbe 1234/2007/ES« nadomesti z besedilom »118. člena Uredbe 1308/2013/EU«.
3. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
Originalno polnjeno vino je lahko glede na posamezno kategorijo v ponudbi potrošniku v naslednjih posodah:
1. deželno vino s priznano geografsko oznako, pridelano v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: deželno vino PGO), in kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, pridelano v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: kakovostno vino ZGP):
– v steklenih posodah in drugih posodah, ustreznih za hrambo živil, nazivne prostornine do vključno 20 litrov,
– v posodah iz nerjavnega jekla (inox posodah), ki omogočajo točenje vina preko točilne naprave, nazivne prostornine od vključno 10 do vključno 60 litrov;
2. vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, pridelano v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vrhunsko vino ZGP): v steklenih posodah nazivne prostornine do vključno 10 litrov in drugih posodah, ustreznih za hrambo živil, nazivne prostornine do vključno 5 litrov.«.
4. člen 
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za označitev serije oziroma lota se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja posebne zahteve glede označevanja in predstavljanja predpakiranih živil.«.
5. člen 
V prvem odstavku 14. člena se besedilo »oznaka ostanka nepovretega sladkorja« nadomesti z besedilom »navedba vsebnosti sladkorja«.
V drugem odstavku se besedilo »oznaka ostanka nepovretega sladkorja« nadomesti z besedilom »navedba vsebnosti sladkorja«, beseda »Oznaka« pa se nadomesti z besedo »Navedba«.
V tretjem odstavku se besedilo »Oznaka nepovretega sladkorja« nadomesti z besedilom »Navedba vsebnosti sladkorja«.
6. člen 
V prvem odstavku 16. člena se v točki (a) besedilo »1. (a) točko 118. b člena Uredbe 1234/2007/ES« nadomesti z besedilom »točko (a) prvega odstavka 93. člena Uredbe 1308/2013/EU«.
V točki (b) se besedilo »1. (b) točko 118. b člena Uredbe 1234/2007/ES« nadomesti z besedilom »točko (b) prvega odstavka 93. člena Uredbe 1308/2013/EU«.
7. člen 
V 19. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Navedba proizvajalca iz prejšnjega odstavka pomeni navedbo firme in sedeža ali osebnega imena in naslova nosilca ali člana kmetije, ki je vpisan v register.
(3) Za vina z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo se lahko namesto osebnega imena iz prejšnjega odstavka navedeta priimek nosilca ali člana kmetije in izraz iz 22. člena tega pravilnika.«.
8. člen 
V prvem odstavku 27. člena se četrta alineja črta.
Dosedanja peta do sedma alineja postanejo četrta do šesta alineja.
V drugem odstavku se besedilo »«Ritoznojčan«,« črta.
9. člen 
V 28. členu se besedilo »118.u členom Uredbe 1234/2007/ES« nadomesti z besedilom »112. členom Uredbe 1308/2013/EU«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-303/2016/19
Ljubljana, dne 15. februarja 2017
EVA 2016-2330-0140
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano