Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2017 z dne 15. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2017 z dne 15. 2. 2017

Kazalo

348. Pravilnik o spodbujanju vlaganj v avdiovizualno produkcijo, stran 1107.

  
Na podlagi sedmega odstavka 17.b člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US in 63/16) izdaja minister za kulturo v soglasju z ministrico za finance
P R A V I L N I K 
o spodbujanju vlaganj v avdiovizualno produkcijo 
1. člen 
S tem pravilnikom se podrobneje določajo upravičenci, upravičena dela, postopek in pogoji za pridobitev pravice do denarnega povračila, postopek in pogoji za izplačilo denarnega povračila, upravičeni stroški in višina denarnih povračil.
I. POGOJI IN UPRAVIČENCI 
2. člen 
(1) Pravica do denarnega povračila se lahko uveljavlja za filme, namenjene za kinematografsko predvajanje, in avdiovizualna dela vseh zvrsti, namenjena predvajanju v medijih, ob formalnih in vsebinskih pogojih (v nadaljnjem besedilu: projekt), določenih s tem pravilnikom.
(2) Pravico do denarnega povračila lahko uveljavlja pravna ali fizična oseba s sedežem v drugi državi, članici Evropske unije, državi Evropskega gospodarskega prostora ali tretji državi, ki je registrirana za filmsko in televizijsko produkcijo, in izvršni producent, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in ima za izvedbo filma ali avdiovizualnega dela na območju Republike Slovenije sklenjeno pogodbo s pravno ali fizično osebo s sedežem v drugi državi, članici Evropske unije, državi Evropskega gospodarskega prostora ali tretji državi, ki je registrirana za filmsko in televizijsko produkcijo, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima urejene avtorske pravice za projekt;
– v obdobju preteklih treh let je imela vsaj en projekt, ki je bil predvajan v kinematografski distribuciji ali v medijih, skladno z zakonom, ki ureja avdiovizualne medijske storitve;
– izkaže izdatke, porabljene v Republiki Sloveniji, za namen projekta ter ima poravnane obveznosti iz naslova davkov in prispevkov v Republiki Sloveniji in v državi, kjer ima sedež ali stalno prebivališče.
(3) Upravičenec mora v skladu s prvo alinejo prejšnjega odstavka zagotoviti, da ima urejene vse avtorske in/ali sorodne pravice za dokončanje projekta in njegovo zakonito uporabo.
(4) Do denarnega povračila niso upravičene pravne ali fizične osebe s sedežem v drugi državi, članici Evropske unije, državi partnerici Evropskega gospodarskega prostora ali v tretji državi, ki so povezane s pravnimi ali fizičnimi osebami, registriranimi za filmsko in televizijsko produkcijo v Republiki Sloveniji, kot to določa 4. člen Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US in 63/16; v nadaljnjem besedilu: ZSFCJA).
(5) V primeru mednarodne koprodukcije projekta, v kateri je eden od koproducentov pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje filmske in televizijske produkcije v Republiki Sloveniji, je upravičenec slovenski koproducent.
(6) V skladu s 1. in 2 členom Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187 z dne 26. 6. 2014; v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU) do denarnih povračil niso upravičeni:
– podjetja v težavah oziroma če prejemajo pomoč za reševanje in prestrukturiranje;
– pravne ali fizične osebe, ki nimajo poravnanih vseh obveznosti iz naslova predhodnega sklepa Evropske komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– pravne ali fizične osebe, ki same ali z njimi povezane osebe po 4. členu ZSFCJA nimajo poravnanih zapadlih obveznosti iz naslova davkov in prispevkov.
(7) Pravna ali fizična oseba s sedežem v tretji državi, ki je registrirana za filmsko in televizijsko produkcijo, mora za pridobitev pravice do denarnega povračila imeti sklenjeno pogodbeno razmerje z izvršnim producentom, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, in ki vodi snemanje, produkcijo in/ali postprodukcijo projekta v Republiki Sloveniji.
3. člen 
Na javnem pozivu, določenem v 6. členu tega pravilnika, lahko prijavitelji kandidirajo z naslednjimi projekti:
– igrani filmi ne glede na dolžino;
– animirani filmi ne glede na dolžino;
– dokumentarni filmi ne glede na dolžino;
– srednjemetražni in celovečerni igrani, animirani ali dokumentarni projekti, ki so primerni za javno predvajanje v okviru avdiovizualnih medijskih storitev;
– posamezne epizode televizijskih nadaljevank in serij;
– animirane serije;
– televizijske nadaljevanke, kjer se posamezna sezona epizod šteje kot en projekt.
4. člen 
Do denarnega povračila niso upravičeni prijavitelji s projekti, ki so:
– namenjeni marketingu in ekonomski propagandi;
– ki vsebujejo pornografijo ali ki spodbujajo k nasilju in sovraštvu ali h kakršnikoli diskriminaciji;
– ki spadajo v zvrst ti. sitcoma oziroma situacijske komične nadaljevanke;
– ki spadajo v zvrst ti. soap-opere oziroma melodramatične nadaljevanke v dnevnem predvajanju.
5. člen 
(1) Za pridobitev pravice do denarnega povračila mora projekt v postopku kandidiranja doseči najmanj 50 odstotkov vseh možnih točk glede na vsebinske pogoje, določene v prilogi I., ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vsebinski pogoji so v skladu s petim odstavkom 17.b člena ZSFCJA opredeljeni kot:
– kulturni pomen filma ali avdiovizualnega dela za Republiko Slovenijo ali drugo državo članico Evropske unije;
– uporaba produkcijskih ali postprodukcijskih kapacitet na območju Republike Slovenije;
– sodelovanje izvajalcev iz Republike Slovenije.
II. POSTOPEK JAVNEGA POZIVA ZA DODELITEV PRAVICE DO DENARNEGA POVRAČILA 
6. člen 
(1) Začetek javnega poziva objavi Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, (v nadaljnjem besedilu: agencija) na svoji spletni strani skupaj z besedilom javnega poziva. V besedilu javnega poziva se določi skrajni rok, v katerem morajo prispeti vloge, ki sme trajati najmanj en mesec in največ eno leto. Obvestilo o začetku in poteku javnega poziva se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Besedilo javnega poziva mora vsebovati:
– jasno navedbo, da gre za javni poziv za zbiranje predlogov, v katerem bodo financirani projekti, ki izpolnjujejo formalne in vsebinske pogoje;
– vrsto projektov, ki so predmet javnega poziva;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji;
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega poziva;
– obdobje, v katerem morajo biti izkazani izdatki, porabljeni v Republiki Sloveniji za namen projekta;
– način pošiljanja in vsebina vlog;
– navedbo uslužbencev, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z javnim pozivom;
– informacijo o morebitni podrobnejši dokumentaciji, ki je prijaviteljem na razpolago.
(2) Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo tudi drugi podatki, če so potrebni glede na vrsto predmeta javnega poziva.
(3) Za dodelitev pravice do denarnega povračila za posamezen projekt mora prijavitelj najpozneje 45 dni pred začetkom snemanja oziroma začetkom produkcije v primeru animiranega filma podati vlogo na agencijo.
7. člen 
Vloga mora obsegati naslednje obvezne sestavine:
– naziv in velikost pravne osebe in številko transakcijskega ali poslovnega računa;
– predračunska vrednost projekta in viri financiranja;
– stroškovni predračun snemanja, produkcije in/ali postprodukcije projekta v Republiki Sloveniji;
– v primeru igranega projekta sinopsis in scenarij, v primeru dokumentarnega projekta sinopsis in vsebinsko zasnovo, v primeru animiranega projekta likovno zasnovo, scenarij in zgodboris;
– terminski načrt produkcije in postprodukcije;
– dokazilo o zagotovljenih avtorskih in sorodnih pravicah prijavljenega projekta;
– navedba vseh slovenskih soavtorjev, avtorjev prispevkov in slovenskega dela igralske zasedbe prijavljenega projekta;
– navedbo vseh slovenskih tehničnih izvajalcev in slovenskih sodelavcev v sektorju produkcije in/ali postprodukcije;
– navedbo angažiranosti tehničnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji (število predvidenih snemalnih dni v Republiki Sloveniji in morebitna postprodukcija zvoka in/ali slike) glede na celoten obseg snemanja, produkcije in/ali postprodukcije;
– pogodbo med glavnim producentom in izvršnim producentom, če je bila sklenjena;
– popis načrtovanih stroškov v Republiki Sloveniji;
– dokazilo pristojnega organa o poravnanih vseh zapadlih davkih in prispevkih v Republiki Sloveniji oziroma v tujini, v primeru, da agencija tega ne more pridobi po uradni dolžnosti;
– dokazilo o javnem prikazovanju vsaj enega projekta prijavitelja v redni kinematografski distribuciji ali v medijih, skladno z zakonom, ki ureja avdiovizualne medijske storitve, v obdobju zadnjih treh let, pri kateremu je prijavitelj sodeloval kot glavni producent.
8. člen 
(1) Vloge se obravnavajo po vrstnem redu prispetja. Uradna oseba agencije, ki sprejema vloge, na vsaki vlogi jasno označi datum in uro vložitve vloge oziroma datum in uro oddaje na pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge. Vloge odpira pristojni uslužbenec agencije.
(2) V primeru, da vloga ni popolna, mora pristojni uslužbenec agencije prijavitelja, ki je glede na pogoje v 2., 3. in 4. členu tega pravilnika upravičena oseba, pozvati k dopolnitvi vloge v roku 15 dni od prejema poziva k dopolnitvi. V pozivu k dopolnitvi je treba prijavitelja opozoriti, da se bo vrstni red prispetja posamezne vloge določil, ko bo vloga popolna.
(3) V primeru, da prijavitelj v roku ne dopolni vloge, agencija vlogo zavrže kot nepopolno.
(4) V primeru, da prijavitelj ni upravičena oseba ali da je vlogo vložil prepozno glede na obdobje javnega poziva ali glede na načrtovani datum začetka snemanja projekta, direktor izda sklep o zavrženju.
(5) Zoper sklep o zavrženju ima prijavitelj pravico do pritožbe v roku 15 dni od njene vročitve. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo.
(6) Pristojni uslužbenec sestavi evidenco prispelih vlog, ki vsebuje vrstni red prispetja z navedbo šifre vloge, nazive oziroma imena prijaviteljev in naslove projektov. Popolne vloge obravnava strokovno programska komisija agencije.
9. člen 
(1) Vloge glede na vsebinske pogoje, določene v prilogi I. tega pravilnika, obravnava strokovno programska komisija agencije.
(2) Strokovno programska komisija najpozneje v roku 15 dni po prejemu vloge direktorju agencije poda predlog, ki vključuje obrazloženo mnenje in obrazložene ocene, ali se vloga potrdi ali zavrne glede na to, ali je projekt dosegel minimalno število točk, določeno v prvem odstavku 5. člena tega pravilnika, ter predlog financiranja.
(3) Vloga, ki ne doseže minimalnega števila točk, določenega v prvem odstavku 5. člena tega pravilnika, se zavrne.
(4) Višje število doseženih točk glede na minimalno število točk ne vpliva na to, ali prijavitelj pridobi pravico do denarnega povračila.
(5) Na podlagi predloga strokovno programske komisije direktor v roku 15 dni od prejema predloga z odločbo odloči o pravici do denarnega povračila. Zoper odločbo agencije je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za kulturo, v 15 dneh od vročitve odločbe.
10. člen 
(1) Z odločbo se določi najvišja višina denarnega povračila, do katere je prijavitelj glede na 11., 12., 13. in 14. člena tega pravilnika upravičen.
(2) Izdana odločba o dodelitvi pravice do denarnega povračila agencije predstavlja zagotovilo, da je prijavitelj pridobil pravico do denarnega povračila, ki mu bo, ob izpolnitvi pogojev za izplačilo in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev za izplačilo, izplačano po zaključku produkcije in/ali postprodukcije projekta v Republiki Sloveniji s posebne, namenske proračunske postavke v proračunu ministrstva, pristojnega za kulturo.
III. VIŠINA DENARNIH POVRAČIL 
11. člen 
(1) Višina denarnega povračila znaša do 25 odstotkov skupno priznanih stroškov za izvedbo produkcije posameznega projekta, porabljenih na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Višino upravičenih stroškov za denarna povračila navede agencija na spletni strani.
(3) V osnovo za izračun denarnega povračila se ne všteva davek na dodano vrednost.
12. člen 
(1) Denarno povračilo predstavlja državno pomoč pri produkciji projektov, ki so glede na pogoje in izkazano dokumentacijo do denarnega povračila upravičeni.
(2) Storitve Filmskega studia Viba film Ljubljana, ki sicer spadajo med upravičene stroške, se ne upoštevajo kot del državne pomoči pri izvajanju sheme denarnega povračila.
(3) V primeru drugih sredstev iz shem državnih pomoči se sredstva seštevajo glede na dovoljeno višino državne pomoči.
(4) Višina državne pomoči ne sme presegati 50 odstotkov vseh izkazanih stroškov za produkcijo projekta.
(5) V primeru, da ge za nizkoproračunski ali zahteven projekt lahko državna pomoč doseže največ do 80 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov za produkcijo projekta.
(6) Nizkoproračunski film ali avdiovizualno delo je projekt, katerega proizvodna cena ne presega povprečne proizvodne cene celovečernega filma, večinsko sofinanciranega iz javnih sredstev v zadnjih petih letih.
(7) Zahtevni film ali avdiovizualno delo je projekt, kot ga določa definicija zahtevnega filma v osmi alineji 4. člena ZSFCJA.
(8) V primeru, da gre pri projektu za čezmejno produkcijo, ki jo financira več kot ena država članica Evropske unije in v kateri sodelujejo producenti iz več kot ene države članice Evropske unije lahko državna pomoč doseže do največ 60 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov za produkcijo projekta.
13. člen 
Upravičeni stroški, ki so osnova za denarno povračilo, so določeni v prilogi II., ki je sestavni del tega pravilnika.
IV. SKLENITEV POGODBE IN NAČRTOVANJE VIŠINE DENARNIH POVRAČIL ZA IZPLAČILO 
14. člen 
Na podlagi izdane odločbe o dodelitvi pravice do denarnega povračila agencija pošlje izvajalcu pogodbo, ki jo mora izvajalec vrniti agenciji v roku 15. dni od prejema, sicer se šteje, da je odstopil od sofinanciranja projekta z javnimi sredstvi, da pogodba ni sklenjena in da je agencija prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz odločbe.
15. člen 
Za izplačilo denarnega povračila mora izvajalec imeti oziroma odpreti račun v Republiki Sloveniji in projekt voditi po načelu stroškovnega računovodstva, v povezavi s slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE).
16. člen 
(1) Pogodba mora vsebovati naslednje sestavine:
– pogodbene stranke (naziv oziroma ime, naslov oziroma sedež, davčna številka, številka transakcijskega računa in zakonitega zastopnika izvajalca);
– predmet pogodbe;
– kateri namen in cilji pogodbe sestavljajo javni interes;
– cilje, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe zaradi uresničitve namena pogodbe, roke, v katerih morajo biti cilji doseženi, in kriterije za spremljanje njihovega uresničevanja;
– trajanje pogodbe;
– obseg, roke in način zagotavljanja proračunskih sredstev;
– vrednost projekta in višino odobrenih proračunskih sredstev s strani agencije;
– rok, do katerega lahko izvajalec črpa proračunska sredstva, ob upoštevanju rokov za izplačilo proračunskih sredstev;
– navedbo dokazil in elementov zahtevka za izplačilo odobrenih sredstev;
– skrbnike pogodb vseh pogodbenih strank;
– določbo o obveznosti poročanja o izvedbi projekta, morebitnih spremembah, obveznosti poročila o poteku in rezultatih porabe odobrenih sredstev oziroma najmanj do zaključnega poročila;
– določbo, da mora izvajalec sproti obveščati agencijo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– določbo o dolžnosti sodelovanja izvajalca (izvajalec se je dolžan odzivati na poziv agencije po posredovanju dokumentacije in pojasnilih, vezanih na izvedbo projekta);
– določbo o obveznosti izvajalca, da arhivira projektno obračunsko dokumentacijo za čas, določen v pogodbi (vendar ne manj kot 10 let);
– določbo o zagotovljenem prenosu avtorskih in sorodnih pravic na projekt;
– določbe o sankcijah zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
– določbo o obveznosti in o načinu obveščanja javnosti, da je izvajalec za predmet pogodbe pridobil denarno pomoč v Republiki Sloveniji, in
– podpis in datum podpisa pogodbenih strank.
(2) Glede na posebnosti predmeta pogodbe lahko pogodba vsebuje tudi druge sestavine.
V. ZAHTEVA ZA DENARNO POVRAČILO 
17. člen 
(1) Najpozneje 90 dni po koncu produkcije in/ali postprodukcije projekta iz 3. člena tega pravilnika v Republiki Sloveniji mora izvajalec agenciji za izplačilo denarnega povračila dostaviti zaključno poročilo, ki obsega:
– obrazec za zahtevo izplačila denarnega povračila;
– potrdilo o poravnanih zapadlih obveznostih iz naslova davkov in prispevkov s strani pristojnega organa;
– celotni obračun in dokumentacijo upravičenih stroškov in izkazanih izdatkov za produkcijo in/ali postprodukcijo projekta na ozemlju Republike Slovenije, ki je potrjen s strani pooblaščenega revizorja;
– končni seznam tehnične in ustvarjalne zasedbe z navedbo vključenih držav;
– potrjeno pogodbo med glavnim producentom in izvršnim producentom, če je bila sklenjena;
– informacijo o načrtovanem javnem predvajanju projekta s strani distributerja ali ponudnika avdiovizualne medijske storitve.
(2) Agencija mora preveriti morebitno podvajanje stroškov v primeru, da so prejemniki denarnih povračil pravne ali fizične osebe, ki jih agencija sofinancira na podlagi drugih javnih razpisov ali javnih pozivov. V primeru, da agencija ugotovi sum podvajanja stroškov, pozove upravičenca k izjasnitvi, na podlagi katere se odloči, ali je izplačilo upravičeno in v kakšni višini, ali pa odstopi od pogodbe in denarnega povračila ne izplača.
(3) Agencija mora preveriti usklajenost dokumentacije iz prvega odstavka tega člena z vlogo izvajalca, na podlagi katere je bil upravičen do denarnega povračila. Izvajalec je dolžan brez odlašanja obvestiti agencije v primeru, da je prišlo do zamika pri snemanju, produkciji in/ali postprodukciji projekta ali do spremembe predračunske vrednosti projekta. V primeru, da je odstopanje od prijavljene predračunske vrednosti projekta večje ali manjše od 10 odstotkov, agencija preveri ustreznost projekta glede na vlogo in višino upravičenih stroškov ob upoštevanju dovoljene višine državnih pomoči.
(4) V primeru, da agencija ugotovi, da je višina upravičenih stroškov in izkazanih izdatkov manjša od zneska, določenega z odločbo iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika, izplača le višino upravičenih stroškov in izkazanih izdatkov.
18. člen 
Agencija na podlagi popolne dokumentacije izda izvajalcu potrdilo ter izda zahtevek, na podlagi katerega ministrstvo, pristojno za kulturo, izplača denarno povračilo iz posebne, namenske proračunske postavke, v rokih, predpisanih za izplačilo proračunskih sredstev, na poslovni ali transakcijski račun izvajalca, ki mora biti tudi nosilec upravičenih stroškov in izkazanih izdatkov.
19. člen 
Prejemniki denarnih povračil morajo v napovedniku projektov ter promocijskih materialih navesti, da je projekt pridobil denarna povračila v Republiki Sloveniji, ter uporabiti logotipe ministrstva, pristojnega za kulturo, in agencije.
20. člen 
Sredstva za vlaganja v spodbujanje avdiovizualne produkcije se na podlagi ocenjene višine izplačil s strani agencije v skupni letni višini rezervirajo v proračunu ministrstva, pristojnega za kulturo, na posebni, namenski proračunski postavki.
Agencija sporoči ministrstvu, pristojnemu za kulturo, višino sredstev za izplačilo denarnih povračil za naslednje leto v rokih, določenih za pripravo proračunov Republike Slovenije.
VI. KONČNA DOLOČBA 
21. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-26/2016/20
Ljubljana, dne 7. februarja 2017
EVA 2016-3340-0051
Anton Peršak l.r.
Minister 
za kulturo 
Soglašam! 
Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance