Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015

Kazalo

Št. 1306-1 Ob-2962/15, Stran 1653
Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja nepremičnin na lokaciji Žalec,
b) kraj: 3310 Žalec, Cesta ob železnici 2, parc. št. 973/20, 973/21, 973/25, 973/28, k.o. 996 Žalec, ZK delež last Zavoda 1/1,
c) vrsta nepremičnine: zemljišče, na katerem stoji devet silosov skupne zmogljivosti 13.500 ton skupaj s pripadajočo opremo, kot sestavni del večjega skladiščnega kompleksa v lasti podjetja UNIVIT d.o.o., v stečaju.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno – kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
e) Predkupna pravica: vsakokratni morebitni solastniki in občina,
f) Izhodiščna cena je 467.000,00 EUR (brez dajatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo naročnik izvedel pogajanja.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UniCredit Bank št. SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.
6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije oglašujejo predmetno prodajo nepremičnin na svojih spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od prodajne cene.
7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski račun pri UniCredit Bank št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem dni, brez obresti.
V primeru, da morebitni predkupni upravičenec v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja predkupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 25. 9. 2015, do 8.55.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin v Žalcu – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
c) Ponudba mora veljati do 30. 10. 2015 oziroma do sklenitve prodajne pogodbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 25. 9. 2015, ob 9. uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti