Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015

Kazalo

Št.307-4/2014 Ob-2943/15, Stran 1651
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in določb Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 47803-79/2014/4 z dne 9. 10. 2014, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Univerze v Ljubljani
1. Naziv in sedež organizatorja: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa rektor prof. dr. Ivan Svetlik, matična številka: 5085063000, davčna številka: SI54162513.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb za prodajo poslovnih prostorov in izhodiščna cena
Dva poslovna prostora, v izmeri 110,95 m2 in pripadajoča oprema, v drugem nadstropju, v objektu Tobačna, na naslovu Tržaška 2, 1000 Ljubljana, in sicer:
– del stavbe št. 191 v stavbi št. 517, k.o. 2679 Gradišče II (ID 5764240), v izmeri 89,35 m2,
– del stavbe št. 203 v stavbi št. 517, k.o. 2679 Gradišče II (ID 5764252), v velikosti 21,6 m2,
– ustrezen solastniški delež na vseh skupnih delih stavbe in
– pripadajoča oprema v poslovnem prostoru št. 191:
PREDMET
Štev. kosov
1.
Dvodelna omara arhivska 200
11
2.
Nizka omara 100
8
3.
Pisalna miza, kotna
10
4.
Pisalna miza, pravokotna
1
5.
Pisarniški stol
12
6.
Delovna miza
2
7.
Predalnik na kolesih
10
8.
Komunikacijska omara
1
9.
Switch 
1
10.
Siol internet
1
11.
Monitor Hyundai
1
12.
Tipkovnica alarmnega sistema Rival in alarmna naprava
1
13.
Klimatska naprava
4
14.
Prenosni telefon
4
15.
ISDN telefon
1
16.
PSTN telefon
1
17.
Tabla bela
1
18.
Gasilnik S-6
1
19.
Garderobno stojalo
3
20.
Koš za smeti
1
21.
Ključ vhodnih vrat
3
22.
Ključ poštnega nabiralnika
1
23.
Seznam vstopnih kod alarmnega sistema
1
Oba poslovna prostora in oprema se prodaja skupaj. Nakup zgolj posameznega poslovnega prostora brez opreme, ni možen.
Prodaja poslovnih prostorov bo potekala na podlagi metode javnega zbiranja ponudb, kot je opredeljeno v Uredbi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (35. do 39. člen).
Izhodiščna cena: Za obe nepremičnini in opremo skupaj 90.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«;
3.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najvišjo ceno in bo s sklepom rektorja izbran za najugodnejšega ponudnika;
3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni od prejema obvestila in plačati kupnino v roku 3 delovnih dni po sklenitvi prodajne pogodbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Univerza v Ljubljani pravico zadržati vplačano varščino;
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;
3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve podpisov na pogodbi ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun pri UJP št. 0110 0603 0707 119. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti najkasneje v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine, telefonsko številko) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 26. 10. 2015 do 10. ure. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo na naslov, določen v točki 4.4., prispele do navedenega roka (ne glede na način dostave). V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine Tržaška 2« na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 28. 12. 2015.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojništvo, pri kontaktni osebi dr. Tone Češnovar, tel. 01/477-11-43, elektronska pošta: dekanat@fs.uni-lj.si.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo javno odprla prispele ponudbe dne 26. 10. 2015, s pričetkom ob 11. uri, v prostorih Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana.
6.2 Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena najvišja cena. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k oddaji nove ponudbe.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Prodajalec si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov, do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom v neobrestovanem znesku in se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Univerze v Ljubljani in na spletni strani Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo.
Univerza v Ljubljani

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti