Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015

Kazalo

Št. 41001-481/2015 Ob-2956/15, Stran 1643
Mestna občina Maribor na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), s Sklepom o imenovanju strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor (št. 03201-9/2008 z dne 16. 10. 2012, 18. 10. 2012, 20. 12. 2012, 20. 5. 2013, 12. 7. 2013 in 13. 1. 2014) ter s Sklepom župana o izvedbi javnega razpisa (št. 41001-481/2015-1 z dne 2. 9. 2015) objavlja
javni razpis
za oddajo prostorov v brezplačno uporabo za izvajanje kulturnih programov za obdobje 2016–2018 (v nadaljevanju: razpis, oznaka: JROP-KUL-2016-2018)
1. Naziv in sedež naročnika razpisa: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Predmet in cilji razpisa
Predmet javnega razpisa je oddaja prostorov za izvajanje kulturnih programov v brezplačno uporabo.
Cilj javnega razpisa je zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje nevladnih organizacij s področja kulture. Prostori se oddajo v brezplačno uporabo za izvajanje javnosti dostopnih kulturnih programov oziroma administrativno organizacijskih dejavnosti v podporo tem programom.
V brezplačno uporabo se oddajajo prostori v lasti Mestne občine Maribor po sklopih:
Sklop 1
1. Lokacija Koroška cesta 5, Maribor – prostori v pritličju objekta v skupni površini 62,94 m2, parc. št. 1644, k.o. Maribor – grad.
2. Lokacija Koroška cesta 8, Maribor – prostori v pritličju objekta v skupni površini 145,17 m2, parc. št. 1575/1, k.o. Maribor – grad.
3. Lokacija Koroška cesta 21, Maribor – prostori v pritličju objekta v skupni površini 32,32 m2, parc. št. 1609 in 1610, k.o. Maribor – grad.
4. Lokacija Koroška cesta 24, Maribor – prostori v pritličju objekta v skupni površini 195,94 m2, parc. št. 1601, k.o. Maribor – grad.
Sklop 2
1. Prostor št. 1, Ljubljanska 4, Maribor – prostor št. 110, v I. nadstropju stavbe št. 390, v izmeri 16,06 m2, parc. št. 259, 260, 261 in 262, k.o. 659 – Tabor.
2. Prostor št. 2, Ljubljanska 4, Maribor – prostor v I. nadstropju stavbe št. 390, v izmeri 46,37 m2, parc. št. 259, 260, 261 in 262, k.o. 659 – Tabor.
3. Prostor št. 3, Ljubljanska 4, Maribor – prostor št. 111, v I. nadstropju stavbe št. 390, v izmeri 21,91 m2, parc. št. 259, 260, 261 in 262, k.o. 659 – Tabor.
4. Prostor št. 4, Ljubljanska 4, Maribor – prostor v I. nadstropju stavbe št. 390, v izmeri 19,87 m2, parc. št. 259, 260, 261 in 262, k.o. 659 – Tabor.
Prostori iz sklopa 1 so namenjeni izvajanju javnih kulturnih programov, kulturnih dogodkov ipd., prostori iz sklopa 2 pa zlasti organizacijskim, administrativnim ipd. dejavnostim v zvezi z izvajanjem kulturnih programov (pisarniški prostori) ter ustvarjalnim dejavnostim, ki niso moteče za okolico.
Vsi uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
3. Obdobje oddaje prostorov v brezplačno uporabo in pogoji brezplačne uporabe
Prostori se oddajo v brezplačno uporabo za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018.
Prostori se oddajo v brezplačno uporabo pod naslednjimi pogoji:
– prostori znotraj lokacije se ne oddajajo posamično – velja za sklop 1,
– prostori se oddajajo posamično ali v sklopu – velja za sklop 2,
– uporabnik prostorov ne sme oddati v podnajem,
– uporabnik mora v prostorih iz sklopa 1 zagotoviti kulturni program, ki je javno dostopen,
– uporabnik je dolžan prostore iz sklopa 2 uporabljati za potrebe organizacijskih, administrativnih ipd. ali ustvarjalnih, za okolico nemotečih, dejavnosti, če so tovrstne prostorske potrebe povezane z izvajanjem javno dostopnega kulturnega programa,
– uporabnik je dolžan tekoče plačevati obratovalne stroške, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge neinvesticijske stroške nepremičnine, ki bodo določeni v pogodbi,
– uporabnik je dolžan plačevati in skrbeti za redno tekoče vzdrževanje prostorov,
– uporabnik ni upravičen do povrnitve vlaganj v prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na prostoru na podlagi vlaganj.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na ta razpis se lahko prijavijo samozaposleni v kulturi in organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Mestni občini Maribor, ki so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod ali zasebna ustanova in so registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti.
Razen zgoraj navedenega pogoja morajo prijavitelji izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– Poravnane obveznosti do MOM: Prijavitelj ima poravnane vse obveznosti do MOM. Prijavitelji, ki bodo ponovno pridobili možnost uporabe prostorov, pa morajo izpolnjevati pogoje iz šeste alineje 3. točke tega razpisa tudi za pretekli čas uporabe prostorov.
– Omejitve po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije: Prijavitelj oziroma odgovorna oseba prijavitelja izvajalca ne sme biti kaznovana ali biti v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, niti ne sme imeti omejitve poslovanja na podlagi tega zakona.
– Objava podatkov: Prijavitelj dovoljuje uporabo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in soglaša z objavo rezultatov razpisa na spletni strani MOM, skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
– Strinjanje s pogoji: Prijavitelj se strinja s pogoji o uporabi prostorov.
Prijavitelj poda podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev v predpisanem prijavnem obrazcu (obrazec št. 2). V primeru, da MOM naknadno zahteva originalna potrdila oziroma dokazila o izpolnjevanju pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku (npr. dokazilo o plačanih obveznostih).
Prijavitelj lahko poda največ eno vlogo, in sicer razvrsti želeno lokacijo/prostor(e) po prioritetnem vrstnem redu. Prijavitelj lahko znotraj sklopa 1 pridobi samo eno lokacijo, znotraj sklopa 2 pa lahko pridobi enega ali več prostorov. Kolikor bo za prvo želeno lokacijo/prostor (ali sklop prostorov) drug prijavitelj ocenjen višje, bo upoštevana kandidatura za naslednjo želeno lokacijo/prostor po vrstnem redu, kot ga prijavi prijavitelj. Če bo prijavitelj podal več vlog, bo upoštevana le ena (prvo prispela) vloga.
5. Razpisni kriteriji
Kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Posamezni kriteriji so razčlenjeni na podkriterije, pri čemer je pri posameznem podkriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Seštevek števila točk po podkriterijih predstavlja število točk posameznega kriterija. Najvišje možno število vseh prejetih točk je 120 točk.
Kriteriji za Sklop 1
Kriterij
Št. točk
1.
Kvaliteta programa in reference prijavitelja
90
– kakovost, odmevnost in razvojna naravnanost programa 
70
– reference prijavitelja pri izvajanju kulturnega programa
20
2.
Javna dostopnost programa na lokaciji
30
– dostopnost in odpiralni čas
10
– načrtovano število javnih
dogodkov v tekočem letu
10
– promocijske aktivnosti
10
Skupaj
120
Kriteriji za Sklop 2
Kriterij
Št. točk
1.
Kvaliteta programa in reference prijavitelja*
90
– kakovost, odmevnost in razvojna naravnanost programa 
70
– reference prijavitelja pri izvajanju kulturnega programa
20
2.
Javna dostopnost programa* 
30
– dostopnost programa
10
– načrtovano število javnih dogodkov v tekočem letu
10
– promocijske aktivnosti
10
Skupaj
120
*V primeru načrtovane uporabe prostorov iz sklopa 2 za potrebe administrativnih ali organizacijskih dejavnosti prijavitelja, se ocenjuje izpolnjevanje kriterijev za program, za katerega so administrativne oziroma organizacijske dejavnosti potrebne, prijavitelj pa ga izvaja na drugi lokaciji
6. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija, ki jo je imenoval župan Mestne občine Maribor, bo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, ocenila na podlagi ocenjevalnih kriterijev iz predhodne točke razpisa.
Posamezni prostor (oziroma več prostorov) bo oddan v brezplačno uporabo tistemu prijavitelju, katerega vloga bo v postopku izbire ocenjena najvišje, pri čemer mora pri kriterijih iz točke 5 doseči najmanj 50 točk pri kriteriju 1 in najmanj 10 točk pri kriteriju 2. V primeru enakega števila točk več prijaviteljev za isti prostor ima prednost tisti prijavitelj, ki doseže večje število točk pri kriteriju 1.
Za vsako od lokacij/prostorov, ki so predmet tega razpisa, bo določena tudi rezervna lista prijaviteljev za primer odstopa izbranega prijavitelja od podpisa pogodbe ali v primeru predčasne prekinitve pogodbe.
Župan na podlagi predloga strokovne komisije izda o vsaki popolni in pravočasni vlogi upravičenega prijavitelja, ki izpolnjuje z razpisom določene pogoje, odločbo, s katero odloči o dodelitvi prostorov/lokacije. Odločba župana je podlaga za sklepanje pogodb o oddaji v brezplačno uporabo.
7. Razpisni rok: razpis se prične dne 11. 9. 2015 in se zaključi dne 12. 10. 2015.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec (obrazec št. 1),
– izjave prijavitelja o izpolnjevanju pogojev (obrazec št. 2),
– vzorec pogodbe o oddaji v brezplačno uporabo (obrazec št. 3a za sklop 1 in obrazec št. 3b za sklop 2),
– oprema ovojnice (obrazec št. 4).
Prijavitelj mora v vlogi na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen (podpisan, ustrezno potrjen oziroma žigosan) prijavni obrazec (obrazec št. 1),
– podpisano ter ustrezno potrjeno oziroma žigosano izjavo prijavitelja o izpolnjevanju pogojev (obrazec št. 2),
– podpisan vzorec pogodbe (obrazec št. 3a za sklop 1 ali obrazec št. 3b za sklop 2),
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu (kolikor program vključuje sodelovanje s partnerji, obvezno predložite izjavo o sodelovanju, iz katere naj bo razviden način sodelovanja pri programu).
V prijavnem obrazcu (obrazec št. 1) navedene obvezne priloge morajo biti priložene v elektronski obliki.
Vloga in vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z besedilom in pogoji razpisa in razpisne dokumentacije.
9. Oddaja in dostava vlog
Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://razpisi.maribor.si. Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo na spletnem naslovu https://razpisi.maribor.si/si/pomoc/.
Po končanem izpolnjevanju vloge morajo prijavitelji vlogo natisniti in jo lastnoročno podpisati, ustrezno potrditi oziroma žigosati. Natisnjeni vlogi morajo priložiti vsa morebitna listinska ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa oziroma na obrazcih.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki (preko spletne aplikacije) in jo natisnjeno v predpisanem roku in v zaprti ovojnici (na katero obvezno nalepijo obrazec 4 s črtno kodo, ki ga ob tiskanju vloge določi spletna aplikacija, in nanj dopišejo sklop, na katerega se prijavljajo (sklop 1 ali sklop 2)) poslati s priporočeno pošto na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor ali oddati osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor v času uradnih ur. Vloge, ki ne bodo oddane kot je zahtevano ali bodo osebno vročene v drugih uradih oziroma pisarnah Mestne občine Maribor, ne bodo obravnavane.
Prijavitelj lahko v razpisnem roku dopolnjuje vlogo, pri čemer mora dopolnitev izvesti tako v elektronski kot pisni obliki. Za dopolnitev že zaključene in elektronsko oddane vloge mora prijavitelj predhodno obvestiti kontaktno osebo Urada za kulturo in mladino, navedeno v točki 11. Za pisno dopolnitev vloge veljajo enaka pravila kot za pošiljanje vlog, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga JROP-KUL-2016-2018« – z obvezno navedbo vloge, na katero se dopolnitev nanaša – na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana preko spletne aplikacije do vključno 12. 10. 2015 in ni bila oddana priporočeno s povratnico na pošto do vključno 12. 10. 2015, o čemer priča poštni žig, oziroma ni bila oddana v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor do dne 12. 10. 2015 do vključno 15. ure.
Za nepopolno se bo štela vloga, ki ne bo vsebovala vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija po določbah iz točke 8, oziroma ne bo poslana oziroma oddana na način, kot je to zahtevano v točki 9. Za nepopolno se bo štela tudi vloga, ki bo na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku oziroma jo bo dopolnil neustrezno.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
10. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo izvedla Komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor imenuje vodja urada. Odpiranje vlog bo potekalo dne 15. 10. 2015, ob 9. uri, v prostorih Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor.
Komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila:
– prepozne vloge,
– vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba,
– vloge, ki bodo druga ali nadaljnja vloga istega prijavitelja (presežna vloga),
– vloge, ki bodo nepopolne.
Prijavitelji bodo za vloge, za katere bo po odpiranju ugotovljeno, da so formalno nepopolne, pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene ali bodo dopolnjene neustrezno, bo komisija za odpiranje vlog izločila iz nadaljnjega postopka.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo presežne ali bodo nepopolne, župan zavrže s sklepom.
Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor bo najkasneje v roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog obvestil prijavitelje o predlogu strokovne komisije glede izbire prijaviteljev. Prijavitelju bo določen rok, do katerega bo imel možnost, da se o predlogu komisije pisno izjasni.
11. Informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska 40, 2000 Maribor, Nataša Kocjančič (tel. 02/22-01-304, e-pošta: natasa.kocjancic@maribor.si) in Nina Bulatović (tel. 02/22-01-416, e-pošta: nina.bulatovic@maribor.si).
Tehnične informacije v zvezi z elektronsko prijavo dobite v času poteka javnega razpisa vsak delovni dan, med 9. in 16. uro na tel. 01/62-03-313, Simon Jarm, ali po e-pošti: simon.jarm@positiva.si.
Prijavitelji imajo možnost, da si v času do izteka razpisnega roka ogledajo prostore, po predhodni najavi na Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor (kontaktni osebi Nataša Kocjančič in Nina Bulatović), v času uradnih ur.
Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Maribor.
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti