Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015

Kazalo

Ob-2941/15, Stran 1639
Javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« na območju Občine Sežana
Koncedent, Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, na podlagi 8. člena Odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« na območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 37/15) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11) objavlja javni razpis za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« na območju Občine Sežana.
1. Predmet in območje koncesije
Koncedent je v skladu z ZGJS in Odlokom o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« na območju Občine Sežana objavil javni razpis za izbiro koncesionarja za opravljanje javne službe rednega vzdrževanja na kategoriziranih občinskih javnih cestah po splošnem upravnem postopku.
Podeljuje se koncesija za opravljanje javne službe rednega vzdrževanja na kategoriziranih občinskih javnih cestah, določenih v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sežana, razen za zbirne krajevne ceste (LZ – 5. člen odloka), za krajevne ceste (LK – 6. člen odloka) in javne poti (JP – 7. člen odloka), katere se nahajajo v mestu Sežana.
Predmet koncesije redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih javnih cest zajema sledeča dela:
– pregledna služba,
– redno vzdrževanje prometnih površin, bankin, odvodnjavanja, brežin, prometne vertikalne in talne signalizacije ter opreme,
– redno vzdrževanje cestnih objektov, naprav za odvodnjavanje in ureditev,
– redno vzdrževanje vegetacije na bankinah, brežinah in preglednih berm,
– zagotavljanje preglednosti,
– čiščenja cest,
– intervencijski ukrepi (nesreče in drugi nepredvideni dogodki),
– zimska služba (priprava, posipanje, pluženje).
2. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje desetih let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe in začne teči z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe. Rok koncesije poteče s potekom istega dne v istem mesecu v desetem letu od dneva začetka teka roka koncesije.
3. Pogoji za pridobitev koncesije v skladu s 7. členom Odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« na območju Občine Sežana
V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost), določene s smiselno uporabo veljavnega zakona, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami, proti njemu ne sme biti začet postopek zaradi insolventnosti ali drug postopek prisilnega prenehanja). Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, so navedeni v poglavju 7. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj Navodil prijaviteljem za izdelavo prijave, ki so del razpisne dokumentacije za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« na območju Občine Sežana (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija).
4. Rok in način za prijavo na razpis
Prijavo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Prijave morajo h koncedentu prispeti najkasneje do 5. 10. 2015 do 13. ure.
Na kuverti mora biti vidna oznaka “Ne odpiraj – prijava koncesija vzdrževanje občinskih cest” in številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na kuverti mora biti označen naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu, na naslov koncedenta in bodo pravilno označene.
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno po pošti na zgoraj navedeni naslov koncedenta.
Če je prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na naslov koncedenta do zgoraj navedenega datuma in ure. Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki. Prijave se oddajo obvezno v pisni obliki.
Vsa vprašanja, ki jih ureja ta razpis, in druga vprašanja, so podrobneje urejena v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh koncedenta (http://www.sezana.si).
5. Dokumentacija, ki jo mora vsebovati prijava
Koncedent bo pri ocenjevanju prijav upošteval le tiste prijave, ki bodo vsebovale vso zahtevano dokumentacijo.
Prijavitelj mora predložiti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo v sledečem vrstnem redu:
obrazec/dokument/dokazilo:
1. Obrazec št. 1 – Prijava
2. Obrazec št. 2 – Podatki o prijavitelju/soprijavitelju (opomba: obrazec s prilogami se priloži tudi za soprijavitelje v primeru skupne prijave)
3. Obrazec št. 1 – Prijava
4. Obrazec št. 2 – Podatki o prijavitelju/soprijavitelju (opomba: obrazec s prilogami se priloži tudi za soprijavitelje v primeru skupne prijave)
5. Obrazec št. 3 – Garancija za resnost prijave
6. Obrazec št. 4 – Izjava o izročitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
7. Obrazec št. 5 – Izjava o sprejemanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije (opomba: obrazec se priloži tudi za soprijavitelje v primeru skupne prijave)
8. Obrazec št. 6 – Zaveza o izpolnjevanju pogojev po zakonu o varnosti in zdravja pri delu, izjava mora biti podpisana in žigosana (opomba: obrazec s prilogami se priloži tudi za soprijavitelje v primeru skupne prijave)
9. Obrazec št. 7 – Pooblastilo za podpis prijave, ki jo vlaga skupina prijaviteljev (opomba: obrazec je obvezen v primeru skupne prijave)
10. Pravni akt (opomba: pravni akt je obvezen v primeru skupne prijave)
11. Obrazec št. 8 – Soglasje in podatki podizvajalca (opomba: obrazec je obvezen ob vključitvi podizvajalcev)
12. Obrazec št. 9 – Izjava o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti
s prilogami:
Redni izpisek iz Poslovnega registra Slovenije ali sodnega registra ali ustanovitveni akt ali drug akt
(opomba: obrazec s prilogami se priloži tudi za soprijavitelje v primeru skupne prijave, oziroma za podizvajalce kolikor jih prijava vključuje)
13. Obrazec št. 10 – Izjava o poravnanih prispevkih in davkih
s prilogo: potrdilo FURS
(opomba: obrazec s prilogo se priloži tudi za soprijavitelje v primeru skupne prijave, oziroma za podizvajalce v primeru prijave s podizvajalci)
14. Obrazec št. 11 – Izjava o nekaznovanosti
s prilogami:
potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca za prijavitelja
potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca za vsakega od zakonitih zastopnikov
(opomba: obrazec s prilogami se priloži tudi za soprijavitelje v primeru skupne prijave, oziroma za podizvajalce, kolikor jih prijava vključuje)
15. Obrazec št. 12 – Izjava o izpolnjevanju pogojev
(opomba: obrazec s prilogami se priloži tudi za soprijavitelje v primeru skupne prijave, oziroma za podizvajalce kolikor jih prijava vključuje)
16. Dokazilo, ki ni starejše od dneva objave javnega razpisa in dokazuje, da prijavitelj v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranega računa
(opomba: Dokazilo se priloži tudi za soprijavitelje v primeru skupne prijave)
17. Obrazec št. 13 – Izjava o izpolnjevanju minimalnih kadrovskih zahtev
s prilogami:
dokazila o zagotovitvi navedenih kadrovskih kapacitet
18. Obrazec št. 14 – Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev
s prilogo:
dokazila o zagotovitvi in istovetnosti navedenih tehničnih zmogljivosti
19. Obrazec št. 15 – Izjava o zagotavljanju vseh javnih dobrin, zagotavljanje storitve na kontinuiran in kvaliteten način in zagotavljanju interventnega izvajanja javne službe
20. Obrazec št. 16 – Potrdilo koncedenta
21. Obrazec št. 17 – Izjava o zavarovanju odgovornosti
s prilogo: predpogodbo sklenjeno z zavarovalnico
22. Elaborat o usposobljenosti opravljanja z vidika:
– kadrov
– organizacijske izvedbe koncesije
– strokovne opremeljnosti
– finančno-operativnega vidika in
– razvojnega vidika,
s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev iz poglavja Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj.
Pri izdelavi dokumenta naj bo prijavitelj pozoren na usklajenost podatkov, ki izhajajo iz Obrazca Izjava o izpolnjevanju minimalnih kadrovskih zahtev in Obrazca Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev.
23. Obrazec št. 18 – Ponudbeni predračun
24. Obrazec št. 19 – Vzorec koncesijske pogodbe
6. Rok in merila za izbiro koncesionarja
Koncedent bo odločitev o izbiri koncesionarja skladno z 222. členom ZUP sprejel najkasneje v roku enega meseca od odpiranja prijav oziroma od prejema zadnje popolne prijave, če bo skladno s 67. členom ZUP prišlo do dopolnitve katere izmed prijav. O odločitvi bo koncedent pisno obvestil prijavitelje po pošti, skladno z ZUP.
Skladno z odlokom se pri odločanju o izbiri koncesionarja upoštevajo naslednja merila:
1. ponudbena cena z DDV (80 %)
2. reference (6 %)
3. tehnična usposobljenost (10 %)
4. kadrovska usposobljenost (4 %).
Podrobnejši prikaz meril, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, so navedeni v poglavju 8. Merila za izbor koncesionarja Navodil prijaviteljem za izdelavo prijave razpisne dokumentacije.
7. Postopek v primeru, da se v določenem roku ne prijavi noben kandidat: če koncedent ne pridobi nobene prijave ali pa so te nepopolne, se javni razpis ponovi.
8. Odpiranje vlog: odpiranje prijav bo javno in bo potekalo 5. 10. 2015 ob 13.30 na sedežu koncedenta.
9. Ustavitev postopka
Skladno s četrtim odstavkom 135. člena ZUP lahko koncedent kadarkoli ustavi postopek podeljevanja koncesije. Če koncedent v postopku podeljevanja koncesije ne bo izbral nobenega koncesionarja, bo o tem izdal sklep, s katerim se bo končal postopek izbire. Koncedent bo v sklepu navedel vse prijavitelje, katerih prijave so bile zavrnjene, in utemeljitev razlogov za njihovo zavrnitev.
Koncedent lahko zavrne vse prispele prijave in ne izbere nobenega od prijaviteljev, če nobena prijava vsebinsko ni v skladu z interesi koncedenta oziroma ni finančno sprejemljiva. Postopek izbire koncesionarja lahko koncedent kadarkoli ustavi in v tem primeru ni odškodninsko odgovoren.
Občina Sežana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti