Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015

Kazalo

Št. 330-111/2015-2 Ob-2940/15, Stran 1636
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13, ZIPRS1314-A, 101/13, 101/2013 – ZIPRS1415, 38/2014 – ZIPRS-A), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št 45/08, 57/12 in 26/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 (Uradni list RS, št. 28/15) ter Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kostanjevica na Krki za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 60/15), Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči, št. priglasitve K-BE069-2179903-2015 izdanega s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči, št. priglasitve: M001-2179903-2015 izdanega s strani Ministrstva za finance, objavlja Občina Kostanjevica na Krki
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2015
I. Predmet javnega razpisa: Občina Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2015, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.
II. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2015 v višini 10.800 EUR.
Vrsta ukrepa: 
Višina sredstev v EUR:
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo (13., 14. in 15. člen pravilnika)
9.000
2. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij (27. člen pravilnika)
1.800
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015.
III. Splošna določila – pogoji za upravičence
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
(5) Mikropodjetje ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(6) Mikropodjetje, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom ter pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem izplačilu sredstev.
(8) Če je upravičenec – mikropodjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
(9) Upravičencu se ne dodeli pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev, stroške za refinanciranje obresti, pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice in naložbe izven območja občine. Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo davkov za 1. in 6. ukrep, če je upravičenec davčni zavezanec.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).
(11) Mikropodjetja, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Kostanjevica na Krki, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Kostanjevica na Krki.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega razpisa.
IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev skupinske izjeme za kmetijstvo
Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe komisije (EU) številka 7025/2014):
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih od 13 do vključno 20 tega pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14 do 17, 28, 29 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
(5) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(6) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(7) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – Ukrep 1
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 9.000 EUR (PP 5001).
Cilji ukrepa:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– tekoče stroške proizvodnje;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi predračuni, računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva za tekoče leto vlaganj,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali, če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti in za investicije, ki so bile izvedene na osnovi kredita ali leasinga,
– izpis iz registra vinogradov in registra kmetijskih gospodarstev, ki ga izda UE je priloga ob zahtevku,
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge v lasti vsaj 1 ha kmetijskih površin,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2015 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za objekt (npr. gradbeno dovoljenje),
– v primeru urejanja pašnikov: izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme, ki ga izdela strokovna oseba (npr. Kmetijsko svetovalna služba),
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta, finančno ovrednoten popis in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– kopijo katastrskega načrta za postavitev trajnega nasada.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije,
– ali kmetijsko zemljišče leži na območju Občine Kostanjevica na Krki.
Najvišji skupni znesek pomoči posamezniku iz naslova Ukrep 1, lahko znaša do 3.000,00 EUR.
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev:
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
– stroški postavitve večletnih nasadov, kot so: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči so:
– mikropodjetja oziroma kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče v občini in investirajo na območju Občine Kostanjevica na Krki, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom;
– vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih,
– stopnja pomoči se lahko poveča za 10 % in sicer za mlade kmete, ki so prvič vzpostavili kmetijsko gospodarstvo kot nosilci tega gospodarstva v petih letih pred zahtevkom za pomoč.
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj 2.000 EUR in največ 21.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih računov. Investicije so lahko tudi višje od 21.000 EUR. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit.
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– mikropodjetja oziroma posamezna kmetijska gospodarstva ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …);
– kmetijska gospodarstva in mikropodjetja, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče v občini in investirajo na območju Občine Kostanjevica na Krki, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Finančne določbe:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih;
– stopnja pomoči se lahko poveča za 10 % in sicer za mlade kmete, ki so prvič vzpostavili kmetijsko gospodarstvo kot nosilci tega gospodarstva v petih letih pred zahtevkom za pomoč.
Druge vrste pomoči
2. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij – Ukrep 10.
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 1.800 EUR (PP 5004).
Predmet podpore
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov, študentov kmetijskih programov iz Občine Kostanjevica na Krki, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– zbirno vlogo lastnika zemljišč oziroma nosilca kmetijskega gospodarstva za neposredna plačila za leto 2015 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o rednem vpisu v šolskem letu 2015/2016,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo o višini štipendije, če jo prosilec prejema.
Dodatni pogoji za pridobitev sredstev:
– prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Upravičenci:
– udeleženci rednega izobraževanja kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij in ki imajo stalno prebivališče v občini in živijo na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
Finančne določbe:
– do 500 EUR/učenca v tekočem letu.
V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni razpis
Vloge za ukrep »Naložbe« morajo biti oddane najkasneje do ponedeljka, 28. 9. 2015, za ukrep »Štipendiranje« pa najkasneje do ponedeljka, 5. 10. 2015 na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno Občine Kostanjevica na Krki ter opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
Ne odpiraj »JR – naložbe«,
Ne odpiraj »JR – štipendiranje«.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Kostanjevica na Krki. Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del razpisa. Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po končanju javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija pozvala k dopolnitvi, pisno ali telefonsko. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni od prejema poziva k dopolnitvi. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Opomba: Občinska uprava po odpiranju vlog lahko vzorčno preveri resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu za določen namen sredstva ne bodo odobrena ter izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednjih pet let.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan občine. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredeli namen ter upravičene stroške, za katere so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo, za katera so sredstva namenjena, in sicer za ukrep: naložbe v kmetijska gospodarstva.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu, v roku 8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na naslov Občine Kostanjevica na Krki. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2015, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka.
Zahtevek in pogodba za ukrep »Naložbe« morata biti dostavljena na Občino Kostanjevica na Krki najkasneje do petka, 6. 11. 2015, za ukrep »Štipendiranje« pa najkasneje do petka, 30. 10. 2015. Zahtevku morajo biti priložena dokazila o plačilu in računi oziroma zahtevana dokumentacija glede na posamezen ukrep.
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti ukrepa: naložbe v kmetijska gospodarstva, morajo biti z datumom po prejemu sklepa o odobritvi sredstev. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve komisija ne bo upoštevala.
VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki: www.kostanjevica.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na Občini Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Dodatne informacije posreduje Anita Krajnc, tel. 08/20-50-619, e-pošta: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih ur.
Občina Kostanjevica na Krki

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti