Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015

Kazalo

Št. 8019-52/2015-3 Ob-2955/15, Stran 1627
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju: ZSRR-2), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območjih (Uradni list RS, št. 22/11, s spr. in dop.), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 96/14, v nadaljevanju: UMZDRO), Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14), Splošnih pogojev poslovanja sklada z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju: Splošni pogoji sklada), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami z dne 2. 4. 2015 ter 12. 8. 2015ter Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2014 in 2015 s spremembami in dopolnitvami (postavke za leto 2015) objavlja
drugi javni razpis
za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa
1. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil projektom na območju Republike Slovenije, in sicer vlagateljem, ki so registrirani za dejavnost obdelave in predelave lesa ali proizvodnjo izdelkov iz lesa ter bodo hkrati izvedli začetno investicijo v osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti na tem področju.
2. Namen razpisa je spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij, povezanih z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
3. Cilj razpisa je spodbujanje:
– obdelave in predelave lesa,
– konkurenčnosti podjetij,
– skladnega regionalnega razvoja.
4. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za projekte po javnem razpisu je 3.000.000,00 EUR. Razpisana posojila bo sklad dodeljeval v dveh sklopih, in sicer kot:
– Sklop 1: sofinanciranje projektov s posojili, ki vsebujejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu z upoštevanjem pravil državnih pomoči oziroma regionalnima shemama državnih pomoči (regionalna shema državnih pomoči št.: BE02-2399245-2014 in regionalna shema državnih pomoči MSP št. BE03-2399245-2014; v nadaljevanju: regionalni shemi državnih pomoči).
– Sklop 2: sofinanciranje projektov s posojili brez elementov državnih pomoči oziroma kot posojila z obrestno mero, ki je višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči in zato ne vsebuje elementov, ki se uporabljajo za izračun državne pomoči, vendar je ugodnejša od trenutnih tržnih obrestnih mer.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa.
– Prijavni obrazec BL, ki se izpolnjen, skupaj z zahtevanimi prilogami po javnem razpisu, posreduje na sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje podrobnejša merila za ocenjevanje, navodila za ureditev dokumentacije za prijavo na javni razpis ter vzorce dokumentacije, in sicer:
– vzorec posojilne pogodbe, ki ga je potrebno parafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki ga je potrebno predložiti ob črpanju posojila in bo po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, skupaj z navodili za črpanje posojil,
– vzorec poročil o projektu, ki jih je potrebno po zaključku projekta ter za čas spremljanja projekta posredovati na sklad in bodo po zaprtju javnega razpisa dosegljivi na spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca BL, ki je izdelan v elektronski obliki.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.
3. Rok in način prijave
1. Roka za oddajo prijav sta 12. 10. 2015 ter 12. 11. 2015.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici z oznako »Ne odpiraj« ter s pripisom »razpis – lesarstvo – s pripisom Sklop 1 oziroma Sklop 2«. V primeru večjega obsega prijavne dokumentacije, sklad predlaga vlagateljem, da oddajo prijavo s prilogami v registratorju velikosti A4/80 (praviloma rdeče barve).
– Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte, kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali tajništva sklada, če je vloga oddana osebno na sedežu sklada.
– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu sklada, vloga oddana do posameznega roka, do 14. ure.
4. Razpisni pogoji
1. Vlagatelji projekta in upravičenci do posojil so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja (v nadaljevanju: vlagatelji), in sicer;
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1),
– zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2, v nadaljevanju: ZZad).
Razpisana posojila so namenjena vlagateljem, ki opravljajo registrirano dejavnost (glavno ali stransko) in prijavljeni projekt z registracijo skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) na in znotraj klasifikacije (v skupinah, razredih in podrazredih) C 16 ter C 31 (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).
Javni razpis dopušča, da na javnem razpisu kandidirajo tudi tuje gospodarske družbe, vendar bo sklad sklenil posojilno pogodbo le s podjetjem (podružnico), ki bo registrirano v Republiki Sloveniji.
2. Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah (v nadaljevanju: Priloga I).
Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov glede na določila Priloge I.
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
3. Za projekte vlagateljev, ki prijavljajo projekt za sofinanciranje na področju državnih pomoči (Sklop 1) veljajo tudi sledeča določila:
a. Projekti velikih podjetij na območju Osrednje Slovenije, Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije lahko prejmejo le posojilo za potrebe nove gospodarske dejavnosti, ki pomeni:
– vzpostavitev nove poslovne enote ali diverzifikacijo dejavnosti poslovne enote pod pogojem, da nova dejavnost ne spada v isti razred po štirimestni številčni oznaki Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljnjem besedilu: Uredba o SKD), kot dejavnost, ki se je prej izvajala v podjetju na zadevnem območju.
b. Pri posojilu, ki je dodeljeno za diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih ta poslovna enota prej ni proizvajala, morajo upravičeni stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. Upošteva se knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred začetkom del.
c. Pri posojilu, ki je dodeljeno za bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti, morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj bi se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih.
4. V trenutku izplačila posojila mora imeti podjetje, ki prejme posojilo, v sodnem registru RS registrirano vsaj podružnico.
5. Velikemu podjetju je mogoče dodeliti posojilo le, če bo vlagatelj s prejetim posojilom izpolnil najmanj enega od naslednjih meril:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejetega posojila Sklada pomoči skrajšal čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta,
– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– projekta brez posojila Sklada ne bi mogel izpeljati.
6. Prijavljeni projekt mora predstavljati tehnično-tehnološko zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje poslovnega procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
7. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za končni proizvod, ki izhaja iz poslovno-proizvodnega procesa vlagatelja, v povezavi s prijavljenim projektom, obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.
8. Prijavljeni projekt vlagatelja mora izkazovati pozitivne učinke na vlagateljevo poslovanje.
9. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
– izkazuje v bilanci stanja za leto 2014 skupni kapital v obveznostih do virov sredstev pod 20,0 % (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 7. 2014);
– izkazuje v izkazu poslovnega izida za leto 2014 neto finančni dolg višji od 5,0-kratnika EBITDA (razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA preseže 5,0) (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 7. 2014);
– ima bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji sklada, 1, 2, 3 ali 4 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 7. 2014); Metodologija za izračun bonitete pri vlagateljih, je objavljena na spletni strani sklada, v razdelku predpisi;
– prijavlja projekt, ki je že bil sofinanciran s strani sklada;
– nima izpolnjenih zapadlih obveznosti do sklada, zaposlenih, Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave RS;
– prijavlja projekt z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom ali ekološko sporen projekt;
– ne izkazuje možnosti za zavarovanje posojila po presoji sklada;
– je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe Evropske Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– prijavlja projekt na področju primarne kmetijske proizvodnje, opredeljene v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji;
– prijavlja projekt, ki ni v povezavi z obdelavo in predelavo lesa ali proizvodnjo izdelkov iz lesa;
– deluje v dejavnostih predelave in trženja kmetijskih proizvodov, če:
– je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali
– če se pomoč delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– prijavlja projekt oziroma izvaja dejavnost na področju proizvodnje in distribucije energije ter energetske infrastrukture;
– deluje v dejavnosti, povezani z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;
– prijavlja projekt, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– izvaja dejavnost, ki je izločena iz shem državnih pomoči v Evropski uniji;
– izvaja dejavnost v prometnem sektorju in s tem povezani infrastrukturi, naštetih v 45. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah;
– je na zadevnem območju prenehalo z enako ali podobno dejavnostjo v Evropskem gospodarskem prostoru pod pogoji, določenimi v točki d) 13. člena Uredbe o skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti se ugotavlja na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o SKD;
– je insolventen glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, 10/15);
– je v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.) in 18. točki 2. člena Uredbe EU o skupinskih izjemah ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju;
– Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
– je v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– ne izpolnjuje ostalih pogojev, določenih v tem razpisu.
5. Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo na predpisanem obrazcu BL s pripadajočimi prilogami, ki so navedene v 12. poglavju tega razpisa.
2. Za formalno popolno vlogo šteje vloga, oddana v rokih in na predpisani način, ki vsebuje vso zahtevano dokumentacijo, navedeno v 12. poglavju z naslovom vsebina vloge.
3. Vloga vlagatelja mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in velikost vlagatelja oziroma podjetja,
– opis projekta, vključno z dnevom začetka in dokončanja,
– lokacijo projekta,
– seznam ter opredelitev vrste in višine upravičenih ter neupravičenih stroškov projekta,
– vse predvidene vrste in višine pomoči (instrumenti) pri projektu, vključno s posojilom sklada.
4. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na vlagatelja ter na prijavljen projekt.
5. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa izražen v EUR.
6. Odgovorna oseba vlagatelja mora podati po razpisu zahtevane izjave in razkriti zahtevane podatke tako, da jih je mogoče preveriti. V primeru posredovanja lažnih podatkov ali druge ugotovljene zlorabe bo sklad nemudoma začel z ustreznimi odškodninskimi in kazenskimi postopki.
7. Vlagatelj mora v času obravnave vloge na poziv sklada osebno predstaviti svoje poslovanje ter prijavljeni projekt.
8. V primeru dokazila v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila, ki ga s podpisom potrdi odgovorna oseba vlagatelja. Iz dokazil mora biti razviden predmet nakupa, vrednost z in brez DDV-ja.
9. Projekt, ki kandidira za posojilo z elementi državnih pomoči (Sklop 1), ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis, projekt, ki pa kandidira za posojilo brez elementov državnih pomoči (Sklop 2), pa se lahko prične od vključno 1. 1. 2015 naprej. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom. Začetek izvajanja del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo (npr. sklenitev pogodbe, avans, plačilo are, ipd.), zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti. Kolikor je bil projekt pred tem že začet, ne bo več upravičen do posojila. Prvi možni datum, določen za začetek projekta, ki kandidira za posojilo z elementi državnih pomoči (Sklop 1), je datum oddaje vloge.
10. Za del enotnega investicijskega projekta se šteje vsaka začetna investicija, ki jo je začeli isti investitor in z njim povezana podjetja v obdobju treh let od datuma začetka del na drugi investiciji, ki prejema pomoč, v isti regiji na ravni trimestne številčne oznake po uredbi o SKD.
11. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo sklad preverjal pri izvajanju rednih pregledov.
12. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
6. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški projekta (brez DDV):
– za dokazovanje upravičenih stroškov projekta mora vlagatelj predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe oziroma ponudbe za celoten prijavljen projekt, v primeru sofinanciranja projektov izven pravil državnih pomoči (Sklop 2) pa lahko vlagatelj predloži tudi račune ali pogodbe.
1.1. Nakup nepremičnin:
– objekti s pridajajočimi zemljišči ter poslovni prostori,
– nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste.
1.2. Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov, kar vključuje:
– pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, rušitvena dela, gradbena dela, obrtniška dela, ipd.,
– stroške nadzora, ki so lahko do največ 1 % vrednosti upravičenih gradbenih del,
– stroške dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža pri posameznih gradbenih in obrtniških delih.
1.3. Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom):
– pri sofinanciranju projektov s posojili z elementi državnih pomoči (Sklop 1) so lahko pri velikih podjetjih izključno nova, pri MSP pa lahko tudi rabljena, vendar proizvedena po 31. 12. 2011. Pri sofinanciranju projektov s posojili brez elementov državnih pomoči (Sklop 2), so lahko stroji in oprema pri velikih podjetjih tudi rabljeni, vendar proizvedeni po 31. 12. 2011.
1.4. Nakup nematerialnih naložb:
– ki vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta.
1.5. Stroški svetovanj MSP-jem, ki so upravičeni le pri posojilih z elementi državnih pomoči (Sklop 1):
– upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev MSP-jem, kot so svetovanje, pomoč in usposabljanje za izmenjavo znanja in izkušenj ter izboljšanje sodelovanja MSP, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci. Zadevne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje. Upravičeni stroški iz tega sklopa lahko predstavljajo največ do 10 % upravičenih stroškov projekta.
2. Financirani projekti oziroma upravičeni stroški se morajo:
– vključiti v aktivo podjetja ter se obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od nepovezanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % in več kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25 %). Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami po Uredbi o skupinskih izjemah. Omejitve zaradi sorodstvenih povezav se upoštevajo tudi med prodajalcem in vlagateljem, katerih lastniki so v sorodstvenem razmerju in imajo več kot 25 % lastništvo v pravnih osebah,
– ohraniti v statistični regiji in v lasti vlagatelja vsaj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja,
– v primeru nematerialnih investicij, uporabljati izključno v poslovni enoti, ki je prejela regionalno državno pomoč oziroma posojilo Sklada, in ostati povezane s projektom, za katerega je dodeljena pomoč, vsaj 5 let v primeru velikega podjetja in 3 leta v primeru mikro, malega ali srednje velikega podjetja.
3. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka, pod pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen ter pod pogojem, da se ohrani gospodarska dejavnost na določenem območju za obdobje 5 let oziroma 3 leta, upoštevaje velikost podjetja. Vlagatelj mora o tem predhodno pridobiti soglasje sklada.
4. Neupravičeni stroški:
– nakup rabljenih osnovnih sredstev, če so ta že bila sofinancirana z javnimi sredstvi,
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež projekta),
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev,
– stroški aktivnosti, povezanih z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– samostojen nakup zemljišč ter stanovanjska gradnja,
– sofinanciranje sredstev za nadaljnjo prodajo,
– stroški nakupa osebnih vozil,
– stroški tekočega poslovanja,
– stroški dokumentacije,
– stroški pripravljalnih študij, usposabljanj (z izjemo stroškov svetovalnih storitev MSP-jem, kot so opredeljeni v okviru upravičenih stroškov po tem razpisu),
– vlaganja za zasebno rabo,
– sredstva namenjena za refinanciranje oziroma nadomeščanje starih posojil in zakupov.
7. Pravila državnih pomoči, pri posojilih z elementi državnih pomoči (Sklop 1)
1. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri projektu, do dovoljenih meja pomoči.
2. Državna pomoč za projekt se ne sme združevati z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis« glede na iste upravičene stroške, če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč v skladu z regionalnima shemama državnih pomoči, navedenima v točki 4. v 1. poglavju razpisa.
3. V primeru velikih investicijskih projektov, z upravičenimi stroški nad 50 mio EUR, pri stroških svetovanj za MSP in pri vlagateljih, ki so v treh letih pred objavo razpisa prejeli pomoč v obliki tveganega kapitala, je potrebno upoštevati še dodatna pravila s področja državnih pomoči.
4. Znesek državne pomoči pri posojilu ne predstavlja celotnega posojila, temveč je to sedanja vrednost razlike med skupnim zneskom obresti, ki bi jih vlagatelj plačal v obdobju odplačilne dobe, če bi za posojilo veljala veljavna referenčna obrestna mera, in skupnim zneskom obresti, ki jih bo v enakem obdobju plačal skladu.
5. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.
6. Kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. Kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti sklad.
8. Finančni pogoji
1. Projekt je lahko sofinanciran s strani sklada do največ 75 % upravičenih stroškov projekta (brez DDV) ter pri posojilih z elementi državnih pomoči (Sklop 1) do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči, ki znašajo kot sledi:
Podjetja
1. 7. 2014–31. 12. 2017
Vzhodna SLO (Pomurje, Podravje, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-notranjska)
Zahodna SLO (Osrednja Slovenija, Gorenjska, Goriška, Obalno-kraška).
velika
25 %
15 %
srednja
35 %
25 %
mala
45 %
35 %
2. Posojilo se dodeli v EUR.
3. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko investicijsko vrednostjo projekta ter prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev v upravičeni vrednosti projekta, v katera niso vključena javna sredstva.
4. Kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke) ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
5. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo o projektu.
6. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren le en projekt za največ 500.000,00 EUR posojila oziroma vlagatelju, ustanovljenem po 1. 1. 2013, en projekt za največ 150.000,00 EUR posojila, vlagatelju, ustanovljenem po 1. 7. 2014 pa en projekt za največ 75.000,00 EUR posojila.
7. Najnižja upravičena višina projekta (brez DDV) ne sme biti nižja od 20.000,00 EUR, najnižja višina zaprošenega posojila pa ne nižja od 15.000,00 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje projekt v višini predloženih upravičenih predračunov, ponudb, predpogodb (brez DDV).
8. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do sklada ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja sklada. Vrednost namenskega premoženja sklada na dan 31. 12. 2014 znaša 97.234.038,55 EUR.
9. Posojilni pogoji:
Višina
posojila
(v EUR)
Skupna doba 
vračanja
(moratorij+
odplačilna doba)
Moratorij
na odplačevanje glavnice
Vračanje posojila in obresti
Obrestna mera
Posojila z elementi državnih pomoči
Posojila brez elementov državnih pomoči
Koeficient razvitosti občine
Pribitek v % pri posojilih z elementi državnih pomoči
Pribitek v % pri 
posojilih brez elementov državnih pomoči
do vključno 30.000,00
6 let
1 leto
mesečno
do 0,80
0,80
0,10
nad 30.000,00
do vključno
100.000,00
8 let
2 leti
mesečno
od vključno 0,81 do vključno 0,99
0,90
Referenčna obrestna mera za izračun državnih pomoči + pribitek
0,20
nad 100.000,00
do vključno
200.000,00
9 let
2 leti
mesečno
od vključno 1,00 do vključno 1,17
3-mesečni Euribor + pribitek
1,00
0,30
nad 200.000,00
do vključno
300.000,00
10 let
2 leti
mesečno
od vključno 1,18 do vključno 1,26
1,10
0,40
nad 300.000,00
do vključno
400.000,00
12 let
2 leti
mesečno
enak ali višji 1,27
1,20
0,50
nad 400.000,00
do vključno
500.000,00
15 let
2 leti
mesečno
– % (odstotek) letnega pribitka je odvisen od koeficienta razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja, za leto 2015 glede na UMZDRO.
– V primeru, da je 3-mesečni Euribor negativen, se uporabi vrednost 0,00 %.
– Skupna doba vračanja posojila je do 15 let (z vključenim moratorijem).
– Skupna doba vračanja posojila ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi največ 24 mesecev moratorija.
– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja.
– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta odvisni od višine dodeljenega posojila in ekonomske dobe projekta.
9. Pogoji sklepanja posojilne pogodbe in urejanje zavarovanja
1. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi posojila, bo s skladom sklenil posojilno pogodbo.
2. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 75 dni od vročitve odločbe o dodelitvi posojila upravičencu. Ob utemeljenem razlogu lahko sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
3. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve posojila. Stroški sklepanja posojilne pogodbe, sklenitve dodatka k pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenca ter so opredeljeni v povabilu k oddaji vloge.
4. Kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo, plača stroške v skladu s cenikom, veljavnim v času predčasnega vračila.
5. Posojilo se obvezno zavaruje s 5 bianco podpisanimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic (razen v primeru fizičnih oseb), izvršnico ter z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu z 20. členom Splošnih pogojev sklada.
6. Vlagatelj mora že ob prijavi vloge predložiti verodostojna dokazila za predlagano zavarovanje posojila (dodatna pojasnila glede zavarovanja posojila so navedena v 17. točki 12. poglavja javnega razpisa).
7. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno sklad, in sicer pred izdajo odločbe o dodelitvi posojila. Sklad ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem. Posojilo sklada ne more biti zavarovano z jamstvom Republike Slovenije ali občine.
8. Če upravičenec, ki mu je bilo dodeljeno posojilo, ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je upravičenec enostransko odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve posojilne pogodbe.
10. Pogoji črpanja posojila
1. Črpanje posojila je dokumentarno. Upoštevajo se zneski brez DDV-ja, in sicer največ do 75 % posameznega dokumenta za črpanje, z možnostjo nakazila posojila izvajalcem oziroma dobaviteljem ob predložitvi dokazil o plačilu lastne udeležbe, v obliki refundacije upravičencu ob predložitvi potrdil o že opravljenih plačilih iz lastnih virov ali z nakazilom upravičencu, v primeru dokumenta v tuji valuti, upravičenec pa mora v roku 5 delovnih dni skladu predložiti bančno potrdilo o izvedbi plačila celotnih obveznosti.
2. Možno je tudi fazno črpanje.
3. Upravičenec dokumentacijo za črpanje posojila pred izvedbo črpanja posreduje skladu. Vsi predloženi dokumenti morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe.
4. Črpanje se izvede po podpisu pogodbe in ureditvi zavarovanja ter predložitvi;
– pisnega in elektronskega zahtevka oziroma naloga za nakazilo posojila skupaj z izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega razpisa. Vzorec zahtevka za nakazilo z izjavo se nahaja na spletni strani sklada (http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci).
– izvirnikov in kopij računov ter situacij z datumom opravljene storitve oziroma odpreme blaga po datumu vložitve vloge na javni razpis v primeru posojil z elementi državnih pomoči (Sklop 1) oziroma od vključno 1. 1. 2015 naprej za posojila brez elementov državnih pomoči (Sklop 2); izvirnikov in kopij pogodb ter predračunov (le v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih po datumu vložitve vloge na javni razpis za posojila z elementi državnih pomoči (Sklop 1) oziroma od vključno 1. 1. 2015 naprej za posojila brez elementov državnih pomoči (Sklop 2). Kolikor so dokazila v tujem jeziku, upravičenec priloži njihov prevod, ki ga potrdi s svojim podpisom. Dokumenti morajo biti podpisani s strani upravičenca. Sklad bo izvirnike vrnil upravičencu. Vsakemu dokumentu, ki se nanaša na pogodbena dela, je potrebno priložiti tudi kopijo pogodbe z izvajalcem. Dela pri projektu, kar vključuje tudi naročila ter plačila avansov, ne smejo biti pričeta pred datumom oddaje vloge na javni razpis v primeru posojil po pravilih državnih pomoči (Sklop 1) oziroma 1. 1. 2015 v primeru posojil izven pravil državnih pomoči (Sklop 2).
– potrdil o plačilu (npr: bančni izpiski, avansni računi, potrjene kompenzacije …), kot dokazila o zagotavljanju lastne udeležbe pri posameznem dokumentu za črpanje posojila oziroma kot dokazila o že opravljenih plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so podlaga za izvršitev refundacije.
Upravičenec lahko izjemoma uveljavlja razširitev upravičenih stroškov, ki jih ob prijavi še ni bilo mogoče predvideti in so neposredno povezani s prijavljenim projektom, in sicer največ do 5 % dodeljenega posojila, s predhodnim soglasjem sklada.
5. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
6. Kolikor upravičenec v določenem roku in na dogovorjen način ne bo dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje, se upošteva, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
11. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis, a ne kasneje kot 31. 12. 2017. Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi posojila in v posojilni pogodbi. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu oziroma vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces.
2. Upravičenec mora o poteku projekta skladu poročati najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku projekta, o učinkih pri projektu pa po zaključku projekta enkrat letno, do 30. 4. vsako leto, za ves čas spremljanja projekta (3 leta za mikro, mala in srednje velika podjetja oziroma 5 let za velika podjetja, po pogodbenem roku za zaključek projekta), za kar se zaveže tudi v posojilni pogodbi. V poročilih mora upravičenec poročati o projektu na način, da bodo opredeljeni doseženi cilji, zastavljeni pri projektu iz vsebinskega in finančnega vidika. Poročilo o zaključku projekta vključuje tudi izjavo upravičenca, da je projekt dejansko zaključil ter datum zaključka projekta. Sklad bo spremljal realizacijo ciljev s kazalniki učinkov dodeljenega posojila.
3. Upravičenec mora opravljati dejavnost, ki je predmet projekta, še vsaj naslednjih 5 let po končanem projektu za velika podjetja oziroma še naslednja 3 leta v primeru mikro, malih in srednje velikih podjetij. Neizpolnjevanje te zahteve je mogoče le v izjemnih primerih s soglasjem sklada.
4. Upravičenec mora z odobrenim projektom 2 leti po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na področju konkurenčnosti (npr. zaradi uvajanja novih tehnologij ali njenih posodobitev, uvajanja novih proizvodov oziroma proizvodnih izboljšav, proizvodnje izdelkov z visoko dodano vrednostjo, širjenja trga, učinkovitega trženja, rasti dodane vrednosti na zaposlenega, novih delovnih mest, okoljskega vpliva investicije) in izpolnjevati sledeča kvantitativna merila:
– za 5 % povečati število zaposlenih oziroma za najmanj 1 zaposlenega, kolikor 5 % predstavlja manj kot 1 zaposlenega, ali ohraniti število zaposlenih ob bistvenem povečanju konkurenčnosti in izboljšanju tehnološkega procesa,
– ter poskušati doseči 3 % povečanje kosmatega donosa od poslovanja in 3 % povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.
5. Povečanje števila zaposlenih se meri kot absolutna razlika med povprečnim številom zaposlenih v zadnjem obračunskem obdobju pred oddajo vloge (podatek AJPES oziroma iz potrjenega izkaza uspeha na dan 31. 12. 2014) in številom zaposlenih na dan 31. 12. najkasneje 2 leti po zaključku projekta na račun povečanja števila zaposlenih pri vlagatelju zaradi izvedbe projekta. Prezaposlitve delavcev med povezanimi podjetji ne štejejo kot novo ustvarjena delovna mesta.
6. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogočil nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Upravičenec mora hraniti dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila.
7. Upravičenec mora omogočiti skladu pregled projekta in ogled predmeta zavarovanja.
8. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca na njegove stroške ali na stroške sklada zahteva dodatno dokumentacijo (npr. dokumentacija za ugotovitev popolnosti vloge, izdelava strokovnega mnenja, preveritev zavarovanja …).
9. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok zapadlosti posojila odstopiti od posojilne pogodbe ter zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi zamudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), kolikor ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev sklada ali določil javnega razpisa.
10. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake sklada, pri čemer lahko upravičenec, po predhodnem soglasju sklada, na svoje stroške namesti oznako ali označevalno tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo sklad obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) podal informacijo o sodelovanju sklada pri projektu.
12. Vsebina vloge
Obvezna dokumentacija:
1. Priloga OBR: Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan prijavni obrazec BL. Prijavni obrazec mora biti skladen s predloženo investicijsko dokumentacijo o projektu.
2. Priloga POG: S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe.
3. Priloga INV: Investicijska dokumentacija, in sicer poslovni načrt oziroma v primeru projekta z upravičeno vrednostjo nad 500.000,00 EUR (brez DDV) investicijski program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10).
Investicijska dokumentacija mora biti skladna s prijavnim obrazcem in ne sme biti starejša od 1. 7. 2015, pri njeni pripravi je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za leto 2014 in splošne diskontne stopnje, ki je 7 %. Vsi finančni izračuni morajo biti izdelani najmanj za dobo vračila posojila.
Sklad vlagatelje opozarja, da mora poslovni načrt vsebovati osnovne podatke o vlagatelju, njegovi dejavnosti, finančni in predračunski konstrukciji projekta, opis ter lokacijo projekta, predstavitev poslovnega dela projekta (strategija trženja, analiza tveganj s SWOT analizo, ocena konkurence in trga, reference, analiza kadrov, terminski plan, vpliv projekta na okolje) ter oceno učinkov projekta z analizo njegove upravičenosti in izračuni v njegovi ekonomski dobi oziroma najmanj za obdobje vračila posojila (izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja vloženih sredstev, neto sedanja vrednost projekta, interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja, denarni tok projekta)).
Iz investicijske oziroma poslovne dokumentacije mora biti razvidno doseganje ciljev po javnem razpisu v skladu s točko 4. iz poglavja 11. javnega razpisa.
4. Priloga REG:
– Dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja
– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. Kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam, in sicer:
– izpisek iz sodnega/poslovnega registra za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike, ne starejši od 1. 9. 2015, z označbo registrirane glavne ali stranske dejavnosti, skladne z javnim razpisom ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija glavne dejavnosti vlagatelja za prijavljeni projekt.
– obrtniki priložijo obrtno dovoljenje.
5. Priloga OBV: Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačil, ki ga izda krajevno pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
6. Priloga ZKL: Zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od oddaje vloge na razpis. V primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta, pa še kopijo pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do dokončanja vračila posojila) in soglasje lastnika(ov) k predvidenemu projektu.
7. Priloga TNP: Kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da bo projekt na območju Triglavskega narodnega parka (9. člen Zakona o Triglavskem narodnem parku Uradni list RS, št. 52/10). V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj na ta račun ne dobi točk pri oceni projekta. Potrdilo vlagatelji pridobijo pri javnem zavodu Triglavski narodni park.
8. Priloga AVP: Velika podjetja morajo predložiti tudi analizo možnosti izvedbe projekta s prejetim posojilom Sklada in brez njega, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz 4. poglavja 5. točke tega razpisa. Vlagatelji v ta namen napravijo tudi dva modela izračuna, in sicer enega, ki upošteva pridobljeno posojilo po tem razpisu, in drugega, ki tega posojila ne vključuje.
9. Priloga NAK: Nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene ter neupravičene stroške pri projektu). V primeru sofinanciranja projektov izven pravil državnih pomoči (Sklop 2), pa lahko vlagatelji predložijo tudi račune ali pogodbe. Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in morajo biti izdana po 1. 1. 2015. V primeru nakupa rabljenih strojev ali opreme je potrebno opredeliti, ali gre za nakup rabljene ali nove opreme ter predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidna starost opreme, kolikor ta ni razvidna iz ponudb. Popisa stroškov iz projektne dokumentacije sklad ne bo upošteval kot ustrezno dokazilo o investicijskih stroških projekta.
10. Priloga RAB: V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebna tudi izjava prodajalca, da predmet nakupa v preteklosti ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev ali drugih javnih virov.
11. Priloga TEH: Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, prospekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o prikazu projekta.
12. Priloga GRA: V primeru graditve ali izvajanja del na objektih morajo biti gradbena dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja, za kar vlagatelj predloži pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. Kolikor dovoljenje ni potrebno, je potrebno priložiti izjavo, iz katere je to razvidno.
13. Priloga SKL: Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
14. Priloga LAST: Izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih sredstev pri projektu z navedbo vira za ta sredstva. V primeru zapiranja finančne konstrukcije z drugimi viri, je potrebno priložiti dokazila, iz katerih bo zagotovljeno zaprtje finančne konstrukcije projekta (npr. izjava banke za odobreno posojilo) – glej prilogo POS.
15. Priloga BIL: Sklad bo za vlagatelja iz baze AJPESa oziroma drugih ustreznih baz pridobil izkaze poslovanja za vlagatelja za leto 2014, in sicer Bilanco stanja na dan 31. 12. 2014, Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014 ter Bilančnega dobička oziroma bilančne izgube za leto 2014. Kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam.
16. Priloga POS: Kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge posojilne vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke), ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
17. Priloga ZAV: Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji sklada (bančna garancija, hipoteka, bančni depozit, itd.), kar vlagatelj opredeli tudi v obrazcu za prijavo.
Predlagano zavarovanje posojila mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po zapadlosti zadnjega obroka. Ob oddaji vloge mora vlagatelj predložiti verodostojna dokazila o zagotovitvi predlaganih instrumentov zavarovanja posojila, in sicer:
– V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti skladu izjavo s strani banke. Garancija mora vključevati znesek glavnice posojila, povečan za pripadajoče obresti in druge stroške po posojilni pogodbi.
– V primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici predloži pismo o nameri oziroma soglasje zavarovalnice k zavarovanju posojila in splošne pogoje zavarovanja. Zavarovanje mora biti praviloma brez odbitne franšize.
– V primeru hipoteke na nepremičnini je potrebno ob prijavi vloge predložiti zemljiško knjižne izpiske za predlagano nepremičnino in cenitev predmeta zavarovanja, ki ni starejša od pol leta od oddaje vloge na razpis. Cenitev s celovito tržno analizo nepremičnine mora izdelati sodno zapriseženi cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in sicer v skladu s trenutno veljavnimi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) in Slovenskimi poslovno finančnimi standardi (SPS2). V cenitvi morajo biti navedeni ID znaki ocenjenih nepremičnin. V primeru zavarovanja z nepremičnino, ki je predmet zastave in predmet nakupa, cenitev ni potrebna, praviloma se upošteva vrednost nepremičnine iz kupoprodajne pogodbe. Vlagatelj lahko predloži tudi obvestilo Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih nepremičnin, vendar je za sklad nezavezujoče. Razmerje med posojilom in vrednostjo nepremičnin mora biti praviloma najmanj 1: 2,5. Zavarovanje posojila na nepremičninah je možno z vpisom hipoteke na 1. hipotekarno mesto vpisa. Vlagateljem z boniteto 6 ali več po IBONU oziroma po metodologiji sklada je dovoljeno zavarovanje posojila tudi z vpisom hipoteke na 2. mesto, vendar mora biti v tem primeru zavarovalno razmerje med posojilom ter vrednostjo nepremičnine najmanj 1: 3,0. Zavarovanje posojila na nepremičninah pri podjetjih, ustanovljenih po 1. 1. 2013, je v primeru nepremičnin možno izključno z vpisom hipoteke na 1. hipotekarno mesto vpisa, z razmerjem med posojilom in vrednostjo nepremičnin najmanj 1: 2,5. Če vlagatelj ni lastnik nepremičnine, je potrebno še soglasje lastnika(ov) k predvidenemu zavarovanju. Kolikor so na nepremičnini hipoteke, mora vlagatelj predložiti tekoče stanje posojil za vpisane hipoteke.
– Zavarovanje s premičninami lahko predstavlja le dopolnilno zavarovanje vlagateljem z boniteto po IBONU oziroma po metodologiji sklada najmanj 6, ustanovljenim do vključno 1. 1. 2013, in hkrati ob izpolnjenem pogoju predhodno doseženega zavarovalnega razmerja z nepremičninami najmanj 1: 2,0. Premičnine lahko predstavljajo zavarovanje za največ 20 % vrednosti posojila. Vrednost zavarovanja s premičninami mora biti najmanj 1: 4,0. Premičnine morajo biti v celoti bremen proste. Vlagatelj mora predložiti dokazila o obstoju lastništva (potrebna je tudi izjava prodajalca, da je stroj kupcu prodal, dobavil in izročil v last) in o njihovi neobremenjenosti. Iz predloga zavarovanja mora biti razvidna tudi vrsta skupine premičnine in obvezni identifikatorji premičnine, na podlagi katerih bo mogoč vpis zastave v AJPES. Vlagatelj mora ob prijavi predložiti cenitev sodno zapriseženega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca Slovenskega inštituta za revizijo, ki mora biti izdelana v skladu s trenutno veljavnimi MSOV in SPS2 in ne sme biti starejša od pol leta od prijave vloge na razpis.
– V primeru bančne vloge je potrebno predložiti dokazilo o obstoju bančne vloge. Razmerje med posojilom in bančno vlogo mora biti najmanj 1: 1,2.
– V primeru vseh ostalih predlogov zavarovanja mora vlagatelj ob prijavi predložiti primerna dokazila o podanem predlogu zavarovanja.
18. Priloga DEL: Obrazložitev s tehničnim prikazom in izračunom deleža površine in prostornine lesa v končnem proizvodu prijavitelja.
19. Priloga POGl: pogodbe, predpogodbe ali pisma o nameri za dobavo lesa, ki bo uporabljen pri proizvodnji izdelkov iz projekta oziroma dokazila o zagotovitvi lesa iz lastnih virov.
20. Priloga OST: V primeru specifičnih projektov mora vlagatelj k vlogi predložiti tudi druga dovoljenja, ki mu omogočajo opravljanje dejavnosti (npr. koncesijska dovoljenja, soglasje TNP, najemna pogodba, ipd.). Sklad lahko v času do zaključka obravnave vloge od vlagatelja zahteva, da v zahtevanem roku poda dodatno dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedbah v vlogi z namenom preveritve resničnosti in verodostojnosti podatkov, navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji. Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dokazila in pojasnila o projektu (npr. pisma o nameri).
Neobvezna dokumentacija ( primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj s tega področja ne dobi točk pri oceni projekta):
21. Priloga CEK: Kopija mednarodne nagrade za inovacijo ali registracije patenta na področju lesne-predelave, pridobljene po 31. 12. 2011.
22. Priloga CEKf: Kopija veljavnega certifikata FSC ali PEFC.
23. Priloga BLZ: Dokazilo o obstoječi blagovni znamki, zaposlovanju oblikovalca za razvoj izdelkov ali pogodbenem sodelovanju z zunanjim izvajalcem za razvoj izdelkov.
24. Priloga POGc: Dokazilo o vključenosti v lesno – predelovalnem – razvojnem centru (kopija pogodbe, ipd.).
25. Priloga POGp: pogodbe, predpogodbe, pisma o nameri za prodajo končnih izdelkov, ki izhajajo iz poslovno-proizvodnega procesa vlagatelja, v povezavi s projektom.
26. Priloga POGs: pogodbe, predpogodbe ali sporazumi o poslovnem sodelovanju (npr. za skupno promocijo) za prijavljeni projekt znotraj lesno predelovalne industrije.
13. Merila za ocenjevanje
1. Projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po naslednjih kriterijih in podkriterijih;
1.1. Regionalni vidik lokacije investiranja – skupno največ 30 točk
– Stopnja razvitosti razvojne regije projekta – 8 točk.
– Koeficient razvitosti občine projekta za leto 2015 – 2 točki.
– Lokacija projekta na obmejnem problemskem območju – 10 točk.
– Lokacija projekta na problemskem območju z visoko brezposelnostjo – 10 točk.
1.2. Tržni in ekonomski elementi projekta – skupno največ 50 točk.
– Tržni elementi projekta – 25 točk.
– Tehnološko-ekonomski elementi projekta – 25 točk.
1.3. Ocena vlagatelja – skupno največ 20 točk.
– Bonitetna ocena vlagatelja glede na razvrstitev po iBONu oziroma metodologiji sklada – 11 točk.
– Velikost podjetja vlagatelja (glede na opredelitev po Prilogi I Uredbe o skupinskih izjemah) – 5 točk.
– Ocena finančne uspešnosti projekta – 4 točke.
Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije.
2. Da se projekt uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora doseči skupno najmanj 45 točk ter skupno po kriterijih tržni in ekonomski elementi projekta in ocena vlagatelja najmanj 35 točk, v primeru vlagateljev, ustanovljenih po 1. 1. 2013, pa mora projekt doseči skupno najmanj 30 točk ter skupno po kriterijih tržni in ekonomski elementi projekta in ocena vlagatelja najmanj 25 točk. Vlagatelj lahko pridobi dodatnih 10 točk v primeru, da se projekt nahaja na območju Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: TNP), kolikor sta predhodno izpolnjena kriterija za uvrstitev projekta v nadaljnjo obravnavo.
14. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktor sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in o izboru upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz vloge so poslovna tajnost. Komisija lahko s soglasjem direktorja sklada k svojemu delu povabi tudi zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnega področja razpisa.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku, se prenesejo v naslednje odpiranje, razen po zaprtju oziroma izteku razpisa. Odpiranje vlog je najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranji nista javni.
4. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati prijavni obrazec in investicijsko dokumentacijo (poslovni načrt oziroma investicijski program), sicer se zavržejo kot nepopolne.
5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od posameznega odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
6. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.
7. Prepozno prispele vloge se uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor tega ne bo več, se zavržejo.
8. Vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, se kot neutemeljene zavrnejo.
9. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila v prioritetno listo. Financirane bodo vloge z najvišjim številom točk do porabe razpisanih posojil.
10. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril v 13. poglavju. Prednost pri izboru za dodelitev posojil znotraj posameznega odpiranja bodo imeli projekti, ki bodo dobili višje število točk. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju znotraj posameznega roka odpiranja vlog dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali višje število točk po naslednjem vrstnem redu meril za izbor vlog, in sicer:
– tržni in ekonomski elementi projekta,
– regionalni vidik lokacije investiranja,
– ocena investitorja.
V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh merilih dosežejo enako število točk, bo imela prednost vloga, ki je bil oddana prva (upošteva se datum in ura oddaje vloge priporočeno na pošto ali datum in ura oddaje vloge osebno v tajništvu na sedežu sklada).
11. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za točkovanje ne dosežejo skupno najmanj 45 točk ter skupno najmanj 35 točk po kriterijih tržni in ekonomski elementi projekta in ocena vlagatelja oziroma v primeru vlagateljev, ustanovljenih po 1. 1. 2013, skupno najmanj 30 točk ter skupno najmanj 25 točk po kriterijih tržni in ekonomski elementi projekta in ocena vlagatelja, se kot neutemeljene zavrnejo.
12. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na razpolago sredstev, komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov oblikuje prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. Ko pa gre za t.i. ostanke sredstev, lahko komisija v primeru iz prejšnjega stavka predlaga odobritev sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska in v obsegu razpoložljivih sredstev (na primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini 25.000,00 EUR), če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo izvedel projekt v celoti, ter prilagodi finančno konstrukcijo projekta. Kolikor vlagatelj tega v postavljenem roku ne bo storil oziroma na to ne pristane, lahko sklad po enakem postopku ponudi posojilo vlagatelju, katerega vloga se je po oceni uvrstila kot naslednja, vendar v okviru časovnih možnosti razpisa. Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se kot neutemeljene zavrnejo.
15. Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog.
2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor sklada.
3. Sklad z odločbo o dodelitvi posojila izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
4. Zoper odločbo sklada je možna pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti