Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015

Kazalo

Št. 8019-53/2015-3 Ob-2942/15, Stran 1623
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, skrajšan naziv Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad), na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju ZSRR–2), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 96/14, v nadaljevanju: UMZDRO), Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju Splošni pogoji Sklada) Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada z dne 19. 3. 2015 in s spremembami in dopolnitvami z dne 2. 4. 2015 in 12. 8. 2015 ter Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2014 in 2015 s spremembami in dopolnitvami (postavke za leto 2015 – v nadaljevanju PFN), objavlja
drugi javni razpis
za dodeljevanje ugodnih posojil občinam
Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam (v nadaljevanju javni razpis) je dodeljevanje ugodnih posojil občinam (v nadaljevanju vlagateljica/upravičenka) za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.
2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 1.900.000,00 EUR.
Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa.
– Prijavni obrazec CS, ki je izdelan v elektronski obliki, je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in ga skupaj z zahtevanimi prilogami, posredovati na Sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje podrobnejša merila za ocenjevanje, navodila za ureditev dokumentacije, vzorce, in sicer:
– vzorec posojilne pogodbe, ki ga ja potrebno parafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju sredstev, je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci skupaj z navodili za črpanje posojil,
– vzorec poročila o projektu, ki je izdelan v elektronski obliki in bo po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in ga v roku 1 meseca po zaključku projekta posredovati na Sklad,
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/obcine, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.
Rok in način prijave
1. Rok za oddajo prijav je 12. 10. 2015.
2. Način prijave:
– Vlagateljica vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagateljica lahko odda vlogo od datuma objave do roka za oddajo prijav priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana do roka, do 14. ure.
– Vlagateljica mora posamezno vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga CS«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagateljice ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani pošte, kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, kolikor je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
Razpisni pogoji
4.1 Pogoji prijave
1. Vlagateljice in upravičenke do ugodnega posojila so vse občine v Republiki Sloveniji.
2. Vlagateljica mora projekt prijaviti na prijavnem obrazcu CS, skupaj z zahtevanimi prilogami. Prijavni obrazec skupaj z vsemi prilogami mora biti obvezno oddan v registratorju velikosti A4/80 (brez napisa na registratorju, praviloma rumene barve) in zložen po vrstnem redu, kot je navedeno v tretji alineji, 1. točke, 2. poglavja in v 5. poglavju javnega razpisa.
3. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa izražen v skupni evropski valuti (EUR).
4. Vsa dokazila se glasijo na vlagateljico in prijavljeni projekt. Izjema so projekti, pri katerih se bo večinski del lastništva po izvedbi projekta prenesel na občino.
5. Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona o javnih naročilih.
6. Vlagateljica mora imeti za projekt pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo le-tega, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja.
7. Kolikor je vlagateljica že prejemnica sredstev Sklada, mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Sklada.
8. Posojilo se za isti projekt odobri praviloma enkrat.
9. Vlagateljica lahko prijavi le en projekt.
10. Prijavljeni projekt se lahko nanašajo na področje:
– cestne infrastrukture,
– komunalne in okoljske infrastrukture,
– socialne infrastrukture in športno turistične infrastrukture,
– gospodarskega razvoja,
– informacijske komunikacijske tehnologije.
11. Projekt mora izpolnjevati pričakovane cilje, merljive s kazalniki učinkov, pri čemer mora zasledovati najmanj enega izmed naslednjih ciljev:
– izboljšanje cestne infrastrukture,
– izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
– izboljšanje socialne infrastrukture in športno turistične infrastrukture,
– izboljšanje gospodarskega razvoja in
– izboljšanje informacijske-komunikacijske tehnologije.
12. Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa zemljišč,
– gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor,
– nakup objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le-ta ne sme biti starejša od 5 let),
– stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta.
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2014.
13. Neupravičeni stroški so:
– stroški davka na dodano vrednost,
– nakup objektov ter opreme, ki so predmet finančnega zakupa in
– poplačilo že obstoječih posojil in zakupov.
14. Ekološko sporni projekti se v skladu z drugim odstavkom 4. člena Splošnih pogojev Sklada kot neutemeljeni zavrnejo.
4.2 Finančni pogoji
1. Upravičenka za projekt lahko s strani Sklada pridobi posojilo v skupni višini do 100 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV.
2. Posojilo se dodeli v skupni evropski valuti (EUR).
3. Vlagateljica mora za prijavo predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 10.000,00 EUR (brez DDV). Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 10.000,00 EUR oziroma največ 1.000.000,00 EUR.
4. Skupna višina zadolženosti vlagateljice do Sklada ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada na dan 31. 12. 2014 znaša 97.234.038,55 EUR.
5. Vlagateljica mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in zagotoviti razliko med dodeljenim posojilom in dejansko investicijsko vrednostjo projekta in za dodeljeno posojilo izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo o projektu. Kolikor ima vlagateljica v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. odločbo o dodelitvi drugih sredstev s strani pristojnega ministrstva) ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestila iz lastnih virov, kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
6. Posojilni pogoji:
Višina posojila (v EUR)
Skupna doba vračanja (moratorij + odplačilna doba)
Moratorij na odplačevanje glavnice
Vračanje posojila in obresti
Obrestna mera
Euribor
 % pribitka letno
Koeficient razvitosti občin za leto 2015 glede na UMZDRO
do vključno 50.000,00
6 let
do 1 leta
mesečno
0,80
do 0,75
nad 50.000,00
do vključno 100.000,00
8 let
do 1 leta
mesečno
1,20
od vključno 0,76 do vključno 0,99
nad 100.000,00
do vključno 200.000,00
11 let
do 1 leta
mesečno
3-mesečni
1,50
od vključno 1,00 do vključno 1,17
nad 200.000,00
do vključno 350.000,00
12 let
do 2 let
mesečno
2,00
od vključno 1,18 do vključno 1,26
nad 350.000,00 do vključno 500.000,00
15 let
do 3 let
mesečno
2,50
enak ali višji od 1,27
– Višina obrestne mere: 3-mesečni Euribor + % letnega pribitka, ki je odvisen od koeficienta razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja, za leto 2015 glede na UMZDRO.
– V primeru, da je 3-mesečni Euribor negativen, se uporabi vrednost 0,00 %.
– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta odvisna od višine dodeljenega posojila in ekonomske dobe projekta.
– Skupna doba vračila posojila je do 15 let (z vključenim moratorijem) in ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi največ 36 mesecev moratorija.
– Pred podpisom pogodbe se upravičenka moratoriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja.
4.3 Urejanja zavarovanja in pogoji sklepanja pogodbe
1. Upravičenka, ki bo prejela odločbo o dodelitvi posojila, bo s Skladom sklenila pogodbo.
2. Upravičenka posojilo zavaruje s 5 bianco podpisanimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic in overjeno izvršnico, hkrati pa s podpisom pogodbe izjavlja, da za poplačilo vseh obveznosti jamči s sredstvi občinskega proračuna.
3. Pred sklepanjem pogodbe mora upravičenka v skladu z navodili iz odločbe o dodelitvi posojila posredovati:
– pridobljeno soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju v letu črpanja,
– 5 bianko podpisanih menic, skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in
– overjeno izvršnico.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 18. 12. 2015. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenke rok tudi podaljša.
5. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve posojila. Stroški sklepanja pogodbe, zavarovanja posojila, vodenja posojila in sklenitve dodatka k pogodbi bremenijo upravičenko in so opredeljeni v Tarifnem pravilniku Sklada, izsek cenika je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/predpisi.
6. Kolikor upravičenka predčasno vrne posojilo, plača stroške v skladu s cenikom, veljavnim v času predčasnega vračila.
7. Upravičenka mora skleniti pogodbo v letu, za katerega je pridobila soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi občine.
8. Če upravičenka, ki so ji bila sredstva dodeljena, ne bo pristopila k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopila od dodelitve posojila in od sklenitve pogodbe.
4.4 Pogoji črpanja sredstev
1. Črpanje posojila:
– se izvede na Skladu zato mora upravičenka dokumentacijo za črpanje posojila pred izvedbo črpanja posredovati Skladu. Vsi predloženi dokumenti morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe in v skladu z določili javnega razpisa in navodili za črpanje posojil, ki so objavljena na povezavi http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– je dokumentarno z nakazilom sredstev na račun občine,
– je možno izvesti tudi po fazah,
– se opravi izključno za namen odobrenega projekta,
– se začne po ureditvi zavarovanja, podpisu pogodbe; ter predložitvi:
– pisnega in elektronskega zahtevka oziroma naloga za nakazilo posojila skupaj z izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega razpisa. Vzorec zahtevka za nakazilo z izjavo se nahaja na povezavi http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– izvirnikov in kopij računov in situacij z datumom opravljanja storitve oziroma odpreme blaga od 1. 1. 2014 dalje, izvirnikov in kopij pogodb in predračunov (le v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih od 1. 1. 2014. Sklad bo izvirnike vrnil upravičenki. Vsakemu dokumentu, ki se nanaša na pogodbena dela, je potrebno priložiti tudi kopijo pogodbe z izvajalcem,
– potrdila o plačilih (npr: bančni izpiski, avansni račun, potrjene kompenzacije …) kot dokazila o zagotavljanju lastne udeležbe pri posameznem dokumentu za črpanje posojila oziroma kot dokazilo o že opravljenih plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so podlaga za izvršitev refundacije.
– v primeru nakazila posojila na račun občine za še neplačane račune, situacije, pogodbe in predračune mora občina le-te plačati v roku 30 dni po črpanju posojila in Skladu v roku 10 dni po plačilu le-teh poslati potrdilo o plačilu, najmanj v višini črpanega posojila. Kolikor občina ne bo v roku predložila ustreznega dokazila o plačilu, se bo smatralo, da je posojilo porabljeno nenamensko in je to razlog za odpoved pogodbe ter vračilo posojila Skladu.
2. Upoštevajo se zneski brez DDV.
3. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 30. 12. 2015. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenke rok tudi podaljša.
4. Če upravičenka ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavila ustrezne dokumentacije za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopila od dodeljenega posojila.
5. Upravičenka mora črpati posojilo v letu, za katerega je pridobila soglasje k zadolžitvi občine in sklenila pogodbo.
4.5 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi posojila in posojilni pogodbi. Skrajni rok zaključka je 31. 12. 2017.
2. Upravičenka mora v roku 1 meseca po zaključku projekta Skladu poročati o projektu in v ta namen posredovati izpolnjen obrazec Poročilo o projektu.
3. Sklad bo spremljal porabo in realizacijo ciljev s kazalniki učinkov dodeljenega posojila.
4. Upravičenka se v pogodbi zaveže:
– da bo zagotovila primeren prostor za namestitev oznake Sklada, pri čemer lahko, po predhodnem soglasju Sklada, na svoje stroške, namesti oznako ali označevalno tablo drugačnih dimenzij,
– da bo hranila dokumentacijo v povezavi s projektom najmanj do dokončnega vračila posojila,
– da bo Sklad obvestila o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) podala informacijo o sodelovanju Sklada pri projektu,
– da bo omogočila nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt,
– da bo redno izpolnjevala vse obveznosti navedene v javnem razpisu in pripadajoči razpisni dokumentaciji.
5. Upravičenka bo omogočila Skladu pregled projekta.
6. Sklad lahko od vlagateljice oziroma upravičenke na njene stroške ali na stroške Sklada zahteva dodatno dokumentacijo (npr. dokumentacija za ugotovitev popolnosti vloge, izdelava strokovnega mnenja …).
7. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok zapadlosti posojila odstopiti od pogodbe ter zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi zamudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), kolikor ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev Sklada ali določil javnega razpisa.
Vsebina vloge prijavljenega projekta
Obvezna dokumentacija
1. Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan Prijavni obrazec CS.
2. S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe.
3. Sklep o potrditvi projekta s strani pristojnega organa.
4. Sklep ali odločba o prejemu sredstev iz drugih javnih virov za namen projekta. V primeru drugih virov pa mora predložiti sklep, odločbo, izjavo ali pismo o nameri.
5. Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. Kolikor ni potrebno nobeno dovoljenje, je potrebno priložiti izjavo, iz katere je to razvidno.
6. Lokacija projekta z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski objekt (lahko kopija mapnega načrta z označenim prikazom poteka oziroma lokacijo investicije).
7. Poročilo o izvršenih delih projekta, kolikor je projekt že začet.
8. Investicijski program oziroma drugo ustrezno investicijsko dokumentacijo, izdelano v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) oziroma področnimi metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
Kolikor podatki iz prijavnega obrazca niso usklajeni s priloženim investicijskim programom oziroma drugo ustrezno investicijsko dokumentacijo je potrebno predložiti pisno obrazložitev odstopanj (opisno in vrednostno upravičeni stroški, zaprta finančna konstrukcija, iz katere je razvidno tudi zaprošeno posojilo pri Skladu, cilji ipd.).
Merila za ocenjevanje
1. Posamezni projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po naslednjih kriterijih in podkriterijih:
– regionalna razvitost – do 25 točk:
– stopnja razvitosti razvojnih regij,
– koeficient razvitosti občine za leto 2015;
– kakovost prijavljenega projekta – do 50 točk:
– prioriteta izvedbe prijavljenega projekta,
– zasledovanje enega izmed ciljev (cestna, komunalna in okoljska infrastruktura, socialna infrastruktura in športno turistična infrastruktura, gospodarski razvoj, informacijska komunikacijska tehnologija),
– vpliv prijavljenega projekta na delovna mesta, na okolje, na obstoječe in/ali bodoče uporabnike in na celovito reševanje problematike območja;
– finančni in terminski vidik – do 25 točk:
– lastna sredstva vlagateljice pri projektu,
– finančna kondicija vlagateljice,
– preteklo sofinanciranje Sklada pri projektih vlagateljice,
– izvedba prijavljenega projekta.
2. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije.
Obravnava vlog
7.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju komisija), ki jo imenuje direktor. Komisija bo o odpiranju vlog in predlogu za izbor upravičenk vodila zapisnik. Podatki iz posamezne vloge so uradna tajnost. Komisija lahko s soglasjem direktorja Sklada k svojemu delu povabi tudi zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnega področja razpisa.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Odpiranje je najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno.
4. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami bodo zavržene in jih Sklad ne bo obravnaval ter jih bo vrnil vlagateljicam.
5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
6. Vloge, ki jih vlagateljice v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.
7. Prepozno prispele vloge se zavržejo in jih bo Sklad vrnil vlagateljicam.
8. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, se kot neutemeljene zavrnejo.
9. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila v prioritetno listo. Financirane bodo vloge z največjim številom točk do porabe razpisanih sredstev.
10. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril v 6. poglavju. Prednost pri izboru za dodelitev posojil bodo imeli projekti, ki bodo dobili višje število točk. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali višje število točk po naslednjem vrstnem redu meril za izbor vlog, in sicer:
1. regionalna razvitost,
2. kakovost prijavljenega projekta in
3. finančni in terminski vidik.
V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh merilih dosežejo enako število točk, bo prednost imela vloga, ki je bila oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada. Vloge občin, ki imajo koeficient razvitosti občin enak ali višji od 1,30, bodo razvrščene glede na število točk, vendar za projekti ostalih občin.
11. Komisija bo v primeru, kot je opisan v predhodni točki, predlagala dodelitev posojil vlagateljicam iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil zgolj še 25.000,00 EUR, zato je možna dodelitev v višini 25.000,00 EUR). Vloge vlagateljic, ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se kot neutemeljene zavrne.
7.2 Obvestilo o dodelitvi sredstev
1. Vlagateljice bodo o obravnavi vlog pisno obveščene z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog.
2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor Sklada. V primeru dodelitev sredstev nad 500.000,00 EUR pa je potrebno pridobiti še soglasje Nadzornega sveta Sklada.
3. Sklad z odločbo o dodelitvi posojil izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
4. Zoper odločbo Sklada je možna pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti