Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3232. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba, stran 8925.

  
Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 10. seji dne 22. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba
1. člen 
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 7/14), spremembe in dopolnitve 01 (Uradni list RS, št. 21/14) se v štiriinpetdeseti alineji 3. člena beseda »objekta« nadomesti z besedo »stavbe« in beseda »objektu« z besedo »stavbi«.
2. člen 
V drugem odstavku 45. člena se za piko doda besedilo: »Rekonstrukcija vseh legalno zgrajenih objektov je mogoča na vseh vrstah namenskih rab. Dovoljene so dozidave in nadzidave vseh legalno zgrajenih objektov, če njihova dejavnost ni izključujoča glede na namensko rabo prostora.«
3. člen 
V drugem odstavku 45. člena se za besedno zvezo »vzdrževalna dela« doda vejica in beseda »rekonstrukcija«.
4. člen 
Prva alineja prvega odstavka 49. člena se črta.
5. člen 
Drugi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Najbolj izpostavljen del novega objekta (nad in pod terenom) mora biti od meje sosednjih parcel oddaljen
– pri zahtevnih in manj zahtevnih objektih najmanj 4 m, če gre za stavbe in tiste gradbeno inženirske objekte, ki niso del omrežij gospodarske javne infrastrukture. Gradbeno inženirske objekte, ki so del omrežij gospodarske javne infrastrukture, se lahko gradi do parcelne meje,
– pri nezahtevnih in enostavnih objektih najmanj 1,5 m, če so objekti taki, da imajo enega ali več prostorov, v katerega človek lahko vstopi, pri ostalih nezahtevnih in enostavnih objektih pa 0,5 metra,
– za rekonstrukcijo legalno zgrajenega objekta, ki ohranja enake gabarite, ni potrebno pridobiti soglasja sosedov, čeprav je njegov odmik od parcelne meje manjši od 4 m.«
Peti odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če je nova stavba načrtovana južno, jugovzhodno ali jugozahodno od obstoječe stanovanjske stavbe, mora biti najmanjši razmik med robom kapi načrtovane stavbe in zunanjim zidom (fasado) obstoječe sosednje stanovanjske stavbe najmanj 2 višini kapi načrtovanega objekta. Kolikor so spodnje etaže obstoječe stanovanjske stavbe pretežno namenjene drugi dejavnosti, se razmiki med stavbama lahko zmanjšajo za skupno višino teh etaž. Če je nova stavba grajena v drugih smereh neba glede na obstoječo stavbo od zgoraj navedenih, mora biti razmik med robom kapi načrtovane stavbe in fasado stanovanjskih stavb najmanj enak višini kapi načrtovane stavbe.«
V šestem odstavku 50. člena se beseda »objekte« nadomesti z besedo »stavbe«.
Zadnji, deseti odstavek 50. člena, se črta.
6. člen 
V prvem odstavku 54. člena se za piko doda stavek »Pri gradnjah, ki ne povzročajo dodatnih potreb po parkirnih mestih, novih parkirnih mest ni potrebno zagotavljati.«.
7. člen 
V 55. členu se v prvem odstavku za besedo »objekta« doda besedilo »oziroma dejavnosti v objektu«.
Tabela se črta in nadomesti z novo tabelo. Besedilo se glasi:
»
Vrsta objekta
Število parkirnih mest (PM)
Stanovanja in bivanje
Eno in dvo stanovanjske stavbe
1 PM na 80 m2 uporabne stanovanjske
površine, vendar ne manj kot 3 PM 
Tri- in večstanovanjske stavbe (najmanjše skupno število parkirnih mest za celotni večstanovanjski objekt mora znašati 2 PM/ stanovanje. Za obiskovalce mora biti zagotovljeno najmanj 0.2 PM na stanovanje, vendar ne manj kot 2 PM za celotno stavbo)
za stanovanje do 35 m2 uporabne stanovanjske površine
1 PM
za stanovanje od 36 m2 do 60 m2 uporabne stanovanjske površine
1,5 PM
za stanovanje od 61 m2 do 100 m2 uporabne stanovanjske površine
2 PM
za stanovanje nad 100 m2 uporabne stanovanjske površine
3 PM 
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (oskrbovana stanovanja)
1 PM/stanovanje 
+ 20% za obiskovalce
Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (dijaški, mladinski domovi ipd.)
1 PM/10 ležišč
Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (domovi za ostarele, varna hiša)
1 PM/5 ležišč 
+ 50% za obiskovalce
Poslovno trgovske dejavnosti
Stavbe javne uprave
1 PM/30 m2 BTP
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic (pisarniški in upravni prostori ter druge storitve)
1 PM/30 m2 BTP
Druge poslovne stavbe (mešani poslovni programi)
1 PM/30 m2 BTP
Trgovske stavbe
trgovski lokal pod 100 m2
1 PM/30 m2 uporabne prodajne površine /
ne manj kot 2 PM
trgovina med 100 in 500 m2
1 PM/50 m2 uporabne prodajne površine /
ne manj kot 4 PM
trgovina z neprehrambenimi izdelki
1 PM/80 m2 uporabne prodajne površine /
ne manj kot 2 PM
nakupovalni center do 2500 m2
1 PM/35 m2 uporabne prodajne površine
nakupovalni center nad 2500 m2
1 PM/30 m2 uporabne prodajne površine
odprte in pokrite tržnice
1 PM/40 m2 uporabne prodajne površine
večnamenski trgovsko zabaviščni, poslovni centri
1 PM/25 m2 uporabne prodajne površine
Bencinski servisi
1 PM/30 m2 prodajnih površin / ne manj kot 3 PM
Stavbe za storitvene dejavnosti
obrtno servisne dejavnosti – frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, lekarne …
1 PM/30 m2 BTP / ne manj kot 2 PM
avtopralnice
3 PM/pralno mesto
Športne dejavnosti
Športna igrišča 
stadion
1 PM/200 m2 BTP
od tega 20% PM za avtobuse
igrišča za tenis
4 PM/igrišče
javna kopališča
1 PM/150 m2 površine javnega kopališča
Stavbe za šport 
športne dvorane s prostori za gledalce
1 PM/30 m2 BTP
od tega 20% PM za avtobuse
večnamenske dvorane, pretežno namenjene razvedrilu kot wellness, fizioterapija, fitnes in pd.
1 PM/15 m2 BTP
Posebne dejavnosti
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (hotel, prenočišča, penzioni) 
1 PM/1,5 sobo
Gostilne, restavracije in točilnice
1 PM/4 sedeže + 1 PM/tekoči meter 
točilnega pulta – ne manj kot 5 PM
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (mladinska prenočišča)
1 PM/10 ležišč
Družbene dejavnosti
Stavbe za kulturo in razvedrilo (gledališča, koncertne hiše, večnamenske dvorane, kino, galerija)
1 PM/5 sedežev
Muzeji in knjižnice
1 PM/80 m2 BTP
Stavbe za opravljanje verskih obredov
1 PM/10 sedežev
Stavbe za zdravstveno oskrbo (zdravstveni dom, ambulante, veterinarske ambulante)
1 PM/25 m2 BTP
ne manj kot 2 PM
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
osnovne šole
1 PM/učilnico 
+ 0,5 PM/učilnico za kratkotrajno parkiranje staršev
srednje šole
1,5 PM/učilnico
posebne šole za ovirane v razvoju
1,25 PM/učilnico 
+ 0,5 PM/učilnico za kratkotrajno parkiranje staršev
visoke šole
1 PM/25 m2 BTP
otroški vrtci
1,25 PM/oddelek + 
0,5 PM/učilnico za kratkotrajno parkiranje staršev
Proizvodne dejavnosti
Stavbe za rastlinsko pridelavo
1 PM/80 m2 BTP
Stavbe za rejo živali
1 PM/80 m2 BTP
Stavbe za spravilo pridelka
ne manj kot 1 PM
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
ne manj kot 1 PM
Industrijske stavbe 
do 200 m2
1 PM/30 m2 BTP / ne manj kot 2 PM
več kot 200 m2
1 PM/50 m2 BTP
delavnice za servis motornih vozil
6 PM/popravljalno mesto
Rezervoarji, silosi in skladišča
skladišča s strankami
1 PM/150 m2 BTP
skladišča brez strank
ne manj kot 3 PM
razstavni in prodajni prostori
1 PM/80 m2 BTP
Drugo
Pokopališča 
Pokopališke stavbe 
1 PM/300 m2
ne manj kot 10 PM
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (park)
1 PM/600 m2
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, gasilcev)
1 PM/100 m2
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe 
1 PM/50 m2*
*število PM upošteva tudi značaj objekta 
in dostop do javnega prometa
«. 
 
8. člen 
V 56. členu se doda nov, peti odstavek, ki se glasi: »Zaradi gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov se število parkirnih mest za osnovni objekt ne sme zmanjšati pod predpisan normativ, določen s tem dokumentom.«
9. člen 
V devetem odstavku 57. členu se beseda »gradbenega« črta in nadomesti z besedo »uporabnega«.
10. člen 
V 84. členu se v drugem odstavku tabela črta in nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Namenska raba / Stopnja varstva pred hrupom
III stopnja
IV stopnja
S – OBMOČJA STANOVANJ
SS 
SK 
C – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI
CU 
CDi 
CDz
CDo 
I – OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI
IP
IG
IK 
B – POSEBNA OBMOČJA
BT 
BC
BD
Z – OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN
ZS 
ZP 
ZD 
ZK
O – OBMOČJA OKOLJSKE 
INFRASTRUKTURE
E – OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
P – OBMOČJA PROMETNIH POVRŠIN
PC
PO
N – 
A – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE
K1 – NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
K2 – DRUGA KMETIJSKA 
ZEMLJIŠČA
G – GOZDNA ZEMLJIŠČA
VC – POVRŠINSKE CELINSKE VODE
VI – OBMOČJA VODNE 
INFRASTRUKTURE
OO – OSTALA OBMOČJA
«. 
11. člen 
V drugem odstavku 89. člena se tabela črta in nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
«. 
12. člen 
V drugem odstavku 90. člena se tabela črta in nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
13. člen 
V drugem odstavku 91. člena se tabela črta in nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
14. člen 
V drugem odstavku 92. člena se tabela črta in nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
15. člen 
V drugem odstavku 93. člena se tabela črta in nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
16. člen 
V drugem odstavku 94. člena se tabela črta in nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
17. člen 
V drugem odstavku 95. člena se tabela črta in nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
18. člen 
V drugem odstavku 96. člena se tabela črta in nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
19. člen 
V drugem odstavku 97. člena se tabela črta in nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
20. člen 
V četrtem odstavku 103. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Posamezna območja OPPN je dovoljeno načrtovati po posameznih delih, vendar je v tem primeru ob pripravi akta treba izdelati tudi zasnovo celotnega območja OPPN, predvsem z vidika urejanja prometne in druge gospodarske javne infrastrukture. Pri gradnji na območjih namenske rabe SSv naj se zasnova izdela tudi iz vidika urejanja družbenih dejavnosti.«
21. člen 
V tretji alineji prvega odstavka 104. člena se za zadnjo vejico doda besedilo »skladno s pogoji za gradnjo na določeni namenski rabi prostora,«.
22. člen 
V Prilogi 1 se v Tabeli 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne prostorske enote
– pri tabeli Šempeter:
– pod šifro območja ŠE-44 / ZS, v drugi stavek za besedilo »kolesarskimi potmi,« doda besedilo »gradnja objektov,«. Zadnji stavek prvega odstavka se črta.
– pod šifro območja ŠE-48 / CDo, v drugem odstavku v prvi alineji besedilo spremeni tako, da se glasi »odmik objektov od roba pločnika min 2 metra.«.
– pod šifro območja ŠE-50 / CDo, VC, prvi stavek tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Dovoljena tudi gradnja večstanovanjskih objektov, enostanovanjskih stavb (na jugu enote) ter stanovanjskih stavb za posebne družbene skupine.«.
– pod šifro ŠE-53 / IP, se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»FZP ni predpisan. Obstoječe drevorede je potrebno ohranjati in obnavljati. 
Kot funkcionalno parcelo objekta za potrebe izračuna faktorjev izrabe se vzame celo EUP. 
Dodatni osnovni dejavnosti sta poslovna in gostinska. 
Dodatno dovoljene stavbe za potrebe cone: 
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 
– gostilne, restavracije, točilnice, 
– stavbe za zdravstveno oskrbo, 
– gradnja lastnih energetskih in infrastrukturnih objektov.« 
– pod šifro ŠE-64 / ZS, VC, v prvem odstavku za besedilom »kolesarskimi potmi,« doda besedilo »gradnja objektov«. Zadnji stavek prvega odstavka se črta.
– pod šifro ŠE-82 / SSe, doda nov odstavek, ki se glasi: »Spremljajoče dejavnosti lahko presežejo 50 % BTP objektov.«
– pod šifro A 43, doda nov odstavek, ki se glasi »Spremljajoče dejavnosti lahko presežejo 50 % BTP objekta.«. 
– pri tabeli Vrtojba:
– pod šifro VR-04 / SSe se besedilo »Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Caufovo v Vrtojbi, (Uradni list RS, št. 54/09)« črta in nadomesti z besedilom »Odlok OPPN Caufovo v Vrtojbi, spremembe in dopolnitve 2015 (Uradni list RS, št. 71/15)«,
– pod šiframi VR-08 / E, VR-09 / SK, VR-12 / SK, VR-13 / SK, VR-46 / SSv, VR-50 / SK in VR-53 / SSe za zadnjim besedilom doda nov odstavek, ki se glasi: »Vse gradnje na prispevnih območjih, ki predstavljajo dodatne obremenitve iz vidika odvodnjavanja, se lahko gradijo šele po izvedbi protipoplavnih ukrepov. Podatki o prispevnih območjih so prikazani v Hidrološko hidravličnem elaboratu, št. 14-03/13-HH, Hidrolab d.o.o., 2013.«.
– pod šiframi VR-22 / CU, VR-23 / CU, VR-59 / ZS in VR-43 / IK v drugem odstavku črta zadnja alineja.
– pri tabeli krajinske enote:
– črta celotna tabela in nadomesti z novo tabelo, ki se glasi: 
»
IME NASELJA
KRAJINSKA ENOTA
NAČIN UREJANJA
POSEBNI PIP
VRTOJBA
VR-GRIČI
PIP
Na območjih registriranih arheoloških najdišč se upoštevajo določila tega odloka, ki se nanašajo na varstvo kulturne dediščine. 
Spremljajoči dejavnosti na območjih A sta tudi turistična in gostinska dejavnost, ki lahko presežeta 50 % BTP objekta. 
KD: EŠD 20116, Vrtojba – Arheološko najdišče Ronki. 
Na parceli št. 2176 in vzhodnem delu parcel št. 2173 in 2172, vse k.o. Vrtojba, je dovoljena postavitev rastlinjakov – prefabrikatov brez dimenzijskih omejitev. Kmetijska raba tal se mora ohraniti.
VRTOJBA
VR-POLJE 1
PIP
Na območjih registriranih arheoloških najdišč se upoštevajo določila tega odloka, ki se nanašajo na varstvo kulturne dediščine. 
V skladu s karto GJI ureditev samostojnih dvosmernih kolesarskih poti. Poti naj omogočajo uporabo tudi pešcem, kjer je mogoče, naj imajo pešci svoj pas. Poti naj bodo zasajene z drevoredom avtohtonega drevja. 
Na parceli 900/1 k.o. Vrtojba je dovoljena postavitev pomožnega kmetijskega objekta – lope spravilo kmetijskih strojev, velikosti do 150 m2 v 40 m pasu od roba stavbnih zemljišč.
Na parceli 905/1 k.o. Vrtojba je dovoljena postavitev pomožnega kmetijskega objekta – lope spravilo kmetijskih strojev, velikosti do 150 m2 v 30 m pasu od roba stavbnih zemljišč.
VRTOJBA
VR-POLJE 2
PIP
VRTOJBA
VR-POLJE 3
PIP
V skladu s karto GJI ureditev javnih prometnih povezav.
VRTOJBA
VR-POLE 4
PIP
VRTOJBA
VR-BUKOVNIK
PIP
VRTOJBA
VR-NASELJE
PIP
Na območjih registriranih arheoloških najdišč se upoštevajo določila tega odloka, ki se nanašajo na varstvo kulturne dediščine.
ŠEMPETER
ŠE-MARK
PIP
Na območjih registriranih arheoloških najdišč se upoštevajo določila tega odloka, ki se nanašajo na varstvo kulturne dediščine. 
KD: EŠD 27973 Šempeter pri Gorici – Arheološko najdišče Ronk.
ŠEMPETER
ŠE-NASELJE
PIP
V skladu s karto GJI ureditev samostojnih dvosmernih kolesarskih poti. Poti naj omogočajo uporabo tudi pešcem, kjer je mogoče, naj imajo pešci svoj pas. Poti naj bodo zasajene z drevoredom avtohtonega drevja.
ŠEMPETER
ŠE – LOMOVŠČEK 1
PIP
ŠEMPETER
ŠE – LOMOVŠČEK 2
PIP
«. 
23. člen 
V Prilogi 2 – Dopustni nezahtevni in enostavni objekti
– se v tabeli 1. MAJHNA STAVBA črta pogoj »25« v stolpcu ZS in nadomesti z znakom »+«,
– se v tabeli 2. MAJHNA STAVBA KOT DOPOLNITEV OBSTOJEČE POZIDAVE črta pogoj »25« v stolpcu ZS in nadomesti z znakom »+«,
– se v tabeli 4. OGRAJA črta pogoj »4« v stolpcu ZS in nadomesti z znakom »+«,
– se v tabeli 14. ŠPORTNO IGRIŠČE NA PROSTEM črta pogoj »25« v stolpcih ZS, ZP in ZD in nadomesti z znakom »+«,
– se v tabelo 23. PROIZVOD – PREFABRIKAT doda pogoj »51« v stolpcih K1 in K2,
– se na koncu priloge v določilih o pogojih za gradnjo:
– črta četrta alineja – pogoj 4, 
– v enajsti alineji se za besedo »agrooperacij« doda vejico in besedilo »razen na robovih EUP VR16, VR19, VR25, VR26 in VR56.«. V zadnjem stavku odstavka se črta beseda »objekt«, 
– v dvanajsti alineji besedilo črta in nadomesti z besedilom: »rastlinjaki, površine do vključno 150 m2 in višina do vključno 6 m. Kmetijska raba tal se mora ohraniti. Gradnje niso dovoljene v urejevalni enoti VR – griči.«,
– črta petindvajseta alineja, 
– v enaintrideseti alineji besedilo »40 m2« nadomesti z besedilom »150 m2«,
– v devetintrideseti alineji besedilo spremeni tako, da se glasi »vrtina ali vodnjak za oskrbo z vodo, globine do 30 m ali za raziskave«, 
– črta petinštirideseta alineja, 
– za določilom 50 doda določilo 51, ki se glasi »51 – dovoljena postavitev rastlinjakov – prefabrikatov brez dimenzijskih omejitev. Kmetijska raba tal se mora ohraniti.«. 
24. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-18/2015-3
Šempeter pri Gorici, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti