Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015

Kazalo

2702. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Poljana (Š6 S1/2, Š5 S1, Š6 Z3), stran 7618.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10, 59/15) župan Občine Šmarje pri Jelšah sprejme
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Poljana (Š6 S1/2, Š5 S1, Š6 Z3)
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Poljana (Š6 S1/2, Š5 S1, Š6 Z3) (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Območje stanovanjske soseske Poljana v Šmarju pri Jelšah se ureja z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Poljana (Š6 S1/2, Š5 S1, Š6 Z3) (Uradni list RS, št. 63/11, 59/14). OPPN je stopil v veljavo že v letu 2011, do realizacije pa je prišlo le na območju funkcionalne celote FC S4, ki je skoraj v celoti pozidana. Zanimanja za gradnjo je sicer veliko tudi na območju drugih funkcionalnih celot, vendar investitorji sami niso bili pripravljeni financirati gradnje potrebne gospodarske javne infrastrukture (funkcionalna celota FC S4, ki je pretežno realizirana, se napaja z obstoječih objektov na vzhodnem robu območja). V letošnjem letu je Občina Šmarje pri Jelšah uspela zagotoviti ustrezna proračunska sredstva za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture, posledično pa je zanimanje med investitorji močno naraslo.
Pri tem se je izkazalo, da zaradi spremenjenih družbenih razmer, trenutne strukture investitorjev ter čedalje večjega zanimanja za energetsko varčno gradnjo, nekatere rešitve v OPPN ne ustrezajo trenutnim potrebam. V letu 2014 so bile sicer izvedene spremembe in dopolnitve OPPN, ki pa so se nanašale skoraj izključno na ureditev prometne infrastrukture. Ključne razlike med rešitvami veljavnega OPPN in potrebami investitorjev se kažejo pri tipologiji gradnje, zlasti pri intenziteti gradnje (OPPN med drugim opredeljuje površine za večstanovanjsko gradnjo, po kateri pa povpraševanja ni oziroma potrebe ustrezno pokrivajo druga območja v naselju) ter oblikovnih parametrih (predvsem z vidika zagotavljanja ustreznih pogojev za energetsko varčnost stavb).
3. člen
(območje urejanja in predmet OPPN)
Predmet sprememb in dopolnitev OPPN je prilagoditev prostorskih izvedbenih pogojev glede tipologije gradnje in oblikovnih parametrov za stanovanjske stavbe. Po potrebi bodo dopolnjena tudi druga določila OPPN, ki so povezana s tipološkimi značilnostmi stavb (npr. določila glede parcelacije, zagotavljanja parkirnih mest, priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo ipd.).
Območje urejanja predstavlja celotno območje OPPN, pri čemer bodo obravnavane zgolj tiste funkcionalne celote, kjer se bo po podrobni preveritvi pobud investitorjev izkazalo, da so smiselne spremembe določil OPPN glede tipologije gradnje in oblikovnih parametrov.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN so prikaz stanja prostora, strateški prostorski razvojni akti občine, veljavni OPPN ter investicijske namere investitorjev v območju urejanja.
5. člen
(vrsta postopka ter roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Ker se spremembe in dopolnitve OPPN nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se izvede skrajšani postopek v skladu z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO).
Spremembe in dopolnitve OPPN se izdela po naslednjem okvirnem terminskem planu:
– sklep o začetku priprave
– izdelava osnutka OPPN (20 dni)
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (15 dni)
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN in priprava gradiva za javno razgrnitev (20 dni)
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN (15 dni)
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN (10 dni)
– izdelava predloga OPPN (10 dni)
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (15 dni)
– priprava usklajenega predloga OPPN (20 dni)
– priprava končnega dokumenta (10 dni).
V primeru, da bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo le-ta potekala sočasno z izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN, zgoraj navedeni roki izdelave pa se bodo ustrezno prilagodili.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz svoje pristojnosti:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje reke Save, Oddelek območja Savinje, Mariborska c. 88, Celje
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
3. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje
4. Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Področje lokalnega cestnega omrežja
5. OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, Področje oskrbe z vodo
6. OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, Področje odvajanja odpadnih voda
7. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
8. Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja CE – NM, Lava 1, 3000 Celje.
Drugi udeleženci v postopku priprave:
9. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(obveznost v zvezi s financiranjem OPPN)
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN in vseh potrebnih strokovnih podlag financira Občina Šmarje pri Jelšah.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema ter se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2015
Šmarje pri Jelšah, dne 27. avgusta 2015
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav Šket l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti