Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015

Kazalo

2698. Sklep o začetku priprave 1. spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, stran 7616.

  
Na podlagi 57. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popravek, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 35/13 – sklep US in 76/14 – odločba US) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12) je župan Občine Oplotnica dne 26. 8. 2015 sprejel
S K L E P
o začetku priprave 1. spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica
1. člen
(splošno)
S tem sklepom določa župan Občine Oplotnica začetek in način priprave 1. Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica št. 1 (v nadaljevanju: SP OPN), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/15 dne 17. 4. 2015.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo SP OPN)
Ocena stanja:
Območje obdelave se nahaja v jugozahodnem delu naselja Oplotnica, v delu Malahorskega Polja in je v popolni ravnini.
Na območju OPL2 je zgrajena obratovalnica s CNC stroji za obdelavo materialov, ki je v hitrem vzponu in rasti.
Razlogi za izdelavo SP OPN:
Obstoječa obratovalnica nujno potrebuje nove in večje proizvodne površine in s tem vzporedno večje zunanje funkcionalne površine na parc. št. 3321/1 in 3322/1, obe k.o. 763 Oplotnica.
S prenosom dela stavbnega zemljišča parc. št. 874/1, k.o. Oplotnica in spremembo namenske rabe dela K1 parc. št. 3321/1, k.o. Oplotnica v stavbno zemljišče, bi se omogočila širitev dejavnosti.
Pravna podlaga za pripravo SP OPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
3. člen
(območje, vsebina in oblika SP OPN)
Območje izdelave SP OPN zajema parceli 3321/1 in 3322/1, obe k.o. 763 Oplotnica v celoti v območju K1 v EUP OPL2 in del parcele št. 874/1, k.o. 763 Oplotnica v območju EUP MAL1, iz katere bi prenesli stavbno zemljišče na K1.
4. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj so:
– RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – naravovarstvo oziroma ZRSVN OE Maribor
– ELEKTRO Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
– TELEKOM Slovenije d.d., Titova 38, 2000 Maribor
– KOMUNALA d.o.o., Slovenska Bistrica
– Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, Oplotnica.
Kolikor se naknadno v postopku priprave SP OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice, pogoje in mnenja še drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Istočasno je Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, Ljubljana potrebno pozvati, da se opredeli glede potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov posega na okolje.
5. člen
(postopek in roki za pripravo sprememb in dopolnitev SP OPN)
Za pripravo SP OPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
Aktivnost
Rok oziroma trajanje aktivnosti
Sklep o začetku priprave SP OPN
avgust 2015
Objava sklepa v uradnem glasilu
september 2015
Izdelava osnutka SP OPN
7 dni po objavi sklepa
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka SP OPN
7dni pred začetkom javne razgrnitve
Pridobivanje smernic
Min. 30 dni
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SP OPN
30 dni
Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav
Takoj po zaključeni javni razgrnitvi
Priprava usklajenega predloga in sprejem predloga SP OPN na občinskem svetu
Do 3 dni po sprejemu stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave
Objava SP OPN v Uradnem glasilu
Po sprejemu SP OPN na občinskem svetu
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SP OPN)
Izdelavo SP OPN financira pobudnik.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi prostorskih aktov Občine Oplotnica se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Oplotnica: http://www.oplotnica.si/ in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 351-47/2015-6
Oplotnica, dne 26. avgusta 2015
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti