Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015

Kazalo

2697. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev UN za območje K-9 Šole, stran 7615.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je župan Občine Kamnik dne 2. 9. 2015 sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev UN za območje K-9 Šole
1. člen
(Uvodne določbe)
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole (Uradni list SRS, št. 21/89, Uradni list RS, št. 27/10, 31/12) (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve UN).
2. člen
(Predmet in okvirno ureditveno območje)
Pobudnik sprememb in dopolnitev UN K-9 Šole je lastnik in upravljalec večinskega dela objekta A v sklopu območja UN K-9 Šole Občina Kamnik.
Objekt A bo še naprej namenjen izvajanju različnih družbenih dejavnosti, ki se bodo medsebojno dopolnjevale, deloma pa tudi nadgrajevale in spreminjale. Zaradi omenjenega bo potrebno temu ustrezno prilagoditi tudi velikost ter namembnost objekta. Ker veljavni prostorski akt glede izvedbe prilagoditev ni dovolj fleksibilen, pobudnik s sklepom pričenja postopek sprememb in dopolnitev UN.
3. člen
(Območje sprememb in dopolnitev UN)
Območje sprememb in dopolnitev UN se nanaša na parcele številka: 175/22, 175/23, 176/13, 176/14, 298/1, 304/9, 311/13, 311/17, 311/19, 311/23, 311/24, 311/25, 311/27, 311/28, 311/20, 311/33, 311/34, 311/35, 311/36, 311/37, 311/38, 311/39, 311/40, 1443/1, 1502/8 in 1502/18, vse v k.o. Kamnik. Navedena so zemljišča po katastrskem stanju, veljavnem na dan priprave tega sklepa, ki ni povsem identično zemljiško katastrskemu stanju veljavnega UN. Približna velikost območja znaša 8500 m2.
Ureditveno območje se tekom priprave izvedbenega akta lahko spremeni – poveča ali pomanjša, če se izkaže potreba.
4. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji dokumenti in strokovne podlage:
– usmeritve iz veljavnega prostorskega akta
– dopolnjen oziroma spremenjen tekstualni del Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole v delu, na katerega se sprememba nanaša.
Kolikor se bo v postopku priprave sprememb in dopolnitev UN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo le te pripravile naknadno. Izdelovalec bo izdelal ali koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. člen
(Roki za pripravo)
Izdelava sprememb in dopolnitev UN se pripravlja skladno z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju, in sicer po skrajšanem postopku ter ob upoštevanju rokov, predpisanih z Zakonom o prostorskem načrtovanju, pri čemer je predvideni rok za pridobitev smernic, trajanje javne razgrnitve in rok za pridobitev mnenj 15 dni.
V primeru, če bo potrebna izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje, se upoštevajo roki, določeni z Zakonom o varstvu okolja.
6. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi UN)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev UN, so:
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000, Ljubljana,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj,
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami,
Oddelek območja srednje Save, Vojkova cesta 1b, 1000, Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva 11, 1240 Kamnik,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– PUBLICUS, d.o.o. Ljubljana, Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana,
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Oddelek za urejanje prostora,
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti,
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev UN izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebne, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO) potrebna, pripravljavec zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila.
7. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev UN)
Izdelavo vseh morebitnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), bo financiral pobudnik sam.
8. člen
(Koordinacija z nosilci urejanja prostora)
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj ter odločbe glede izdelave CPVO, prevzame načrtovalec. Občina Kamnik sodeluje pri koordinaciji.
9. člen
(Začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si.
Št. 3505-4/2015-5/1
Kamnik, dne 2. septembra 2015
Župan
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti