Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015

Kazalo

2696. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA28 – širitev Trnave (Rožič), stran 7614.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 20. 8. 2015 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA28 – širitev Trnave (Rožič)
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja PA28 – širitev Trnave (Rožič).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12; v nadaljevanju ZPNačrt) in Odlok o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15) ter podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na osnovi Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15) je območje, ki je predmet prostorskega reda Občine Braslovče predvideno za urejanje s občinskim podrobnim prostorskim načrtom PA 28 – širitev Trnave – 2. faza.
(2) Občina Braslovče je v začetku leta 2008 sprejela Strategijo prostorskega razvoja občine in Prostorski red Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15). V teh aktih je na novo določila območja širitve naselij, znotraj katerih so na novo določena stavbna zemljišča. Vendar pa je pred kakršnimikoli posegi v prostor potrebno izdelati še občinske podrobne prostorske načrte. Eno od teh območij se nahaja južno od naselja Trnava, kjer je predvidena izgradnja manjše stanovanjske soseske.
Investitor Matjaž Rožič, Trnava 26a, 3303 Gomilsko, je dal pobudo za izdelavo OPPN za parcele št. 2/1, 2/2, 3/5, 3/7, k.o. Trnava.
Zaradi naštetega je Občina Braslovče v skladu z ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) pričela s postopkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta, in sicer za zgoraj navedeno zemljišče.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za gradnjo:
– enostanovanjske hiše na zemljišču parc. št. 2/1, k.o. Trnava v velikosti 897m²
– enostanovanjske hiše na zemljišču parc. št. 2/2, k.o. Trnava v velikosti 898m²
– enostanovanjske hiše na zemljišču parc. št. 3/5, k.o. Trnava v velikosti 730m²
– enostanovanjske hiše na zemljišču parc. št. 3/7, k.o. Trnava v velikosti 732m².
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del
(3) OPPN se izdela v analogni obliki in digitalni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
(1) V postopku priprave OPPN mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile rešitve:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okolje varstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve (povezave ceste na občinsko cesto) vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic, ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;
– pridobitev geološkega mnenja za celotno območje obdelave.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se pridobijo v postopku priprave OPPN.
(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZureP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga izbere investitor – naročnik.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati smernice, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Mariborska 88, 3000 Celje
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana.
(2) Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
(3) Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
(4) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.
(5) Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte iz področne zakonodaje.
(6) Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
6. člen
(postopek in roki izdelave prostorskega akta)
Aktivnosti
Predviden čas izvedbe
(1) Objava Sklepa o začetku priprave OPPN v Uradnem listu RS
Julij–avgust 2015
(2) Izdelava osnutka OPPN
30 dni
(3) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora
30 dni
(4) Izdelava vseh strokovnih podlag skladno z zahtevami v pridobljenih smernicah ter izdelava dopolnjenega osnutka OPPN s smernicami nosilcev urejanja prostora in izdelava gradiva za javno razgrnitev
30 dni
(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
7 dni
(6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu občine Braslovče in traja 30 dni od objave na spletnih straneh občine in krajevno običajen način.
Fizične in pravne osebe ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje predloge in pripombe v času trajanja javne razgrnitve
30 dni
(7) Proučitev stališč do pripomb in zavzetje stališč do njih ter dopolnitev OPPN s stališči iz javne razgrnitve 
30 dni
(8) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog OPPN
30 dni
(9) Priprava usklajenega OPPN
15 dni
(10) Sprejem OPPN na občinskem svetu
45 dni
(11) Izdelava končnega dokumenta v 5. Izvodih
15 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od točke 4. dalje ustrezno spremenijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Št. 35050-7/2015-1
Braslovče, dne 20. avgusta 2015
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti