Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015

Kazalo

2687. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, stran 7598.

  
Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa smer izobrazbe, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih z zakonom določenih pogojev imeti učitelji in drugi strokovni delavci v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje s Sklep o posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 15/14).
2. člen
(opredelitev pojmov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– univerzitetni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom (Uradni list RS, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E) pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom druge stopnje,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14; v nadaljnjem besedilu: ZViS).
3. člen
(izobrazba)
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06), pri posameznih strokovnih delavcih pa tudi študijski program izpopolnjevanja v skladu s 33.a členom ZViS.
4. člen
(posebnosti študijskih programov)
Če v tem pravilniku ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
II. UČITELJI
5. člen
(učitelj za področje razvijanja samostojnosti)
Učitelj za področje razvijanja samostojnosti je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologija (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer specialna in rehabilitacijska pedagogika za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali
– magistrski študijski program druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer posebne razvojne in učne težave).
6. člen
(učitelj za področje splošne poučenosti)
Učitelj za področje splošne poučenosti je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologija (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer specialna in rehabilitacijska pedagogika za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali
– magistrski študijski program druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer posebne razvojne in učne težave).
7. člen
(učitelj za področje gibanja in športne vzgoje)
(1) Učitelj za področje gibanja in športne vzgoje je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologija (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer specialna in rehabilitacijska pedagogika za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali
– magistrski študijski program druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer posebne razvojne in učne težave).
(2) Učitelj za področje gibanja in športne vzgoje je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program športne vzgoje ali
– magistrski študijski program druge stopnje športna vzgoja.
8. člen
(učitelj za področje glasbene vzgoje)
(1) Učitelj za področje glasbene vzgoje je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologija (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer specialna in rehabilitacijska pedagogika za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali
– magistrski študijski program druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer posebne razvojne in učne težave).
(2) Učitelj za področje glasbene vzgoje je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena pedagogika.
9. člen
(učitelj za področje likovne vzgoje)
(1) Učitelj za področje likovne vzgoje je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologija (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer specialna in rehabilitacijska pedagogika za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali
– magistrski študijski program druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer posebne razvojne in učne težave).
(2) Učitelj za področje likovne umetnosti je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program likovne pedagogike, kiparstva ali slikarstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer likovna pedagogika), likovna pedagogika ali slikarstvo.
10. člen
(učitelj za področje delovne vzgoje)
(1) Učitelj za področje delovne vzgoje je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologija (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer specialna in rehabilitacijska pedagogika za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali
– magistrski študijski program druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer posebne razvojne in učne težave).
(2) Učitelj za področje delovne vzgoje je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program tehnika, proizvodno-tehnična vzgoja ali gospodinjstvo ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – tehnika ali gospodinjstvo), izobraževalna tehnika ali strojništvo (smer inženirska pedagogika).
11. člen
(učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja)
Učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja v posebnem programu vzgoje in izobraževanja ali
– izpolnjuje pogoje za svetovalnega delavca v posebnem programu vzgoje in izobraževanja.
12. člen
(učitelj jutranjega in popoldanskega varstva)
Učitelj jutranjega in popoldanskega varstva je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja v posebnem programu vzgoje in izobraževanja ali
– izpolnjuje pogoje za svetovalnega delavca v posebnem programu vzgoje in izobraževanja.
III. OSTALI STROKOVNI DELAVCI
13. člen
(svetovalni delavec)
Svetovalni delavec je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija, pedagogika, socialno delo z družino, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje, inkluzivna pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju.
14. člen
(knjižničar)
(1) Knjižničar je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program bibliotekarstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje šolsko knjižničarstvo ali bibliotekarstvo.
(2) Knjižničar je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v skladu s tem pravilnikom in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka študijskega programa za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva ni potrebno opravljati tistemu, ki je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim programom knjižničarstva.
15. člen
(organizator šolske prehrane)
Organizator šolske prehrane je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program gospodinjstva ali živilske tehnologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – gospodinjstvo).
16. člen
(računalnikar – organizator informacijske dejavnosti)
(1) Računalnikar – organizator informacijske dejavnosti je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, matematike (smer – računalništvo z matematiko ali uporabna matematika), računalništva z matematiko, računalništva, organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer – poslovno informacijska) ali sociologije (smer – družboslovna informatika) ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – računalništvo), izobraževalno računalništvo, računalništvo in informacijske tehnologije, računalništvo in informatika, poslovna informatika, management informatike in elektronskega poslovanja, organizacija in management informacijskih sistemov, informatika v sodobni družbi ali družboslovna informatika.
(2) Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v posebnem programu vzgoje in izobraževanja in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike.
IV. POSEBNI DOLOČBI
17. člen
(specialnopedagoška oziroma pedagoško-andragoška izobrazba)
(1) Učitelj mora imeti ustrezna specialnopedagoška znanja, predpisana z zakonom, in sicer v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.
(2) Svetovalni delavec in knjižničar morata imeti ustrezna pedagoško-andragoška ali specialnopedagoška znanja, predpisana z zakonom, in sicer v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.
(3) Ne glede na določbe prejšnjih dveh odstavkov ima ustrezno specialnopedagoško izobrazbo, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer specialna in rehabilitacijska pedagogika za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali
– magistrski študijski program druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer posebne razvojne in učne težave), inkluzivna pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju.
18. člen
(magisterij znanosti in doktorat znanosti)
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja, svetovalnega delavca, knjižničarja, organizatorja šolske prehrane in računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti ustrezna tudi izobrazba pridobljena po študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri v skladu s 15. členom ZViS-E ali po študijskem programu tretje stopnje ustrezne smeri v skladu s 33. členom ZviS.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(učitelji in drugi strokovni delavci)
(1) Učitelj, ki je izpolnjeval pogoje za opravljanje vzgojno- izobraževalnega dela učitelja v programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in drugimi dodatnimi motnjami za področja, ki jih ureja ta pravilnik, v skladu s 146. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), lahko opravlja vzgojno-izobraževalno delo učitelja v tudi v posebnem programu vzgoje in izobraževanja.
(2) Svetovalni delavec oziroma knjižničar, ki je izpolnjeval pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela svetovalnega delavca oziroma knjižničarja v vzgoji in izobraževanju po 148. členu ZOFVI ali 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 36/08), je lahko svetovalni delavec oziroma knjižničar tudi v posebnem programu vzgoje in izobraževanja.
20. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-17/2015
Ljubljana, dne 18. avgusta 2015
EVA 2015-3330-0011
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica
za izobraževanje,
znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti