Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015

Kazalo

2686. Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, stran 7596.

  
Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih z zakonom določenih pogojev imeti vzgojitelji in drugi strokovni delavci v vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje s Sklepom o vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 12/08).
2. člen
(opredelitev pojmov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– univerzitetni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E) pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom druge stopnje,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14; v nadaljnjem besedilu: ZViS).
3. člen
(izobrazba)
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06), pri posameznih strokovnih delavcih pa tudi študijski program izpopolnjevanja v skladu s 33.a členom ZViS.
4. člen
(posebnosti študijskih programov)
Če v tem pravilniku ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
II. VZGOJITELJ
5. člen
(vzgojitelj)
(1) Vzgojitelj je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program socialne pedagogike ali defektologije (smer defektologija za motnje vedenja in osebnosti) ali
– magistrski študijski program druge stopnje socialna pedagogika.
(2) Vzgojitelj je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program psihologije, pedagogike, socialnega dela, defektologije ali specialne in rehabilitacijske pedagogike,
– univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naslov profesor,
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija, pedagogika, socialno delo, socialno delo z družino, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, inkluzivna pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju ali
– magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor.
III. DRUGI STROKOVNI DELAVCI
6. člen
(svetovalni delavec)
Svetovalni delavec je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija, pedagogika, socialno delo, socialno delo z družino, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje, inkluzivna pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju.
7. člen
(knjižničar)
(1) Knjižničar je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program bibliotekarstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje šolsko knjižničarstvo ali bibliotekarstvo.
(2) Knjižničar je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja v skladu s tem pravilnikom in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka te točke študijskega programa za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva ni potrebno opravljati tistemu, ki je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim programom knjižničarstva.
IV. POSEBNI DOLOČBI
8. člen
(specialnopedagoška oziroma pedagoško-andragoška izobrazba)
(1) Vzgojitelj mora imeti ustrezna specialnopedagoška znanja, predpisana z zakonom, in sicer v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.
(2) Svetovalni delavec in knjižničar morata imeti ustrezna pedagoško-andragoška ali specialnopedagoška znanja, predpisana z zakonom, in sicer v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena ima ustrezno specialnopedagoško izobrazbo, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program socialne pedagogike ali defektologije (smer defektologija za motnje vedenja in osebnosti),
– magistrski študijski program druge stopnje socialna pedagogika.
9. člen
(magisterij znanosti in doktorat znanosti)
Ne glede na določbe tega pravilnika je za vzgojitelja, svetovalnega delavca in knjižničarja ustrezna tudi izobrazba pridobljena po študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri v skladu s 15. členom ZViS-E ali po študijskem programu tretje stopnje ustrezne smeri v skladu s 33. členom ZViS.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(vzgojitelji in drugi strokovni delavci)
(1) Kdor je izpolnjeval pogoje za opravljanje vzgojno- izobraževalnega dela vzgojitelja v programu vzgojnega dela v zavodih za usposabljanje v skladu s 146. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), lahko opravlja vzgojno-izobraževalno delo vzgojitelja tudi v vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
(2) Vzgojitelj v vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki ob uveljavitvi tega pravilnika ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja v skladu s 5. členom tega pravilnika oziroma ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena, pa je ob uveljavitvi tega pravilnika imel stopnjo izobrazbe v skladu s tretjim odstavkom 99. člena ZOFVI, izpolnjeval pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja ali svetovalnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja, imel ustrezno specialnopedagoško izobrazbo in opravljal vzgojno-izobraževalno delo vzgojitelja v vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami najmanj tri leta, lahko še naprej opravlja vzgojno-izobraževalno delo vzgojitelja v vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
(3) Vzgojitelj v vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki ob uveljavitvi tega pravilnika ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja v skladu s 5. členom tega pravilnika oziroma ne izpolnjuje pogojev iz prvega ali drugega odstavka tega člena, mora najkasneje do šolskega leta 2024/2025 pridobiti izobrazbo v skladu s tem pravilnikom.
(4) Svetovalni delavec oziroma knjižničar, ki je ob uveljavitvi tega pravilnika izpolnjeval pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela svetovalnega delavca oziroma knjižničarja v vzgoji in izobraževanju, je lahko svetovalni delavec oziroma knjižničar tudi v vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
11. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-16/2015
Ljubljana, dne 18. avgusta 2015
EVA 2015-3330-0010
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje,
znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti