Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

2200. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti, stran 6112.

  
Na podlagi devetega odstavka 11., drugega odstavka 13. in sedmega odstavka 17. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 23/15) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti
1. člen
V Pravilniku o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti (Uradni list RS, št. 46/06, 79/09 in 45/12) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot jih določa Uredba Sveta (EGS) 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (UL L št. 370 z dne 31. 12. 1985, str. 8), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1161/2014 z dne 30. oktobra 2014 o prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu tehničnemu napredku (UL L št. 311 z dne 31. 10. 2014, str. 19); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 3821/85/EGS) in Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 23/15; v nadaljnjem besedilu: zakon).«.
2. člen
V 1. členu, v prvem odstavku 4. člena, v prvem, drugem in tretjem odstavku 20. člena, v prvem in petem odstavku 21. člena, v tretji in peti alineji drugega odstavka 22. člena, v prvem in drugem odstavku in drugi in četrti alineji tretjega odstavka 23. člena, v prvem odstavku, prvi alineji drugega odstavka 24. člena, v naslovu, prvem in tretjem odstavku 25. člena, prvem, drugem in sedmem odstavku 26. člena, v 27. členu, v prvem in drugem odstavku 28. člena, v prvem in drugem odstavku 29. člena, v prvem odstavku 30. člena, v prvem odstavku in v prvi in drugi alineji drugega odstavka 31. člena, v prvem odstavku 32. člena, v prvem odstavku in tretji, peti, sedmi, osmi in deveti alineji drugega odstavka 33. člena, v prvem in drugem odstavku 34. člena, v prvem odstavku in prvi in drugi alineji drugega odstavka 35. člena, v prvem in drugem odstavku 36. člena, v napovednem stavku in prvi alineji drugega odstavka 38. člena, v prvem odstavku, v prvi alineji drugega odstavka in v tretjem odstavku 39. člena se beseda »vlagatelj« v vseh sklonih nadomesti z besedo »vložnik« v ustreznem sklonu.
3. člen
V četrtem odstavku 8. člena se besedilo »Pravilniku o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij vozil (Uradni list RS, št. 74/07)« nadomesti z besedilom »Pravilniku o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13 in 36/14)«.
V petem odstavku se številka »90« nadomesti s številko »75«.
4. člen
V prvem odstavku 8.a člena se v drugem stavku besedilo »pristojni organ za nadzor« nadomesti z besedilom »oseba, pooblaščena za izvajanje nadzora na podlagi 32. člena zakona«, v tretjem stavku pa se besedilo »Pri tem postopku se« nadomesti z besedilom »Delavnica pri tem«.
V drugem odstavku se besedilo »Pri izredni kontroli se« nadomesti z besedilom »Pri izrednem pregledu delavnica«.
Za drugim odstavkom se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Če delavnica pri izvajanju izrednega pregleda zapisovalne opreme in z njo povezanih elementov ali naprave za omejevanje hitrosti ugotovi, da iz objektivnih razlogov (npr. specifično znanje in orodja, konstrukcijske lastnosti vozila, zapletenost instalacije, pristojnosti za posege v vozilo) ni mogoče nadaljevati z izrednim pregledom z namenom odkritja naprav, ki omogočajo beleženje napačne hitrosti oziroma spremenjene druge vrednosti, ki jih beleži zapisovalna oprema, ali zaradi opravljenega nepooblaščenega posega v napravo, oziroma da je bila predelana tako, da beleži napačne hitrosti oziroma spremenjene podatke, o tem obvesti nadzorni organ, ki je odredil izredni pregled. Če se nadzorni organ odloči o nadaljevanju postopka izrednega pregleda, delavnica v nadaljevanje izrednega pregleda vključi pooblaščeno servisno delavnico motornega vozila, ki lahko ustrezno nadaljuje začeti izredni pregled. Delavnica, ki začne izredni pregled, ga tudi zaključi z zapisnikom o kontroli, v katerem navede tudi ugotovitve pooblaščene servisne delavnice motornega vozila.
(4) Kadar oseba, pooblaščena za izvajanje nadzora na podlagi 32. člena zakona, v postopku nadzora na cesti ugotovi, da zapisovalna oprema beleži počitek med tem, ko se vozilo premika, se šteje, da zapisovalna oprema in z njo povezani elementi ne izpolnjujejo pogojev, ki jih določata Priloga I ali Priloga IB Uredbe 3821/85/EGS in se ravna v skladu z osmim odstavkom 32. člena zakona.«.
5. člen
Za tretjim odstavkom 9. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Po izvedenem plombiranju iz 11. člena tega pravilnika, se zapisnik o kontroli predloži na vpogled stranki, ki je podala delovni nalog in se jo seznani z rezultati kontrole. Zapisnik o kontroli hrani delavnica najmanj tri leta od datuma nastanka.«.
6. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(certifikat o kontroli)
Po končanih postopkih kontrole delavnica izroči stranki certifikat o kontroli, katerega vsebina in oblika sta določeni v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020. Vsebina in oblika certifikata o kontroli sta določeni v prilogi 13, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
7. člen
11. člen se spremeni tako da se glasi:
»11. člen
(plombiranje)
(1) Po uspešno izvedeni kontroli se izvede postopek plombiranja. Plombiranje se izvede s plombami, ki vsebujejo oznako, ki je delavnici dodeljena ob odobritvi.
(2) Plombe lahko odstrani oseba, pooblaščena za izvajanje nadzora na podlagi 32. člena zakona:
– zaradi preverjanja točnosti nastavitve konstante zapisovalne opreme;
– zaradi ugotavljanja pravilnega krmiljenja naprave za omejevanje hitrosti;
– zaradi ugotovitve morebitne prisotnosti naprav, s katerimi je mogoče vplivati na pravilno delovanje zapisovalne opreme;
– zaradi ugotovitve morebitne prisotnosti naprav, s katerimi je mogoče vplivati na pravilno delovanje naprave za omejevanje hitrosti.
(3) Po opravljenem posegu iz prejšnjega odstavka oseba, pooblaščena za izvajanje nadzora na podlagi 32. člena zakona v poročilo o izvedeni cestni kontroli navede stanje o poškodbi ali uničenju plombe z navedbo kraja, časa in vzroka za poškodbo ali uničenje plombe in ugotovitvah. Kopija poročila se izroči vozniku, ki jo shrani v vozilu. Delodajalec poskrbi, da se po končanem prevozu izvede postopek plombiranja zapisovalne opreme v skladu s prvim odstavkom tega člena v za to odobreni delavnici, kjer se hrani kopija poročila.
(4) Plombe se lahko odstranijo tudi v primeru popravila ali servisiranja vozila. Izvajalec popravila ali servisiranja o odstranitvi izda pisno poročilo o odstranitvi plombe z navedbo kraja, časa in vzroka za odstranitev plombe. Kopija pisnega poročila se izroči vozniku, ki jo hrani v vozilu. Delodajalec poskrbi, da se po končanem prevozu izvede postopek kontrole v skladu z 8. členom in postopek plombiranja zapisovalne opreme v skladu s prvim odstavkom tega člena v za to odobreni delavnici, kje se hrani kopija poročila.
(5) Za odstranjene plombe, za katere delodajalec ali voznik nima kopije pisnega poročila iz tretjega in četrtega odstavka in za poškodovane plombe delavnica vodi evidenco v okviru informacijskega sistema, ki vsebuje podatke iz priloge 5 tega pravilnika. Kopije poročil iz tretjega in četrtega odstavka delavnica hrani kot prilogo zapisnika o kontroli.
(6) Za izvajanje postopkov in nalog iz 8. člena tega pravilnika lahko plombe odstrani tudi tehnik.«.
8. člen
Za prvim odstavkom 15. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Inšpektorat, pristojen za promet o svoji odločitvi obvesti delavnico preko informacijskega sistema v treh delovnih dneh.«.
9. člen
V tretjem odstavku 17. člena se v prvem stavku črtata vejica in besedilo »medsebojne povezave«.
Četrti odstavek se črta, dosedanji peti do sedmi odstavek pa postanejo četrti do šesti odstavek.
Dosedanji osmi odstavek se črta.
10. člen
V četrtem odstavku 18. člena se v prvem stavku črta beseda »najmanj«.
11. člen
Za drugim odstavkom 28. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Izjava iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– datum, kraj, občina in državo rojstva,
– naslov stalnega oziroma začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj in pošta) in
– naziv in naslov oziroma sedež delodajalca.«.
12. člen
Priloge 1 do 12 se nadomestijo z novimi prilogami 1 do 12, ki so kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
Za prilogo 12 se doda nova priloga 13, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
13. člen
(začetek uporabe)
Spremenjene priloge 1 do 8 in nova priloga 13 pravilnika se začnejo uporabljati 1. oktobra 2015.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-342/2014/23
Ljubljana, dne 14. julija 2015
EVA 2014-2430-0119
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo
Priloga 1
»
Priloga 2
»

AAA Zlata odličnost