Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

482. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Občini Šmarješke Toplice, stran 1097.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12; v nadaljevanju: zakon) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 4. redni seji dne 11. 2. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Občini Šmarješke Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, vrste, pogoji za dodelitev, višina in način izplačila enkratne denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: denarna pomoč) iz sredstev občinskega proračuna Občine Šmarješke Toplice ter postopek uveljavljanja pravice do denarne pomoči.
2. člen
Letni obseg razpoložljivih sredstev določa proračun Občine Šmarješke Toplice.
Denarne pomoči se dodeljujejo po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu do porabe predvidenih proračunskih sredstev.
II. UPRAVIČENCI DO ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI
3. člen
Upravičenci do denarne pomoči po tem pravilniku so posamezniki oziroma družine, ki imajo na območju občine prijavljeno stalno prebivališče ter na območju občine tudi dejansko prebivajo.
Upravičenci do denarne pomoči so občani, ki:
– so prejemniki denarne socialne pomoči po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju ZUJPS),
– nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so izčrpali že vse zakonske možnosti za pridobitev sredstev in so se, ne po lastni krivdi, znašli v trenutni materialni ogroženosti ter nujno potrebujejo pomoč občine,
– so se zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravna nesreča ipd.) ali drugih utemeljenih okoliščin znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti,
– so trenutno ostali brez vsakega dohodka in čakajo na uveljavitev denarne socialne pomoči ali druge oblike socialne pomoči,
– drugi razlogi.
III. NAMEN ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI
4. člen
Denarna socialna pomoč se lahko dodeli za:
– nakup šolskih potrebščin,
– nakup kurjave,
– plačilo šole v naravi in letovanj socialno ogroženih otrok,
– plačilo najnujnejših življenjskih stroškov (električna energija, plin, voda, komunalne storitve, ogrevanje),
– nakup in plačilo osebnih pripomočkov ali naprav za invalidne osebe,
– pomoč družini ob smrti občana,
– za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
IV. MERILA IN VIŠINA ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI
5. člen
Pri določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki, določeni po Zakonu o socialnem varstvu, ki so jih upravičenec ali njegovi družinski člani pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge.
6. člen
Denarna pomoč so dodeli v enkratnem znesku, kadar gre za namene iz prve, druge, četrte, pete in šeste in sedme alineje 4. člena tega pravilnika ali za šolsko leto, kadar gre za namen iz tretje alineje 4. člena tega pravilnika.
7. člen
Osnova za dodelitev denarne pomoči je osnovni znesek minimalnega dohodka v državi.
Upravičencem do denarne pomoči se denarna pomoč dodeli:
– za namen iz prve alineje 4. člena tega pravilnika za otroke prve triade v višini 30 % osnovnega zneska minimalnega dohodka, za otroke druge triade v višini 35 % osnovnega zneska minimalnega dohodka in za otroke tretje triade in dijake v višini 40 % osnovnega zneska minimalnega dohodka,
– za namen iz druge alineje 4. člena tega pravilnika v zaprošeni višini oziroma največ v višini 30 % osnovnega zneska minimalnega dohodka,
– za namen iz tretje alineje 4. člena tega pravilnika v višini 50 % vrednosti storitve oziroma največ do 30 % osnovnega zneska minimalnega dohodka,
– za namen iz četrte alineje 4. člena pravilnika v višini 50 % vrednosti storitve oziroma največ do 40 % osnovnega zneska minimalnega dohodka,
– za namen iz pete alineje 4. člena tega pravilnika v višini 55 % osnovnega zneska minimalnega dohodka,
– za namen iz šeste alineje 4. člena tega pravilnika v višini 100 % osnovnega zneska minimalnega dohodka,
– za namen iz sedme alineje 4. člena tega pravilnika do 50 % osnovnega zneska minimalnega dohodka.
8. člen
Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku neposredno na njegov račun ali drugi pravni osebi, kadar gre za plačilo obveznosti ali če se oceni, da pomoč ne bi bila namensko porabljena.
9. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem pravilniku ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da je dejanski socialni položaj upravičenca in družinskih članov boljši, kot izhaja iz podatkov in dokazil v vlogi vlagatelja,
– se ugotovi, da je kdo od družinskih članov, ki prebivajo na istem naslovu, že prejel denarno pomoč iz občinskih sredstev v tekočem letu,
– z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem,
– se ugotovijo kakršnikoli utemeljeni razlogi, za neupravičenost do denarne pomoči,
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker je premoženje upravičenca in družinskih članov takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke.
V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI
10. člen
Upravičenci lahko vložijo vlogo za denarno pomoč enkrat letno.
Upravičenci vlagajo vloge za dodelitev denarne pomoči na obrazcu »Vloga za enkratno denarno socialno pomoč občanom Občine Šmarješke Toplice«, ki je na voljo na Centru za socialno delo Novo mesto (v nadaljevanju: center za socialno delo), na sedežu občine oziroma na njeni spletni strani.
Vlogo, navedeno v prejšnjem odstavku, vložijo prosilci denarne pomoči pri centru za socialno delo.
Vlogi je potrebno priložiti vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
11. člen
Center za socialno delo po preverjanju vseh podatkov in dokazil pripravi mnenje, ki ga posreduje občinski upravi.
O upravičenosti in višini denarne pomoči odloči občinska uprava občine z odločbo v roku 30 dni od dneva prejema vloge s strani centra za socialno delo.
12. člen
Zoper odločbo prve stopnje je dovoljena pisna pritožba, ki se poda v roku 15 dni od vročitve odločbe.
O pritožbi zoper odločbo prve stopnje odloča županja Občine Šmarješke Toplice.
VI. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 87/09) ter 3. člen Sklepa o pomoči ob smrti občana (Uradni list RS, št. 26/07).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 129-0002/2015
Šmarjeta, dne 10. februarja 2015
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.