Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

469. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren - Kostanjevica, stran 1087.

Na podlagi določb 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list EU, št. 317/07 in 314/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 53/08, 106/12, 25/13) ter v skladu z 29. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 17. členom Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 5. redni seji dne 18. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren - Kostanjevica
1. člen
V Odloku o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 35/11) se tretji odstavek 2. člena črta.
2. člen
V prvem in drugem odstavku 5. člena se besedilo »v kraju Miren« nadomesti z besedilom »v krajih Miren in Bilje«.
3. člen
V 7. členu se besedilo »v kraju Miren« nadomesti z besedilom »na dveh območjih – v kraju Miren in v kraju Bilje«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za izvajanje gospodarske javne službe iz 1. člena tega odloka, se podeli ena koncesija enemu koncesionarju za vsako posamezno območje koncesije. Isti koncesionar lahko pridobi več koncesij.«
4. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »v kraju Miren« nadomesti z besedilom »v krajih Miren in Bilje«.
5. člen
V prvem in drugem odstavku 9. člena se besedilo »v kraju Miren v Občini Miren - Kostanjevica« nadomesti z besedilom »na posameznem območju izvajanja koncesije«.
6. člen
V prvem odstavku 22. člena se v prvem stavku za besedo »objavi« doda besedilo »v Uradnem listu RS in«.
V petem odstavku se za besedo »objavo« doda besedilo »v Uradnem listu RS in«.
7. člen
Besedilo 24. člena se črta.
8. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V postopku izbire najugodnejšega ponudnika se upoštevajo predvsem naslednja merila:
(1) cena toplotne energije za uporabnike,
(2) dosedanje reference ponudnika,
(3) ogljični odtis pri obratovanju kotlovnice.«
9. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovna komisija sestavi zapisnik o odpiranju ponudb. Zapisniku morajo biti priložena pooblastila ponudnikov.«
10. člen
Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Začetek in čas trajanja koncesije se opredelita v koncesijski pogodbi. Koncesija se podeli za največ 20 let, z možnostjo podaljšanja.«
11. člen
Besedilo 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesijska pogodba se sklene za določen čas največ 20 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe, z možnostjo podaljšanja.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe v kraju Bilje mora biti objavljen najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi sprememb in dopolnitev odloka.
13. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0007/2011-7
Miren, dne 18. februarja 2015
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.