Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

447. Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, stran 1034.

Na podlagi drugega odstavka 164.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD) ter način točkovanja kmetijskih gospodarstev, ki imajo kmetijska zemljišča v OMD.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen v predpisu, ki ureja register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG), predpisu, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: evidenca dejanske rabe), in predpisih, ki urejajo izvajanje ukrepov kmetijske politike.
II. RAZVRSTITEV KMG V OMD
3. člen
(razvrstitev KMG v OMD)
(1) Razvrstitev kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: KMG) v OMD se opravi na podlagi evidence OMD in podatka o največji upravičeni površini GERK, ki so vpisani v RKG in imajo v skladu s predpisom, ki ureja RKG, pripisano državo Republiko Slovenijo.
(2) KMG se razvrsti v OMD, če je v OMD najmanj 50 odstotkov največje upravičene površine GERK na KMG.
(3) KMG se razvrstijo v naslednja OMD:
1. gorsko območje (GO),
2. območje z drugimi naravnimi omejitvami (DO),
3. območje s posebnimi omejitvami (PO).
(4) KMG se razvrsti v območje iz prejšnjega odstavka, če je v njem najmanj 50 odstotkov največje upravičene površine GERK na KMG, pri čemer se najprej preveri, ali KMG sodi v gorsko območje, potem v območje z drugimi naravnimi omejitvami in nazadnje v območje s posebnimi omejitvami.
(5) Ob vsaki spremembi GERK na KMG v RKG se ponovno opravi razvrstitev KMG v OMD.
III. TOČKOVANJE KMG V OMD
4. člen
(točkovanje KMG)
Število točk za posamezen KMG v OMD se izračuna na hektar kmetijskega zemljišča, pri čemer se točkuje GERK, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– GERK je ob izračunu pripisan KMG;
– velikost GERK je vsaj 100 m2;
– GERK ima pripisano državo Republiko Slovenijo;
– GERK ima pripisano vrsto dejanske rabe iz 6. člena tega pravilnika;
– vključena površina GERK v OMD je vsaj 100 m2.
5. člen
(podatki za izračun točk)
Za izračun točk za posamezen GERK se uporabi:
– podatke o usklajenih GERK iz RKG (GERK-PID, največja upravičena površina, vrsta dejanske rabe, nagib, nadmorska višina);
– podatke talnega števila iz karte talnih števil;
– podatke za območja regionalno specifičnih omejitvenih dejavnikov (drugih OMD in območij s posebnimi omejitvami) iz evidence OMD;
– podatke o pogostih poplavah kraških poplavnih oziroma ojezerjenih polj iz opozorilne karte poplav, ki je objavljena na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje.
6. člen
(združevanje GERK v skupine rabe)
Za potrebe točkovanja po tem pravilniku se GERK glede na vrsto dejanske rabe združujejo v naslednje skupine rabe:
1. travinje:
– 1300 – trajni travnik,
– 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi,
– 1222 – ekstenzivni sadovnjak;
 
2. njiva:
– 1100 – njiva,
– 1150 – njiva za rejo polžev,
– 1160 – hmeljišče,
– 1161 – hmeljišče v premeni,
– 1170 – jagode na njivi,
– 1180 – trajne rastline na njivskih površinah,
– 1190 – rastlinjak,
– 1192 – rastlinjak s sadnimi rastlinami;
 
3. sadovnjak:
– 1221 – intenzivni sadovnjak,
– 1230 – oljčnik;
 
4. vinograd:
– 1211 – vinograd,
– 1212 – matičnjak,
– 1240 – ostali trajni nasadi.
7. člen
(skupna pravila točkovanja)
(1) Ne glede na peto alinejo 4. člena tega pravilnika se najprej točkujejo vsi GERK v Republiki Sloveniji zunaj OMD po določbah 8. do 11. člena tega pravilnika.
(2) Za GERK v skupini rabe travinje zunaj OMD se izračuna:
– povprečno število točk talnega števila,
– povprečno število točk nadmorske višine,
– povprečno število točk nagiba,
– povprečno število točk velikosti GERK.
(3) Za GERK v skupini rabe njiva zunaj OMD se izračuna:
– povprečno število točk talnega števila,
– povprečno število točk nadmorske višine,
– povprečno število točk nagiba,
– povprečno število točk velikosti GERK.
(4) Za GERK v skupini rabe sadovnjak in vinograd zunaj OMD se izračuna povprečno število točk nagiba.
(5) Povprečne točke, izračunane na podlagi tega člena, se upoštevajo ob prvem točkovanju KMG v OMD in se tekom leta ne spreminjajo. Ponovno se izračunajo v primeru spremembe evidence OMD.
8. člen
(točkovanje skupine rabe travinje)
(1) Za skupino rabe travinje se določijo točke za vsak posamezen GERK na osnovi podatkov iz preglednic1 do 13 iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in sicer v naslednjih korakih:
1. točke talnega števila se odčitajo iz preglednice 1;
2. točke nadmorske višine se odčitajo iz preglednice 2;
3. točke nagiba se odčitajo iz preglednice 3;
4. točke velikosti GERK se odčitajo iz ustrezne preglednice 4, 5, 6 ali 7;
5. točke za vključenost v območja regionalno specifičnih omejitvenih dejavnikov se odčitajo iz preglednice 8;
6. točke za korekcijo paše se odčitajo iz ustrezne preglednice 9, 10, 11, 12 ali 13 in pomnožijo s presežkom obračunane paše, izračunanim v skladu z drugim odstavkom tega člena. Točke za korekcijo paše se ne dodelijo GERK, ki so vpisani na kmetijskem gospodarstvu – planina in kmetijskem gospodarstvu – skupni pašnik.
(2) Točke za korekcijo paše iz 6. točke prejšnjega odstavka se dodelijo, če je presežek obračunane paše, upoštevajoč vse GERK v skupini rabe travinje na KMG, večji od 0. Presežek obračunane paše se izračuna po naslednji enačbi:
PDp = KDp – MDp,
pri čemer je:
– PDp: presežek obračunane paše;
– MDp: minimalni izhodiščni delež paše, ki znaša 40 odstotkov;
– KDp: povprečni delež obračunane paše na kmetiji.
(3) Povprečni delež obračunane paše na kmetiji iz prejšnjega odstavka se izračuna po naslednji enačbi:
(4) Točke, določene v 1. do 5. točki prvega odstavka tega člena se zmanjšajo za število točk, ki jih povprečno dosežejo GERK, ki niso vključeni v OMD, in so izračunane v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena. Vrednost točk v primeru negativne razlike je 0.
(5) Vrednost točk za posamezen GERK v skupini rabe travinje je seštevek vseh točk, izračunanih v skladu s prejšnjim odstavkom.
9. člen
(točkovanje skupine rabe njiva)
(1) Pred točkovanjem posameznega GERK v skupini rabe njiva se izračuna skupna površina v skupini rabe njiva za posamezen KMG. Skupna površina se deli s štiri in na ta način izračunana površina se uporabi pri točkovanju velikosti GERK.
(2) Za skupino rabe njiva se določijo točke za vsak GERK iz preglednice 1 do 8 iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, v naslednjih korakih:
1. točke talnega števila se odčitajo iz preglednice 1;
2. točke nadmorske višine se odčitajo iz preglednice 2;
3. točke nagiba se odčitajo iz preglednice 3;
4. točke velikosti GERK se, upoštevajoč določbo prejšnjega odstavka, odčitajo iz ustrezne preglednice 4, 5, 6 ali 7;
5. točke za vključenost v območja regionalno specifičnih omejitvenih dejavnikov se odčitajo iz preglednice 8.
(3) Točke, določene v 1. do 5. točki prejšnjega odstavka, se zmanjšajo za število točk, ki jih povprečno dosežejo GERK, ki niso vključeni v OMD, in so izračunane v skladu s tretjim odstavkom 7. člena tega pravilnika. Vrednost točk v primeru negativne razlike je 0.
(4) Vrednost točk za posamezen GERK v skupini rabe njiva je seštevek vseh točk, izračunanih v skladu s prejšnjim odstavkom.
10. člen
(točkovanje skupine rabe sadovnjak)
(1) Za skupino rabe sadovnjak se določijo točke za vsak GERK iz preglednice 1 iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Točke, določene na način iz prejšnjega odstavka, se zmanjšajo za točke, ki jih povprečno dosežejo GERK, ki niso vključeni v OMD, in so izračunane v skladu s četrtim odstavkom 7. člena tega pravilnika. Vrednost točk v primeru negativne razlike je 0.
(3) Vrednost točk za posamezen GERK v skupini rabe sadovnjak je enaka izračunu točk v skladu s prejšnjim odstavkom.
11. člen
(točkovanje skupine rabe vinograd)
(1) Za skupino rabe vinograd se določijo točke za vsak GERK iz preglednice 1 iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Točke, določene na način iz prejšnjega odstavka, se zmanjšajo za točke, ki jih povprečno dosežejo GERK, ki niso vključeni v OMD, in so izračunane v skladu s četrtim odstavkom 7. člena tega pravilnika. Vrednost točk v primeru negativne razlike je 0.
(3) Vrednost točk za posamezen GERK v skupini rabe vinograd je enaka izračunu točk v skladu s prejšnjim odstavkom.
12. člen
(število točk na KMG)
(1) Po izračunu točk na GERK se izračuna število točk na KMG.
(2) Število točk na KMG se izračuna na osnovi ponderiranega povprečja točk za vse GERK na KMG iz skupine rabe njiva, travinje, sadovnjak in vinograd, in sicer po naslednji enačbi:
13. člen
(posodabljanje podatkov)
(1) Ob vsaki spremembi GERK na KMG se ponovno izračuna število točk na GERK in število točk na KMG.
(2) Če se spremenijo podatki v evidencah, ki se uporabljajo za izračun točk na KMG, ministrstvo enkrat letno do 1. marca ponovno izračuna število točk na KMG.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
(uporaba podatkov)
Do objave podatkov o pogostih poplavah kraških poplavnih oziroma ojezerjenih polj iz opozorilne karte poplav iz četrte alineje prvega odstavka 5. člena tega pravilnika se uporabljajo podatki območja dosega desetletnih poplav iz Integralne karte poplavne nevarnosti.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 25/10 in 26/14 – ZKme-1B).
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-458/2014/18
Ljubljana, dne 16. februarja 2015
EVA 2014-2330-0212
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost