Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2014 z dne 28. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2014 z dne 28. 11. 2014

Kazalo

3441. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-B), stran 9507.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. novembra 2014.
Št. 003-02-9/2014-2
Ljubljana, dne 27. novembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2014 IN 2015 (ZIPRS1415-B)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1 in 38/14) se za prvim odstavkom 13. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov se tisti prejemki sredstev na podračune 845 in 846 pri Finančni upravi Republike Slovenije, ki so bili vplačani zadnji dan proračunskega leta in razdeljeni po blagajnah javnega financiranja prva dva delovna dneva v letu, ki sledi letu, v katerem so bila sredstva vplačana, v posamezni blagajni javnega financiranja štejejo kot prihodki leta, v katerem so bili dejansko vplačani na podračun 845 in 846.«.
2. člen
V tretjem odstavku 26. člena se za 10. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. obresti na denarna sredstva pri Banki Slovenije.«.
3. člen
V prvem odstavku 27. člena se v 4. točki za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka po 233. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo);«.
4. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen
(predložitev zahtevkov za povračilo sredstev)
(1) Neposredni uporabniki morajo, najkasneje v 15 dneh po izplačilu sredstev iz državnega proračuna, predložiti organu za potrjevanje vse zahtevke za povračilo sredstev za projekte, ki se financirajo iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 za vsa sredstva, ki so bila za ta namen izplačana iz državnega proračuna.
(2) Če neposredni uporabnik ne posreduje zahtevka v roku iz prejšnjega odstavka, vlada zadrži izvrševanje proračuna na integralnih postavkah neposrednega uporabnika v višini nečrpanih namenskih sredstev EU do predložitve navedenih zahtevkov.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek vlada ne zadrži izvrševanja proračuna, če neposredni uporabnik zahtevka iz prvega odstavka tega člena ne predloži zaradi dejstev, na katera ne more vplivati.«.
5. člen
V prvem odstavku 40. člena se znesek »4.874.430.839 eurov« nadomesti z zneskom »5.948.736.619 eurov«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(1) Ne glede na 49. in 51. člen zakona neposrednim uporabnikom na podlagi sprejetega rebalansa proračuna države za leto 2014 posrednim uporabnikom ni treba posredovati novih izhodišč.
(2) Ne glede na 49. in 51. člen zakona posrednim uporabnikom na podlagi sprejetega rebalansa proračuna države za leto 2014 ni treba pripraviti sprememb finančnih in kadrovskih načrtov.
7. člen
(1) Za sredstva za projekte, ki se financirajo iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013, ki so bila izplačana iz državnega proračuna pred uveljavitvijo tega zakona, morajo neposredni uporabniki organu za potrjevanje predložiti zahtevke za povračilo sredstev najkasneje v 15 dneh od uveljavitve tega zakona.
(2) Če neposredni uporabnik ne posreduje zahtevka v roku iz prejšnjega odstavka, vlada postopa po drugem odstavku 28.a člena zakona.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek vlada ne postopa po drugem odstavku 28.a člena zakona, če neposredni uporabnik zahtevka iz prvega odstavka tega člena ne predloži zaradi dejstev, na katera ne more vplivati.
8. člen
Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13) je treba uskladiti s tem zakonom v osmih dneh od uveljavitve tega zakona.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/14-8/18
Ljubljana, dne 19. novembra 2014
EPA 123-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik