Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

Kazalo

2089. Pravilnik o vsebini in načinu predložitve letnega poročila političnih strank, stran 5562.

Na podlagi petega odstavka 24. člena ter za izvrševanje tretjega in četrtega odstavka 24. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o vsebini in načinu predložitve letnega poročila političnih strank
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino, obrazce in način predložitve letnega poročila politične stranke (v nadaljnjem besedilu: stranka) Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) ter način njegove javne objave.
2. člen
Stranke vodijo poslovne knjige v skladu z zakonom, ki ureja o računovodstvo, in Slovenskimi računovodskimi standardi, predvsem s Slovenskim računovodskim standardom 36 (2006) – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava (v nadaljnjem besedilu: SRS 36). Pri vodenju poslovnih knjig upoštevajo Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije (Uradni list RS, št. 78/12).
3. člen
(1) Letno poročilo o poslovanju stranke vsebuje:
– računovodsko poročilo in
– poslovno poročilo.
(2) Računovodsko poročilo je sestavljeno iz:
– računovodskih izkazov in
– pojasnil k računovodskim izkazom.
(3) Poslovno poročilo vključuje razlage in pojasnila ter pomembnejše informacije o poslovanju stranke v preteklem obračunskem obdobju.
II. RAČUNOVODSKI IZKAZI
4. člen
(1) Računovodska izkaza sta:
– bilanca stanja in
– izkaz prihodkov in odhodkov.
(2) Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev stranke ob koncu obračunskega obdobja.
(3) Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih vseh notranjih organizacijskih enot stranke, ki jih je dosegla v obračunskem obdobju.
(4) Stranke sestavijo bilanco stanja ter izkaz prihodkov in odhodkov v skladu s SRS 36, v katerem sta predpisani oblika obrazcev in vsebina podatkov, ki se izkazujejo v obrazcih. Če v SRS 36 niso predvidene posebne računovodske rešitve, se pri vrednotenju in izkazovanju sredstev in obveznosti do virov sredstev ter pri merjenju in izkazovanju prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida uporabljajo splošni računovodski standardi.
(5) V izkazu prihodkov in odhodkov, kot ga določa SRS 36, stranke izkazujejo prihodke, ki se nanašajo na poslovanje stranke, v okviru prihodkov za opravljanje dejavnosti negospodarskih javnih služb. Med prihodke in odhodke stranke se prišteje tudi zneske drugih oblik prispevkov, ki so jih stranke prejele za redno poslovanje v skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14; v nadaljnjem besedilu: ZPolS) in za organizacijo volilne ali referendumske kampanje (v nadaljnjem besedilu: kampanja) v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS, 11/11, 28/11 – Odl. US in 98/13; v nadaljnjem besedilu: ZVRK).
III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
5. člen
(1) Pojasnila k računovodskim izkazom vsebujejo podatke o prihodkih, odhodkih in premoženju stranke za preteklo poslovno leto v skladu s prvim odstavkom 24. člena ZPolS (v nadaljevanju: leto, za katero se dela letno poročilo). Podatki, ki se v tem pravilniku nanašajo na preteklo leto, so podatki, ki se nanašajo na leto pred letom, za katero se dela letno poročilo.
(2) Pojasnila k računovodskim izkazom se pripravljajo na poenotenih obrazcih iz tega pravilnika.
(3) V okviru pojasnil k računovodskim izkazom se objavijo tudi letna poročila pravnih oseb, v katerih ima stranka najmanj polovico kapitala ali prevladujoč vpliv na odločanje ali vodenje pravnih oseb v skladu z deveto alineo prvega odstavka 24. člena ZPolS.
6. člen
(1) Podatki o prihodkih in odhodkih stranke se predložijo na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o imenu stranke, sedežu in naslovu sedeža ter o številki rednega transakcijskega računa stranke (v nadaljnjem besedilu: transakcijski račun stranke) in o banki ali hranilnici, pri kateri je odprt.
(3) Obrazec iz prvega odstavka tega člena vsebuje tudi naslednje podatke:
1. skupaj vsi prihodki, ki so seštevek prihodkov po posameznih vrstah iz prve alinee prvega odstavka 24. člena ZPolS (vrstica A):
a) članarine (vrstica I),
b) denarni prispevki fizičnih oseb (vrstica II):
– za redno poslovanje strank po ZPolS (prvi odstavek 22. člena ZPolS): prispevki v gotovini (vrstica 1.1) in prispevki, nakazani na transakcijski račun stranke (vrstica 1.2),
– za kampanjo po ZVRK (prvi odstavek 14. člena ZVRK): prispevki v gotovini (vrstica 2.1) in prispevki, nakazani na posebni transakcijski račun kampanje po 16. členu ZVRK (v nadaljnjem besedilu: posebni transakcijski račun, vrstica 2.2),
c) druge oblike prispevkov fizičnih oseb (vrstica III):
– za redno poslovanje strank po ZPolS (drugi odstavek 22. člena ZPolS): brezplačne storitve (vrstica 1), izredni popusti (vrstica 2), prevzem obveznosti (vrstica 3) in darila ali druge oblike nedenarnih prispevkov (vrstica 4),
– za kampanjo po ZVRK (drugi odstavek 14. člena ZVRK): brezplačne storitve (vrstica 1), izredni popusti (vrstica 2), prevzem obveznosti (vrstica 3) in darila ali druge oblike nedenarnih prispevkov (vrstica 4),
č) prihodki iz proračuna Republike Slovenije (vrstica IV):
– prihodki po 23. členu ZPolS (vrstica 1),
– prihodki po drugem odstavku 21. člena ZPolS (vrstica 2),
– prihodki po 24. in 26. členu ZVRK (vrstica 3),
– donacije od dela dohodnine po zakonu, ki ureja dohodnino,
– prihodki po drugih zakonih (npr. prihodki stranke po zakonu, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju, po zakonu, ki ureja javni interes na področju enakosti spolov, vrstica 4),
d) prihodki iz proračuna lokalne skupnosti (vrstica V):
– prihodki po 26. členu ZPolS (vrstica 1),
– prihodki po 28. členu ZVRK (vrstica 2),
– prihodki po drugih zakonih (vrstica 3, navedejo se prihodki stranke po posebnih zakonih),
e) izredni prihodki (vrstica VI, navedejo se podatki o vseh prihodkih, ki se ne izkazujejo v točkah a) do e) in d) in f)),
f) prihodki od premoženja (vrstica VII, navedejo se podatki o prihodkih iz obrazca iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika);
2. skupaj vsi odhodki, ki so seštevek odhodkov po posameznih vrstah, razčlenjeni v skladu z računovodskimi predpisi in standardi (vrstica B):
a) odhodki rednega poslovanja stranke (vrstica I, navedejo se podatki o vseh stroških stranke, ki niso namenjeni za financiranje kampanj):
– stroški materiala in blaga (vrstica 1),
– stroški storitev (vrstica 2),
– stroški dela (vrstica 3),
– amortizacija (vrstica 4),
– rezervacije (vrstica 5),
– drugi stroški: popravki obratnih sredstev (vrstica 6.1) in ostali drugi stroški (vrstica 6.2),
– finančni odhodki (vrstica 7),
– drugi odhodki (vrstica 8),
b) odhodki kampanj stranke (vrstica II, navedejo se podatki o stroških, ki jih ima stranka kot organizator kampanje v letu, za katero se dela letno poročilo):
– stroški blaga (vrstica 1),
– stroški storitev (vrstica 2),
– drugi stroški (vrstica 3);
3. presežek prihodkov nad odhodki (vrstica C);
4. presežek odhodkov nad prihodki (vrstica Č);
5. presežek prihodkov iz preteklih let (vrstica D);
6. presežek odhodkov iz preteklih let (vrstica E).
(4) V Obrazcu iz prvega odstavka tega člena se razkrijejo tudi drugi pomembni podatki o finančnem poslovanju strank, in sicer:
1. skupni znesek prispevkov, ki v letu, za katero se dela letno poročilo, presegajo povprečno bruto mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto (vrstica F);
2. posojila stranki (vrstica G);
3. prihodki od premoženja, ki presegajo 20 odstotkov vseh letnih prihodkov stranke (četrti odstavek 21. člena ZPolS, vrstica H);
4. nakazilo presežkov prihodkov od premoženja v humanitarne namene (vrstica I);
5. prispevki, katerih vir ni dovoljen (sedmi odstavek 21. člena in 25. člen ZPolS, vrstica J);
6. nakazila prispevkov, katerih vir ni dovoljen, v humanitarne namene (vrstica K);
7. prispevki, ki presegajo v ZPolS določeno višino (prvi in četrti odstavek 22. člena ZPolS, vrstica L);
8. nakazila prispevkov, ki presegajo v ZPolS določeno višino, v humanitarne namene (vrstica M).
(5) Med prihodke in odhodke stranke se prišteje tudi zneske drugih oblik prispevkov, ki so jih stranke prejele za redno poslovanje v skladu z drugim odstavkom 22. člena ZPolS in za organizacijo kampanje v skladu z drugim odstavkom 14. člena ZVRK.
(6) Podatki o skupnih zneskih iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točke četrtega odstavka tega člena se morajo ujemati s podatki o skupnih zneskih, navedenih na obrazcih iz 8., 9., 10., 11. in 12. člena tega pravilnika.
7. člen
(1) Podatki o gibanju presežka prihodkov nad odhodki oziroma presežka odhodkov nad prihodki se predložijo na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka v skladu s prvo in drugo alineo prvega odstavka 24. člena ZPolS vsebuje dopolnjene podatke o prihodkih in odhodkih s podrobnejšim izkazom uspeha poslovanja stranke, upoštevaje rezultate poslovanja v preteklih letih po naslednjih kategorijah izkaza prihodkov in odhodkov ali bilance stanja:
1. čisti presežek prihodkov nad odhodki v letu, za katero se dela letno poročilo (vrstica A1);
2. čisti presežek odhodkov nad prihodki v letu, za katero se dela letno poročilo (vrstica A2);
3. presežek prihodkov iz preteklih let (vrstica B1);
4. presežek odhodkov iz preteklih let (vrstica B2);
5. bilančni presežek prihodkov nad odhodki (vrstica C1);
6. bilančni presežek odhodkov nad prihodki (vrstica C2).
(3) V vrsticah iz 5. in 6. točke prejšnjega odstavka se v skladu s predpisano formulo seštejeta oziroma odštejeta ustrezna presežka iz leta, za katero se dela letno poročilo in iz preteklih let, rezultat pa se zapiše v ustrezno vrstico.
8. člen
(1) Seznam prispevkov fizičnih oseb se predloži na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 24. člena ZPolS vsebuje podatke o vseh posameznih prispevkih fizičnih oseb, če prispevki v skupnem znesku v letu, za katero se dela letno poročilo stranke, presegajo višino povprečne bruto mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto, z naslednjimi podatki:
– ime, priimek in naslov fizične osebe ter višina skupnega letnega zneska, ki ga je posamezna fizična oseba prispevala stranki,
– skupni znesek prispevkov.
9. člen
(1) Seznam posojil, odobrenih s strani bank, posojilnic in fizičnih oseb, se predloži na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka v skladu s četrto alineo prvega odstavka 24. člena ZPolS vsebuje podatke o vseh posameznih posojilih, ki jih je stranka najela od bank, posojilnic in fizičnih oseb v letu, za katero se dela letno poročilo, z naslednjimi podatki:
1. seznam posojil, odobrenih s strani bank in posojilnic (vrstica I):
– firma in sedež, poslovni naslov in matična številka posojilodajalca,
– obrestna mera v odstotkih, odplačilna doba v mesecih ter višina posameznega posojila,
– skupni znesek posojil;
2. seznam posojil fizičnih oseb (vrstica II):
– ime in priimek ter naslov posojilodajalca,
– obrestna mera v odstotkih, odplačilna doba v mesecih ter višina posameznega posojila,
– skupni znesek posojil.
10. člen
(1) Seznam prihodkov od prodaje ali upravljanja premoženja stranke se predloži na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o vseh prihodkih, ki jih stranka prejme od prodaje ali upravljanja premoženja glede na vrsto premoženja (npr. najemnine, obresti), ki ga ima v lasti, in sicer:
1. neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve;
2. zemljišča;
3. zgradbe;
4. oprema;
5. druga opredmetena osnovna sredstva;
6. dolgoročne finančne naložbe;
7. dolgoročne poslovne terjatve;
8. zaloge;
9. kratkoročne finančne naložbe;
10. kratkoročne poslovne terjatve;
11. denarna sredstva;
12. druga kratkoročna sredstva.
(3) Obrazec iz prvega odstavka tega člena vsebuje tudi znesek prihodkov od premoženja, ki presegajo 20 odstotkov vseh letnih prihodkov stranke.
11. člen
(1) Seznam prispevkov, pridobljenih v nasprotju z ZPolS, se predloži na obrazcu iz priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka v skladu s šesto alineo prvega odstavka 24. člena ZPolS vsebuje podatke o vseh posameznih prispevkih, ki so bili stranki dani v nasprotju z ZPolS. V obrazcu se navede oseba, ki je dala ta prispevek (pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali fizična oseba), njen poslovni naslov oziroma naslov in znesek prispevka. Za pravno osebo se navede tudi matična številka.
(3) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka obrazec iz prvega odstavka tega člena vsebuje še naslednje podatke:
1. nedovoljeni vir prispevkov (vrstica I): To so prispevki iz sedmega odstavka 21. člena in 25. člena ZPolS in sicer prispevki tujih pravnih in fizičnih oseb, tujih samostojnih podjetnikov posameznikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, prihodki od premoženja stranke iz tujine ter druga sredstva za stranko iz tujine. To so tudi prihodki stranke, prejeti s strani državnih organov, organov lokalnih skupnosti, drugih pravnih oseb javnega in zasebnega prava, samostojnih podjetnikov posameznikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, katerih izplačila zakon ne dovoljuje. Ti prihodki stranke morajo biti prikazani po naslednjih vrstah:
a) denarni prispevki (v gotovini in tisti, ki so jih dajalci prispevkov nakazali na transakcijski račun stranke, vrstica 1),
b) druge oblike prispevkov (drugi odstavek 22. člena ZPolS, vrstica 2):
– brezplačna storitev (vrstica 2.1),
– izredni popusti (prodaja storitve ali blaga pod pogoji, ki stranko postavljajo v ugodnejši položaj kot druge kupce storitev ali blaga, vrstica 2.2),
– prevzem obveznosti (vrstica 2.3),
– darila in druge oblike nedenarnih prispevkov (vrstica 2.4);
2. prispevki, ki presegajo z ZPolS določeno višino (prvi in četrti odstavek 22. člena ZPolS, vrstica II):
a) denarni prispevki (vrstica 1):
– prispevki fizičnih oseb v gotovini, ki presegajo znesek, ki je določen na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, glede obveznosti nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune (vrstica 1.1),
– prispevki fizičnih oseb, ki so vplačani na transakcijski račun stranke in presegajo deset povprečnih bruto mesečnih plač na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto (vrstica 1.2),
b) druge oblike prispevkov fizičnih oseb (drugi odstavek 22. člena ZPolS), ki presegajo znesek iz četrtega odstavka 22. člena ZPolS (vrstica 2):
– brezplačna storitev (vrstica 2.1),
– izredni popusti (vrstica 2.2),
– prevzem obveznosti (vrstica 2.3),
– darila in druge oblike nedenarnih prispevkov (vrstica 2.4);
3. skupni znesek prispevkov, pridobljenih v nasprotju z ZPolS.
12. člen
(1) Seznam nakazil v humanitarne namene se predloži na obrazcu iz priloge 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka v skladu s sedmo alineo prvega odstavka 24. člena ZPolS vsebuje podatke o vseh nakazilih presežkov prihodkov od premoženja iz četrtega odstavka 21. člena ZPolS, če prihodki od premoženja presegajo 20 odstotkov vseh letnih prihodkov stranke, vsa nakazila presežka prispevkov, ki presegajo z ZPolS določeno višino (prvi in četrti odstavek 22. člena ZPolS), ter vsa nakazila prispevkov, katerih vir ni dovoljen (sedmi odstavek 21. člena in 25. člen), v humanitarne namene, z naslednjimi podatki:
– prejemnik nakazila, matična številka in naslov,
– višina nakazila.
13. člen
(1) Podatki o premoženju stranke se prikažejo v bilanci stanja, ki je del računovodskega poročila, podatki o spremembah premoženja stranke in virih sredstev za povečanje premoženja stranke pa se predložijo na obrazcih iz priloge 8 in priloge 9, ki sta sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazca iz prejšnjega odstavka v skladu z osmo alineo prvega odstavka 24. člena ZPolS vsebujeta opisane vse spremembe premoženja, vključno z navedbo virov sredstev za povečanje premoženja, kolikor to povečanje v letu, za katero se dela letno poročilo, presega skupni znesek petih povprečnih bruto mesečnih plač na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto.
(3) Obrazec iz priloge 8 ob upoštevanju SRS 36 vsebuje vrednosti sredstev in virov sredstev za leto, za katero se dela letno poročilo, in preteklo leto ter razlike za naslednje postavke:
1. sredstva (skupaj):
a) neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve,
b) opredmetena osnovna sredstva, od tega:
– zemljišča,
– zgradbe,
– oprema,
– druga opredmetena osnovna sredstva,
– osnovna sredstva v gradnji,
c) dolgoročne finančne naložbe,
č) dolgoročne poslovne terjatve,
d) zaloge,
e) kratkoročne poslovne terjatve,
f) kratkoročne finančne naložbe,
g) denarna sredstva, od tega:
– gotovina v blagajni,
– sredstva na računih,
h) druga kratkoročna sredstva,
i) kratkoročne aktivne časovne razmejitve;
2. obveznosti do virov sredstev (skupaj):
a) ustanovitveni vložek,
b) presežek prihodkov oziroma odhodkov za prenos v naslednje leto,
c) presežek prihodkov nad odhodki,
č) presežek odhodkov nad prihodki,
d) rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve,
e) dolgoročne poslovne obveznosti,
f) kratkoročne poslovne obveznosti,
g) dolgoročna posojila,
h) kratkoročna posojila,
i) kratkoročne pasivne časovne razmejitve.
(4) Obrazec iz priloge 8 vsebuje tudi pojasnila o virih za povečanje premoženja stranke, ki presega skupni znesek petih povprečnih bruto mesečnih plač na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto.
(5) Obrazec iz priloge 9 vsebuje podatke o nabavni vrednosti (stanje 1. januar, povečanje, prevrednotenje nabavne vrednosti ter stanje 31. december), popravku vrednosti (stanje 1. januar, odtujitve, amortizacija, prevrednotenje popravka vrednosti ter stanje 31. december) in knjigovodski vrednosti (stanje 1. januar ter stanje 31. december) za zemljišča, zgradbe, opremo, druga opredmetena osnovna sredstva, osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi ter skupno vrednost vseh sredstev. Podatki se navedejo, če povečanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev presega skupni znesek petih povprečnih bruto mesečnih plač na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto.
14. člen
(1) Seznam pravnih oseb, v katerih ima stranka najmanj polovico kapitala ali prevladujoč vpliv na odločanje ali vodenje, se predloži na obrazcu iz priloge 10, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka v skladu z deveto alineo prvega odstavka 24. člena ZPolS vsebuje seznam drugih pravnih oseb, v katerih ima stranka najmanj polovico kapitala ali prevladujoč vpliv na odločanje ali vodenje pravne osebe, s podatki o imenu oziroma firmi in sedežu, poslovnem naslovu in matični številki posamezne pravne osebe.
(3) Prevladujoč vpliv na odločanje ali vodenje je, kadar lahko stranka neposredno ali posredno prek druge pravne osebe, v kateri ima stranka prevladujoč vpliv, izvaja prevladujoči vpliv na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala, ali ima stranka pravico nadzora večine ali lahko imenujejo več kakor polovico članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa.
15. člen
(1) Podatka o višini porabljenih sredstev za kampanjo in skupni višini porabljenih sredstev za vse kampanje, se predložita na obrazcih iz priloge 11 in priloge 12, ki sta sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec iz priloge 11 za vsako posamezno kampanjo, ki jo je organizirala stranka v letu, za katero se dela letno poročilo, vsebuje podatke iz pete alineje prvega odstavka 24. člena ZPolS. Na tem obrazcu se navedejo podatki o sredstvih, ki jih je stranka kot organizator kampanje porabila za posamezno kampanjo v letu, za katero se dela letno poročilo. Navedejo se podatki po vrstah stroškov, kot se poroča na obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za kampanjo v skladu z ZVRK.
(3) Na obrazcu iz priloge 12 se, če je stranka organizirala več kampanj ali če je organizirala eno kampanjo, vpiše skupni znesek porabljenih sredstev za volitve v letu, za katero se dela letno poročilo.
16. člen
(1) Pojasnila k računovodskim izkazom v skladu z drugim odstavkom 24. člena ZPolS ločeno vsebujejo tudi podatke o prihodkih in odhodkih mladinske oziroma ženske organizacije iz petega ali šestega odstavka 21. člena ZPolS, če sta organizirani v stranki.
(2) Podatki o prihodkih in odhodkih notranje organizacijske enote stranke iz prejšnjega odstavka se predložijo na obrazcu iz priloge 13, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Obrazec iz prejšnjega odstavka v skladu z drugim odstavkom 24. člena ZPolS vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih mladinske organizacije, ki ima status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, ali ženske organizacije, ki ima status organizacije v javnem interesu na področju enakosti spolov, z naslednjimi podatki:
1. skupaj vsi prihodki:
a) članarine,
b) denarni prispevki fizičnih oseb,
c) druge oblike prispevkov fizičnih oseb iz drugega odstavka 22. člena ZPolS,
č) prihodki iz proračuna Republike Slovenije,
d) prihodki iz proračuna lokalne skupnosti,
e) izredni prihodki,
f) prihodki od premoženja;
2. skupaj vsi odhodki:
a) stroški materiala in blaga,
b) stroški storitev,
c) stroški dela,
č) amortizacija,
d) rezervacije,
e) drugi stroški,
f) finančni odhodki,
g) drugi odhodki.
(4) Za izpolnjevanje obrazca iz drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja 6. člen tega pravilnika.
17. člen
Na koncu obrazcev iz prilog tega pravilnika se navedejo tudi kraj, datum ter ime, priimek in podpis odgovorne osebe stranke, ki je izpolnila obrazce pojasnil k računovodskim izkazom.
18. člen
Obrazca iz prilog 11 in 13 se izpolnita za vsako posamezno kampanjo oziroma za vsako notranjo organizacijsko enoto stranke posebej.
19. člen
Na obrazce iz prilog 3, 4, 6, 7 in 10 se po potrebi doda toliko vrstic, kolikor je potrebnih za poročanje o vseh zahtevanih podatkih.
20. člen
Vsi obrazci iz tega pravilnika se izpolnjujejo v eurih s centi.
IV. NAČIN PREDLOŽITVE LETNEGA POROČILA IN JAVNA OBJAVA LETNIH POROČIL
21. člen
Stranke predložijo AJPES letno poročilo iz 3. člena tega pravilnika izključno v elektronski obliki prek spletnega portala AJPES.
22. člen
Stranke predložijo letna poročila hkrati za namen javne objave in državne statistike. Stranke predložijo podatke iz bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov na poenotenih obrazcih v obliki in vsebini, kakor to velja za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava. Pojasnila k računovodskim izkazom se predložijo na poenotenih obrazcih iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.
23. člen
(1) AJPES javno objavi prejeta letna poročila tako, da se zagotavlja ažurno stanje podatkov v informatizirani zbirki letnih poročil na spletni strani AJPES. Podatke objavi v obsegu, ki ga za stranke določata ta pravilnik in ZPolS.
(2) AJPES javno objavi letna poročila v petnajstih delovnih dneh po preteku roka za njihovo predložitev.
24. člen
(1) AJPES oblikuje spletne strani, namenjene javni objavi letnih poročil strank, na način, ki uporabnikom omogoča hiter in enostaven dostop do podatkov.
(2) AJPES omogoči vsakomur brezplačen dostop do podatkov iz letnih poročil strank preko najmanj ene od naslednjih identifikacijskih oznak: matična številka, ime, skrajšano ime ali sedež stranke.
(3) Prepovedano je dostopanje do podatkov iz letnih poročil z navedbo osebnega imena ali naslova fizične osebe kot dajalca prispevka oziroma izvajalca storitve ali posojilodajalca, kadar je ta fizična oseba.
25. člen
Podrobnejša navodila glede predložitve letnih poročil v elektronski obliki in glede elektronskega podpisovanja AJPES objavi na svojem spletnem portalu.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
26. člen
Do zagotovitve posredovanja letnih poročil preko spletnega portala AJPES se letna poročila posredujejo AJPES na obrazcih, ki so priloga tega pravilnika, ter na način, določen z Navodilom o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava (Uradni list RS, št. 7/08, 8/09 in 109/10).
27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini in obliki letnega poročila in skrajšanega letnega poročila političnih strank (Uradni list RS, št. 2/01).
28. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-134/2014/26 (1324-07)
Ljubljana, dne 26. junija 2014
EVA 2014-1711-0020
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost